ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

06/05/2016

Τροπολογία βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ με θέμα: Αναμόρφωση πειθαρχικού δικαίουΤροπολογία - Προσθήκη στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου  Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης  «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας – Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού -συνταξιοδοτικού συστήματος – Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων»

Α. Αιτιολογική Έκθεση

Με το π.δ. 246/2006, μειώθηκε η συμμετοχή των εκπροσώπων των εργαζομένων στα πρωτοβάθμια και το δευτεροβάθμια πειθαρχικά συμβούλια του προσωπικού των ΚΤΕΛ, σε σχέση με τα προβλεπόμενα στις αντίστοιχες διατάξεις του π.δ 229/1994, με αποτέλεσμα να καθίσταται εξαιρετικά αδύναμη η υπεράσπιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Η μείωση του αριθμού των δημοσίων υπαλλήλων που συμμετέχουν στα δευτεροβάθμια πειθαρχικά συμβούλια σε αριθμό ίσο με των εκπροσώπων των ΚΤΕΛ έχει δυσμενείς συνέπειες στην αντικειμενικότητα και την αμεροληψία των κρίσεων που αυτά εκφέρουν.

Η απονομή του δικαιώματος επιβολής ποινών στους προέδρους των ΚΤΕΛ έχει επίσης αποδειχθεί στην πράξη ότι ευνοεί την καταχρηστική άσκηση της πειθαρχικής εξουσίας και την αφειδή επιβολή ποινών. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να απονεμηθεί πειθαρχική εξουσία αποκλειστικά και μόνο στα πειθαρχικά συμβούλια, τα οποία διαθέτουν τη εχέγγυα της ορθής και χρηστής άσκησης της πειθαρχικής εξουσίας, με αύξηση του αριθμού των εκπροσώπων των εργαζομένων αλλά και της Πολιτείας και να περιοριστεί η πειθαρχική εξουσία του προέδρου του ΚΤΕΛ στην επιβολή της ποινής της έγγραφης επίπληξης.

Ενόψει και της ηθικής διάστασης της πειθαρχικής ποινής , θα πρέπει όλες οι ποινές, πλην της ποινής της επίπληξης, να μπορούν να τεθούν στην κρίση του συμβουλίου εφέσεων.

Είναι επίσης επιβεβλημένη η τροποποίηση των εδ.  β και γ της παρ. 1 του άρθρου 17 του π.δ. 246/2006, προς την κατεύθυνση της ελάφρυνσης ποινών προστίμου, δεδομένου ότι επιβάλλονται αφειδώς και οδηγούν και έχουν ως συνέπεια την οικονομική εξόντωση των εργαζομένων. Περαιτέρω, η ποινή της αργίας 31 – 60 ημερών που προβλέπεται στο εδ. ζ  της παρ. 1 του άρθρου 17 είναι υπερβολικά μεγάλη και πρέπει να καταργηθεί. Συναφώς πρέπει να καταργηθεί η παρ. 7 του άρθρου 18 στην οποία προβλέπονται τα αδικήματα για τα οποία μπορεί να επιβληθεί η ποινή της αργίας 31-60 ημερών και να οριστεί ότι για τα προβλεπόμενα στα εδ. γ, δ, ε, στ της καταργούμενης παρ. 7 του άρθρου 18 αδικήματα επιβάλλεται η ποινή της παρ. 6 του ίδιου άρθρου με αντίστοιχη τροποποίηση της τελευταίας αυτής διάταξης.   

Το άρθρο 20 παρ. 7 του π.δ. 246/2006 προβλέπει προθεσμία για την υλοποίηση της απόφασης του πειθαρχικού οργάνου περί επιβολής ποινής, η οποία όμως άρχεται από την κοινοποίηση της απόφασης στην αρμόδια υπηρεσία του ΚΤΕΛ. Αυτό έχει ως συνέπεια η προθεσμία υλοποίησης να παρατείνεται επ’  αόριστον, όταν παραλείπεται η κοινοποίηση της απόφασης από το πειθαρχικό όργανο προς την αρμόδια υπηρεσία του ΚΤΕΛ. Δεδομένου και του ελάχιστου χρόνου που απαιτείται για αυτή την κοινοποίηση, η σχετική ρύθμιση θα πρέπει να τροποποιηθεί ώστε η προθεσμία να άρχεται από την ημερομηνία λήψης απόφασης από το πειθαρχικό όργανο.

    Περαιτέρω, είναι επιβεβλημένη η συντόμευση των προθεσμιών που προβλέπονται στην πειθαρχική διαδικασία χάριν της επιτάχυνσής της, καθώς και η ρητή πρόβλεψη της ακυρότητας των αποφάσεων των πειθαρχικών συμβουλίων σε περίπτωση που δεν καλούνται νόμιμα και εμπρόθεσμα οι εκπρόσωποι των εργαζομένων και σε περίπτωση που συμμετέχουν στις συνεδριάσεις τους πρόσωπα μη δικαιούμενα προς τούτο, όπως δικηγόροι της επιχείρησης ή εκπρόσωποι άλλων σωματείων, που δεν έχουν οριστεί όπως ορίζει το άρθρο 25 του Κανονισμού. Για την ολοκληρωμένη και έγκαιρη ενημέρωση των μελών του Συμβουλίου Εφέσεων σχετικά με τις προς συζήτηση πειθαρχικές παραβάσεις, θα πρέπει ακόμα να προβλεφθεί η υποχρέωση κοινοποίησης σε αυτά, εντός της ίδιας προθεσμίας που προβλέπεται και την κοινοποίηση της πρόσκλησης, και όλων των σχετικών με την παράβαση εγγράφων.  

   

Β. Τροπολογία-Προσθήκη

Άρθρο ….

1. Η διάταξη του άρθρου 17 παρ. 1 εδ. β΄ αντικαθίσταται ως εξής: «πρόστιμο ενός τετάρτου (1/4) του ημερομισθίου μέχρι δυο (2 ημέρες).

2. Η διάταξη του άρθρου 17 παρ. 1 εδ. γ΄ αντικαθίσταται ως εξής: «πρόστιμο ενός τετάρτου (1/4) του ημερομισθίου από τρεις (3) μέχρι πέντε (5 μέρες)».

3. Καταργείται η περίπτωση ζ της παρ. 1 του άρθρου 17 του π.δ. 246/2006 και η περίπτωση η αναριθμείται σε ζ.

4. Το εισαγωγικό εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 18 του π.δ. 246/2006 αντικαθίσταται ως εξής: «Η ποινή του προστίμου ενός τετάρτου (1/4) του ημερομισθίου μέχρι δύο (2) μέρες επιβάλλεται για»

5. Το εισαγωγικό εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 18 του π.δ. 246/2006 αντικαθίσταται ως εξής: «Η ποινή του προστίμου ενός τετάρτου (1/4) από τρεις (3) μέχρι πέντε (5) μέρες επιβάλλεται για»

6. Στην παρ. 6 του άρθρου 18, μετά την περ. η, προστίθενται εδάφια υπό στοιχεία θ, ι, ια, ιβ ως εξής:

θ. Παραποίηση της ημερήσιας κατάστασης εισιτηρίων ή αλλοίωση ιατρικής βεβαίωσης και λοιπών στοιχείων αφορώντων τη λειτουργία του ΚΤΕΛ ή τις σχέσεις - εργαζομένου ΚΤΕΛ, εφόσον υποβλήθηκε μήνυση στον αρμόδιο εισαγγελέα.

ι. καθυστέρηση παράδοσης εισπράξεων στο ΚΤΕΛ άνω των πέντε (5) εργασίμων ημερών.

ια. Εγκατάλειψη του οχήματος κατά τη διάρκεια μεταφοράς επιβατών σε εκτέλεση διατεταγμένου δρομολογίου.

ιβ. Χορήγηση σε επιβάτες πλαστών εισιτηρίων ή ακαταχώριστων στο φύλλο πορείας.

7. Η παρ. 7 του άρθρου 18 του π.δ.246/2006 καταργείται. Η παρ. 8 του άρθρου 18 του π.δ. 246/2006 αναριθμείται σε 7 και η παρ. 9 του ίδιου άρθρου αναριθμείται σε 8. 

8. Η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 19 του π.δ. 246/2006 τροποποιείται ως εξής:

2. Την ποινή της περίπτωσης α της παρ. 1 του άρθρου 17 επιβάλλει ο πρόεδρος του ΚΤΕΛ σε πρώτο και τελευταίο βαθμό και τις ποινές των περιπτώσεων β, γ, δ, ε, στ, ζ το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΤΕΛ σε πρώτο βαθμό. 

9. Η παρ. 4 του άρθρου 19 τροποποιείται ως εξής: «ο πειθαρχικός έλεγχος ασκείται για κάθε παράβαση μετά από έγγραφη καταγγελία επιβάτη ή έγγραφη αναφορά αρμοδίου υπαλλήλου ή υπηρεσιακού οργάνου του ΚΤΕΛ».

10. Η παρ. 4 του άρθρου 20 τροποποιείται ως εξής: «Η εκδίκαση του πειθαρχικού παραπτώματος γίνεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της επίδοσης στον εγκαλούμενο της κλήσης σε απολογία».

11. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 20 αντικαθίσταται ως εξής: «Ο εγκαλούμενος καλείται υποχρεωτικά στη συνεδρίαση του πειθαρχικού συμβουλίου, με κλήση που του επιδίδεται με απόδειξη παραλαβής  τουλάχιστον πέντε εργάσιμες μέρες πριν τη συνεδρίαση και δικαιούται να παραστεί σε αυτή αυτοπροσώπως ή μετά πληρεξουσίου δικηγόρου». 

12. Η παρ. 7 του άρθρου 20 τροποποιείται ως εξής: «η απόφαση και το πρακτικό συνεδρίασης του πειθαρχικού οργάνου επιδίδονται στον ενδιαφερόμενο με απόδειξη και κοινοποιούνται στην αρμόδια υπηρεσία  του ΚΤΕΛ για υλοποίηση εντός τριάντα ημερών από τη λήψη της, στην πρωτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση του ΚΤΕΛ (αν υπάρχει) και στους εκπροσώπους των εργαζομένων του άρθρου 25 του παρόντος Κανονισμού, και αντίγραφο αυτών τίθεται στον υπηρεσιακό φάκελο του εγκαλούμενου». 

13. Η παρ. 1 του άρθρου 21 του π.δ. 246/2006 τροποποιείται ως εξής:

«1. Σε Έφεση υπόκειται οι αποφάσεις που επιβάλλουν τις ποινές των περιπτώσεων β, γ, δ ε, στ και  ζ (όπως αναριθμήθηκε η περίπτωση η) της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του παρόντος κεφαλαίου.

14. Η παρ. 3 του άρθρου 21 τροποποιείται ως εξής:

«Η έφεση εκδικάζεται εντός τριάντα ημερολογιακών ημερών από την άσκησή της και η απόφαση επί της έφεσης είναι τελεσίδικη». 

15. Οι διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 22 του π.δ. 246/2006 τροποποιούνται ως εξής:

1. Όταν το Διοικητικό Συμβούλιο του οικείου ΚΤΕΛ λειτουργεί ως πειθαρχικό συμβούλιο, στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου συμμετέχουν με δικαίωμα ψήφου τρεις εκπρόσωποι των Εργαζομένων του άρθρου 25 του παρόντος Κανονισμού ή οι νόμιμοι αναπληρωτές τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει για την εκδίκαση των πειθαρχικών παραβάσεων και χωρίς την παρουσία των εκπροσώπων των εργαζομένων, υπό την προϋπόθεση ότι α) η πρόσκληση συνεδρίασης, με τις προς συζήτηση πειθαρχικές παραβάσεις, έχει κοινοποιηθεί στον ελεγχόμενο και στους εκπροσώπους των εργαζομένων τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες προ της συνεδριάσεως και β) ο χρόνος της συνεδρίασης έχει οριστεί εκτός ωραρίου εργασίας του εγκαλούμενου και των εκπροσώπων των εργαζομένων. Οι αποφάσεις πειθαρχικού συμβουλίου στο οποίο δεν έχουν κληθεί νομίμως οι εκπρόσωποι των εργαζομένων ή ο εγκαλούμενος  ή δεν κατέστη δυνατή η παρουσία του εγκαλούμενου ή των εκπροσώπων των εργαζομένων, επειδή η συνεδρίασή του ορίστηκε σε χρόνο εντός του ωραρίου εργασίας τους,  είναι αυτοδίκαια άκυρες.

2.Το Συμβούλιο Εφέσεων αποτελείται από τα εξής μέλη:

α. Τον Προϊστάμενο της οικείας Επιθεώρησης Εργασίας, που έχει έδρα το ΚΤΕΛ ως Πρόεδρο, αναπληρούμενο, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, από το νόμιμο αναπληρωτή του.

β. Τον Προϊστάμενο της οικείας υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών, που έχει έδρα το ΚΤΕΛ, αναπληρούμενο, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, από το νόμιμο αναπληρωτή του.

γ. Έναν υπάλληλο της οικείας Επιθεώρησης Εργασίας που έχει έδρα το ΚΤΕΛ, αναπληρούμενο σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος από τον νόμιμο αναπληρωτή του

δ. Δύο (2) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του οικείου ΚΤΕΛ, που ορίζονται (με τους αναπληρωτές τους) με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΤΕΛ.

ε. Δυο εκπροσώπους των εργαζομένων του άρθρου 25 του παρόντος Κανονισμού ή τους νόμιμους αναπληρωτές τους.

Το Συμβούλιο Εφέσεων συνεδριάζει μετά από γραπτή πρόσκληση του Προέδρου, η οποία, κοινοποιείται στα μέλη αυτού και στον προσφεύγοντα εργαζόμενο τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες προ της ημερομηνίας συνεδρίασης. Η πρόσκληση περιέχει υποχρεωτικά και τις υπό συζήτηση πειθαρχικές παραβάσεις και συνοδεύεται από τα σχετικά έγγραφα του πειθαρχικού φακέλου (καταγγελία ή αναφορά βάσει της οποίας κινήθηκε η δίωξη, κλήση προς απολογία, απολογία, κλπ).

Για την ύπαρξη απαρτίας απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον τεσσάρων (4) μελών, ένα εκ των οποίων πρέπει να είναι ο Πρόεδρος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του.

16. Η παράγραφος 7 του άρθρου 22 τροποποιείται ως εξής: «ο εκκαλών καλείται υποχρεωτικά κατά την εκδίκαση της εφέσεώς του με κλήση που του επιδίδεται, με απόδειξη  παραλαβής, πέντε (5) εργάσιμες μέρες πριν τη συνεδρίαση, και δικαιούται να παρίσταται σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας αυτοπροσώπως ή μετά πληρεξουσίου δικηγόρου. Σε περίπτωση που ο χρόνος συνεδρίασης του συμβουλίου εφέσεων συμπίπτει με το ωράριο εργασίας του εκκαλούντος ή των εκπροσώπων των εργαζομένων, το ΚΤΕΛ οφείλει να τροποποιήσει αναλόγως το πρόγραμμα εργασίας, ώστε ο εκκαλών και οι εκπρόσωποι των εργαζομένων να μπορεί να συμμετάσχουν στη συνεδρίαση. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η συμμετοχή των ανωτέρω στη συνεδρίαση, επειδή το ΚΤΕΛ δεν τροποποίησε αναλόγως το πρόγραμμα εργασίας, η απόφαση του Συμβουλίου είναι άκυρη». 

17. Στο άρθρο 22 προστίθεται παράγραφος με αρ. 8 ως εξής:

«Η συμμετοχή στη συνεδρίαση του πρωτοβάθμιου πειθαρχικού συμβουλίου και του συμβουλίου εφέσεων προσώπων άλλων από αυτά που ανωτέρω αποκλειστικά προβλέπονται καθιστά τις αποφάσεις αυτών άκυρες».

18. Η παράγραφος 1 του άρθρου 23 τροποποιείται ως εξής:

«Η εκτέλεση της πειθαρχικής απόφασης γίνεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα ημερολογιακών ημερών από τη λήψη της απόφασης, άλλως η πειθαρχική ποινή παραγράφεται».

19. Η παράγραφος 2 του άρθρου 23 τροποποιείται ως εξής:

«Τα πειθαρχικά παραπτώματα παραγράφονται:

α) Εάν πέρασαν τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα που διαπράχθηκαν ή πέντε (5) ημερολογιακές μέρες από την ημέρα που έγιναν γνωστές στο οικείο ΚΤΕΛ και δεν κινήθηκε η πειθαρχική διαδικασία.

β) Εάν πέρασαν τριάντα (30) ημερολογιακές μέρες από την κλήση σε απολογία και δεν εκδόθηκε σχετική απόφαση των πειθαρχικών οργάνων. Η προθεσμία των τριάντα ημερολογιακών ημερών ισχύει και στην περίπτωση που ασκηθεί Έφεση και αρχίζει από την επομένη της ημερομηνίας έγγραφης υποβολής της εφέσεως. Η διάταξη αυτή δεν ισχύει στην περίπτωση που η πειθαρχική δίωξη διακόπτεται λόγω παρεμβολής ποινικής δίκης.

20. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 23 τροποποιείται ως εξής: «Πειθαρχικό αδίκημα που αποτελεί συγχρόνως και ποινικό αδίκημα δεν παραγράφεται πριν την παρέλευση τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την έκδοση και ενημέρωση του οικείου ΚΤΕΛ επί της σχετικής δικαστικής αποφάσεως.

21. Η παρ. 4 του άρθρου 23 τροποποιείται ως εξής:

«Πειθαρχικό παράπτωμα που οφείλεται σε τροχαίο ατύχημα δεν παραγράφεται πριν από την παρέλευση τριάντα ημερολογιακών ημερών από την έκδοση και κοινοποίηση στο οικείο ΚΤΕΛ της τελεσίδικης δικαστικής απόφασης».

22. Το άρθρο 25 του π.δ. 246/2006, όπως είχε τροποποιηθεί με το άρθρο 119 παρ. 3 του ν. 4070/2012, αντικαθίσταται ως εξής:

Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων, μετά των αναπληρωτών τους, ορίζονται από την αντιπροσωπευτικότερη ομοσπονδία των εργαζομένων στα ΚΤΕΛ. Ο ορισμός των εκπροσώπων των εργαζομένων γίνεται μέχρι την 1η Δεκεμβρίου κάθε έτους και η θητεία τους είναι διετής, αρχίζει δε την 1η Ιανουαρίου του επομένου έτους και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του δεύτερου έτους από το έτος ορισμού τους».

 

Αθήνα, 5 Μαΐου 2016

Οι προτείνοντες βουλευτές

Βαρδάκης Σωκράτης

Αυλωνίτου Ελένη

Βαγιωνάκη Βάλια

Δέδες Ιωάννης

Ιγγλέζη Κατερίνα

Κάτσης Μάριος

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

Μιχελογιαννάκης Ιωάννης

Μουμουλίδης Θέμης

Ντζιμάνης Γιώργος

Ουρσουζίδης Γεώργιος

Παπαδόπουλος Νίκος

Παπαδόπουλος Σάκης

Σαντορινιός Νεκτάριος

Τζούφη Μερόπη

Τσόγκας Γιώργος

Ψυχογιός ΓιώργοςΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ