ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube Instagram

14/12/2016

Τροπολογία – Προσθήκη με θέμα την παράτηση μέχρι 31/12/2017, της διάρκειας των προγραμματικών συμβάσεων με φορείς για υλοποίηση δράσεων κοινωνικής αλληλεγγύηςΤροπολογία – Προσθήκη

Στο Σχέδιο Νόμου «Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, Ρυθμίσεις για την Κοινωνική Αλληλεγγύη και Εφαρμοστικές Διατάξεις του ν. 4387/2016 (Α’ 85» του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

 

Θέμα: «Παράταση, μέχρι 31/12/2017, της διάρκειας των προγραμματικών συμβάσεων με φορείς για υλοποίηση δράσεων κοινωνικής αλληλεγγύης»

 

Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με το άρθρο 29 του ν. 4052/2012, όπως τροποποιήθηκε με την υποπαρ. Α.2. του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (Α’ 85), θεσμοθετήθηκε η δυνατότητα υλοποίησης προγραμμάτων ή δράσεων, βάσει προγραμματικών συμβάσεων, για την παροχή υπηρεσιών στέγασης, σίτισης και κοινωνικής φροντίδας στην ομάδα στόχο των αστέγων. Τα ανωτέρω προγράμματα θα χρηματοδοτούνταν από το πρωτογενές πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης του έτους 2013, κατόπιν προτάσεων των ενδιαφερόμενων φορέων υλοποίησης δράσεων κοινωνικής φροντίδας, όπως Δήμοι, φορείς της Εκκλησίας, Περιφέρειες, φιλανθρωπικά σωματεία.

Η καταληκτική ημερομηνία κάθε προγραμματικής σύμβασης ήταν η 31η Δεκεμβρίου 2015, προβλεπόταν δε η δυνατότητα να παραταθεί   αυτή με κοινή απόφαση των συμβαλλομένων μερών.

Με την υπογραφή κάθε σύμβασης προκαταβαλλόταν, όπως οριζόταν, το 90% της προϋπολογιζόμενης δαπάνης του έργου, ενώ το υπόλοιπο 10% προβλεπόταν να καταβληθεί με  την ολοκλήρωσή του καθώς και την υποβολή του τελικού Πορίσματος της Επιτροπής Παρακολούθησης. 

Εγκρίθηκαν συνολικά οι προτάσεις 77 φορέων που υπέγραψαν τις σχετικές συμβάσεις. Από αυτούς ελάχιστοι δεν προχώρησαν ποτέ στην υλοποίηση των προγραμματικών υποχρεώσεών τους. Οι υπόλοιποι ξεκίνησαν την υλοποίηση των δράσεων που είχαν αναλάβει, αρκετοί ωστόσο δεν κατάφεραν μέσα στην αρχικά προβλεπόμενη περίοδο της σύμβασης να τις ολοκληρώσουν και να υποβάλουν στην Οικονομική Υπηρεσία του Υπ. Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης και Κοιν. Αλληλεγγύης, αρμόδια για τον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης των δράσεων, τα απαραίτητα παραστατικά, μη προβαίνοντας, παράλληλα, στην απαραίτητη υποβολή αιτήματος για την παράταση της προγραμματικής σύμβασης, με αποτέλεσμα  να λήξει η περίοδος ισχύος της και να μην μπορούν πλέον να υποβάλουν τα παραστατικά για την κάλυψη των δαπανών που αφορούσαν στην ληφθείσα προκαταβολή και βέβαια ούτε να εισπράξουν το υπόλοιπο της δαπάνης.

Σκοπός της παρούσας ρύθμισης είναι να δοθεί η δυνατότητα στους φορείς αυτούς νόμιμη παράταση της ισχύος των προγραμματικών τους συμβάσεων, ώστε να καταστεί δυνατή η λύση των εκκρεμοτήτων και η υποβολή των απαραίτητων αποδεικτικών στοιχείων της καλής εκτέλεσης των υποχρεώσεων και της δράσης που είχαν αναλάβει να υλοποιήσουν.

Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, κρίνεται σκόπιμο να δοθεί παράταση της ισχύος των εν λόγω συμβάσεων μέχρι το τέλος του 2017.  

 

Β. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ

Άρθρο …

Παρατείνονται αυτοδικαίως έως και 31.12.2017 οι προγραμματικές συμβάσεις, που έχουν συναφθεί μεταξύ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και των φορέων υλοποίησης του άρθρου 29 του ν. 4052/2012 (Α’ 41), όπως ισχύει, και έχουν λήξει έως 31.12.2015.

Στην ανωτέρω παράταση εμπίπτουν αποκλειστικά οι προγραμματικές συμβάσεις, των οποίων η πρόοδος υλοποίησης του έργου (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο) πιστοποιείται από την προβλεπόμενη κατά περίπτωση επιτροπή παρακολούθησης του άρθρου 6 της Δ23/οικ. 25930/2011/2016 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 1652) περί σύναψης προγραμματικών συμβάσεων.

 

Οι προτείνοντες βουλευτές

Τζούφη Μερόπη

Θηβαίος Νικόλαος

Πάλλης Γιώργος

Παπαδόπουλος ΑθανάσιοςΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ