ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

31/08/2016

Τροπολογία βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ: Ανανέωση των συμβάσεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πρόγραμμα ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣΣτο σ/ν του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Ρυθμίσεις για την Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση, τη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις»
Θέμα: «Ανανέωση των συμβάσεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πρόγραμμα ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ».

Αιτιολογική Έκθεση:
Η παρούσα διάταξη αποσκοπεί στην απρόσκοπτη και αδιάλειπτη λειτουργία των κοινωνικών δομών των Δήμων που χρηματοδοτούνται μέσω του προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής», ήτοι των παιδικών σταθμών, των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία, με το ήδη εργαζόμενο, επί μακρώ,  επιλεχθέν προσωπικό, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα και η βιωσιμότητα της λειτουργίας τους μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος.
Με την προτεινόμενη διάταξη διασφαλίζεται επιπροσθέτως η ποιότητα των παρεχόμενων κοινωνικών και παιδαγωγικών υπηρεσιών προς τους ωφελούμενους, καθώς το εν λόγω προσωπικό διαθέτει πλέον μακρόχρονη εμπειρία στον τομέα της παιδικής μέριμνας και σε δράσεις δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, ενώ έχει αναπτύξει τις απαιτούμενες, εξατομικευμένες  σχέσεις εμπιστοσύνης με τα παιδιά καθώς και με τα ενήλικα άτομα με αναπηρία, αλλά και με τους γονείς και κηδεμόνες αυτών.
Εξάλλου μετά την εξαίρεση από την έγκριση της ΠΥΣ 33/2006 της ανανέωσης των εν λόγω συμβάσεων με την παράγραφο 5 του άρθρου 72 του Νόμου 4342/2015, έχει προκύψει ήδη ξεκάθαρα η βούληση του νομοθέτη για άρση των γραφειοκρατικών εμποδίων που δημιουργούν σοβαρά προβλήματα και καθυστερήσεις στην ανανέωση των ως άνω συμβάσεων ορισμένου χρόνου, με στόχο τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των κοινωνικών αυτών δομών παιδικής μέριμνας, σε μια περίοδο όπου λόγω της οικονομικής κατάστασης είναι δύσκολη και χρονοβόρα η κατ’ έτος επαναπροκήρυξη των θέσεων αυτών.
Τέλος, με την παρούσα ρύθμιση, επιλύονται τεχνικά ζητήματα, διασφαλίζοντας τις ανανεώσεις των ως άνω συμβάσεων και παράλληλα την εύρυθμη λειτουργία των δομών αυτών.


Τροπολογία – Προσθήκη

Άρθρο…
«1. Οι συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του προσωπικού των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού καθώς και των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αυτών, το οποίο απασχολείται στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής», ανανεώνονται κάθε έτος και μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος, σύμφωνα με το εδάφιο α’ της παραγράφου 3 του άρθρου 21 ν. 2190/1994, αποκλειόμενης, σε κάθε περίπτωση,  της μετατροπής των συμβάσεων αυτών σε αορίστου χρόνου.
2. Άρνηση ανανέωσης γίνεται μόνο με την επίκληση σπουδαίου λόγου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Στις περιπτώσεις αυτές, στις δομές που υπάγονται απευθείας στους Δήμους, την οριστική απόφαση για την ανανέωση ή μη της σύμβασης λαμβάνει το Δημοτικό Συμβούλιο με συγκεκριμένη και ρητώς αναγραφόμενη αιτιολογία. Στις δομές που υπάγονται στα ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ των ΟΤΑ, την ειδικά αιτιολογημένη απόφαση για την ανανέωση ή μη της σύμβασης λαμβάνει αντίστοιχα το Διοικητικό Συμβούλιο του νομικού προσώπου, κατόπιν έγκρισης του Δημοτικού Συμβουλίου του οικείου ΟΤΑ».
3. Σε περίπτωση που η ημερομηνία λήξης των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου των ως άνω εργαζομένων, απέχει λιγότερες από τριάντα εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία ανανέωσης και έναρξης των νέων συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δεν εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες από την κείμενη εργατική νομοθεσία κυρώσεις. Σε αυτή την περίπτωση όλες οι συνέπειες της ανανέωσης των ως άνω συμβάσεων επέρχονται αναδρομικά από την επομένη της ημερομηνίας λήξης των προηγουμένων.

Αθήνα 30 Αυγούστου 2016

Η προτείνουσα βουλευτής
Θεοπεφτάτου ΑφροδίτηΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ