ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube Instagram

15/04/2016

Κατατεθείσα τροπολογία Γ. ΒαρεμένουΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ

στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις.»

ΘΕΜΑ: «Τρόπος καθορισμού ορίων οικισμών της χώρας μέχρι 2000 κατοίκους, κατηγορίες αυτών και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησής τους, όπως αμφότερα ισχύουν και τα οποία τυγχάνουν εφαρμογής στα στάδια αδειοδότησης των σφαγειοτεχνικών εγκαταστάσεων»

Α. Αιτιολογική έκθεση

Στην υπό τροποποίηση ΠΔ 8/2012 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, προβλέπονται στο άρ. 4 οι απαιτούμενοι όροι ίδρυσης σφαγείων, χωρίς να ακολουθείται η διάκριση κατάταξης έργων και δραστηριοτήτων του άρ. 1 ν. 4014/2011 όπως ισχύει αλλά και των κατ’ εξουσιοδότηση νομοθετημάτων, και συγκεκριμένα των ΥΑ Αριθμ. 1958 (ΦΕΚ Β’ 21/13.01.2012). Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες, σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.09.2011 (ΦΕΚ ‘Α 209/2011) του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και κλιματικής αλλαγής, και η υπ΄αριθ. οικ. ΚΥΑ 3137/191/Φ. 15 (ΦΕΚ Β’ 1048/04.04.2012). Αντιστοίχιση των κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα των Υπουργείων Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος Ενέργειας και κλιματικής Αλλαγής.

Επιπλέον ειδικότερα θέματα σχετικά με τη δόμηση και τη χρήση γης προβλέπονται και από τα νομοθετήματα ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ της 24/31 Μαΐου 1985 (ΦΕΚ Δ’ 270). Τροποποίηση των όρων και περιορισμών δόμησης των γηπέδων των κειμένων εκτός των ρυμοτομικών σχεδίων των πόλεων και εκτός των ορίων των νομίμως υφιστάμενων προ του έτους 1923 οικισμών και ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ της 24 Απρ. /3 Μαΐου 1985 (ΦΕΚ Δ’ 181).

 

Με την ισχύουσα διάταξη έχουμε τη μη διάκριση των σφαγείων ανάλογα με τη δυναμικότητα και όχλησή τους και σαν αποτέλεσμα να μην μπορούν να αδειοδοτηθούν με βάση το ΠΔ 8/2012 κατηγορίες σφαγείων, όπως τα σφαγεία μικρής όχλησης και δυναμικότητας, ενώ κάτι τέτοιο δεν απαγορεύεται από την ισχύουσα νομοθεσία περιβαλλοντικών και πολεοδομικών όρων, ήτοι το ν. 4014/2011.

Με την προτεινόμενη τροπολογία αντικαθίσταται η περίπτωση α΄ του άρθρου 4 του π.δ. 8/2012, προκειμένου να μην δημιουργείται σύγχυση στα νομοθετήματα που εφαρμόζονται, υπό την έννοια ότι για θέματα πολεοδομικής και περιβαλλοντικής νομοθεσίας αφενός δεν θα υπάρξει παρέκκλιση από τις ισχύουσες διατάξεις και ειδικά σχετικά με τις κατατάξεις έργων και δραστηριοτήτων. Αντίθετα με την τροποποίηση της περίπτωσης α΄ του άρθρου 4 του π.δ. 8/2012, αποκαθίσταται η ορθή εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων.

Το πρόβλημα δε που υπήρχε με τις ειδικές ρυθμίσεις της τροποποιούμενης περίπτωσης α΄ του άρθρου 4 ήταν πιο έντονο στις απομακρυσμένες περιοχές των ορεινών Δήμων του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) και νησιών, όπου η μεγάλη απόσταση μεταφοράς των προς σφαγή ζώων σε άλλα σφαγεία δημιουργεί υπέρτερη επιβάρυνση των κτηνοτρόφων και της οικονομίας.

Αντικαθίσταται το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β΄ του άρθρου 4 του ίδιου π.δ., με την ίδια αιτιολογία με την ανωτέρω τροποποίηση της περίπτωσης α΄ του άρθρου 4.

Κατόπιν των ανωτέρω, η προτεινόμενη τροποποίηση κρίνεται αναγκαία διότι η λειτουργία των σφαγείων συνδέεται άρρηκτα με τη στήριξη της κτηνοτροφίας και την τόνωση της αγροτικής οικονομίας.

 

Β. Τροπολογία- Προσθήκη

Τροποποίηση το π.δ. 8/2012 (Α΄ 11), όπως ισχύει

Το άρθρο 4 του π.δ. 8/2012, τροποποιείται ως εξής:

α) Η περίπτωση α΄ του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι όροι που είναι σχετικοί με τη δόμηση του γηπέδου στο οποίο πρόκειται να γίνει η εγκατάσταση (θέση, έκταση, συντελεστής δόμησης, τήρηση αποστάσεων), όπως αυτοί ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία.»

β) Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β΄ δεν αντικαθιστούν ενδεχόμενους άλλους δεσμευτικότερους όρους δόμησης, οι οποίοι προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις.»

 

Αθήνα,  15 Απριλίου 2016                  

 

Ο προτείνων βουλευτής

Βαρεμένος Γεώργιος

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ

στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις.»

ΘΕΜΑ: «Τρόπος καθορισμού ορίων οικισμών της χώρας μέχρι 2000 κατοίκους, κατηγορίες αυτών και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησής τους, όπως αμφότερα ισχύουν και τα οποία τυγχάνουν εφαρμογής στα στάδια αδειοδότησης των σφαγειοτεχνικών εγκαταστάσεων»

Α. Αιτιολογική έκθεση

Στην υπό τροποποίηση ΠΔ 8/2012 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, προβλέπονται στο άρ. 4 οι απαιτούμενοι όροι ίδρυσης σφαγείων, χωρίς να ακολουθείται η διάκριση κατάταξης έργων και δραστηριοτήτων του άρ. 1 ν. 4014/2011 όπως ισχύει αλλά και των κατ’ εξουσιοδότηση νομοθετημάτων, και συγκεκριμένα των ΥΑ Αριθμ. 1958 (ΦΕΚ Β’ 21/13.01.2012). Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες, σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.09.2011 (ΦΕΚ ‘Α 209/2011) του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και κλιματικής αλλαγής, και η υπ΄αριθ. οικ. ΚΥΑ 3137/191/Φ. 15 (ΦΕΚ Β’ 1048/04.04.2012). Αντιστοίχιση των κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα των Υπουργείων Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος Ενέργειας και κλιματικής Αλλαγής.

Επιπλέον ειδικότερα θέματα σχετικά με τη δόμηση και τη χρήση γης προβλέπονται και από τα νομοθετήματα ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ της 24/31 Μαΐου 1985 (ΦΕΚ Δ’ 270). Τροποποίηση των όρων και περιορισμών δόμησης των γηπέδων των κειμένων εκτός των ρυμοτομικών σχεδίων των πόλεων και εκτός των ορίων των νομίμως υφιστάμενων προ του έτους 1923 οικισμών και ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ της 24 Απρ. /3 Μαΐου 1985 (ΦΕΚ Δ’ 181).

 

Με την ισχύουσα διάταξη έχουμε τη μη διάκριση των σφαγείων ανάλογα με τη δυναμικότητα και όχλησή τους και σαν αποτέλεσμα να μην μπορούν να αδειοδοτηθούν με βάση το ΠΔ 8/2012 κατηγορίες σφαγείων, όπως τα σφαγεία μικρής όχλησης και δυναμικότητας, ενώ κάτι τέτοιο δεν απαγορεύεται από την ισχύουσα νομοθεσία περιβαλλοντικών και πολεοδομικών όρων, ήτοι το ν. 4014/2011.

Με την προτεινόμενη τροπολογία αντικαθίσταται η περίπτωση α΄ του άρθρου 4 του π.δ. 8/2012, προκειμένου να μην δημιουργείται σύγχυση στα νομοθετήματα που εφαρμόζονται, υπό την έννοια ότι για θέματα πολεοδομικής και περιβαλλοντικής νομοθεσίας αφενός δεν θα υπάρξει παρέκκλιση από τις ισχύουσες διατάξεις και ειδικά σχετικά με τις κατατάξεις έργων και δραστηριοτήτων. Αντίθετα με την τροποποίηση της περίπτωσης α΄ του άρθρου 4 του π.δ. 8/2012, αποκαθίσταται η ορθή εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων.

Το πρόβλημα δε που υπήρχε με τις ειδικές ρυθμίσεις της τροποποιούμενης περίπτωσης α΄ του άρθρου 4 ήταν πιο έντονο στις απομακρυσμένες περιοχές των ορεινών Δήμων του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) και νησιών, όπου η μεγάλη απόσταση μεταφοράς των προς σφαγή ζώων σε άλλα σφαγεία δημιουργεί υπέρτερη επιβάρυνση των κτηνοτρόφων και της οικονομίας.

Αντικαθίσταται το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β΄ του άρθρου 4 του ίδιου π.δ., με την ίδια αιτιολογία με την ανωτέρω τροποποίηση της περίπτωσης α΄ του άρθρου 4.

Κατόπιν των ανωτέρω, η προτεινόμενη τροποποίηση κρίνεται αναγκαία διότι η λειτουργία των σφαγείων συνδέεται άρρηκτα με τη στήριξη της κτηνοτροφίας και την τόνωση της αγροτικής οικονομίας.

 

Β. Τροπολογία- Προσθήκη

Τροποποίηση το π.δ. 8/2012 (Α΄ 11), όπως ισχύει

Το άρθρο 4 του π.δ. 8/2012, τροποποιείται ως εξής:

α) Η περίπτωση α΄ του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι όροι που είναι σχετικοί με τη δόμηση του γηπέδου στο οποίο πρόκειται να γίνει η εγκατάσταση (θέση, έκταση, συντελεστής δόμησης, τήρηση αποστάσεων), όπως αυτοί ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία.»

β) Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β΄ δεν αντικαθιστούν ενδεχόμενους άλλους δεσμευτικότερους όρους δόμησης, οι οποίοι προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις.»

 

Αθήνα,  15 Απριλίου 2016                  

 

Ο προτείνων βουλευτής

Βαρεμένος ΓεώργιοςΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ