ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube Instagram

16/02/2016

Κατατεθείσα τροπολογία βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ στο σ/ν του Υπ. Εσωτερικών & Διοικητικής ΑνασυγκρότησηςΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ
Στο σ/ν «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, Βαθμολογική Διάρθρωση Θέσεων, Συστήματα Αξιολόγησης, Προαγωγών και Επιλογής Προϊσταμένων (Διαφάνεια – Αξιοκρατία και Αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης)»
Θέμα: Συνέχιση λειτουργίας Γραφείων Δικτύωσης και Προώθησης της Ισότητας των Φύλων της ΚΕΔΕ και της ΕΝΠΕ, των Συμβουλευτικών Κέντρων και της Τηλεφωνικής Γραμμής Υποστήριξης (SOS) Εθνικής Εμβέλειας (15900) της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, των Συμβουλευτικών Κέντρων και Ξενώνων Φιλοξενίας για γυναίκες θύματα βίας των ΟΤΑ.
Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της συμμετοχής των γυναικών στα κέντρα λήψης των αποφάσεων σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο υλοποιήθηκαν έργα κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο (2007-2013) του ΕΣΠΑ από πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου που στόχο είχαν τη δικτύωση και ανταλλαγή καλών πρακτικών των αιρετών γυναικών που συμμετέχουν σε όργανα, θεσμούς και σχηματισμούς της πολιτικής ζωής και της κοινωνίας των πολιτών σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.
Στις δράσεις αυτές είχαν συμπεριληφθεί και λειτούργησαν επιτυχώς τα Γραφεία Δικτύωσης – Προώθησης της Ισότητας των Φύλων στην ΚΕΔΕ και στην ΕΝΠΕ για το συντονισμό και την προώθηση της δικτύωσης των γυναικών μελών των φορέων, εκλεγμένων στα εκάστοτε όργανα τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης, προκειμένου να διευκολυνθεί η προώθηση των θεμάτων ισότητας των φύλων, η αξιοποίηση και ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των γυναικών μελών, καθώς και η ενδυνάμωση τους για την ενίσχυση της συμμετοχής τους στη διεκδίκηση θέσεων πολιτικής ευθύνης σε κέντρα λήψης αποφάσεων. Τα δύο Γραφεία λειτούργησαν υποστηρικτικά στις Περιφερειακές Επιτροπές Ισότητας και τις αντίστοιχες Δημοτικές Επιτροπές Ισότητας, όπου έχουν συσταθεί.
Με την προτεινόμενη ρύθμιση, και συγκεκριμένα με την παράγραφο 1, επιδιώκεται να εξασφαλιστεί η συνέχιση της λειτουργίας των συγκεκριμένων δομών και της απασχόλησης του προσωπικού τους για το μικρό χρονικό διάστημα έως την 28η Απριλίου, μέχρι την επανένταξή τους στη νέα προγραμματική περίοδο. Επίσης, με την παράγραφο 2 προβλέπεται ρητά η συνέχιση της απασχόλησης όσων ήδη εργάζονται στις συγκεκριμένες δομές και έχουν, συνεπώς, αποκτήσει πολύτιμες γνώσεις στο πλαίσιο υλοποίησης συναφούς έργου κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο καθώς και κατ’ ιδίαν εμπειρία στο αντικείμενο, και στη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020, σύμφωνα άλλωστε και με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994 (Α’ 28). Τέλος, με την παράγραφο 3 προβλέπεται ως ασφαλιστική δικλείδα, για την περίπτωση μη ένταξης κάποιας δομής στη νέα προγραμματική περίοδο, η επιβάρυνση του προϋπολογισμού του οικείου φορέα με χρηματοδότηση του κόστους που θα προκύψει από το προβλεπόμενο στην παράγραφο 1 μεσοδιάστημα έως τις 28-4-2016. Ενώ, με την παράγραφο 4 παρέχεται νομοθετική εξουσιοδότηση προς τους συναρμόδιους Υπουργούς για τη ρύθμιση λεπτομερειών που αφορούν την εφαρμογή της προτεινόμενης ρύθμισης, εφόσον συντρέχει λόγος. Τέλος, στην παράγραφο 5 παρατείνεται η λειτουργία των δομών των Συμβουλευτικών Κέντρων και της Τηλεφωνικής Γραμμής Υποστήριξης (SOS) Εθνικής Εμβέλειας (15900) της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, καθώς και των Συμβουλευτικών Κέντρων και Ξενώνων Φιλοξενίας για γυναίκες θύματα βίας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την υποστήριξη των γυναικών θυμάτων βίας έως τις 28 Απριλίου 2016 προκειμένου να ολοκληρωθούν από τις Περιφέρειες όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την ένταξή τους στο νέο ΕΣΠΑ κατά τη νέα προγραμματική περίοδο.

Β. ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ
Άρθρο …
1. α) Οι υπηρεσίες των Γραφείων Δικτύωσης - Προώθησης της Ισότητας των Φύλων της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) και της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝΠΕ) που στόχο έχουν την ενθάρρυνση και υποστήριξη της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις πολιτικής ευθύνης και εκπροσώπησης σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, οι οποίες εντάσσονται σε προγράμματα που συγχρηματοδοτήθηκαν ή συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013, συνεχίζουν να παρέχονται από τους ίδιους φορείς έως την ένταξη των Πράξεων: «ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ» ή την υπογραφή των Συμβάσεων για τις Πράξεις αυτές ή τη μετεξέλιξη αυτών στο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 του ΕΣΠΑ και πάντως όχι πέραν της 28ης Απριλίου 2016.
β) Οι συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου του απασχολούμενου στις υπηρεσίες της περίπτωσης α της παραγράφου 1 προσωπικού, που έχει προσληφθεί σύμφωνα με τον Ν. 2190/1994 (Α΄28), παρατείνονται από τη λήξη τους έως την ένταξη των Πράξεων: «ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ» ή την υπογραφή των συμβάσεων για τις Πράξεις αυτές ή την μετεξέλιξη αυτών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 και πάντως όχι πέραν της 28ης Απριλίου 2016. Οι συμβάσεις του προσωπικού του προηγούμενου εδαφίου σε καμία περίπτωση δεν μετατρέπονται σε συμβάσεις αορίστου χρόνου.
γ) Η χρηματοδότηση για την καταβολή της μισθοδοσίας του απασχολούμενου σύμφωνα με την περίπτωση β) προσωπικού θα καλυφθεί από πόρους του ΕΣΠΑ 2014-2020.
2. Μετά την ένταξη των Πράξεων που αφορούν τις υπηρεσίες της προηγούμενης παραγράφου ή την υπογραφή των συμβάσεων για τις Πράξεις αυτές ή την μετεξέλιξη αυτών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ της προγραμματικής περιόδου 2014-2020, το προσωπικό που απασχολείται στις υπηρεσίες αυτές με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, συνεχίζει να προσφέρει τις υπηρεσίες του, με την ίδια σχέση εργασίας στα ίδια προγράμματα ή στη μετεξέλιξη αυτών στο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 του ΕΣΠΑ, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994 (Α’ 28).
3. Σε περίπτωση μη ένταξης των Πράξεων: «ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ της προγραμματικής περιόδου 2014-2020, η χρηματοδότηση για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών και ιδίως της μισθοδοσίας του απασχολούμενου προσωπικού της περίπτωσης β) της παραγράφου 1 του παρόντος θα καλυφθεί από πιστώσεις από πόρους του άρθρου 259 του Ν. 3852/2010, οι οποίοι, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, θα αποδίδονται απευθείας στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) και στην Ένωση Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝΠΕ), ως αρμόδιοι φορείς για τη λειτουργία της αντίστοιχης υπηρεσίας, βάσει απολογιστικών στοιχείων.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,  Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών δύνανται να ρυθμίζονται ζητήματα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.
5. Η ισχύς της διάταξης της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4342/2015 (Α΄ 143)  για τη συνέχιση λειτουργίας των Συμβουλευτικών Κέντρων και της Τηλεφωνικής Γραμμής Υποστήριξης (SOS) Εθνικής Εμβέλειας (15900) της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, καθώς και των Συμβουλευτικών Κέντρων και Ξενώνων Φιλοξενίας για γυναίκες θύματα βίας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης παρατείνεται έως την 28η Απριλίου 2016.

Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2016

Οι προτείνοντες βουλευτές
Θελερίτη Μαρία
Καρά Γιουσούφ Αϊχάν
Καρασαρλίδου Φρόσω
Κατριβάνου Βασιλική
Λάππας Σπύρος
Μπαλλής Συμεών
Παπανάτσιου Κατερίνα
Σταμπουλή Αφροδίτη
Φάμελλος Σωκράτης
Ψυχογιός ΓιώργοςΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ