ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

09/11/2016

Τροπολογία - Προσθήκη για την παράταση χρηματοδότησης των Κοινωνικών Δομών Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας από εθνικούς πόρουςΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

 Στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας «Κύρωση της Τεχνικής Συμφωνίας ανάμεσα στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας, το Υπουργείο Άμυνας της Ιταλικής Δημοκρατίας, τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας της Δημοκρατίας της Πολωνίας, τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου της Δημοκρατίας της Τουρκίας (που ενεργεί εκ μέρους της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Τουρκίας) αφενός, και τον Υπουργό Άμυνας του Βασιλείου του Βελγίου, τον Υπουργό Άμυνας της Γαλλικής Δημοκρατίας, το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Άμυνας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, τον Υπουργό Άμυνας του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, τον Υπουργό Άμυνας του Βασιλείου της Ισπανίας αφετέρου, σχετικά με την επάνδρωση, χρηματοδότηση, διοίκηση και υποστήριξη του Στρατηγείου EUROCORPS (Ευρωπαϊκό Στρατιωτικό Σώμα) Σώμα Ταχείας Ανάπτυξης NATO EUROCORPS (NRDC EC)»

ΘΕΜΑ: Παράταση χρηματοδότησης των Κοινωνικών Δομών Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας από εθνικούς πόρους, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία τους έως τις 31-12-2016.

Α.  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Οι Κοινωνικές Δομές Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας (εφεξής Δομές Φτώχειας) επιτελούν έργο κοινωφελούς χαρακτήρα συμβάλλοντας ενεργά και ουσιαστικά στην καταπολέμηση της φτώχειας και στην ανακούφιση κοινωνικά ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού. Οι Δομές Φτώχειας είχαν ενταχθεί ως δράση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του ΕΣΠΑ της προγραμματικής περιόδου 2007-2013 με σκοπό τη δημιουργία ενός πλέγματος δομών κοινωνικής προστασίας σε επίπεδο Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού. Η συγχρηματοδοτούμενη από το ΕΣΠΑ περίοδος λειτουργίας τους έληξε στις 30/9/2015.

Στο ΕΣΠΑ της προγραμματικής περιόδου 2014-2020, προβλέπεται η ένταξη νέων δομών αντιμετώπισης της φτώχειας, συγχρηματοδοτούμενων από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα των 13 Περιφερειών της χώρας. Σε εξέλιξη βρίσκεται ήδη η διαδικασία ένταξης των δράσεων-δομών αυτών, με τη δημοσίευση των σχετικών προσκλήσεων και την υποβολή και αξιολόγηση των προτάσεων των δυνητικών δικαιούχων που επίσης θα λειτουργήσουν τις δομές σε επίπεδο ΟΤΑ α’ βαθμού.

Προκειμένου να μην σταματήσει η κάλυψη των ωφελούμενων από τις δομές αυτές στο διάστημα μεταξύ της λήξης της πρώτης συγχρηματοδοτούμενης περιόδου του ΕΣΠΑ 2007-2013 και της έναρξης των ενταγμένων στη νέα περίοδο του ΕΣΠΑ 2014-2020 δομών, με νομοθετικές ρυθμίσεις εξασφαλίστηκε η λειτουργία των δομών με χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους μέχρι 31/10/2016.

            Οι επιδιωκόμενοι στόχοι της παρούσας ρύθμισης συνίστανται στη διατήρηση της οικονομικής βιωσιμότητας των Δομών Φτώχειας και στην απρόσκοπτη συνέχιση της παροχής υπηρεσιών προς τους ωφελούμενους για δύο ακόμη μήνες, μέχρι την έναρξη λειτουργίας των νέων δομών του ΕΣΠΑ 2014-2020. Η προτεινόμενη ρύθμιση κρίνεται απαραίτητη για τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής και την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς και την απρόσκοπτη συνέχιση των υπηρεσιών, που παρέχονται σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες του πληθυσμού - ιδιαίτερα σε αστέγους και άτομα, που αντιμετωπίζουν ακραία φτώχεια. Προτείνεται με την παρούσα να συνεχιστεί η χρηματοδότηση των Κοινωνικών Δομών Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας από εθνικούς πόρους, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία τους έως τις 31-12-2016.

Δεδομένου, όμως, ότι επίκειται η ένταξη και η έναρξη λειτουργίας των νέων δομών σε ορισμένους Δήμους και πριν την ημερομηνία αυτή, θα πρέπει να προβλεφθεί η παύση της παρατεινόμενης και χρηματοδοτούμενης από εθνικούς πόρους λειτουργίας δομών στους ΟΤΑ Α’ βαθμού όπου ξεκινά η κανονική λειτουργία των νέων συγχρηματοδοτούμενων δομών.

 

Β. TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ

«Άρθρο ….

1. Οι «Κοινωνικές Δομές Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας», μετά τη λήξη της παράτασης (31.10.2016), που χορηγήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν. 4403/2016 (Α’ 125), παρατείνονται για δύο (2) ακόμη μήνες, ήτοι από 1.11.2016 έως 31.12.2016. Το ως άνω έργο θα χρηματοδοτηθεί από το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

2. Η χρηματοδότηση αφορά σε υπηρεσίες, που παρέχονται από 1.11.2016 έως 31.12.2016 και υλοποιούνται μέσω προγραμματικών συμβάσεων χωρίς υποχρέωση υποβολής εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης. Για τις δαπάνες θα γίνει αναλογική εφαρμογή των όρων, που προέβλεπαν οι σχετικές προσκλήσεις και αποφάσεις ένταξης στο πλαίσιο του ΕΠΑΝΑΔ 2007-2013. Οι προγραμματικές συμβάσεις, που θα υπογραφούν, ισχύουν από 1.11.2016 ανεξαρτήτως της ημερομηνίας υπογραφής τους και η ανάληψη υποχρέωσης δαπάνης καταλαμβάνει τις δαπάνες, που θα πραγματοποιηθούν από 1.11.2016. Φορέας υλοποίησης και παρακολούθησης των ως άνω συμβάσεων ορίζεται η Γενική Γραμματεία Πρόνοιας – Διεύθυνση Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης.

3. Εφόσον σε οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού, όπου λειτουργεί, κατά τα ως άνω, παρατεινόμενη δομή του ΕΣΠΑ 2007-2013, εντάσσεται, στελεχώνεται και ξεκινά τη λειτουργία της δομή, που συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020, ιδίου σκοπού και φύσης με την παρατεινόμενη, η λειτουργία της τελευταίας διακόπτεται αυτομάτως από την ημερομηνία έναρξης υποδοχής δικαιούχων από τη νέα συγχρηματοδοτούμενη δομή.

4. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης δύναται να καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την υλοποίηση της παρούσας διάταξης.

5. Η παρούσα διάταξη ισχύει από 1η Νοεμβρίου 2016.

 

Αθήνα, 9 Νοεμβρίου 2016

                                     

Οι προτείνοντες βουλευτές

Τζούφη Μερόπη

Δέδες Ιωάννης

Αντωνίου Χρήστος

Βαρδάκης Σωκράτης

Ηγουμενίδης Νίκος

Θηβαίος Νίκος

Θραψανιώτης Μανώλης

Κατσαβριά – Σιωροπούλου Χρυσούλα

Λιβανίου Ζωή

Μαντάς Χρήστος

Μουσταφά Μουσταφά

Πάλλης Γιώργος

Παπαδόπουλος Σάκης

Ρίζος Δημήτρης

Σκούφα Ελισσάβετ

Σταματάκη Ελένη

Σταμπουλή ΑφροδίτηΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ