ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

16/03/2016

Τροπολογία βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ: Ρύθμιση θεμάτων μισθώσεων δημοτικών ακινήτων που αφορούν σε αθλητική δραστηριότητα 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού: «Αναγκαίες ρυθμίσεις για την εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας με το νέο Κώδικα Αντιντόπιγκ του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπιγκ και άλλες διατάξεις»

Θέμα: Ρύθμιση θεμάτων μισθώσεων δημοτικών ακινήτων που αφορούν σε αθλητική δραστηριότητα

 

Α. Αιτιολογική έκθεση

Με την προτεινόμενη προσθήκη δύναται η δυνατότητα αφενός να διασφαλιστεί το δημόσιο συμφέρον καθώς και ένα σταθερό επιχειρηματικό περιβάλλον και αφετέρου να εξασφαλιστεί η δίκαιη μεταχείριση όσων έχουν προβεί σε παροχές και επενδύσεις προκειμένου να δημιουργήσουν αθλητικούς χώρους και κέντρα εντός δημόσιων, δημοτικών ή κοινοτικών κήπων, αλσών, πλατειών και εν γένει κοινόχρηστων χώρων. Επίσης, με την προτεινόμενη ρύθμιση αποφεύγονται και τυχόν αρνητικές συνέπειες που θα μπορούσαν να προκληθούν στις τοπικές κοινωνίες, και δη στα παιδιά, τους νέους και τις οικογένειες τους, που δραστηριοποιούνται στα κατά τόπους αθλητικά κέντρα, από την μη προστασία των τελευταίων από τις προβλέψεις του άρθρου 5 παρ.2β’ ΠΔ 34/1995.

Προκειμένου, δε, να αποφευχθεί τυχόν καταχρηστική αξιοποίηση της προτεινόμενης τροποποίησης, προβλέπεται έτι περαιτέρω ότι αυτή θα μπορεί να τυγχάνει εφαρμογής μόνο και εφόσον προβλέπονται στην ήδη συναφθείσα μίσθωση συγκεκριμένες αντιπαροχές εκ μέρους των μισθωτών προς όφελος των Ο.Τ.Α. ή του δημοσίου εν γένει, όπως πχ η διοργάνωση ενημερωτικών σεμιναρίων, η ξενάγηση στους αθλητικούς χώρους, η περιοδική ανιδιοτελής παροχή υπηρεσιών στους δημότες, κλπ. Με την πρόβλεψη και την προϋπόθεση αυτή καθίσταται απολύτως δικαιολογημένη η θέσπιση της προτεινόμενης τροποποίησης, καθόσον εξασφαλίζεται ότι οι μισθώσεις χώρων ακόμα και εντός κοινόχρηστων χώρων αφενός συνδράμει στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος χώρου εν γένει και αφετέρου θα παρέχονται κοινωφελείς υπηρεσίες στους δημότες της περιοχής.

 

Β. Τροπολογία – Προσθήκη

Άρθρο….

Στο άρθρο 5 παρ. 2β’ π.δ. 34/1995, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 45 ν.4257/2014 (Α 93), αντικαθίσταται το τελευταίο εδάφιο ως εξής:

«Ειδικά οι επαγγελματικές μισθώσεις δημοτικών ακινήτων με εκμισθωτή Ο.Τ.Α. α βαθμού ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή δημοτική ή κοινωφελή επιχείρηση ή δημοτικό ίδρυμα, υπαγόμενα σε αυτόν, που έχουν συμπληρώσει δεκαετή τουλάχιστον διάρκεια από την αρχική έναρξη της μίσθωσης, παρατείνονται αυτοδικαίως με επίδοση σχετικής δήλωσης βουλήσεως του μισθωτή, για χρόνο ίσο με τον αρχικώς συμπεφωνημένο συμβατικό, εφόσον: α) υφίσταται η σύμφωνη γνώμη του Ο.Τ.Α. β) ο μισθωτής παραμένει στο μίσθιο κατά το χρόνο δημοσίευσης του παρόντος, γ) καταβάλει το μίσθωμα κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες προ της δημοσιεύσεως του παρόντος και δ) έχει συναφθεί η μίσθωση κατόπιν διαγωνιστικής δημόσιας πλειοδοτικής διαδικασίας. Οι ανωτέρω ρυθμίσεις καταλαμβάνουν και τις περιπτώσεις του στοιχ. ε’ της παρ. 1 του άρθρου 4 του π.δ. 34/1995 (Α΄ 30), εφόσον οι μισθώσεις αφορούν αθλητική δραστηριότητα και προβλέπονται ήδη με αυτές συγκεκριμένες αντιπαροχές εκ μέρους των μισθωτών και προς όφελος των Ο.Τ.Α ή του Δημοσίου.»

Αθήνα,  16 Μαρτίου 2016

 

Οι προτείνοντες Βουλευτές

Γιώργος Πάντζας

Παναγιώτα Δριτσέλη

 Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ