ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

16/03/2016

Τροπολογία βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ: «Αναγκαίες ρυθμίσεις για την εναρμόνιση με το νέο Κώδικα Αντιντόπινγκ WADA και άλλες διατάξεις» του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο σχέδιο νόμου «Αναγκαίες ρυθμίσεις για την εναρμόνιση με το νέο Κώδικα Αντιντόπινγκ WADA και άλλες διατάξεις» του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

 

Θέμα: Ρύθμιση θεμάτων εφαρμογής της παραγράφου 9 του άρθρου 48 του ν.1481/1984 για τις προαγωγές Ολυμπιονικών και διεθνώς διακριθέντων αθλητών που είναι αστυνομικοί και πυροσβεστικοί υπάλληλοι για την εξομοίωσή τους με τους υπηρετούντες στις Ένοπλες Δυνάμεις και το Λιμενικό Σώμα και κατάργηση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 6 του άρθρου 7 του ν.3686/2008 για τον ίδιο σκοπό.

 

Α. Αιτιολογική Έκθεση

Η πολιτεία στο πλαίσιο της προστασίας και προαγωγής του αθλητισμού καθιέρωσε ορισμένα προνόμια για τους αθλητές που διακρίνονται στους Ολυμπιακούς Αγώνες και σε παγκόσμια πρωταθλήματα. Στα προνόμια αυτά αποτυπώνεται η έμπρακτη αναγνώριση από την Πολιτεία, της προσφοράς των αθλητών, δεδομένου ότι η αθλητική τους διάκριση σ’ αυτά τα υψίστης δυσκολίας επίπεδα προβάλλει και βελτιώνει τη διεθνή εικόνα της χώρας και ενισχύει το αναπόσπαστα συνδεδεμένο με τις ιστορικές καταβολές του έθνους μας αθλητικό ιδεώδες. Σε συνάρτηση με τον ως άνω επιδιωκόμενο σκοπό θεσμοθετήθηκαν οι προϋποθέσεις που απαιτούνται για να απονεμηθούν τα συγκεκριμένα προνόμια. Μεταξύ δε αυτών, σύμφωνα με τη παράγραφο 9 του άρθρου 48 του ν.1481/1984 (Α΄ 152), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, είναι και η απονομή του βαθμού του Υπαστυνόμου Β΄ ή του Ανθυποπυραγού στους διακρινόμενους αθλητές, που υπηρετούν στην Ελληνική Αστυνομία ή στο Πυροσβεστικό Σώμα, αντίστοιχα, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων.

Για την περαιτέρω, όμως, βαθμολογική εξέλιξη των διακριθέντων αθλητών απαραίτητη προϋπόθεση είναι η φοίτησή τους στο Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων ή στη Σχολή Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.

Αντίστοιχες ρυθμίσεις ισχύουν για τους διακριθέντες αθλητές στο Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή και στις Ένοπλες Δυνάμεις, οι οποίοι ωστόσο, εξελίσσονται χωρίς υποχρέωση φοίτησης σε ανάλογη Σχολή Επιμόρφωσης, σύμφωνα με το άρθρο 28 του π.δ.81/2012 (Α΄ 139), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 33 παρ. 5 του ν.4256/2014 (Α΄  92) και το άρθρο 23 του ν.2109/1992 (Α΄ 205) αντίστοιχα.

Υπό τα δεδομένα αυτά και προκειμένου να αρθεί η παρατηρούμενη άνιση μεταχείριση των διακριθέντων αθλητών ανάλογα με το Σώμα στο οποίο υπηρετούν, κρίνεται αναγκαία η τροποποίηση της παρ. 9 του άρθρου 48 του ν.1481/1984 και της παρ. 6 του άρθρου 7 του ν.3686/2008 (Α΄ 158), ώστε να μην υποχρεούνται οι αθλητές – αστυνομικοί και πυροσβέστες, να φοιτούν στο Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων και στη Σχολή Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης της Πυροσβεστικής Ακαδημίας. 

Περαιτέρω, για τη δικαιότερη αντιμετώπιση των συμμετεχόντων σε Ολυμπιακούς Αγώνες αθλητών, προτείνεται η κατ’ εξαίρεση απονομή των συγκεκριμένων ευεργετημάτων και στους αθλητές που διακρίθηκαν στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου το έτος 2008 και της Αθήνας το έτος 2004.  Επιπλέον, η ίδια αντιμετώπιση προσήκει και στους αθλητές που διακρίθηκαν στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Σεούλ το έτος 1988 και της Βαρκελώνης το έτος 1992, δεδομένου ότι αυτοί κατάφεραν να διακριθούν σε περιόδους που ο αθλητισμός δεν είχε την ίδια διάδοση  στην ελληνική κοινωνία και οι ελλείψεις σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό καθιστούσαν ακόμη δυσκολότερη την επίτευξη διάκρισης σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Τέλος, κρίνεται αναγκαίο να οριοθετηθεί η έννοια του παγκόσμιου πρωταθλήματος, ορίζοντας ότι πρόκειται περί πρωταθλήματος, το οποίο διεξάγεται περιοδικά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Κατόπιν αυτού προστίθεται στο ανωτέρω σχέδιο νόμου άρθρο …… ως εξής :

 

Β. Τροπολογία – Προσθήκη

Άρθρο ...

 

1. Οι προαγόμενοι κατά τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 48 του ν.1481/1984, όπως ισχύει αστυνομικοί και πυροσβεστικοί υπάλληλοι, δεν έχουν υποχρέωση φοίτησης στη Σχολή Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης της Ελληνικής Αστυνομίας και τη Σχολή Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, αντίστοιχα. Οι αστυνομικοί και πυροσβεστικοί υπάλληλοι του προηγούμενου εδαφίου, εξελίσσονται όπως οι αξιωματικοί που προέρχονται από το Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων (Τ.Ε.Μ.Α.) της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης της Ελληνικής Αστυνομίας και τη Σχολή Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, αντίστοιχα.

2. Για την εφαρμογή της παραγράφου 9 του άρθρου 48 του ν.1481/1984, ως παγκόσμιο πρωτάθλημα νοείται μία και μόνο διοργάνωση που διεξάγεται περιοδικά, σύμφωνα με τους ισχύοντες διεθνείς κανονισμούς του οικείου αθλήματος (άρθρο 34 παρ. 10 ν.2725/1999, Α΄ 121 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 18 του ν.3708/2008, Α’ 210). Για την προαγωγή των αστυνομικών και των πυροσβεστικών υπαλλήλων που σημειώνουν την προβλεπόμενη στις ως άνω διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 48 του ν.1481/1984, αγωνιστική διάκριση σε παγκόσμια πρωταθλήματα απαιτείται η εγγραφή τους στον Ειδικό Πίνακα που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (άρθρο 34 παρ. 3 ν.2725/1999, όπως ισχύει κάθε φορά).

3. Οι προαγωγές όσων έχουν πετύχει τις διακρίσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 9 του άρθρου 48 του ν.1481/1984, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 8 του ν.3103/2003 (Α΄ 23), ανατρέχουν στην ημερομηνία δημοσίευσης του τελευταίου αυτού νόμου (29-1-2003), αποκλειομένου όμως κάθε δικαιώματος καταβολής αναδρομικών αποδοχών ή οποιασδήποτε άλλης αξίωσης σε βάρος του δημοσίου.

4. Η παράγραφος 3 του άρθρου 8 του ν.3103/2003 (Α΄ 23) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«3. Οι διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 48 του ν.1481/1984 (Α΄ 152) εφαρμόζονται και για τους Αστυφύλακες, Αρχιφύλακες και Ανθυπαστυνόμους και τους αντίστοιχους του Πυροσβεστικού Σώματος που πέτυχαν κατά τους Ολυμπιακούς Αγώνες στη Σεούλ του έτους 1988, στη Βαρκελώνη του έτους 1992, στην Ατλάντα του έτους 1996 ή του Σίδνεϋ του έτους 2000, της Αθήνας του έτους 2004 και του Πεκίνου του έτους 2008, πρώτη έως όγδοη νίκη σε ατομικό ή πρώτη έως έκτη νίκη σε ομαδικό άθλημα, ανεξάρτητα αν υπηρετούσαν κατά το χρόνο επίτευξης της νίκης τους στην Ελληνική Αστυνομία ή στο Πυροσβεστικό Σώμα».

5. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 7 του ν.3686/2008 (Α΄ 158) καταργείται».-

 

Αθήνα, 16 Μαρτίου 2016

 

Οι προτείνοντες βουλευτές

 

Αυλωνίτου Ελένη

Καφαντάρη Χαρά

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

Μιχελογιαννάκης Ιωάννης

Φάμελλος Σωκράτης

 Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ