ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

30/11/2016

Τροπολογία βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ για τα ένδικα μέσα ΟΤΑΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ

στο Σ/Ν του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: «Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2000/43/ΕΚ περί εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής, της Οδηγίας 2000/78/ΕΚ για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία και της Οδηγίας 2014/54/ΕΕ περί μέτρων που διευκολύνουν την άσκηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων στο πλαίσιο της ελεύθερης  κυκλοφορίας  των  εργαζομένων,  ΙΙ) λήψη  αναγκαίων μέτρων συμμόρφωσης με τα άρ. 22, 23, 30, 31 παρ. 1, 32 και 34 του Κανονισμού 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς και την κατάργηση της Οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και των Οδηγιών της Επιτροπής 2003/124/ΕΚ, 2003/125/ΕΚ και 2004/72/ΕΚ και ενσωμάτωση της Οδηγίας 2014/57/ΕΕ περί ποινικών κυρώσεων για την κατάχρηση αγοράς και της εκτελεστικής Οδηγίας 2015/2392, ΙΙΙ) ενσωμάτωση της Οδηγίας 2014/62 σχετικά με την προστασία του ευρώ και άλλων νομισμάτων από την παραχάραξη και την κιβδηλεία μέσω του ποινικού δικαίου και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2000/383/ΔΕΥ του Συμβουλίου και IV) Σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης»

ΘΕΜΑ : «Ένδικα μέσα ΟΤΑ»


Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ EΚΘΕΣΗ
Με την προτεινόμενη ρύθμιση θεσπίζεται, σε αρμονία με την αρχή της αυτοτέλειας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ά. 102 Σ) και της αρχής της ελευθερίας διάθεσης του αντικειμένου της δίκης από τους διαδίκους, ως ειδικότερης έκφανσης του δικαιώματος δικαστικής προστασίας (ά. 20 Σ), η δυνατότητα των αρμοδίων οργάνων των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού να αποφασίζουν, κατά τη διακριτική τους ευχέρεια, την άσκηση ή μη ενδίκων βοηθημάτων και μέσων, καθώς και την παραίτηση από ήδη ασκηθέντα, επί υποθέσεων εργατικών διαφορών του προσωπικού του ΟΤΑ και του προσωπικού δημοτικών νομικών προσώπων(ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ). ΄Ετσι αποκαθίσταται η Συνταγματική νομιμότητα «περί αυτοτέλειας των ΟΤΑ και αποκλειστικής αρμοδιότητας χειρισμού των τοπικών υποθέσεων, καθώς παρέχεται το αυτοδιοίκητο δικονομικό δικαίωμα στους ΟΤΑ να κρίνουν υπό προϋποθέσεις την άσκηση ή μη των ενδίκων μέσων και ενδίκων βοηθημάτων ή την παραίτηση σε συγκεκριμένες και σαφώς ορισμένες υποθέσεις, οι οποίες αναγνωρίζουν  συμβάσεις ορισμένου χρόνου ως συμβάσεις αορίστου χρόνου, και αφορούν μισθολογικές διαφορές και  εργατικές διαφορές.
Η ρύθμιση αυτή κρίνεται ως απολύτως αναγκαία, ιδίως σε  περιπτώσεις ενδίκων διαφορών οι οποίες έχουν κριθεί σε πρώτο βαθμό και για τις οποίες υπάρχει εκτενής και παγιωμένη νομολογία. Στις περιπτώσεις αυτές, η αναγκαστική άσκηση ενδίκων μέσων και η συνακόλουθη μακρόχρονη παράταση των δικαστικών εκκρεμοτήτων επιβαρύνει τους Ο.Τ.Α. με ανώφελες και σοβαρές δαπάνες τόκων και δικαστικών εξόδων, ενώ παρατείνει μία κατάσταση ανασφάλειας δικαίου, τόσο για τους Ο.Τ.Α. όσο και για τους πολίτες διαδίκους, οι οποίοι συχνά εξαρτούν ζωτικής σημασίας συμφέροντα από την έκβαση της αντιδικίας, όπως ιδίως το δικαίωμα της εργασίας.
Παράλληλα, οι εγγυήσεις που προβλέπονται στο υπό τροποποίηση άρθρο, όπως ιδίως η αρμοδιότητα της Οικονομικής Επιτροπής του οικείου Ο.Τ.Α. για τη λήψη των σχετικών αποφάσεων και η προηγούμενη γνωμοδότηση δικηγόρου, εξασφαλίζουν ότι η προτεινόμενη ρύθμιση θα λειτουργήσει όντως διασφαλιστικά για το δημόσιο συμφέρον και δεν θα αποτελέσει αντικείμενο καταστρατηγικών εφαρμογών.  
Τονίζεται το γεγονός ότι οι προϋπολογισμοί των ΟΤΑ δεν επιβαρύνονται, καθώς οι μισθοδοσίες των εργαζομένων τους οποίους αφορά η παρούσα διάταξη προβλέπονται στους τακτικούς προϋπολογισμούς των ΟΤΑ και ήδη καταβάλλονται, ενώ εξασφαλίζεται η διασφάλιση της εργασιακής σταθερότητας των ΟΤΑ που είναι πολύ σημαντική για τη λειτουργικότητά τους, και μάλιστα σε μία εποχή κατά την οποία οι ΟΤΑ σηκώνουν μεγάλο βάρος αντιμετώπισης και επίλυσης των τοπικών προβλημάτων σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια.
    Εν κατακλείδι οι ΟΤΑ πρέπει να άγονται σε δική τους αποκλειστικά ουσιαστική κρίση για την άσκηση ή μη κάποιου ενδίκου μέσου ή βοηθήματος, εφόσον εκτιμούν αιτιλογημένα και λαμβάνοντας υπόψη τις εξατομικευμένες ανάγκες και εν γένει περιστάσεις του εκάστοτε ΟΤΑ ότι η μη άσκηση ενδίκων μέσων και βοηθημάτων στην εκάστοτε εξεταζομένη περίπτωση αποβαίνει υπέρ του συμφέροντος της πόλης και των κατοίκων της, και ότι εν γένει εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, όπως αυτό εξειδικεύεται στο δημοτικό συμφέρον της τοπικής κοινωνίας του Δήμου. Σε διαφορετική περίπτωση, εάν καθίστατο υποχρεωτική η άσκηση από τους ΟΤΑ και τα νομικά τους πρόσωπα του συνόλου των ενδίκων μέσων που προβλέπει η διοικητική (Ν. 2717/1999) και πολιτική (Κ. Πολ.Δ.) δικονομία, οι τοπικές υποθέσεις στις οποίες εκ των πραγμάτων αφορούν οι αποφάσεις που εκδίδονται σε βάρος των ΟΤΑ από τα Ελληνικά Δικαστήρια της ουσίας, θα εξέπιπταν από τη  συνταγματικά κατοχυρωμένη αρμοδιότητα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθιστώντας την διοικητική τους αυτοτέλεια, που θεσπίζει το άρθρου 102 του Συντάγματος, όπως προαναφέρεται, γράμμα κενό.

Β. ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ -  ΠΡΟΣΘΗΚΗ

1.    Η περίπτωση ιγ’ της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) αντικαθίσταται ως εξής:
«ιγ) αποφασίζει για την άσκηση ή μη όλων των ένδικων βοηθημάτων και των ένδικων μέσων, καθώς και για την παραίτηση από αυτά».
2.    Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 καταργείται.
3.    Η περίπτωση ι’ της παρ. 1 του άρθρου 176 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«ι) Την απόφαση για την άσκηση ή μη όλων των ενδίκων βοηθημάτων και των ενδίκων μέσων, καθώς και για την παραίτηση από αυτά».
4.    Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης ιβ’ της παρ. 1 του άρθρου 176 του ν. 3852/2010 καταργείται.
5.    Αποφάσεις αρμοδίων οργάνων Ο.Τ.Α. α’ ή β’ βαθμού περί μη άσκησης ή περί παραίτησης από ένδικο μέσο, οι οποίες εκδόθηκαν ως την έναρξη ισχύος του παρόντος, θεωρούνται, ως προς όλες τις συνέπειές τους, νόμιμες.


Αθήνα 30 Νοεμβρίου 2016
Οι προτείνοντες βουλευτές
Θελερίτη Μαρία
Γιαννακίδης Ευστάθιος
Κοζομπόλη – Αμανατίδη Παναγιώτα
Λάππας Σπύρος
Μπαλλής Συμεών
Παυλίδης Κωνσταντίνος
Πρατσόλης Αναστάσιος
Σταμπουλή Αφροδίτη
Συρίγος Αντώνης
Τζαμακλής ΧαρίλαοςΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ