ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube Instagram

20/12/2016

Τροπολογία βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ για την αναστολή ισχύος Διατάξεων για Διοικήσεις αγροτικών συνεταιρισμών και ενώσεων αυτών, που έχουν τεθεί ή θα τεθούν σε εκκαθάριση ή έχουν κηρυχθεί σε πτώχευσηΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ
στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Χωρικός Σχεδιασμός – Βιώσιμη Ανάπτυξη»

Θέμα: Αναστολή ισχύος Διατάξεων για Διοικήσεις αγροτικών συνεταιρισμών και ενώσεων αυτών, που έχουν τεθεί ή θα τεθούν σε εκκαθάριση ή έχουν κηρυχθεί σε πτώχευση

Α. Αιτιολογική Έκθεση
Η ανάγκη της παρούσας ρύθμισης είναι προφανής και κυρίως αφορά διοικήσεις συνεταιρισμών που σήμερα βρίσκονται ή πρόκειται να τεθούν σε καθεστώς εκκαθάρισης ή πτώχευσης. Επίσης αφορά και περιπτώσεις όπου εκλεγμένοι νέοι Πρόεδροι και μέλη Δ.Σ στις αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις, βρίσκονται να φέρουν την ευθύνη για οφειλές προηγουμένων χρήσεων, τις οποίες δεν δημιούργησαν οι ίδιοι ,αλλά  τις ανέλαβαν αφού οι διοικήσεις έχουν συνέχεια. Πολλές φορές μάλιστα τα πρόσωπα αυτά ανελάμβαναν την Διοίκηση των Οργανώσεων κάτω από καθεστώς πιέσεων, ελλείψει ενδιαφέροντος συνεταιριστών να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους ως μέλη των διοικητικών συμβουλίων. Όπως είναι γνωστό τα αξιώματα αυτά είναι άμισθα, επίσης δεν μπορεί να προκύψει ατομικό όφελος από την διαχείριση- εκποίηση  της συνεταιριστικής περιουσίας , διότι η περιουσία των συνεταιρισμών  ουδέποτε διανέμεται στα μέλη, αλλά σε περίπτωση λύσης και εκκαθάρισης, το υπόλοιπο μετά την εξόφληση των χρεών,  διατίθεται για σκοπούς συνεταιριστικούς ή κοινωνικούς , σύμφωνα με τον ισχύοντα για τους συνεταιρισμούς νόμο 4384/16.  Συνεπώς  κανένα ίδιον  όφελος μπορεί να προκύπτει από την διοίκηση και διαχείριση της συνεταιριστικής περιουσίας, όπως, αντίθετα, ισχύει  για τις προσωπικές και  κεφαλαιουχικές εταιρίες . Υπό το φως των προαναφερόμενων, είναι εύλογο , να δοθεί χρόνος αναστολής στην άσκηση των δικαιωμάτων του Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, τα οποία πηγάζουν από την μη καταβολή οφειλών  από  τα προαναφερόμενα φυσικά πρόσωπα, τα οποία  υπέχουν ,σύμφωνα με την φορολογική νομοθεσία ,προσωπική και αλληλέγγυα ευθύνη, με το νομικό πρόσωπο του συνεταιρισμού, μόνον στις περιπτώσεις, που οι αγροτικοί συνεταιρισμοί, έχουν τεθεί ή τίθενται σε εκκαθάριση ή σε κατάσταση πτωχεύσεως.  Η αναστολή ισχύει αυστηρά μέχρι το πέρας της εκκαθαρίσεως ή της πτωχεύσεως.

Β. Τροπολογία –Προσθήκη

Άρθρο…..
1. Αναστέλλεται  η ισχύς μέχρι το πέρας της διαδικασίας εκκαθάρισης ή πτώχευσης και σε κάθε περίπτωση όχι νωρίτερα από την 31 Δεκεμβρίου 2017, διατάξεων  νόμων, οι οποίες προβλέπουν ατομική και αλληλέγγυο ευθύνη φυσικών προσώπων με νομικό πρόσωπο, προσωπική κράτηση, διοικητικά μέτρα, διοικητικές κυρώσεις, διοικητικές ποινές, ποινική  ευθύνη και  αστική ευθύνη, για την  μη καταβολή παντός φόρου, περιλαμβανομένων των παρακρατουμένων φόρων, Φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ), επιρριπτόμενων φόρων, Ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝ.ΦΙ.Α)   τόκων και προστίμων, τελών, εισφορών, δασμών προς το Δημόσιο  τα  Ν.Π.Δ.Δ, συμπεριλαμβανομένων των οργανισμών κυρίας και επικουρικής ασφάλισης,(φορείς κοινωνικής ασφάλισης)  για τα ακόλουθα  πρόσωπα :
2. Τους Προέδρους , Διευθύνοντες Συμβούλους και τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων καθώς και  τους Γενικούς Διευθυντές, τους Διευθυντές, τους Διαχειριστές, τους Γραμματείς, τους Ταμίες των  Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων (ΑΣΟ) κάθε βαθμού και των Συνεταιριστικών Εταιρειών (ΣΕ), του ν. 2810/2000, όπως ίσχυσε πριν την τροποποίησή του με τον ν.4015/2011 και την κατάργησή του με το άρθρο 50 παρ. 1 περίπτωση α) του ν. 4384/2016 , και των Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΑΣ) και Αγροτικών Εταιρικών Συμπράξεων (ΑΕΣ), που  έχουν τεθεί ή τίθενται εντός εξαμήνου από την δημοσίευση του νόμου σε διαδικασία εκκαθαρίσεως,  ειδικής εκκαθαρίσεως και πτωχεύσεως και μέχρι την περάτωση αυτής.
3.  Για το ίδιο χρονικό διάστημα αναστέλλονται α) η ποινική δίωξη των ανωτέρω φυσικών προσώπων για τις ίδιες αιτίες, οποτεδήποτε κι αν ασκηθεί, β) τυχόν αρξάμενες διαδικασίες διοικητικής εκτέλεσης σε βάρος της περιουσίας των ανωτέρω φυσικών προσώπων για απαιτήσεις που απορρέουν από την εις ολόκληρον ευθύνη τους με τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα, και γ) η εκτέλεση τυχόν επιβληθέντων διοικητικών μέτρων ,ποινών, ή κυρώσεων για τις ίδιες αιτίες δ) Τυχόν επιβληθείσες διοικητικές κυρώσεις ως λήψη διασφαλιστικών μέτρων κατά το άρθρο 46   παρ. 5 του ν.4174/2013 ή επιβολή κατασχέσεων εις χείρας τρίτων αίρονται.
4. Κατά την διάρκεια της αναστολής, τα φυσικά και νομικά πρόσωπα της πρώτης παραγράφου δικαιούνται να λάβουν φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα για κάθε χρήση, πλην όσων μεταβάλλουν την υφιστάμενη περιουσιακή τους κατάσταση.
5. Ο χρόνος αναστολής της πρώτης παραγράφου δεν συνυπολογίζεται στον χρόνο παραγραφής αξιώσεων του Δημοσίου ή αδικημάτων ή παραβάσεων σε βάρος του Δημοσίου και των φορέων κοινωνικής ασφάλισης. 
 6. Οι διατάξεις της πρώτης παραγράφου δεν εφαρμόζονται στα εκεί αναφερόμενα φυσικά πρόσωπα που έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για πλημμελήματα ή κακουργήματα που τελέστηκαν από δόλο ή βαριά αμέλεια σε βάρος της περιουσίας των νομικών προσώπων της πρώτης παραγράφου.   
7. Η αναστολή εκτέλεσης ισχύει και για κατασχέσεις απαιτήσεων των ως άνω φυσικών προσώπων, που έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων.
8. Σε συνεταιριστικές οργανώσεις και Σ.Ε , που έχουν εξοφλήσει, ή έχουν ρυθμίσει  τις οφειλές τους προς το Δημόσιο και τους Φορείς κοινωνικής ασφάλισης, σε εκτέλεση των όρων του σχεδίου εξυγίανσης και αναδιάρθρωσης των νομικών αυτών προσώπων σύμφωνα με  την παρ.3 περ. γ) υποπερίπτωση γγ) και εε)  του άρθρου  19 του ν. 4015/2011 εφαρμόζονται αναλόγως  οι διατάξεις των παραγράφων 3,4 και 8 του παρόντος.

Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2016
Οι Προτείνοντες Βουλευτές
Λάππας Σπύρος
Αραχωβίτης Σταύρος
Βράντζα Παναγιώτα
Κοζομπόλη –Αμανατίδη ΠαναγιώταΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ