ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

18/12/2015

Τροπολογίες και προσθήκες από βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: «Σύμφωνο συμβίωσης, άσκηση δικαιωμάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις»ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ
στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων:  «Σύμφωνο συμβίωσης, άσκηση δικαιωμάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις».
Θέμα: Στελέχωση του Αυτοτελούς Γραφείου Συντονισμού Φυλακών του Υπουργείου Δικαιοσύνης
Α. Αιτιολογική Έκθεση
Με την προτεινόμενη τροπολογία προβλέπεται η στελέχωση του Αυτοτελούς Γραφείου Συντονισμού Φυλακών του Υπουργείου Δικαιοσύνης (το οποία συστήνεται με το άρθρο 44 του παρόντος σχεδίου νόμου) και δημιουργούνται οι προϋποθέσεις ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να αναλαμβάνουν καθήκοντα επιτελικού χαρακτήρα στην Κεντρική Υπηρεσία στελέχη της σωφρονιστικής διοίκησης με κατάλληλα προσόντα και εμπειρία, με σκοπό την αναβάθμιση του ρόλου τους και την πληρέστερη αξιοποίηση του διαθέσιμου ανθρώπινου δυναμικού.
Β. Τροπολογία
Άρθρο ….

 «Το Αυτοτελές Γραφείο Συντονισμού Φυλακών του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στελεχώνεται από Προϊστάμενο και υπαλλήλους που αποσπώνται για δύο (2) έτη, με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού, και διατηρούν τις πάσης φύσεως αποδοχές που λαμβάνουν λόγω της διευθυντικής τους θέσης ή της υπηρεσίας τους σε Κατάστημα Κράτησης.»
Αθήνα,18 Δεκεμβρίου  2015
Οι προτείνοντες βουλευτές
Κατριβάνου Βασιλική
Καραγιαννίδης Χρήστος
Ψυχογιός ΓιώργοςΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ
Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων  «Σύμφωνο συμβίωσης, άσκηση δικαιωμάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις».
Θέμα: «Τροποποίηση διάταξης του νόμου 4342/2015- Προσθήκη δεύτερου  εδαφίου στο άρθρο 36  του νόμου 4342/2015 »

Α. Αιτιολογική Έκθεση
Με την προτεινόμενη διάταξη παρατείνονται για το μεταβατικό διάστημα που καθορίστηκε από το άρθρο 36 του ν.4325/2015, οι συμβάσεις των εργαζομένων στους φορείς διαχείρισης των Προστατευόμενων Περιοχών με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου καθώς και  οι συμβάσεις απασχολούμενων  σε αυτούς  στο πλαίσιο μίσθωσης έργου, οι οποίες έληγαν την 31η/12/2015.  Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία των φορέων διαχείρισης για το μεταβατικό αυτό διάστημα καθώς και η δυνατότητα υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου του ΕΣΠΑ 2007− 2013, εν όψει της διαμόρφωσης του νέου πλαισίου διοίκησης και διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών. Η προτεινόμενη ρύθμιση δεν θα επιφέρει αρνητικές συνέπειες στην οικονομία της χώρας.

Β. Τροπολογία-Προσθήκη
Άρθρο ……

Στο άρθρο 36 του νόμου 4342/2015 (Ά 143) προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:
Οι υφιστάμενες συμβάσεις των εργαζομένων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου καθώς και οι συμβάσεις απασχολούμενων σε αυτούς στο πλαίσιο μίσθωσης έργου παρατείνονται από τη λήξη τους μέχρι και την 31η/12/2016 για την εξασφάλιση της δυνατότητας υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου του ΕΣΠΑ 2007-2013. Οι συμβάσεις του προηγούμενου εδαφίου σε καμία περίπτωση δεν μετατρέπονται σε συμβάσεις αορίστου χρόνου. Οι δαπάνες μισθοδοσίας καθώς και οι λοιπές λειτουργικές δαπάνες των φορέων θα καλυφθούν από το Πράσινο Ταμείο.

Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2015
Οι προτείνοντες βουλευτές
Αικατερίνη Ιγγλέζη
Γιώργος Δημαράς
Χαρά ΚαφαντάρηΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ
Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων  «Σύμφωνο συμβίωσης, άσκηση δικαιωμάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις».
Θέμα: «Αναστολή τέλος ταφής απορριμμάτων »

Α. Αιτιολογική Έκθεση
Με την προτεινόμενη διάταξη αναστέλλεται μέχρι 31.12.2016 η εφαρμογή του άρθρου 43 ν. 4042/2012, για την επιβάρυνση από 1.1.2014 με ειδικό τέλος ταφής (35€ ανά τόνο διατεθέντων αποβλήτων) των Οργανισμών και Επιχειρήσεων που διαθέτουν Χώρο Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤ) των αποβλήτων. Η αναστολή επιβολής του ειδικού τέλους ταφής κρίνεται επιβεβλημένη, προκειμένου να μην προκληθεί οικονομική ασφυξία στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Β. Τροπολογία-Προσθήκη
Άρθρο ……
Η έναρξη εφαρμογής του ειδικού τέλους ταφής που προβλέπεται στις διατάξεις της παρ.1 του αρ.43 του ν.4042/2012 αναστέλλεται μέχρι 31.12.2016.


Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2015

Οι προτείνοντες βουλευτές
Αικατερίνη Ιγγλέζη
Γιώργος Δημαράς
Χαρά ΚαφαντάρηΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ
Τροπολογία - Προσθήκη στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων:  «Σύμφωνο συμβίωσης, άσκηση δικαιωμάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις».
Θέμα:  Η μη καθαρογραφή της  πρωτόδικης απόφασης δεν εμποδίζει την υποβολή και κρίση της αίτησης  αναστολής εκτέλεσης της.

Α. Αιτιολογική Έκθεση
Ο μεγάλος όγκος υποθέσεων ο οποίος έχει κατακλύσει τα ελληνικά δικαστήρια και στους δύο βαθμούς δικαιοδοσίας έχει οδηγήσει στην αδυναμία καθαρογραφής των δικαστικών αποφάσεων εντός των δικονομικών προθεσμιών ή σε κάθε περίπτωση εντός ευλόγου χρόνου, καθώς παρατηρούνται καθυστερήσεις οι οποίες φτάνουν ή και υπερβαίνουν τους 18 μήνες. Ως συνέπεια, κατηγορούμενοι οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις υποβολής αίτησης αναστολής εκτέλεσης της πρωτόδικης απόφασης που τους επιβάλλει ποινή, οδηγούνται σε αδυναμία άσκησης του δικαιώματός τους. Ως εκ τούτου, και με δεδομένο ότι το δικαστήριο το οποίο δικάζει την αίτηση αναστολής δεν κρίνει εκ νέου την ουσία της υπόθεσης, αλλά χρησιμοποιεί τα κριτήρια της παρ. 8 του άρθρου 497 και με δεδομένο ότι ο εγκλεισμός αποτελεί βαρύτατο περιορισμό της προσωπικής ελευθερίας, προτείνεται η τροποποίηση της σχετικής διάταξης ώστε να μην αναιρείται στην πράξη το προβλεπόμενο στο άρθρο 497 δικαίωμα.


Β. Τροπολογία
Άρθρο ….


Το άρθρο 497 παρ. 7  ΚΠΔ αντικαθίσταται ως εξής:

«Σε περίπτωση που ο κατηγορούμενος καταδικάστηκε με απόφαση του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου σε ποινή στερητικής της ελευθερίας και άσκησε έφεση , η οποία όμως δεν έχει ανασταλτική δύναμη, μπορεί να ζητηθεί με αίτηση του ίδιου ή του εισαγγελέα η αναστολή της εκτέλεσης της πρωτόδικης απόφασης, μέχρις ότου εκδοθεί η απόφαση του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου. Η αίτηση απευθύνεται στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο και αν πρόκειται για το μικτό ορκωτό εφετείο και αυτό δεν συνεδριάζει, στο πενταμελές εφετείο. Η μη καθαρογραφή της απόφασης δεν εμποδίζει την υποβολή και κρίση της αίτησης. Στον κατηγορούμενο μπορεί να επιβληθούν περιοριστικοί όροι. Εάν η αίτηση απορριφθεί νέα αίτηση δεν μπορεί να υποβληθεί πριν παρέλθει ένας μήνας από τη δημοσίευση της απόφασης με την οποία απορρίφθηκε η προηγούμενη».                                                                              
               

Αθήνα,18 Δεκεμβρίου  2015

Οι προτείνoντες βουλευτές
Κατριβάνου Βασιλική
Καββαδία Αννέτα
Καραγιαννίδης Χρήστος
Ψυχογιός Γιώργος


ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ
Τροπολογία - Προσθήκη στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων:  «Σύμφωνο συμβίωσης, άσκηση δικαιωμάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις».
Θέμα: Αναλογική εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 105
Α. Αιτιολογική Έκθεση

Η διατύπωση της παρ. 3 του άρθρου 56 Π.Κ. πριν την αλλαγή που επέφερε ο ν. 4322/2015 παρέπεμπε σε αναλογική εφαρμογή στη διάταξη του άρθρου 105 και όχι σε αυτή του 107 του Π.Κ. Η αναφορά στην τελευταία, όμως, οδηγεί σε επιβάρυνση του εκτίοντος ποινή στην κατοικία του, αφού δυσχεραίνει την ερμηνευτική εκδοχή ότι αυτή παύει με τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων που τίθενται στο άρθρο 105 για την υφ’ όρον απόλυση. Η προτεινόμενη τροποποίησης είναι αναγκαία, καθώς μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορεί να αποκατασταθεί η τήρηση της αρχής της αναλογικότητας στο ειδικότερο πεδίο της έκτισης της ποινής κατ’ οίκον.

Β. Τροπολογία - Προσθήκη
Άρθρο ….


Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 56 αντικαθίσταται ως εξής:

«Η διάταξη του άρθρου 105 έχει και εδώ ανάλογη εφαρμογή».

Αθήνα,18 Δεκεμβρίου  2015
Οι προτείνοντες  βουλευτές
Κατριβάνου Βασιλική
Καββαδία Αννέτα
Καραγιαννίδης  Χρήστος
Ψυχογιός Γιώργος

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ
 στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων:  «Σύμφωνο συμβίωσης, άσκηση δικαιωμάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις».
Θέμα: Κατάργηση άρθρου 347 Π.Κ.
Α. Αιτιολογική Έκθεση
Το άρθρο 347 ΠΚ τιμωρεί την «ασέλγεια παρά φύση» (μεταξύ αρρένων) και προβλέπει προϋποθέσεις για το αξιόποινο. Για καμία από τις προϋποθέσεις που το άρθρο αναφέρει δεν συντρέχει λόγος εξειδικευμένης ρύθμισης, αυξημένης προστασίας ή αυξημένης απαξίας, αφού οι προβλεπόμενες πράξεις τιμωρούνται στο πλαίσιο του κολασμού των σχετικών αδικημάτων στο κεφάλαιο του Ποινικού Κώδικα για τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας.
Πρόκειται για απαρχαιωμένη διάταξη, την κατάργηση της οποίας έχουν προτείνει με απόφασή της η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου ήδη από το 2004 και με σχετική σύστασή της η Επιτροπή Ανθρώπινων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ ήδη από το 2005, ενώ συνιστά πάγιο αίτημα τόσο της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας όσο και του συνόλου των οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα μας. Η ύπαρξη της διάταξης αυτής στιγματίζει ποινικά μια κατηγορία ατόμων, κάτω μάλιστα από έναν εξαιρετικά υποδηλωτικό τίτλο ενώ διαιωνίζει και επιτείνει τις διακρίσεις και το ρατσισμό σε βάρος τους. Ως εκ τούτου προτείνεται η κατάργησή της για την αποκατάσταση της αρχής της απαγόρευσης των διακρίσεων.
Β. Τροπολογία - Προσθήκη
Άρθρο ….
Το άρθρο 347 καταργείται.
Αθήνα,18 Δεκεμβρίου  2015
Οι προτείνοντες βουλευτές
Κατριβάνου Βασιλική
Δουζίνας Κωνσταντίνος
Καββαδία Αννέτα
Καραγιαννίδης Χρήστος
Ψυχογιός Γιώργος

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ
στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων:  «Σύμφωνο συμβίωσης, άσκηση δικαιωμάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις».

Θέμα: Τα Εφετεία κακουργημάτων θα δύνανται να κατανείμουν τις υποθέσεις του πινακίου  σε περισσότερες συνεδριάσεις σε περίπτωση που κρίνουν ότι δεν είναι εφικτή η περάτωσή τους εντός της ίδιας δικασίμου.
Α. Αιτιολογική Έκθεση

Στην καθημερινή πρακτική των εφετείων κακουργημάτων παρατηρείται συχνά ότι δεν καθίσταται δυνατή η εκδίκαση του συνόλου των υποθέσεων που έχουν προσδιοριστεί σε μια ορισμένη δικάσιμο, με αποτέλεσμα οι διάδικοι, οι μάρτυρες και οι δικηγόροι να περιμένουν μάταια, καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεδριάσεως, τη σειρά τους στο πινάκιο. Με την παρούσα διάταξη δίνεται νομοθετικά η δυνατότητα στο δικαστήριο να κατανείμει τις υποθέσεις σε περισσότερες συνεδριάσεις σε περίπτωση που κρίνει ότι δεν είναι εφικτή η περάτωσή τους εντός της ίδιας δικασίμου. Η σχετική διαδικασία λαμβάνει χώρα κατά την έναρξη της συνεδριάσεως, ώστε να αποφευχθεί η απώλεια χρόνου εκείνων των παραγόντων της δίκης, των οποίων η υπόθεση πιθανολογείται ότι δεν είναι εφικτό να δικαστεί εντός της ημέρας.

Β. Τροπολογία - Προσθήκη

Άρθρο ….

Στο άρθρο 375 ΚΠΔ προστίθεται Πέμπτη παράγραφος:

« Κατά την έναρξη της συνεδριάσεως, το δικαστήριο, αφού ολοκληρώσει την διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 340 και εφόσον κρίνει ότι δεν είναι εφικτή η εκδίκαση όλων των υποθέσεων κατά την ημέρα της ορισθείσας δικασίμου, κατανέμει τις υποθέσεις προκειμένου να εκδικαστούν, μετά από διακοπή, σε περισσότερες συνεδριάσεις, στο συντομότερο δυνατό χρόνο. Στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου το δικαστήριο, εκτιμώντας την προβλεπόμενη διάρκεια κάθε δίκης, κατανέμει τις υποθέσεις χωρίς να δεσμεύεται από την σειρά του εκθέματος. Η σειρά του εκθέματος που αφορά τις υποθέσεις κάθε συνεδριάσεως δεν μπορεί να αλλάξει παρά μόνο με απόφαση του δικαστηρίου, που δημοσιεύεται κατά την έναρξη της συνεδριάσεως αυτής και αφορά υπόθεση στην οποία όλοι οι διάδικοι είναι παρόντες.  Μπορεί όμως το δικαστήριο, με απόφαση του και κατά τη διάρκεια της συνεδριάσεως, να μεταθέσει τη συζήτηση για ορισμένη υπόθεση σε διαφορετικό αριθμό της σειράς, ύστερα από αίτηση κάποιου από τους διαδίκους ή και αυτεπαγγέλτως για εξαιρετικούς λόγους. O προσδιορισμός από το δικαστήριο νέας δικασίμου για τη συζήτηση ορισμένων υποθέσεων του πινακίου ισχύει ως κλήτευση για τη μετά διακοπή συνεδρίαση όλων όσοι κλήθηκαν για την αρχική δικάσιμο (διάδικοι, μάρτυρες, πραγματογνώμονες, κ.λ.π.), ανεξάρτητα από την παρουσία τους ή μη κατά τον προσδιορισμό της μετά διακοπή συνεδριάσεως».

Αθήνα,18 Δεκεμβρίου  2015
Οι προτείνοντες  βουλευτές
Κατριβάνου Βασιλική
Καραγιαννίδης Χρήστος
Ψυχογιός Γιώργος
    

Τροπολογία
στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: «Σύμφωνο συμβίωσης, άσκηση δικαιωμάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις».
Θέμα: Παράταση προθεσμίας διόρθωσης κτηματολογικών εγγραφών

A. Αιτιολογική έκθεση

 Η αποκλειστική δωδεκαετής προθεσμία διόρθωσης των αρχικών κτηματολογικών εγγραφών των παλαιών προγραμμάτων κτηματογράφησης, εκπνέει, σε ορισμένες δε περιοχές έχει ήδη εκπνεύσει. Παρόλα αυτά, παραμένουν πολλές ιδιοκτησίες, στα Κτηματολογικά Βιβλία, ως ανήκουσες σε «άγνωστο ιδιοκτήτη». Η παρέλευση της προθεσμίας διόρθωσης των αρχικών εγγραφών, παράγει, για τα ακίνητα που φέρονται ως «αγνώστου ιδιοκτήτη» αμάχητο τεκμήριο κυριότητας υπέρ του Δημοσίου. Αυτό σημαίνει την απώλεια του δικαιώματος ιδιοκτησίας, χωρίς την ύπαρξη δυνατότητας διόρθωσης της αναληθούς αρχικής κτηματολογικής εγγραφής, ακόμη και όταν το δικαίωμα του αληθούς δικαιούχου στηρίζεται σε νόμιμα μεταγραμμένο τίτλο ιδιοκτησίας.
Με την οριστικοποίηση των αρχικών εγγραφών, δεν υπάρχει επίσης δυνατότητα διόρθωσης των γεωμετρικών σφαλμάτων ενός ακινήτου παρά μόνο με τη συναίνεση  του ομόρου ιδιοκτήτη. Προς αποφυγή διενέξεων και αμφισβητήσεων που, αφενός, μπορούν να δημιουργήσουν μακροχρόνιους δικαστικούς αγώνες με τους ιδιώτες που έχουν παραλείψει την καταχώρηση των δικαιωμάτων τους, αφετέρου, να δημιουργήσουν προβλήματα στην ομαλή εξέλιξη της ολοκλήρωσης της κτηματογράφησης, κρίνεται σκόπιμο να παραταθεί η προθεσμία διόρθωσης των κτηματολογικών εγγραφών, τόσο των παλαιών προγραμμάτων κτηματογράφησης, όσο, για λόγους ισονομίας και προς αποφυγή συγχύσεων, και των νέων προγραμμάτων κτηματογράφησης. Επιπλέον, δεν κρίνεται αναγκαία η παράταση της πιο πάνω προθεσμίας για το Ελληνικό Δημόσιο και τους κατοίκους εξωτερικού, καθόσον, λόγω των συνεχών παρατάσεων, έχει εξαλειφθεί ο λόγος που επέβαλε τη διαφοροποίηση των προθεσμιών.  Ως εκ τούτου προτείνεται να τροποποιηθεί η παράγραφος 2 του άρθρου 6 του νόμου 2664/1998, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της με το νόμο 4164/0213 ως εξής:

B. Τροπολογία

Άρθρο 6, Παράγραφος 2

H διάταξη του άρθρου 6 παρ. 2 περ. α΄ τροποποιείται ως εξής:
«Σε περίπτωση ανακριβούς πρώτης εγγραφής μπορεί να ζητηθεί, με αγωγή ενώπιον του αρμοδίου καθ’ ύλην και κατά τόπον Πρωτοδικείου, η αναγνώριση του δικαιώματος που προσβάλλεται με ανακριβή εγγραφή και η διόρθωση, ολικά ή μερικά, της πρώτης εγγραφής. Η αγωγή (αναγνωριστική ή διεκδικητική) ασκείται από όποιον έχει έννομο συμφέρον μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ετών».

H διάταξη του άρθρου 6 παρ. 2 περ. β΄ τροποποιείται ως εξής:
«Για τις περιοχές που κηρύχθηκαν υπό κτηματογράφηση πριν τη δημοσίευση και έναρξη ισχύος του ν. 3481/2006 (Α΄162), η αποκλειστική προθεσμία της περίπτωσης α΄ της παραγράφου αυτής είναι δεκατεσσάρων (14) ετών. Σε περίπτωση που η προθεσμία διόρθωσης πρώτης εγγραφής έχει ήδη παρέλθει, αναβιώνει και παρατείνεται αυτοδικαίως έως τη συμπλήρωση του χρόνου που προβλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο».

Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2015

Οι προτείνοντες βουλευτές
Κοζομπόλη Παναγιώτα
Γκιόλας Ιωάννης
Θεοφύλακτος Γιάννης
Κατριβάνου Βασιλική
Λάππας Σπύρος
Παπαηλιού Γεώργιος
Παπαφιλίππου Γιώργος
Σαρακιώτης Γιάννης
Συρίγος Αντώνης
Τσίρκας Βασίλης
Τσόγκας Γιώργος
Ψυχογιός Γιώργος

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Σύμφωνο συμβίωσης, άσκηση δικαιωμάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις»
Θέμα: Για τους συμβολαιογράφους που εκτελούν χρέη υποθηκοφύλακα
Αιτιολογική Έκθεση

Με την οικονομική κρίση τα έσοδα των υποθηκοφυλακείων έχουν μειωθεί δραματικά και δεν επαρκούν για την κάλυψη των δαπανών (μισθοί, ασφαλιστικές εισφορές, λειτουργικές δαπάνες κλπ). Με την αποχώρηση κάποιου υποθηκοφύλακα, ο αναπληρωτής αυτού συμβολαιογράφος επιφορτίζεται με μεγάλη ευθύνη και καλείται ταυτόχρονα να ανταποκριθεί σε όλες τις υποχρεώσεις και δαπάνες του υποθηκοφυλακείου. Δεν είναι επομένως λογικό, εκτός από το χρόνο που θα διαθέτει για τη λειτουργία του υποθηκοφυλακείου, σε βάρος της λειτουργίας του συμβολαιογραφείου του, να επιβαρύνεται και οικονομικά. Δηλαδή και να εξυπηρετεί μια δημόσια λειτουργία, και να μην αμείβεται γι’ αυτήν, αλλά τουναντίον να καλείται και να καλύψει εξ ιδίων τη διαφορά μεταξύ εξόδων και εσόδων.
Η κάλυψη της διαφοράς πρέπει να γίνει με τρόπο που θα ορίζει η ΚΥΑ που προτείνεται στη διάταξη.
Τροπολογία – προσθήκη

Στο άρθρο 51, με το όποιο αντικαθίσταται η παρ. 4, του αρ. 5, του Κ.Δ. της 19/23 Ιουλίου 1941, μετά το πέμπτο εδάφιο της παρ. 4, προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Σε κάθε περίπτωση οι συμβολαιογράφοι που εκτελούν έργα υποθηκοφύλακα βαρύνονται μέχρι του ύψους εισπραττόμενων δικαιωμάτων εκάστου μηνός και όχι με την ατομική τους περιουσία.
Με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου.»
Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2015
Οι προτείνοντες βουλευτές
Μπαξεβανάκης Δημήτρης
Καββαδία Ιωαννέτα (Αννέτα)
Ψυχογιός Γιώργος


ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ
Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Σύμφωνο συμβίωσης, άσκηση δικαιωμάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις»

Θέμα: Για τους εργαζόμενους στα υποθηκοφυλακεία
Αιτιολογική έκθεση

Το καθεστώς των εργαζομένων στα άμισθα υποθηκοφυλακεία είναι ιδιότυπο, καθώς εργάζονται σε δημόσια υπηρεσία και θεωρούνται ιδιωτικοί υπάλληλοι του ιδιώτη υποθηκοφύλακα. Είναι λοιπόν ανάγκη να ρυθμιστεί το εργασιακό καθεστώς, στην περίπτωση που καλύπτει το παρόν άρθρο, δηλαδή σε περίπτωση συγχώνευσης υποθηκοφυλακείων ή μετατροπής ενός άμισθου υποθηκοφυλακείου σε έμμισθο.
Επίσης, λόγω της ουσιαστικής κατάρρευσης των συναλλαγών στην αγορά ακινήτων στα χρόνια της κρίσης, ο αριθμός των εργαζομένων σε αρκετά υποθηκοφυλακεία είναι πλέον υπερβολικός σε σχέση με τον μικρό φόρτο εργασίας. Είναι ανάγκη λοιπόν να δοθεί η δυνατότητα μετακίνησης των πλεοναζόντων σε τομείς που υπάρχει έλλειψη.


Τροπολογία – προσθήκη

Στο τέλος του άρθρου 54, προστίθενται εδάφια, ως εξής:

«Οι υπάλληλοι του άμισθου υποθηκοφυλακείου – που έχουν προσληφθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης β΄, της παρ. 4, του άρθρου 23 του ν. 2664/98 και της παρ. 5, του άρθρου 56, του Κ.Δ. της 19/23 Ιουλίου 1941, όπως αντικαταστάθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 1 του Ν.Δ. 811/1971, (Α΄9) και την παρ. 5, του ν. 4055/2012 (Α΄51) – μεταφέρονται με το ίδιο καθεστώς στο άμισθο υποθηκοφυλακείο, με το οποίο συγχωνεύτηκε. Οι υπάλληλοι του άμισθου υποθηκοφυλακείου που συγχωνεύτηκε με έμμισθο ή μετατράπηκε σε έμμισθο καταλαμβάνουν προσωποπαγείς θέσεις στο νέο έμμισθο υποθηκοφυλακείο.
Σε περίπτωση που, μετά τη συγχώνευση ή τη μετατροπή, υπάρχουν πλεονάζοντες υπάλληλοι, μπορούν, με Απόφαση του αρμόδιου Υπουργού, να μετατάσσονται σε άλλες υπηρεσίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ή σε εποπτευόμενους από αυτό φορείς.»
Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2015
Οι προτείνοντες βουλευτές
Μπαξεβανάκης Δημήτρης
Καββαδία Ιωαννέτα (Αννέτα)
Κατριβάνου Βασιλική
Μπαλωμενάκης Αντώνης
Ψυχογιός Γιώργος


ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ
στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: «Σύμφωνο συμβίωσης, άσκηση δικαιωμάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις».
Θέμα: Χορήγηση επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στους Διοικητικούς Υπαλλήλους των Καταστημάτων Κράτησης.

Α. Αιτιολογική Έκθεση
Οι Διοικητικοί Υπάλληλοι των Καταστημάτων Κράτησης (Διευθυντής, προϊστάμενοι και υπάλληλοι τμημάτων Διαχείρισης, Λογιστηρίου, Γραμματειών) λόγω της φύσεως της εργασίας τους, βρίσκονται σε καθημερινή επαφή με κρατούμενους και ειδικότερα:
- Ο Διευθυντής ακροάται συνεχώς κρατουμένους για διάφορα ζητήματα μεταχείρισης ή επίλυσης νομικών προβλημάτων τους.
- Στη Γραμματεία προσέρχονται καθημερινά κρατούμενοι για υποβολή αιτημάτων μεταγωγών και άλλων, επίλυση νομικών ή άλλων θεμάτων τους, για καταγραφή ως νεοεισερχόμενοι, ταυτοποίηση ως εξερχόμενοι κλπ.
- Στη Διαχείριση και στο Λογιστήριο τηρείται ο ατομικός τους λογαριασμός, όπου γίνονται με υπογραφή τους αναλήψεις και καταθέσεις σε καθημερινή βάση, παραδίδονται ή αποδίδονται τιμαλφή ή άλλα προσωπικά αντικείμενα κατά τη μεταγωγή ή την απόλυσή τους.
Ως εκ τούτου δεν συντρέχει κανένας λόγος μη χορήγησης του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, αντίθετα επιβάλλεται η εξομοίωση τους – για λόγους ισότιμης μεταχείρισης - με τους συναδέλφους τους στους οποίους χορηγείται, καθώς εργάζονται στις ίδιες δυσμενείς συνθήκες εργασίας.

Β. Τροπολογία
Άρθρο ….
«Στο διοικητικό προσωπικό των σωφρονιστικών και αναμορφωτικών καταστημάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων δικαιωμάτων χορηγείται, εκτός από τον βασικό μισθό και τις λοιπές προβλεπόμενες αποδοχές τους, και το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας κατηγορίας Β’ που προβλέπεται στο άρθρο 15 παρ. 1 του ν. 4024/2011. Η ισχύς της διάταξης αυτής αρχίζει την 1/7/2016».
Αθήνα,18 Δεκεμβρίου  2015

Οι προτείνοντες βουλευτές
Βαγιωνάκη Ευαγγελία
Βάκη Φωτεινή
Κατριβάνου Βασιλική

 


Τροπολογία - Προσθήκη στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Σύμφωνο συμβίωσης, άσκηση δικαιωμάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις»
Θέμα: «Τροποποίηση των διατάξεων της με αριθ. 31722/4-11-2011 (Β’ 2505) Απόφασης της Επιτροπής Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης»

Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Με την παρακάτω προτεινόμενη διάταξη προτείνεται η παράταση κατά τρία (3) χρόνια των  προθεσμιών υποβολής αιτήματος καθορισμού ΠΟΑΥ και η προθεσμία ολοκλήρωσης της διαδικασίας θεσμοθέτησης αυτών. Η παράταση προτείνεται επειδή εξέπνευσε τον Νοέμβριο του 2014 οι ανωτέρω προθεσμίες  χωρίς να έχουν υλοποιηθεί οι στόχοι του Πλαισίου για αντικειμενικούς λόγους (μακροχρόνια ύφεση, αλλαγές στην περιβαλλοντική νομοθεσία, αλλαγές διοικητικών δομών κ.α.) και προκειμένου να προωθηθούν τα υποβληθέντα αιτήματα χωροθέτησης ΠΟΑΥ (πριν και μετά την προθεσμία λήξης  υποβολής των αιτήσεων).
Για λόγους περιβαλλοντικού  ελέγχου, μέχρι την έγκριση της ΠΟΑΥ, ειδικά για τις μονάδες που ανήκουν σε  ΠΑΥ κατηγορίας Α δεν επιτρέπεται η αύξηση της δυναμικότητάς τους από την ισχύ του παρόντος.

Β. Τροπολογία – Προσθήκη
   Άρθρο ……….
1. Τροποποιούμε τις διατάξεις της με αριθ. 31722/4-11-2011 (ΦΕΚ Β’ 2505) απόφασης της Επιτροπής Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης περί Έγκρισης Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις υδατοκαλλιέργειες και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού, ως κάτωθι:
α) Το εδάφιο 7 της παραγράφου Βγ, του άρθρου 6 του ΑΡΘΡΟΥ ΠΡΩΤΟΥ της υπ’ αριθ. 31722/4-11-2011 (ΦΕΚ Β’ 2505) απόφασης, το οποίο αφορά στην υποβολή αιτημάτων θεσμοθέτησης των ΠΟΑΥ αντικαθίσταται ως εξής:
«Κατά προτεραιότητα στις ΠΑΥ τύπου Α, αλλά και σε όσες πληρούνται οι προϋποθέσεις καθορισμού ΠΟΑΥ, θα πρέπει σε διάστημα έξι (6) ετών από την ημερομηνία ισχύος του Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α.Υ. να υποβληθεί σχετικό αίτημα, συνοδευόμενο από τα προβλεπόμενα του Ν. 2742/1999 και της Υπ. Απόφασης ΥΠΕΧΩΔΕ 17239/1175Β/2002, όπως εκάστοτε ισχύουν. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας θεσμοθέτησης θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός οκταετίας (8ετιας) από την ημερομηνία ισχύος του Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α.Υ.».
β) Η παράγραφος 3 του άρθρου 12 του ΑΡΘΡΟΥ ΠΡΩΤΟΥ της υπ’ αριθ. 31722/4-11-2011 (ΦΕΚ Β’ 2505) απόφασης, αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι μονάδες που ανήκουν σε ΠΑΣΜ σύμφωνα με την παρ. 1α του άρθρου 5, σε διάστημα έξι (6) ετών από την ημερομηνία ισχύος του Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α.Υ. και εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις για δημιουργία ΠΟΑΥ, οφείλουν να καταθέσουν αίτημα καθορισμού ΠΟΑΥ».
2. Για τις μονάδες που ανήκουν σε ΠΑΥ κατηγορίας Α, δεν επιτρέπεται η αύξηση της δυναμικότητάς τους από την ισχύ του παρόντος έως την έγκριση της ΠΟΑΥ.

Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2015

Οι προτείνοντες βουλευτές
Κάτσης Μάριος
Βαρδάκης Σωκράτης
Βέττας Δημήτριος
Καραγιάννης Γιάννης
Καρακώστα Εύη
Κωνσταντινέας Πέτρος
Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος
Μηταφίδης Τριαντάφυλλος
Μιχελογιαννάκης Γιάννης
Ντζιμάνης Γιώργος
Ουρσουζίδης Γεώργιος
Παπαδόπουλος Νίκος
Παπαδόπουλος Χριστόφορος
Σαλτάρη-Γεωργοπούλου Έφη
Σεβαστάκης Δημήτρης
Στέφος Γιάννης
Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος
Τσίρκας Βασίλειος

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ

στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με τίτλο «Σύμφωνο συμβίωσης, άσκηση δικαιωμάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις.»
Θέμα: Συνέχιση της ομαλής λειτουργίας της Μεταλλουργικής Βιομηχανίας Ηπείρου M.A.E.  και Ηλεκτρομηχανική Κύμης Ε.Π.Ε.

Α. Αιτιολογική Έκθεση
Με την προτεινόμενη ρύθμιση επιδιώκεται να εξασφαλιστεί η συνέχιση της ομαλής λειτουργίας των εταιριών, καθώς, με την παρούσα τροπολογία-προσθήκη επεκτείνεται η διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 31 του ν. 4141/2013 (Α΄ 81), με τίτλο «Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις» και στις θυγατρικές της «Ελληνικά Συστήματα Παραγωγής Πολιτικών Προϊόντων ΑΒΕΕ», Μεταλλουργική Βιομηχανία Ηπείρου M.Α.Ε. και Ηλεκτρομηχανική Κύμης Ε.Π.Ε..
Β. Προτεινόμενη Ρύθμιση:
Άρθρο …..
Στο σχέδιο νόμου με τίτλο «Σύμφωνο συμβίωσης, άσκηση δικαιωμάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις» προστίθεται άρθρο ως ακολούθως:

«2. Η παρ. 4 του άρθρου 31 του ν. 4141/2013 (Α΄ 81) εφαρμόζεται αναλογικά και για τις θυγατρικές εταιρείες της «Ελληνικά Συστήματα Παραγωγής Πολιτικών Προϊόντων ΑΒΕΕ», ήτοι Μεταλλουργική Βιομηχανία Ηπείρου M.Α.Ε. και Ηλεκτρομηχανική Κύμης ΕΠΕ, στους νομίμους εκπροσώπους των οποίων δύναται να χορηγείται ατομική φορολογική ενημερότητα εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της σχετικής νομοθεσίας  για φυσικά πρόσωπα.»

Αθήνα,  21  Δεκεμβρίου 2015

Οι προτείνοντες βουλευτές

Μαντάς Χρήστος
Ακριώτης Γιώργος
Καραγιάννης Γιάννης
Λιβανίου  Ζωή
Πρατσόλης Αναστάσιος
Στέφος Ιωάννης
Τζούφη Μερόπη                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                              


                                                                                                                                                              Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ