ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube Instagram

20/12/2016

Τροπολογία βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ για τροποποιήσεις του Ν. 4412/2016 (Α΄147) και του Ν. 4413/2016 (Α’ 148)ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ
στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Χωρικός σχεδιασμός – βιώσιμη ανάπτυξη»

ΘΕΜΑ: Τροποποιήσεις του Ν. 4412/2016 (Α΄147) και του Ν. 4413/2016 (Α’ 148).

Α. Αιτιολογική Έκθεση
Με την παρ. 1 της προτεινόμενης διάταξης σκοπείται η εξοικονόμηση χρόνου και κόστους για το ελληνικό δημόσιο κατά τη δημοπράτηση δημόσιων έργων και έργων παραχωρήσεων, κατά τρόπο ώστε η εκκίνηση της διαγωνιστικής διαδικασίας να είναι μόνο επιτρεπτή, εφόσον έχει προχωρήσει σημαντικά η δικαστική διαδικασία των απαλλοτριώσεων, ώστε ο χρόνος που θα απαιτηθεί έως τη συντέλεσή τους, να συμπίπτει κατά το δυνατόν χρονικά με την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας. Επιπλέον, εισάγεται και μία πρόσθετη προϋπόθεση σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο μετά την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας και προ της κοινοποίησης της κατακυρωτικής στον προσωρινό ανάδοχο δεν έχουν εξασφαλιστεί επαρκή μέτωπα εργασίας, ώστε με την υπογραφή της σύμβασης κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχή να είναι δυνατή η έναρξη των εργασιών και η πρόοδος αυτών, σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη. Συγκεκριμένα, προβλέπεται, για τους ανωτέρω λόγους και με εξαίρεση τα έργα, που έχουν υπαχθεί στη διαδικασία του 7Α του Ν.2882/2001, η κατακυρωτική απόφαση να μην κοινοποιείται στον ανάδοχο και η αναθέτουσα να αναμένει την άρση αυτών (έστω και μερική) των εμποδίων κατ΄ανώτατο διάστημα μέχρι 6 μήνες. Μετά την παρέλευση αυτού είναι επιτρεπτή η κοινοποίηση της κατακυρωτικής.
Με την παρ.2 σκοπείται η αποφυγή περιττού γραφειοκρατικού φόρτου και περιττής επιβάρυνσης των συμμετεχόντων στους διαγωνισμούς για προσκόμιση της σειράς των νομιμοποιητικών τους εγγράφων ως μέρος του περιεχομένου του φακέλου των δικαιολογητικών
Με την παρ.3 σκοπείται η αποσαφήνιση του ύψους του οφειλόμενου παραβόλου για τους προϋπολογισμούς διαγωνισμών άνω των 60.000 Ευρώ και μέχρι των ορίων των οδηγιών, το οποίο προσδιορίζεται κατ’ ανώτατο όριο στα 600 ευρώ και
Με την παρ.4 αντικαθίσταται η φράση, που αφορά στις μελέτες από την υφιστάμενη πρόβλεψη για «άτοκη προκαταβολή»  σε «έντοκη προκαταβολή» για την ενότητα δικαίου, σύμφωνα με την περιπτ. δ) της παρ.1 του άρθρου 72 του παρόντος, στο οποίο γίνεται μνεία για έντοκη προκαταβολή για τις δημόσιες προμήθειες και για τα δημόσια έργα.
Β. Τροπολογία – προσθήκη

1. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 49 του Ν. 4412/16 (Α΄ 147) και το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 29 του Ν.4413/2016 (Α΄148) αντικαθίσταται ως εξής:
«Προϋπόθεση για την εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης έργου ή σύμβασης παραχώρησης έργου αποτελεί να έχει συζητηθεί ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου η αίτηση προσωρινού ή οριστικού καθορισμού αποζημίωσης ή η αίτηση παροχής άδειας πραγματοποίησης εργασιών κατά τις διατάξεις του άρθρου 7Α του Ν.2882/2001 (Α΄17), όπως ισχύει ή να έχει εκδοθεί η απόφαση επίταξης και να έχει εγκριθεί το οικείο πρακτικό ζημιών των απαλλοτριούμενων ακινήτων. Πλην, των έργων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 7Α του Ν.2882/2001 (Α΄17), όπως ισχύει, σε κάθε άλλη περίπτωση η απόφαση κατακύρωσης της περ. γ) της παρ.3 του άρθρου 105 του παρόντος δεν κοινοποιείται στον προσωρινό ανάδοχο, αν δεν εξασφαλίζονται επαρκή μέτωπα εργασίας για την εκκίνηση της εκτέλεσης του έργου. Η κατά το προηγούμενο εδάφιο μη κοινοποίηση στον ανάδοχο της απόφασης κατακύρωσης δεν μπορεί να υπερβεί τους έξι (6) μήνες»
2. Οι υποπεριπτώσεις γγ) και δδ) της περίπτωσης β) του άρθρου 93 του Ν.4412/2016 (Α΄147) καταργούνται.
3. Στο τέλος της παραγράφου 12 του άρθρου 376 του Ν.4412/2016 (Α΄147) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Ειδικά για τις συμβάσεις άνω των 60.000 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., το, κατά το άρθρο 127 του παρόντος, ύψος του παραβόλου υπέρ του Δημοσίου δεν υπερβαίνει τα 600 ευρώ.
4. Στην περίπτωση (α) της παρ.2 του άρθρου 187 του Ν.4412/2016 (Α’ 147) η φράση "άτοκη προκαταβολή" αντικαθίσταται από τη φράση "έντοκη προκαταβολή"

Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2016

Οι προτείνοντες βουλευτές
Θελερίτη Μαρία
Δημητριάδης ΔημήτρηςΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ