ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

30/11/2016

Τροπολογία για θέματα λύσης της Εταιρίας Τουριστικής Ανάπτυξης του Δήμου Νάουσας Α.Ε. ΟΤΑ (ΕΤΑ Δ.ΝΑΟΥΣΑΣ)ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ
Στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
«Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2000/43/ΕΚ περί εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής, της Οδηγίας 2000/78/ΕΚ για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία και της Οδηγίας 2014/54/ΕΕ περί μέτρων που διευκολύνουν την άσκηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων στο πλαίσιο της ελεύθερης  κυκλοφορίας  των  εργαζομένων,  ΙΙ) λήψη  αναγκαίων μέτρων συμμόρφωσης με τα άρ. 22, 23, 30, 31 παρ. 1, 32 και 34 του Κανονισμού 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς και την κατάργηση της Οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και των Οδηγιών της Επιτροπής 2003/124/ΕΚ, 2003/125/ΕΚ και 2004/72/ΕΚ και ενσωμάτωση της Οδηγίας 2014/57/ΕΕ περί ποινικών κυρώσεων για την κατάχρηση αγοράς και της εκτελεστικής Οδηγίας 2015/2392, ΙΙΙ) ενσωμάτωση της Οδηγίας 2014/62 σχετικά με την προστασία του ευρώ και άλλων νομισμάτων από την παραχάραξη και την κιβδηλεία μέσω του ποινικού δικαίου και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2000/383/ΔΕΥ του Συμβουλίου και IV) Σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης».


ΘΕΜΑ: Θέματα λύσης της Εταιρίας Τουριστικής Ανάπτυξης του Δήμου Νάουσας Α.Ε. ΟΤΑ (ΕΤΑ Δ.ΝΑΟΥΣΑΣ)


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ  ΈΚΘΕΣΗ
Με την προτεινόμενη διάταξη,  τροποποιείται η παρ. 7 του άρ. 109 του ν. 3852/2010 με σκοπό να ενταχθούν στη ρύθμιση αυτή επιχειρήσεις οι οποίες, αν και παρουσιάζουν ομοιότητα με τις υπάρχουσες ρυθμιζόμενες επιχειρήσεις, δεν συμπεριελήφθησαν στην αρχική διατύπωση του νόμου. Με τον τρόπο αυτό και με βάση την αρχή της αναλογικότητας εξασφαλίζεται η όμοια ρύθμιση ουσιωδώς όμοιων καταστάσεων. Έτσι, λοιπόν, στις επιχειρήσεις που ωφελούνται από την ανωτέρω ρύθμιση προστίθενται και οι ανώνυμες εταιρείες Ο.Τ.Α., των οποίων ποσοστό τουλάχιστον ίσο με 90% του μετοχικού τους κεφαλαίου ανήκει στον οικείο Ο.Τ.Α. Με τον τρόπο αυτό λύνεται τόσο το ιδιαίτερης σημασίας κοινωνικό πρόβλημα της μεταφοράς του προσωπικού των εταιρειών αυτών  όσο και το ζήτημα της μεταφοράς των υποχρεώσεων των επιχειρήσεων αυτών.
Πιο συγκεκριμένα, με την προτεινόμενη ρύθμιση προστατεύονται οι  θέσεις  εργασίας του προσωπικού των επιχειρήσεων αυτών και εξασφαλίζεται η ισότιμη και δίκαιη αντιμετώπιση των εργαζομένων. Είναι  χαρακτηριστικό ότι το προσωπικό των κάθε είδους επιχειρήσεων των ΟΤΑ που λύθηκαν με βάσει τις διατάξεις του Ν 3463/06  και του 3852/10 μεταφέρθηκε αυτομάτως και χωρίς προϋποθέσεις στους οικείους ΟΤΑ. Παράλληλα αποφεύγεται η δημιουργία πρόσθετου κοινωνικού προβλήματος, ιδιαίτερα σε μικρές επαρχιακές πόλεις,  που υπέστησαν σημαντικότατα πλήγματα στην οικονομική τους ζωή καθόλη τη διάρκεια της κρίσης.
Επί πλέον, με την προτεινόμενη ρύθμιση ενισχύεται η προσπάθεια εξυγίανσης των οικονομικών του Δήμου, με ταυτόχρονη προστασία των πιστωτών των επιχειρήσεων που λύνονται. Ειδικότερα, δίνεται η δυνατότητα στον Δήμο, μετά από  απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, να αναλάβει, εκτός από τις οφειλές  της ΑΕ ΟΤΑ  προς το Ελληνικό Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία και προς τρίτους, περιλαμβανομένων και των δεδουλευμένων αποδοχών του μεταφερόμενου προσωπικού της  και το ενεργητικό της επιχείρησης που αποτελείται από το προαναφερόμενο ακίνητο, αξίας πολύ μεγαλύτερης από το παθητικό της επιχείρησης. Ως εκ  τούτου, διευκολύνεται η λήψη απόφασης  για την λύση της ΑΕ και αποτρέπεται, παράλληλα, ο κίνδυνος πλειστηριασμών κατά της περιουσίας των επιχειρήσεων αυτών, που, σε ορισμένες περιπτώσεις, αποτελείται από άλση ιδιαίτερου φυσικού κάλους και τουριστικές εγκαταστάσεις σε προνομιακές για την εκάστοτε περιοχή τοποθεσίες. Ταυτόχρονα με την λύση των Ανωνύμων αυτών Εταιρειών, δημιουργούνται προϋποθέσεις εισροής εσόδων  από την μίσθωση και εν γένει εκμετάλλευση των περιουσιακών στοιχείων τους σε τακτική βάση που σε βάθος χρόνου θα αντισταθμίσουν τις μεταβιβαζόμενες έτσι κι αλλιώς υποχρεώσεις των επιχειρήσεων αυτών στον  Δήμο και όχι μόνο δεν  θα επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό του  Δήμου αλλά θα εξασφαλίσουν την συνέχιση των θετικών επιπτώσεων που είχε η λειτουργία της στην τοπική κοινωνία. Η επαναλειτουργία τους θα σημάνει ταυτόχρονα και νέες θέσεις εργασίας στις τοπικές κοινωνίες.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ
Η παράγραφος 7 του άρθρου 109 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει αντικαθίσταται ως εξής:
«Σε περίπτωση λύσης κοινωφελούς επιχείρησης ή ΔΕΥΑ ή ανώνυμης εταιρείας ΟΤΑ της οποίας ποσοστό τουλάχιστον ίσο με το 90% του μετοχικού της κεφαλαίου ανήκει στον οικείο ΟΤΑ, το προσωπικό της με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου μεταφέρεται  στον αντίστοιχο ΟΤΑ ή ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αυτού, με την ίδια σχέση εργασίας, ύστερα από απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για τη λύση της εταιρίας ή της επιχείρησης ή ύστερα από ειδική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, εφόσον μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος έχει ήδη εκδοθεί η απόφαση για την λύση της και εφόσον τελούν υπό εκκαθάριση ή λυθούν και τεθούν υπό εκκαθάριση μέχρι τις 31.03.2017. Συμβάσεις έργου που έχουν συναφθεί από τις επιχειρήσεις που λύονται εκτελούνται από τον αντίστοιχο φορέα άσκησης των σχετικών αρμοδιοτήτων.
Το μεταφερόμενο προσωπικό κατατάσσεται σε προσωποπαγείς θέσεις, αντίστοιχες των τυπικών προσόντων του, με απόφαση του αρμοδίου προς διορισμό οργάνου, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, λαμβανομένης υπόψη της προϋπηρεσίας του για κάθε μισθολογική, βαθμολογική και ασφαλιστική συνέπεια.
 Οφειλές των ανωτέρω επιχειρήσεων, καθώς και των αμιγών επιχειρήσεων του π.δ. 410/1995 που λύθηκαν, προς το Ελληνικό Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία και προς τρίτους, περιλαμβανομένων και δεδουλευμένων αποδοχών του μεταφερόμενου προσωπικού τους, μπορούν να καταβάλλονται από τον οικείο δήμο μετά από αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του.
 
Οφειλές που βεβαιώθηκαν ταμειακά στις Δ.Ο.Υ. σε βάρος των αναφερόμενων στην παρούσα  παράγραφο επιχειρήσεων διαγράφονται,  έπειτα από την λήψη απόφασης αναδοχής των οφειλών από το οικείο δημοτικό συμβούλιο και με πράξεις της βεβαιούσας εν ευρεία έννοια αρχής και βεβαιώνονται σε βάρος του οικείου ΟΤΑ μόνο για τα ποσά των κύριων οφειλών που ορίζονται στα προηγούμενα εδάφια της παρούσας παραγράφου, με βάση χρηματικό κατάλογο που  συντάσσεται σε βάρος του, για το ποσό της κύριας οφειλής, όπως αυτό προκύπτει από εκδοθείσες  πράξεις επιβολής προστίμων ή αποφάσεων καταλογισμού ή φύλλα ελέγχου ή πράξεις  προσδιορισμού φόρου προστιθέμενης αξίας, καθώς και από το φόρο εισοδήματος ή  παρακρατούμενους φόρους, έστω και αν τα ανωτέρω έχουν καταστεί απρόσβλητα λόγω  απόρριψης τελεσίδικα των προσφυγών που ασκήθηκαν εναντίον τους ή άπρακτης παρόδου της  προθεσμίας της προσφυγής.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά με τη διαγραφή, τη ρύθμιση και εν γένει τον τρόπο καταβολής των πρόσθετων φόρων, προστίμων, προσαυξήσεις  εκπρόθεσμης καταβολής και κάθε μορφής επιβαρύνσεις που απορρέουν από τις οφειλές της παραγράφου αυτής.
Ως προς τη διαδικασία λύσης, εκκαθάρισης και μεταφοράς στοιχείων ενεργητικού των επιχειρήσεων της παραγράφου αυτής, εφαρμόζονται κατά τα λοιπά οι διατάξεις των άρθρων 262 και 269 του ν. 3463/2006 (Α’ 114)».

Αθήνα, 30 Νοέμβρη 2016

Η προτείνουσα βουλευτής
Καρασαρλίδου ΕυφροσύνηΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ