ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube Instagram

31/08/2016

Τροπολογία βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ: Ρύθμιση για την ένταξη μονίμων υπαλλήλων ή υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε θέσεις Ε.Τ.Ε.Π. στα Α.Ε.Ι.Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων: «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις».

Θέμα: Ρύθμιση για την ένταξη μονίμων υπαλλήλων ή υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε θέσεις Ε.Τ.Ε.Π. στα Α.Ε.Ι.

Α. Αιτιολογική έκθεση
Με την προτεινόμενη διάταξη χορηγείται η δυνατότητα σε υπηρετούντες στα Α.Ε.Ι. υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου να ενταχθούν στην κατηγορία του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της προτεινόμενης διάταξης. Με τη διάταξη αυτή αποκαθίσταται μια από τις διαμορφωθείσες παθογένειες της περιγραφόμενης σε αυτή κατηγορίας εργαζομένων στα Α.Ε.Ι. οι οποίοι εργάζονται και παρέχουν έργο της κατηγορίας αυτής, χωρίς ουδέποτε να έχουν ασκήσει καθήκοντα διοικητικού υπαλλήλου στα Α.Ε.Ι. . Με τον τρόπο αυτό εξορθολογίζεται η διοικητική λειτουργία των ιδρυμάτων και αξιοποιείται αποτελεσματικά και ουσιαστικά το προσωπικό αυτής της κατηγορίας. Η διάταξη διαρθρώνεται σε τρία εδάφια τα οποία αφορούν: α) την κυρίως διαδικασία ένταξης, β) τη διευθέτηση του είδους των θέσεων που καταλαμβάνουν οι εντασσόμενοι (οργανικές ή προσωποπαγείς) και τον τρόπο ένταξης σε αυτές και γ) τη βαθμολογική κατάταξη των εντασσόμενων η οποία γίνεται κατ’ αναλογική εφαρμογή της διάταξης της υποπαραγράφου 1 της παραγράφου 3 του άρθρου 68 του ν.4235/2014 (Α’ 32) όπως τροποποιήθηκε με τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 27 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83).


Β. Τροπολογία-Προσθήκη

Άρθρο ……
α) Οι υπηρετούντες στα Α.Ε.Ι. μόνιμοι και με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίουαορίστου χρόνου υπάλληλοι, δύνανται εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, να ζητήσουν την ένταξή τους στην προβλεπόμενη από τη διάταξη του άρθρου 29 του ν.4009/2011 (Α’ 195), κατηγορία Ε.Τ.Ε.Π. κατά αναλογική εφαρμογή των προβλεπόμενων στις διατάξεις της περ. ζ της παρ. 4 του άρθρου 13 του ν.2817/2000 (Α’78) και της παρ. 3 του άρθρου 68 του ν.4235/2014 (Α ́ 32), υπό την προϋπόθεση ότι είναι κάτοχοι τίτλου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (κλάδου Π.Ε. ή Τ.Ε.) με γνωστικό αντικείμενο ίδιο ή συναφές με τα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει το Ίδρυμα και έχουν αποδεδειγμένα προσφέρει σχετικό με τα αντικείμενα αυτά έργο στην εν γένει λειτουργία του Ιδρύματος, για την εκτέλεση του εκπαιδευτικού, ερευνητικού και εφαρμοσμένου έργου του. Η ένταξη πραγματοποιείται με απόφαση της Κοσμητείας, έπειτα από εισήγηση τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από δύο Καθηγητές και ένα μέλος Ε.Τ.Ε.Π. που ορίζονται από τον Κοσμήτορα και μετά από τη σύμφωνη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης Τμήματος ή Σχολής, ανάλογα με την ακαδημαϊκή μονάδα στην οποία ζητά να ενταχθεί ο ενδιαφερόμενος, και την έκδοση σχετικής διαπιστωτικής πράξης του Πρύτανη που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
β) Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας ένταξης που προβλέπεται στο εδάφιο α’, οι υπηρετούντες εντάσσονται σε κενές ή συνιστώμενες με μετατροπή των θέσεών τους, οργανικές θέσεις της προβλεπόμενης στο άρθρο 29 του ν. 4009/2011 (Α’ 195) κατηγορίας Ε.Τ.Ε.Π., με αντίστοιχη κατάργηση της κατεχόμενης πριν από την ένταξη θέσης τους. Το παρόν εδάφιο εφαρμόζεται και για τα υπηρετούντα κατά τη δημοσίευση του παρόντος μέλη Ε.Τ.Ε.Π., εφόσον κατέχουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 29 του ν. 4009/2011 (Α΄195) τυπικά προσόντα.
γ) Για τη βαθμολογική κατάταξη των εντασσόμενων του εδαφίου α’, εφαρμόζεται η διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 27 του ν.4386/2016 (Α’ 83).

Αθήνα, 30 Αυγούστου 2016


Οι προτείνοντες βουλευτές

Γαβρόγλου Κωνσταντίνος
Βάκη Φωτεινή
Δουζίνας Κωνσταντίνος
Τζούφη ΜερόπηΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ