ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

30/11/2016

Φ. Βάκη: Το νέο πλαίσιο βελτιώνει τη θέση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων

Φ. Βάκη: Το νέο πλαίσιο βελτιώνει τη θέση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεωνΟμιλία της κοινοβουλευτικής εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ κατά τη συζήτηση και ψήφιση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις»

 

«Συζητάμε σήμερα ένα νομοσχέδιο, το οποίο εισάγει μία σημαντική μεταρρύθμιση στο πλαίσιο που διέπει την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και θα πρέπει εκ προοιμίου να αναγνωρίσουμε ότι η παρέμβαση αυτή μπορεί να βελτιώσει τη θέση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί ότι με το νέο θεσμικό πλαίσιο που εισάγεται, ιδιαίτερα μέσω της πρακτικής της γνωστοποίησης για την έναρξη λειτουργίας των επιχειρήσεων, μειώνονται σημαντικά τα διοικητικά βάρη και η γραφειοκρατία, εμπόδια τα οποία σε πολλές περιπτώσεις καθιστούσαν αδύνατη την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας, κυρίως για τους μικρούς και πολύ μικρούς οικονομικούς παίκτες. 

Η αλλαγή διοικητικής φιλοσοφίας που εισάγεται με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο ευνοεί την ελευθερία άσκησης οικονομικής δραστηριότητας, ανοίγει την αγορά σε πολλούς παίκτες και περιορίζει κάποιες παγιωμένες περιοριστικές πρακτικές, οι οποίες σε πολλούς κλάδους είχαν οδηγήσει στη δημιουργία κλειστών ολιγοπωλίων, πλήττοντας έτσι τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας της χώρας, τη μικρομεσαία δηλαδή επιχειρηματικότητα.

Με το παρόν νομοσχέδιο καθίσταται εφικτή η δημιουργία μιας επιχείρησης ακόμα και με ένα email. Αυτή η τομή έχει ιδιαίτερη σημασία για τις μικρές και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες δεν θα μπορούσαν να επωμιστούν τα τεράστια διοικητικά βάρη της σημερινής αδειοδότησης, ούτε θα είχαν τα μέσα και τους πόρους για να απαντήσουν στα πολυεπίπεδα διοικητικά εμπόδια που υπάρχουν σε πολλούς κλάδους σήμερα.

Σε αυτή λοιπόν τη λογική, το παρόν νομοσχέδιο είναι ένα προοδευτικό νομοσχέδιο, το οποίο ευνοεί τους μικρούς οικονομικούς παίκτες και θέτει τις βάσεις για αυτό που όλοι μας αναφέρουμε διαρκώς, την ανασυγκρότηση δηλαδή της πραγματικής οικονομίας. Με την πλήρη εφαρμογή του παρόντος νομοσχεδίου η διοικητική πρακτική αλλάζει ριζικά και αφήνεται ζωτικός χώρος για την εφαρμογή νέων ιδεών, νέων πρακτικών, για την ανάδυση νέων υπηρεσιών σε μία αγορά, η οποία σήμερα ασφυκτιά από τις αγκυλώσεις και τις ακαμψίες του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου.

Το βασικό στοιχείο του παρόντος νομοσχεδίου αφορά τη διαδικασία της γνωστοποίησης. Η διαδικασία αυτή, η οποία δεν είναι άλλη από την υποχρέωση απλής γνωστοποίησης στην αρμόδια αρχή της έναρξης άσκησης συγκεκριμένης οικονομικής δραστηριότητας, αντικαθιστά τις πολυδαίδαλες διοικητικές διαδικασίες αδειοδότησης λειτουργίας, όπως τις ξέραμε μέχρι σήμερα. Το φυσικό πρόσωπο ή η εταιρία η οποία επιθυμεί να ασκήσει οικονομική δραστηριότητα, μπορεί να το γνωστοποιεί με ένα email και στη συνέχεια να προχωρά χωρίς επιπλέον διοικητικά βάρη στην άσκηση της δραστηριότητας αυτής. Η εφαρμογή αυτής της διοικητικής πρακτικής μπορεί να βελτιώσει τη θέση μικρών επιχειρήσεων σ` ένα ανταγωνιστικό οικονομικό περιβάλλον.

Παρόλα αυτά, τίθεται εύλογα από ορισμένους το ερώτημα: αυτή η διαδικασία γνωστοποίησης μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια δημόσιου ελέγχου της αγοράς και διασφάλισης της προστασίας των πολιτών ή των καταναλωτών; Μπορεί να οδηγήσει το νέο πλαίσιο σε υποβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών ή των προσφερόμενων προϊόντων; Η απάντηση στο ζήτημα αυτό είναι ξεκάθαρη και την δίνει το ίδιο το θεσμικό πλαίσιο που συζητούμε σήμερα. Δεν καταργείται ο έλεγχος, δεν καταργούνται οι δικλείδες ασφάλειας σε σχέση με την προστασία του δημόσιου συμφέροντος. Αυτό που πραγματικά γίνεται είναι να οριοθετηθεί ένα σταθερό πλαίσιο εντός του οποίοι μπορεί κάποιος να λειτουργήσει επιχειρηματικά. Μετατοπίζεται δηλαδή το σημείο αιχμής του ελέγχου, από τον προέλεγχο της επιχειρηματικής δραστηριότητας, στον έλεγχο κατά τη διάρκεια της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Με άλλα λόγια, αλλάζει η ελεγκτική πρακτική και από έλεγχο επί αμέτρητων δικαιολογητικών και βεβαιώσεων και επί της αρχής, ο έλεγχος θα αφορά την πραγματική λειτουργία της επιχείρησης εν εξελίξει.

Η πραγματική οικονομία μπορεί να ωφεληθεί ουσιαστικά από την εφαρμογή του συγκεκριμένου πλαισίου. Θα μπορούσα να αναφερθώ σε πολλά παραδείγματα δραστηριότητας, όπως περιγράφονται στο νομοσχέδιο. Η σύντμηση των διαδικασιών για την αδειοδότηση των τουριστικών επιχειρήσεων για παράδειγμα, η ουσιαστική μείωση της γραφειοκρατίας για την ίδρυση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, η απλοποίηση των διαδικασιών για την αδειοδότηση δραστηριότητας σε πολλούς τομείς της πρωτογενούς παραγωγής, αποτελούν ρυθμίσεις κλειδιά για την ανασυγκρότηση των εν λόγω οικονομικών κλάδων, αλλά και για την έμπρακτη στήριξη της πραγματικής οικονομίας και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Θα πρέπει επίσης να τονιστεί ότι εκτός από τον χρόνο, με το συγκεκριμένο πλαίσιο μειώνονται και οι οικονομικές επιβαρύνσεις, το κόστος, για τα πρόσωπα, φυσικά ή νομικά, τα οποία επιθυμούν να ασκήσουν κάποια οικονομική δραστηριότητα. Η μείωση αυτή του κόστους της αδειοδότησης, η οποία επιτυγχάνεται με την απλούστευση των διαδικασιών, ευνοεί την δημιουργία μικρών επιχειρήσεων. Στη μάχη κατά της ασφυξίας στην πραγματική οικονομία, αλλά και της ανεργίας, το πλαίσιο αυτό μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο ανάπτυξης.

Με το παρόν νομοσχέδιο επιχειρείται να δοθεί μία νέα ώθηση στην επιχειρηματικότητα, η οποία θα  συμβάλει στην αναζωογόνηση της πραγματικής οικονομίας. Αποτελεί ένα αναπτυξιακό νομοσχέδιο, το οποίο μπορεί να λειτουργήσει θετικά και να εξασφαλίσει νέες θέσεις εργασίας, συμβάλλοντας στην ενίσχυση των στρατηγικών πλεονεκτημάτων της ελληνικής οικονομίας. Αφήνει χώρο για καινοτομία και για αξιοποίηση αυτού που όλοι μας επικαλούμαστε, του ποιοτικού δηλαδή ανθρώπινου κεφαλαίου της χώρας. Προφανώς, το νομοσχέδιο αυτό δεν λύνει διά μαγείας όλα τα προβλήματα της οικονομίας. Αποτελεί όμως μία σημαντική μεταβλητή της αναπτυξιακής εξίσωσης. Η επιτυχημένη και γρήγορη εφαρμογή του συγκεκριμένου πλαισίου μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στη βελτίωση του ρυθμού ανάπτυξης της οικονομίας και στη μείωση της ανεργίας. Αυτοί οι στόχοι είναι ζωτικοί για την πραγματική οικονομία και θα πρέπει να τους στηρίξουμε με όλα μας τα μέσα.

 

Θα ήθελα να αναφερθώ στο σημείο αυτό και σε μερικές από τις τρέχουσες εξελίξεις, για τις οποίες ακούσαμε και τα σχόλια ορισμένων συναδέλφων της αντιπολίτευσης. Σε ό,τι αφορά την πορεία των συζητήσεων για την ελληνική οικονομία, είναι σαφής η στόχευσή μας για την άμεση ολοκλήρωση της αξιολόγησης και τη θετική κατάληξη της συζήτησης για το χρέος. Η κυβέρνηση έχει οριοθετήσει το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινείται και αυτό είναι πλέον σαφές σε όλους: καμία απόκλιση από το ευρωπαϊκό κεκτημένο στα εργασιακά θέματα και καμία συζήτηση γύρω από νέα μέτρα. Επιδιώκουμε μία όσο το δυνατόν πιο προωθημένη λύση στο θέμα του χρέους και ένα καθαρό διάδρομο για την έξοδό μας στις αγορές. Ταυτόχρονα, θέλουμε να ενισχύσουμε την αναπτυξιακή δυναμική της ελληνικής οικονομίας και να σταθεροποιήσουμε τις θετικές επιδόσεις του τελευταίου διαστήματος με βιώσιμο τρόπο. Οι συζητήσεις σε σχέση  με την πορεία της οικονομίας θα πρέπει να επικεντρώνονται στα ζητήματα αυτά και όχι σε ακραίες αιτιάσεις ή σε καταστροφολογικές εκτιμήσεις. Οποιαδήποτε επιδίωξη για εφαρμογή πολιτικών που θα αποκλίνουν από το ευρωπαϊκό κεκτημένο ή για μέτρα ακραίας λιτότητας, δεν είναι δυνατόν να γίνει αποδεκτή.

Σε όλη αυτή τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων, όμως, στην οποία σχεδόν όλοι οι εμπλεκόμενοι διεθνώς έχουν καταθέσει τις απόψεις τους, δεν έχουμε ακούσει επαρκώς τις θέσεις ορισμένων κομμάτων και ιδιαίτερα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σε κρίσιμα ερωτήματα. Συμφωνεί για παράδειγμα με την κατάργηση κάθε μορφής θεσμικής προστασίας της εργασίας; Συμφωνεί με την απελευθέρωση των ομαδικών απολύσεων; Συμφωνεί με την κατάργηση ακόμα και του ελάχιστου ελέγχου τους από οποιαδήποτε αρχή; Ακούσαμε τις απόψεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις: σαφής και εκπεφρασμένος στόχος η πλήρης κατάργησή τους. Ακούσαμε τις θέσεις της επίσης για το πως αντιλαμβάνεται την άσκηση του εργοδοτικού δικαιώματος, επ’ αφορμή τη συζήτηση για τις αναιτιολόγητες απολύσεις των ιδιωτικών εκπαιδευτικών. Το ιδεολογικό πλαίσιο και το πολιτικό πρόταγμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης ταιριάζει απολύτως με τις πιο νεοφιλελεύθερες πρακτικές και τους θιασώτες τους παγκοσμίως. Αυτές είναι οι μεταρρυθμίσεις που υπόσχεται εντός και εκτός της χώρας. Μία νεοφιλελεύθερη ατζέντα, η οποία είναι γνωστή σε όλους και η οποία όταν εφαρμόστηκε εδώ πέρα πριν από μερικά χρόνια οδήγησε σε χιλιάδες ομαδικές απολύσεις και στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα.

Ο ΣΥΡΙΖΑ θα συνεχίσει να παλεύει για την ανατροπή αυτών των ακραίων νεοφιλελεύθερων πολιτικών και εντός της χώρας, αλλά και στο επίπεδο της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι συνταγές που προτείνει η Νέα Δημοκρατία οδηγούν στην απορρύθμιση της εργασίας, στην ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων και εν τέλει στην ανεργία στο 28% όπως την παρέδωσε το 2015. Η ακραία πριμοδότηση του “διευθυντικού δικαιώματος” που υποστηρίζετε στη Νέα Δημοκρατία, η υπόσχεση φοροελαφρύνσεων μόνο για πλούσιους και η δέσμευσή σας για διάλυση του κοινωνικού κράτους, σας καθιστούν προνομιακούς συνομιλητές όσων επιθυμούν να μην τελειώσουν ποτέ τα μνημόνια σ` αυτή τη χώρα.

Επιτρέψτε μου -επειδή πολύς λόγος έγινε σήμερα- να κλείσω την ομιλία μου με μία αναφορά στον Φιντέλ Κάστρο, μία ιστορική προσωπικότητα του διεθνούς κινήματος που στελέχη της αντιπολίτευσης λοιδόρησαν ως δικτάτορα και λαϊκιστή. Διότι βεβαίως για εσάς λαϊκιστής είναι οποιοσδήποτε θέτει φραγμό  στην εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο και οποιοσδήποτε θέτει αναχώματα σε ό,τι ευτελίζει την ανθρώπινή αξιοπρέπεια, υπερασπιζόμενος την παιδεία, την υγεία, το κοινωνικό κράτος, προσπαθώντας να περισώσει ό,τι απέμεινε. Λαϊκιστής ο Φιντέλ Κάστρο, αλλά αντιλαϊκιστής ο Φιγιόν με τον οποίο δηλώνετε σύμμαχοι και που αξιώνει την απόλυση μισού εκατομμυρίου δημοσίων υπαλλήλων, ζητά περικοπές επιδομάτων, ο Φιγιόν που ανατριχιάζει στην πολυπολιτισμικότητα και θέλει ένα καθαρό γαλλικό έθνος γάλλων καθολικών. Ο Φιντέλ Κάστρο θα παραμείνει για πάντα στην ιστορία ένας μεγάλος οραματιστής και επαναστάτης που έκανε υπερήφανο έναν ολόκληρο λαό, έναν λαό που μπορεί να ήταν φτωχός αλλά τον έκανε πλούσιο σε αξίες, σε παιδεία, σε υγεία και σε οράματα. Ο αγώνας του Κάστρο για τη χειραφέτηση της Λατινικής Αμερικής και του Τρίτου Κόσμου από την πολιτική και οικονομική καταπίεση θα μείνει για πάντα χαραγμένος όχι μόνο στην ιστορία του παγκόσμιου κινήματος αλλά και στις καρδιές μας».Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ