ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

05/11/2015

Ερώτηση βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ: Ενημέρωση για την Πράξη «Αντιρρύπανση και παράκτια προστασία - ολοκληρωμένη διαχείριση λυμάτων Δήμου Ήλιδας» με κωδικό MIS 340205 

Ερώτηση

Προς τους κ.κ. Υπουργούς:

  • Περιβάλλοντος και Ενέργειας
  • Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού

Θέμα: Ενημέρωση για την Πράξη «Αντιρρύπανση και παράκτια προστασία - ολοκληρωμένη διαχείριση λυμάτων Δήμου Ήλιδας» με κωδικό MIS 340205.

 

Στις 23/09/2011 με αρ. Πρωτ. οικ. 171711 αποφασίστηκε η ένταξη της Πράξης "ΑΝΤΙΡΥΠΑΝΣΗ - ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ" στον Άξονα Προτεραιότητας "02 - Προστασία και Διαχείριση Υδατικών Πόρων" του Ε.Π. "Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη".

Ως φυσικό αντικείμενο αναφέρεται το εξής (βλ. http://www.anaptyxi.gov.gr/Analytika.aspx?mod=1&act=search&dim=07_14_638;): Η προτεινόμενη πράξη αφορά στην αντιρύπανση και παράκτια προστασία καθώς και στην ολοκληρωμένη διαχείριση των λυμάτων του Δήμου Ήλιδας. Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται η κατασκευή των έργων συλλογής και μεταφοράς αστικών λυμάτων και νιτρο-ρυπασμένων απορροών, καθώς και η κατασκευή των απαιτούμενων έργων της κοινής επεξεργασίας αυτών, ώστε η διαχείριση τους να είναι ολοκληρωμένη και λειτουργική και να εξασφαλίζεται η βελτίωση της ποιότητας των επιφανειακών υδάτων του Δήμου και ιδιαίτερα των ακτών κολύμβησης και των χειμάρρων που καταλήγουν σε αυτές.

Αναλυτικότερα, το συνολικό έργο αποτελείται από έργα συλλογής και μεταφοράς των λυμάτων των οικιστικών συνόλων (Νότιο και Δυτικό) που αποτελούνται από τους οικισμούς Καρδαμάς, Δουναίϊκα (Νότιος κλάδος) και Κουρούτα, Μαραθιά, Ροβιάτα, Σαβάλια, Αμπελόκαμπος, (Δυτικός κλάδος) του Δήμου Ήλιδας. Το συνολικό μήκος των δικτύων ανέρχεται σε 55.675m περίπου και προβλέπεται η κατασκευή 11 αντλιοστάσια ακαθάρτων.

Στην προτεινόμενη πράξη προβλέπεται επίσης η επέκταση της υφιστάμενης ΕΕΛ Αμαλιάδας κατά 12.000 ικ, ώστε να μπορούν να επεξεργαστούν τα λύματα των ως άνω οικιστικών συνόλων καθώς και τις νιτρο-ρυπασμένες απορροές που συλλέγονται στις αποστραγγιστικές τάφρους αρδευόμενων εκτάσεων της περιοχής. Για την προστασία του τελικού αποδέκτη των αποβλήτων των αποστραγγιστικών αυτών τάφρων και των χειμάρρων του Δήμου Ήλιδας, στα όρια του πρώην Δήμου Αμαλιάδας, προβλέπονται τα έργα συλλογής και μεταφοράς των αποβλήτων των τάφρων και χειμάρρων στην κοινή ΕΕΛ, ήτοι τα αντλιοστάσια μεταφοράς και τους αγωγούς μεταφοράς. Το συνολικό μήκος των αγωγών μεταφοράς ανέρχεται σε 13.190m και στα έργα μεταφοράς περιλαμβάνονται 5 αντλιοστάσια.

ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΕΕΛ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ»

Το συνολικό υποέργο αποτελείται από δύο επιμέρους έργα, ήτοι :

Τα έργα συλλογής και μεταφοράς των λυμάτων των προβλεπόμενων οικιστικών συνόλων (Νότιο και Δυτικό).

Την επέκταση της υφιστάμενης ΕΕΛ Αμαλιάδας, ώστε να μπορούν να επεξεργαστούν τα λύματα των ως άνω οικιστικών συνόλων καθώς και τα απόβλητα των αποστραγγιστικών τάφρων.

Έργα συλλογής και μεταφοράς λυμάτων οικισμών Δήμου Ήλιδας

Προβλέπεται η κατασκευή έργων αποχέτευσης σε δύο ενοποιημένα οικιστικά σύνολα (Νότιο και Δυτικό), τα οποία οποίοι περιλαμβάνουν τους οικισμούς Καρδαμάς, Δουναίϊκα (Νότιος κλάδος) και Κουρούτα, Μαραθιά, Ροβιάτα, Σαβάλια, Αμπελόκαμπος, (Δυτικός κλάδος).

Ο Νότιος κλάδος, οδηγείται στο δίκτυο αποχέτευσης της Αμαλιάδας και από εκεί στην ΕΕΛ. Ο Δυτικός κλάδος οδηγείται απ’ ευθείας στην ΕΕΛ.

Ο καλυπτόμενος πληθυσμός ανέρχεται σε 6.700 ι.κ. περίπου για την 20ετία.

Για την μεταφορά των λυμάτων προβλέπονται 11 αντλιοστάσια ακαθάρτων.

Το συνολικό μήκος των δικτύων ανέρχεται σε 55.675m περίπου εκ των οποίων :

Τα 36.810m περίπου αφορούν δίκτυα βαρύτητας, με ονομαστικές διαμέτρους Φ200 έως Φ500. Για διαμέτρους μέχρι Φ250 οι αγωγοί θα είναι κατασκευασμένοι από πολυαιθυλένιο διπλού δομημένου τοιχώματος, ενώ για τις μεγαλύτερες διαμέτρους από PVC Σ.41.

Τα 18.865m περίπου αφορούν δίκτυα καταθλιπτικών αγωγών, με ονομαστικές διαμέτρους Φ140 έως Φ355, κατασκευασμένους από πολυαιθυλένιο 10atm.

Επέκταση Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Αμαλιάδας – Β΄ Στάδιο

Αφορά τα έργα επέκτασης της υφιστάμενης ΕΕΛ Αμαλιάδας, ώστε να καλύπτει τους πληθυσμούς των νέων οικιστικών συνόλων που θα οδηγηθούν στην εγκατάσταση καθώς και τις νιτρο-ρυπασμένες απορροές των αποστραγγιστικών τάφρων.

Η εφαρμοζόμενη μέθοδος επεξεργασίας στην ΕΕΛ είναι το σύστημα της Ενεργού Ιλύος με παρατεταμένο αερισμό με ταυτόχρονη πλήρη σταθεροποίηση της ιλύος.

Η υφιστάμενη ΕΕΛ περιλαμβάνει σήμερα δύο όμοιες γραμμές κύριας βιολογικής επεξεργασίας (οξειδωτικές τάφροι) και στο πλαίσιο της νέας εργολαβίας θα προβλεφθεί μια όμοια γραμμή.

Συνοπτικά τα έργα επέκτασης για την κάλυψη 12.000 ι.κ. περίπου (σε όρους αστικών λυμάτων) περιλαμβάνουν:

Την εγκατάσταση μιας επιπλέον αντλίας αρχικής ανύψωσης.

Την κατασκευή νέας μονάδας εσχάρωσης, εξάμμωσης – λιποσυλλογής παράλληλα με την υφιστάμενη, στην οποία έχουν εμφανιστεί προβλήματα στη λειτουργία της (μειωμένη απόδοση – ανεπάρκεια στην απομάκρυνση άμμου και λιπών).

Επέκταση των υφιστάμενων μεριστών παροχής.

Την κατασκευή μιας - παρόμοιου όγκου με την υφιστάμενη - μονάδας νιτροποίησης-απονιτροποίησης ενεργού όγκου 2.600m3.

Την κατασκευή μιας, όμοιας με την υφιστάμενη, δεξαμενής τελικής καθίζησης, διαμέτρου 16m.

Την κατασκευή νέου αντλιοστασίου ανακυκλοφορίας και περίσσειας λάσπης για την κάλυψη της νέας γραμμής.

Την αναβάθμιση / επέκταση της μονάδας πάχυνσης - αφυδάτωσης.

Τα απαιτούμενα έργα επέκτασης της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και του συστήματος αυτοματισμού.

Την αναβάθμιση του περιβάλλοντος χώρου και την επέκταση των έργων αποχέτευσης ομβρίων και αντιπλημμυρικής προστασίας.

Την επέκταση όλων των υφιστάμενων δικτύων υποδομής για την κάλυψη των νέων έργων.

ΥΠΟΕΡΓΟ 2 : «ΣΥΛΛΟΓΗ και ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΦΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΕΕΛ»

Αντικείμενο του έργου θα αποτελέσουν τα έργα προστασίας του.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στον επίσημο διαδικτυακό τόπο (http://www.anaptyxi.gov.gr) του πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας που παρέχει αναλυτική πληροφόρηση για την πορεία υλοποίησης των έργων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την εξέλιξη της πορείας του έργου ισχύουν τα εξής: «ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1-ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 2 ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ».

Επίσης στον διαδικτυακό τόπο παρουσιάζονται τα κάτωθι οικονομικά και λοιπά στοιχεία για την εξέλιξη του εν λόγω έργου αλλά και των υποέργων σύμφωνα με τα οποία φαίνεται ότι κάποια έργα έπρεπε να αποπερατωθούν μέσα στο 2015.

 

Προϋπ/σμός Δημόσιας Δαπάνης

20.722.399 €

Πληρωμές

2.803.530 €

Ολοκλήρωση

14 %

Έναρξη

14/12/2012

Λήξη

28/01/2015

Υποέργα

5

 

 

 

Αρ.

Τίτλος

Προϋπολογισμός

Έναρξη

Λήξη

1

ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΕΕΛ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ

14.200.600 €

08/12/2014

07/12/2016

2

ΣΥΛΛΟΓΗ & ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΦΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΕΕΛ

4.797.000 €

03/04/2013

28/01/2015

3

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗ - ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ

473.534,2 €

14/12/2012

13/06/2015

4

ΔΙΚΤΥΑ ΟΚΩ

200.000 €

06/07/2012

28/01/2015

5

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

60.000 €

18/07/2012

28/01/2015

 

 

Κατόπιν των προαναφερθέντων, ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

- Με δεδομένο ότι το Υποέργο 2 παρουσιάζει καθυστέρηση παρακαλώ να με ενημερώσετε σε τι φάση υλοποίησης βρίσκεται συνολικά η Πράξη με κωδικό MIS 340205.

- Σε ποιους λόγους οφείλεται η καθυστέρηση του υποέργου 2;

 

   Η ερωτώσα βουλευτής

 

 

  

Γεωργοπούλου Έφη

 

 

 Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ