ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

24/02/2016

Τροπολογία - Προσθήκη από βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο σχέδιο νόμου «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, Βαθμολογική Διάρθρωση Θέσεων, Συστήματα Αξιολόγησης Προαγωγών και Επιλογής Προϊσταμένων (Διαφάνεια- Αξιοκρατία και Αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης)» του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
Θέμα: «Τροποποίηση του άρθρου 167 του ν. 4099/2012, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 23 του ν. 4151/2013 (ΦΕΚ Α 103) και αναδιατυπώθηκε με το άρθρο 49 του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ Α 47), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 50 του ν. 4351/2015 (ΦΕΚ Α 164) και αντικαταστάθηκε εκ νέου με το άρθρο 12 της από 30/12/2015 ΠΝΠ  (ΦΕΚ Α 184/30-12-2015)»
Α. Αιτιολογική Έκθεση
Με την εν λόγω ρύθμιση, επιχειρείται να αντιμετωπιστούν προβλήματα που προέκυψαν κατά την εφαρμογή από τη Διοίκηση της διάταξης του άρθρου 49 του ν. 4325/2015, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.
Στην παρ. 1 προβλέπεται ρητά, όπως ήταν και η πρόθεση του νομοθέτη του ν. 4325/2015,  ότι στο πεδίο εφαρμογής της διάταξης εμπίπτουν τα φυσικά πρόσωπα που απασχολούνταν για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας σε κτίρια δημοσίων υπηρεσιών κλπ, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, μεταξύ των οποίων και οι απασχολούμενοι σε εταιρείες, στις οποίες είχε ανατεθεί η παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στους ως άνω φορείς. Η διάταξη προβλέπει την σύναψη των ατομικών συμβάσεων μίσθωσης έργου κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, άρα μόνο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο παρόν άρθρο και εφαρμόζεται αναδρομικά από την 11.05.2015, ήτοι από την ημερομηνία ισχύος της διάταξης του άρθρου 49 του ν. 4325/2015.
Ομοίως, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, καταβάλλονται η αμοιβή και οι εισφορές των ανωτέρω προσώπων. Ως δαπάνες, κατά την παρ. 3, νοούνται οι δαπάνες για την αμοιβή των απασχολούμενων.
Με την συγκεκριμένη ρύθμιση και προκειμένου να προσδιορισθούν ακριβώς οι ανάγκες του δημοσίου για προσωπικό καθαριότητας που καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες, αλλά και να επιτευχθεί η προσφορότερη επίλυση του προβλήματος, ενόψει και των διαθέσιμων πόρων, επιτυγχάνεται η καλύτερη προσωρινή ρύθμιση της κατάστασης στον  τομέα καθαριότητας των δημοσίων υπηρεσιών.
Με βάση τα ανωτέρω προτείνεται η ακόλουθη τροπολογία – προσθήκη:


Β. Τροπολογία-Προσθήκη
Άρθρο ….
Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 4099/2012, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 23 του ν. 4151/2013 (ΦΕΚ Α 103) και αναδιατυπώθηκε με το άρθρο 49 του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ Α 47), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 50 του ν. 4351/2015 (ΦΕΚ Α 164) και αντικαταστάθηκε εκ νέου με το άρθρο 12 της από 30/12/2015 ΠΝΠ  (ΦΕΚ Α 184/30-12-2015), προστίθεται το εδάφιο που ακολουθεί, καθώς και τρίτη, τέταρτη και πέμπτη παράγραφος ως εξής:
«Περαιτέρω είναι δυνατή η σύναψη συμβάσεων έργου με φυσικά πρόσωπα που απασχολούνταν σε εταιρίες, στις οποίες είχε ανατεθεί η παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στους ως άνω φορείς του δημοσίου. Για τους ανωτέρω, είναι επιτρεπτή η σύναψη ατομικής σύμβασης μίσθωσης έργου για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας με την ίδια ως άνω ημερομηνία λήξης, ήτοι μέχρι την 31.12.2016. Η παρούσα διάταξη ισχύει από τη θέση σε ισχύ του νόμου 4325/2015.
3. Δαπάνες για την καθαριότητα των κτιρίων των δημοσίων υπηρεσιών, των ανεξάρτητων αρχών, των Ν.Π.Δ.Δ, των Ν.Π.Ι.Δ. και των Ο.Τ.Α., οι οποίες προέκυψαν κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου, θεωρούνται σύννομες και εκκαθαρίζονται σε βάρος των πιστώσεων των προϋπολογισμών των παραπάνω φορέων. Το κόστος σύναψης των ως άνω συμβάσεων έργου πρέπει να είναι εντός των ορίων των εγγεγραμμένων διαθέσιμων πιστώσεων του προϋπολογισμού τους, όπως αυτές έχουν εκτιμηθεί για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας. Η συνολική αμοιβή κάθε ατομικής σύμβασης θα πρέπει να μην υπερβαίνει την συνολική κατ’άτομο ετήσια συμβατική αμοιβή της προϋφιστάμενης σύμβασης, περιλαμβανομένων σε αυτήν τυχόν επιδομάτων που λάμβαναν οι απασχολούμενοι σε συνεργεία καθαρισμού.
4. Τα πρόσωπα που συνάπτουν σύμβαση μίσθωσης έργου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα διάταξη υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
5. Με κοινή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθμίζονται τα ειδικότερα θέματα που ανακύπτουν από την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.»
Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2016

Οι προτείνοντες βουλευτές
Βαρδάκης Σωκράτης
Κάτσης Μάριος
Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος
Σαντορινιός ΝεκτάριοςΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ