ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube Instagram

18/02/2016

Τροπολογία - Προσθήκη στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας «Μέτρα για την επιτάχυνση του Κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» - Αντικατάσταση των διατάξεων της παραγράφου 1 και του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 37 του ΠΔ 141/2014A. Αιτιολογική έκθεση

Με την προτεινόμενη διάταξη ρυθμίζεται το ζήτημα της αιφνιδιαστικής μεταβολής των προϋποθέσεων για την απόκτηση του Διπλώματος Μηχανικού Γ΄ Τάξης του Εμπορικού Ναυτικού, μετά την έκδοση του ΠΔ 141/2014. Οι εν λόγω προϋποθέσεις είχαν θεσπιστεί με το ΠΔ 243/1998, και το οποίο καταργήθηκε με το παραπάνω αναφερόμενο ΠΔ. Επίσης, με την προτεινόμενη διάταξη  καθορίζονται οι μεταβατικές διατάξεις, που θα διασφαλίσουν μια απόλυτα ομαλή μετάβαση στο νέο καθεστώς, χωρίς δυσάρεστες εκπλήξεις για τους ήδη ωφελούμενους από το προϊσχύσαν πλαίσιο.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τις προϊσχύσασες διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 του ΠΔ 243/1998, «Τα ειδικά προσόντα απόκτησης αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας και τα δικαιώματα υπηρεσίας του προσωπικού μηχανής Εμπορικού Ναυτικού καθορίζονται ως ακολούθως: 1. …, 2. …,  3. Δίπλωμα μηχανικού Γ΄ τάξης Ε.Ν. (μηχανών ατμού-εσωτερικής καύσης)
Α. Ειδικά προσόντα.
Πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. Μηχανολόγων Μηχανικών, Μηχανολόγων – Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Ναυπηγών Μηχανικών ή αντίστοιχων ισότιμων Α.Ε.Ι. θαλάσσια υπηρεσία 6 μηνών κατευθυνόμενης εκπαίδευσης με ειδικότητα μηχανής σε μηχανοστάσια πλοίων που κινούνται με μηχανές ισχύος πάνω από 450 KW.
Διπλωματούχοι Α.Δ.Σ.Ε.Ν. ή Πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. Μηχανολογίας, Ενεργειακής Τεχνικής, Ναυπηγικής και Οχημάτων ή διπλωματούχους Α.Δ.Σ.Ε.Ν. Μηχανικών ή αντίστοιχων ισότιμων Σχολών του εξωτερικού θαλάσσια υπηρεσία 12 μηνών με ειδικότητα μηχανής σε μηχανοστάσια πλοίων που κινούνται με μηχανές ισχύος πάνω από 450  κατευθυνόμενης εκπαίδευσης».
Όπως ευθέως προκύπτει από τις ως άνω διατάξεις, οι πτυχιούχοι των ΤΕΙ των ανωτέρω μνημονευομένων ειδικοτήτων είχαν την δυνατότητα απόκτησης του Διπλώματος Μηχανικού Γ΄ Τάξης Ε.Ν. σε συνέχεια συμπλήρωσης δωδεκάμηνης (12μηνης) θαλάσσιας υπηρεσίας με ειδικότητα μηχανής σε μηχανοστάσια πλοίων που διαθέτουν μηχανές άνω των 450 KW.
Ασφαλώς πρόκειται περί ευνοϊκών ρυθμίσεων, που διαχρονικώς έδωσαν την δυνατότητα σε πλήθος αποφοίτων των ΤΕΙ των αντίστοιχων ειδικοτήτων να εξελιχθούν επαγγελματικά και να εξακολουθούν μέχρι και σήμερα να προσφέρουν πολύτιμες και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στην ελληνική ναυτιλία.
 
 Ωστόσο, στις 20-10-2014 ετέθησαν σε ισχύ οι νεότερες διατάξεις του ΠΔ 141/2014. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου 13 παρ. 1 περίπτωση β΄ του ως άνω ΠΔ, για την απόκτηση του Διπλώματος Μηχανικού Γ΄ Τάξης Ε.Ν. απαιτείται «θαλάσσια υπηρεσία 12 μηνών, κατευθυνόμενης εκπαίδευσης, με ειδικότητα μηχανής, σε μηχανοστάσια πλοίων που κινούνται με μηχανές ισχύος πάνω από 450 ΚW και πτυχίο Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης, μετά από Απόφαση Επιτροπής άρθρου 35 παρόντος διατάγματος».
Όπως προκύπτει εκ των ανωτέρω, η κανονιστικώς δρώσα διοίκηση αφενός περιορίζει τις ειδικότητες των αποφοίτων των Α.Τ.Ε.Ι., που έχουν πρόσβαση στο επίμαχο δίπλωμα, αφετέρου θεσπίζει ακόμη ένα διαδικαστικό στάδιο, ήτοι αυτό της Επιτροπής του άρθρου 35.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του ΠΔ 141/2014, «Για την αντιστοιχία - πληρότητα των ωρολογίων και αναλυτικών προγραμμάτων των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης (Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού τομέα), προέλευσης εσωτερικού με τα διδασκόμενα στις ΑΕΝ/ Μηχανικών ή στο Ειδικό Τμήμα Ηλεκτρολόγων Δημόσιας Σχολής ΕΝ, προκειμένου να κατοχυρωθεί δικαίωμα υποψηφίου για απόκτηση διπλώματος Μηχανικού Γ' τάξης Ε.Ν. ή Ηλεκτρολόγου Ε.Ν., αποφαίνεται Τριμελής Επιτροπή συγκροτούμενη με απόφαση ΥΝΑ από μέλη εκπαιδευτικού προσωπικού ΑΕΝ συγγενούς γνωστικού αντικειμένου».
 Πέραν των ανωτέρω, ιδιαίτερα προβληματικές αποβαίνουν οι μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 37 του ΠΔ 141/2014. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ως άνω άρθρο 37 παρ. 1, «Οι προϋποθέσεις για την απόκτηση αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας και τα δικαιώματα υπηρεσίας στα πλοία του προσωπικού καταστρώματος, μηχανοστασίου, ραδιοεπικοινωνιών το οποίο έχει αρχίσει τη ναυτική του εκπαίδευση ή την θαλάσσια υπηρεσία του πριν τη 01-07-2013 και θα αποκτήσει τα αποδεικτικά του μέχρι 31-12-2016, καθορίζονται σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις που ίσχυαν πριν τη δημοσίευση του παρόντος».
Εν προκειμένω παρατηρείται το εξής παράδοξο. Ενώ, δηλαδή, το ΠΔ 141/2014 ετέθη σε ισχύ, όπως προαναφέρθηκε, στις 20-10-2014, θέτει αίφνης ως απώτατο χρονικό ορόσημο για την εκκίνηση της θαλάσσιας εκπαίδευσης, με σκοπό την απόκτηση αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας, την 1η-07-2013, ήτοι μια ημερομηνία απέχουσα πλέον του έτους από την παραπάνω ημερομηνία θέσεώς του σε ισχύ.
Κατ’αυτόν τον τρόπο, όμως, η κανονιστικώς δρώσα διοίκηση ουδεμία μέριμνα λαμβάνει για όσους ξεκίνησαν την θαλάσσια υπηρεσία μετά την 1η-07-2013, στηριζόμενοι προφανώς στις τότε ισχύουσες διατάξεις του προγενέστερου ΠΔ 243/1998. Είναι, δε, σαφές, ότι άπαντες οι Πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. Μηχανολογίας, Ενεργειακής Τεχνικής, Ναυπηγικής και Οχημάτων, οι οποίοι θέλησαν να υπαχθούν στις ευνοϊκές ρυθμίσεις του άρθρου 2 παρ. 3 του ΠΔ 243/1998 και για τον λόγο αυτό ξεκίνησαν την θαλάσσια υπηρεσία τους επί ημερών ισχύος του ΠΔ 243/1998, είχαν την εύλογη και δικαιολογημένη προσδοκία να αποκτήσουν το Δίπλωμα Μηχανικού Γ΄ Τάξης μετά την συμπλήρωση των προβλεπομένων 12 μηνών θαλάσσιας υπηρεσίας.
Η μεταγενέστερη βίαιη και τουλάχιστον αιφνιδιαστική ανατροπή της ως άνω προσδοκίας, μέσω της κατάργησης του ΠΔ 243/1998 και των μεταβατικών διατάξεων του ΠΔ 141/2014, έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την αρχή της ασφάλειας δικαίου και της εξ αυτής απορρέουσας αρχής της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης των διοικουμένων.
Πράγματι, άπαντες οι Πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. Μηχανολογίας, Ενεργειακής Τεχνικής, Ναυπηγικής και Οχημάτων, που ξεκίνησαν την 12μηνη θαλάσσια υπηρεσία κατά την διάρκεια ισχύος του ΠΔ 243/1998, διακατέχονταν από την εύλογη και δικαιολογημένη πεποίθηση, ότι με το πέρας αυτής και άνευ οιουδήποτε χρονικού περιορισμού ή λοιπής διαδικαστικής φύσεως προϋπόθεσης, θα αποκτούσαν δικαιωματικά το Δίπλωμα Μηχανικού Γ΄ τάξης Ε.Ν..
Πλην όμως η ως άνω δικαιολογημένη εμπιστοσύνη τους ανετράπη πλήρως από την επιγενόμενη απρόοπτη και μάλιστα αναδρομική μεταβολή του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου. Η επελθούσα μεταβολή προσβάλλει σφόδρα την αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης, ενώ μοιραία οδηγεί μια ομάδα πτυχιούχων του ΤΕΙ εις ένα απόλυτο επαγγελματικό αδιέξοδο.
Ως λύση του προβλήματος και αποκατάσταση της προστατευομένης εμπιστοσύνης προτείνεται εν προκειμένω, η στο άρθρο 37 παρ. 1 αναγραφόμενο ημερομηνία  1-07-2013 να αντικατασταθεί από την ημερομηνία 20-10-2014, δηλαδή της ημερομηνίας θέσεως σε ισχύ των διατάξεων του ΠΔ 141/2014. Κατ’αυτόν τον τρόπο, όσοι καλόπιστα ξεκίνησαν την θαλάσσια εκπαίδευση – υπηρεσία προτού τεθεί σε ισχύ το ΠΔ 141/2014, θα μπορέσουν να αποκτήσουν το Δίπλωμα Μηχανικού Γ΄ τάξης, εις το οποίο απέβλεψαν υπαγόμενοι στο κανονιστικό πλαίσιο του τότε ισχύοντος ΠΔ 243/1998.
 Ομολογουμένως, με τις ρυθμίσεις του ΠΔ 79/2012 (Αποδοχή τροποποιήσεων της Διεθνούς Σύμβασης «Για πρότυπα εκπαίδευσης, έκδοσης πιστοποιητικών και τήρησης φυλακών των ναυτικών, 1978», η οποία κυρώθηκε με το ν. 1314/1983, όπως αυτή τροποποιήθηκε, ΦΕΚ Α΄ 137/14-06-2012) γίνονται αποδεκτά, κατά την ρητή διατύπωση του άρθρου 1, τα κείμενα των αποφάσεων υπ' αριθμ. STCW/CONF.2/33 και STCW/CONF.2/34 της Διπλωματικής Διάσκεψης του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (INTERNATIONAL MARITIME ORGANISATION -I.M.O.) που αφορούν τη Διεθνή Σύμβαση «Για πρότυπα εκπαίδευσης, έκδοσης πιστοποιητικών και τήρησης φυλακών 1978, όπως τροποποιήθηκε» («Standards on Training, Certification and Watch keeping for Seafarers 1978, as amended» - S.T.C.W.).
Παρά ταύτα θα πρέπει να υπογραμμιστεί, ότι με την θέση σε ισχύ των διατάξεων του ΠΔ 79/2012, στις 14-06-2012, ουδόλως καταργήθηκε το ΠΔ 243/1998. Αυτό προκύπτει ευθέως εκ των διατάξεων του άρθρου 2 του ΠΔ 79/2012, σύμφωνα με τις οποίες «Με την έναρξη ισχύος του π.δ/τος αυτού, καταργούνται τα π.δ. 132/1997 (Α' 116), 268/1999 (Α' 220), 243/2004 (Α' 223), 125/2004 (Α' 94), 241/2006 (Α' 252) και 109/2008 (Α' 168)». Όπως αποτυπώνεται στις παραπάνω διατάξεις, εφόσον το ΠΔ 243/1998 δεν συγκαταλέγεται μεταξύ των ρητώς καταργούμενων λοιπών προεδρικών διαταγμάτων, τεκμαίρεται ότι αυτό (το ΠΔ 243/1998) εξακολούθησε να ισχύει και μετά τις 14-06-2012. Η οριστική, δε, και ρητή κατάργησή του επήλθε μόνον στις 20-10-2014, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 38 παρ. 1 εδάφιο α΄ του ΠΔ 141/2014.
Τονίζεται, επίσης, ότι με το άρθρο 38 παρ. 2 του ΠΔ 141/2014 ρητώς ορίζεται, ότι «Από την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγματος, καταργείται κάθε άλλη γενική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος». Αντίστοιχη πρόβλεψη στο ΠΔ 79/2012 δεν υπάρχει, παρά μόνον περιοριστική αναφορά καταργούμενων προεδρικών διαταγμάτων, μεταξύ των οποίων, επαναλαμβάνουμε, δεν συμπεριλαμβάνεται το ΠΔ 243/1998.
Εκ τούτων έπεται, ότι η κανονιστικώς δρώσα διοίκηση αναμφισβήτητα και άνευ όρων επιθύμησε την διατήρηση σε ισχύ αναλλοίωτων και των ευνοϊκών ρυθμίσεων του άρθρου 2 παρ. 3 του ΠΔ 243/1998 για τους πτυχιούχους ΤΕΙ Μηχανολογίας, Ενεργειακής Τεχνικής, Ναυπηγικής και Οχημάτων. Εάν δεν το επιθυμούσε, τότε θα είχε προβλέψει ρητώς την κατάργηση των επίμαχων διατάξεων. Με άλλα λόγια, εφόσον για κάποιες διατάξεις προεδρικών διαταγμάτων προβλέπεται ρητώς η κατάργηση (βλέπε άρθρο 2 του ΠΔ 79/2012), εξ αντιδιαστολής προκύπτει, ότι οι διατάξεις που δεν συμπεριλαμβάνονται μεταξύ των ρητώς καταργούμενων εξακολουθούν να ισχύουν.
Συμπερασματικά, σε κάθε περίπτωση, ο δια του ΠΔ 141/2014 αναδρομικός προσδιορισμός της ημερομηνίας της 1ης-07-2013 ως απώτατης καταληκτικής για την έναρξη της θαλάσσιας υπηρεσίας, με βάση τα δεδομένα της ημεδαπής έννομης τάξης, έρχεται σε προφανή αντίθεση με την αρχή της προστατευομένης εμπιστοσύνης και για τον λόγο αυτό θα πρέπει να τροποποιηθεί, όπως ανωτέρω προτείνεται.         

Περαιτέρω, σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 37 παρ. 3 του ΠΔ 141/2014, «Διπλώματα μηχανικών Α, Β, Γ τάξης Ε.Ν. μηχανών ατμού και μηχανικών Α,Β,Γ τάξης Ε.Ν. μηχανών εσωτερικής καύσης, καθώς και πτυχία αρχιθερμαστών και λιπαντών και άδειες θερμαστών- χειριστών μηχανής δεν θα χορηγούνται μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος Π.Δ.. Οι κάτοχοι των εν λόγω πτυχίων και αδειών εξακολουθούν να διατηρούν τα σε αυτά χορηγούμενα δικαιώματα υπηρεσίας, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 27, μέχρι 31.12.2016. Υποψήφιοι προς απόκτηση διπλώματος σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του π.δ. 243/1998, κάτοχοι πτυχίων Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης, εφόσον έχουν θαλάσσια υπηρεσία έξι μηνών κατευθυνόμενης εκπαίδευσης με ειδικότητα μηχανής σε μηχανοστάσια πλοίων που κινούνται με μηχανές ισχύος πάνω από 450 KW, δύνανται να αποκτήσουν δίπλωμα Μηχανικού Γ' τάξεως Ε.Ν. εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος».
Επί των ανωτέρω διατάξεων χωρούν οι εξής παρατηρήσεις. Ευθύς εξαρχής θα πρέπει να επισημανθεί, ότι ενώ με την παράγραφο 1 του άρθρου 37 του ΠΔ 141/2014 τίθεται γενικώς ως καταληκτικό ορόσημο για την έναρξη της θαλάσσιας υπηρεσίας η 1η-07-2013, προκειμένου να τυγχάνει εφαρμογής το πλαίσιο του ΠΔ 243/1998, με την παράγραφο 3 του ιδίου άρθρου απαιτείται απλώς προηγούμενη θαλάσσια υπηρεσία έξι (6) μηνών, άνευ χρονικού περιορισμού ως προς το σημείο έναρξης της συγκεκριμένης υπηρεσίας, προκειμένου περί πτυχιούχων μόνον των ειδικοτήτων Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού. Με άλλα λόγια ήδη διαφαίνεται μια έκδηλη και αδικαιολόγητη ανισότητα όσον αφορά την αντιμετώπιση των υποψηφίων Μηχανολόγων και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών έναντι των πτυχιούχων των λοιπών ειδικοτήτων, ήτοι των πτυχιούχων Ενεργειακής Τεχνικής, Ναυπηγικής και Οχημάτων.  
Ενώ, δηλαδή, για τους πτυχιούχους Ενεργειακής Τεχνικής, Ναυπηγικής και Οχημάτων ισχύει η γενική ρύθμιση της καταληκτικής ημερομηνίας της 1ης-07-2013 για την έναρξη της δωδεκάμηνης θαλάσσιας υπηρεσίας, για τους Μηχανολόγους και τους Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς υπάρχει ειδική πρόβλεψη, δυνάμει της οποίας ουδείς χρονικός περιορισμός τίθεται ως προς το σημείο έναρξης ή περάτωσης της εξάμηνης θαλάσσιας υπηρεσίας.
Με τον τρόπο αυτό καταρρίπτεται, εξάλλου, ολοσχερώς και το επιχείρημα περί της κατίσχυσης των διατάξεων του ΠΔ 79/2012, που θέτουν για πρώτη φορά ως ορόσημο την ημερομηνία της 1ης-07-2013. Κι αυτό γιατί η συγκεκριμένη ημερομηνία ή θα πρέπει να εφαρμόζεται για όλους τους υποψηφίους του άρθρου 2 παρ. 3 του ΠΔ 243/1998 ή για κανέναν. Επιλεκτική εφαρμογή δεν χωρεί, διότι προσκρούει στη συνταγματική αρχή της ισότητας και εισάγει διάκριση, η οποία δεν δικαιολογείται από λόγους υπέρτερου δημοσίου συμφέροντος.
Κατά το μέρος τούτο οι ρυθμίσεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 37 του ΠΔ 141/2014 χρήζουν οπωσδήποτε τροποποίησης, προκειμένου να αποκατασταθεί η ισότητα μεταξύ των υποψηφίων – πτυχιούχων όλων των ειδικοτήτων του άρθρου 2 παρ. 3 του ΠΔ 243/1998.
Επί των ιδίων ως άνω διατάξεων του άρθρου 37 παρ. 3 του ΠΔ 141/2014 χωρούν και οι εξής σκέψεις. Κατά την υποθετική περίπτωση και συνακόλουθη ερμηνευτική εκδοχή, ότι οι επίμαχες διατάξεις επιχειρούν να διακρίνουν τους υποψηφίους, εξ απόψεως τυπικών προσόντων, σε αποφοίτους ΤΕΙ και ΑΕΙ, επισημαίνονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα, με το Νόμο 2916/2001 (Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθμιση θεμάτων του τεχνολογικού τομέα αυτής, ΦΕΚ Α΄ 114), τα ΤΕΙ εντάχθηκαν στην ανώτατη εκπαίδευση, στην ίδια βαθμίδα και παράλληλα με τα πανεπιστήμια. Ειδικότερα, με το άρθρο 1 παρ. 1 εδάφιο α΄ ορίστηκε, ότι «η ανώτατη εκπαίδευση αποτελείται από δύο παράλληλους τομείς : αα) τον πανεπιστημιακό τομέα, ο οποίος περιλαμβάνει τα Πανεπιστήμια, τα Πολυτεχνεία και την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών και ββ) τον τεχνολογικό τομέα, ο οποίος περιλαμβάνει τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα».
Κατά συνέπεια, μετά την θέση σε ισχύ του Νόμου 2916/2001, οι όροι «ιδρύματα της ανώτατης εκπαίδευσης» ή «ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα» αναφέρονται πλέον εξίσου τόσο στα ιδρύματα του Νόμου 1268/1982, δηλαδή τα «παλαιά» ΑΕΙ, που πλέον ανήκουν στην κατηγορία των ιδρυμάτων του πανεπιστημιακού τομέα, όσο και σε εκείνα του Νόμου 1404/1983, δηλαδή τα ΤΕΙ, που ανήκουν στην κατηγορία των ιδρυμάτων του τεχνολογικού τομέα.
Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώθηκαν και αποσαφηνίστηκαν έτι περαιτέρω με τις διατάξεις του Νόμου 3549/2007 (Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, ΦΕΚ Α΄ 69). Ειδικότερα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 1α΄ του ως άνω Νόμου, «Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.), κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 5 του Συντάγματος, είναι τα ιδρύματα της ανώτατης εκπαίδευσης, η οποία αποτελείται από δύο παράλληλους τομείς: αα) τον πανεπιστημιακό τομέα, ο οποίος περιλαμβάνει τα Πανεπιστήμια, τα Πολυτεχνεία και την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών και ββ) τον τεχνολογικό τομέα, ο οποίος περιλαμβάνει τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.) και την Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης».
Τέλος, σύμφωνα με τις νυν ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1 & 2 του Νόμου 4009/2011 (Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, ΦΕΚ Α΄ 195), «Η ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.). Τα Α.Ε.Ι. είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου πλήρως αυτοδιοικούμενα. Η εποπτεία του κράτους ασκείται από τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16 του Συντάγματος και τον παρόντα νόμο.
Η ανώτατη εκπαίδευση αποτελείται από δύο παράλληλους τομείς: α) τον πανεπιστημιακό τομέα, που περιλαμβάνει τα Πανεπιστήμια, τα Πολυτεχνεία και την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, τα οποία στο εξής αναφέρονται ως «Πανεπιστήμια» και β) τον τεχνολογικό τομέα, που περιλαμβάνει τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.) και την Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), τα οποία στο εξής αναφέρονται ως «Τ.Ε.Ι.».
Εκ τούτων έπεται, ότι η διάκριση μεταξύ ΑΕΙ και ΤΕΙ είναι ήδη από το έτος 2001 τουλάχιστον παρωχημένη, ενώ ομιλώντας περί ΑΕΙ ή περί ιδρυμάτων της ανώτατης εκπαίδευσης είναι πλέον σαφές, ότι εννοούνται τόσο τα πανεπιστήμια (παλαιά ΑΕΙ), όσο και τα ΤΕΙ.
Κατά το μέρος τούτο, οποιαδήποτε διάκριση μεταξύ αποφοίτων ΑΕΙ και ΤΕΙ είναι ανεπίκαιρη, ενώ η αναφορά του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 37 του ΠΔ 141/2014 στους κατόχους πτυχίων Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης θα πρέπει να γίνει δεκτό, ότι ερμηνευτικώς αναγκαστικά καταλαμβάνει πλέον και τους αποφοίτους των ΤΕΙ.
Υπ’ αυτήν την έννοια, ενόψει των νομοθετικών εξελίξεων στον χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης ήδη από το έτος 2001 και εφόσον ο νομοθέτης δεν ανέχεται πλέον την διάκριση μεταξύ ΑΕΙ και ΤΕΙ, αλλά καθιερώνει μια ενιαία ανώτατη εκπαίδευση, η κανονιστικώς δρώσα διοίκηση αδυνατεί να προβαίνει σε διακρίσεις μεταξύ αποφοίτων πανεπιστημίων και ΤΕΙ, οσάκις κάνει ανεπιφύλακτη χρήση του όρου «ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης».
Ως εκ τούτου και οι μεταβατικές ρυθμίσεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 37 του ΠΔ 141/2014 θα πρέπει να ερμηνεύονται με τέτοιον τρόπο, ώστε να εναρμονίζονται πλήρως με τη νομοθεσία που διέπει την ανώτατη εκπαίδευση στην χώρα μας.  
Περαιτέρω θα πρέπει να τονιστεί, ότι η αποκλειστική προθεσμία των έξι (6) μηνών από την δημοσίευση του ΠΔ 141/2014, που τίθεται για την απόκτηση του Διπλώματος Μηχανικού Γ΄ τάξης, εν τοις πράγμασι αποκλείει της ως άνω δυνατότητας μια ομάδα υποψηφίων, οι οποίοι έχουν μεν ξεκινήσει, πλην όμως δεν έχουν εισέτι ολοκληρώσει την ελάχιστη απαιτούμενη θαλάσσια υπηρεσία. Σημειωτέον, ότι η επίμαχη προθεσμία των έξι μηνών παρήλθε ήδη στις 20-04-2015, ήτοι έξι μήνες μετά την δημοσίευση του ΠΔ 141/2014, που έλαβε χώρα στις 20-10-2014.
Υπ’ αυτήν την έννοια κρίνεται σκόπιμη η αντικατάσταση των επίμαχων διατάξεων από τότε που ίσχυσαν, προκειμένου να υπάρξει παράταση της συγκεκριμένης προθεσμίας, όπως, εξάλλου, προτείνει και η Ομάδα Εργασίας για την τροποποίηση του ΠΔ 141/2014 στην σχετική Έκθεση Αποτελεσμάτων.
Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί, ότι η πλειοψηφία των ως άνω προτάσεών βρίσκονται σε απόλυτη συμφωνία με το από 27-11-2015 πόρισμα των υπηρεσιών του Συνηγόρου του Πολίτη.
Επιπλέον θα πρέπει να παρατηρηθεί, ότι η διευκόλυνση που δίνεται με την παρούσα τροπολογία στην ενάσκηση του δικαιώματός για την απόκτηση του Διπλώματος Μηχανικού Γ΄ τάξης Ε.Ν., πέραν του ότι θα δώσει μια ασφαλή επαγγελματική διέξοδο, θα καλύψει ένα μέρος της ομολογουμένως αυξημένης ζήτησης για κάλυψη θέσεων εργασίας αντίστοιχης ειδικότητας σε πλοία της ελληνικής ναυτιλίας. Κατά συνέπεια, με την παρούσα τροπολογία μόνον οφέλη δύνανται να προκύψουν τόσο για τη ναυτιλία μας, όσο και για το ελληνικό δημόσιο εν γένει, κατά το μέρος που ως εργαζόμενοι υπό την ιδιότητα του Μηχανικού Γ΄ τάξης θα καταβάλλουν αυξημένους φόρους εισοδήματος και αυξημένες ασφαλιστικές εισφορές.

Β. Τροπολογία - Προσθήκη

Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 37 του ΠΔ 141/2014 αντικαθίστανται από τότε που ετέθησαν σε ισχύ ως εξής : Οι προϋποθέσεις για την απόκτηση αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας και τα δικαιώματα υπηρεσίας στα πλοία του προσωπικού καταστρώματος, μηχανοστασίου, ραδιοεπικοινωνιών το οποίο έχει αρχίσει τη ναυτική του εκπαίδευση ή την θαλάσσια υπηρεσία του πριν την δημοσίευση του παρόντος και θα αποκτήσει τα αποδεικτικά του μέχρι 31-12-2016, καθορίζονται σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις που ίσχυαν πριν τη δημοσίευση του παρόντος.
Οι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 37 του ΠΔ 141/2014 αντικαθίστανται από τότε που ετέθησαν σε ισχύ ως εξής : Υποψήφιοι προς απόκτηση διπλώματος σύμφωνα με την παράγραφο 3Αα του άρθρου 2 του π.δ. 243/1998, κάτοχοι πτυχίων ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανολόγου, Ναυπηγού Μηχανικού, Ενεργειακής Τεχνικής και Οχημάτων, εφόσον έχουν θαλάσσια υπηρεσία έξι μηνών, προκειμένου περί αποφοίτων πανεπιστημίου και δώδεκα μηνών, προκειμένου περί αποφοίτων Α.Τ.Ε.Ι., κατευθυνόμενης εκπαίδευσης με ειδικότητα μηχανής σε μηχανοστάσια πλοίων που κινούνται με μηχανές ισχύος πάνω από 450 KW, δύνανται να αποκτήσουν δίπλωμα Μηχανικού Γ' τάξεως Ε.Ν. μέχρι και την 31η-12-2016, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις που ίσχυαν πριν τη δημοσίευση του παρόντος.
Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2016

Οι προτείνοντες βουλευτές

                             Καρακώστα Ευαγγελία (Εύη)
                                        
                                     Βάκη Φωτεινή


Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ