ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube Instagram

20/01/2017

Ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για την ενοποίηση διαδικασιών για τη διάθεση των οχημάτων τέλους κύκλου ζωής (ΟΤΚΖ)ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς:
- Εσωτερικών
- Οικονομικών
- Περιβάλλοντος και Ενέργειας
- Υποδομών και Μεταφορών

ΘΕΜΑ: Ενοποίηση διαδικασιών για τη διάθεση των οχημάτων τέλους κύκλου ζωής (ΟΤΚΖ)

Σήμερα ισχύουν δύο ειδών διαδικασίες για την διάθεση οχημάτων τέλους κύκλου ζωής (ΟΤΚΖ), προερχομένων από εγκατάλειψη ή περισυλλογή από την τροχαία προς ανακύκλωση

Α) Για τα οχήματα που εγκαταλείπονται για οποιονδήποτε λόγο στον τόπο του ατυχήματος, καθώς και τα απομακρυνθέντα και μη παραληφθέντα οχήματα λόγω παράνομης στάθμευσης

Επ’ αυτής με την διάταξη του άρθρου 43 παρ. 7 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν.2696/1999, ΦΕΚ Α 57) ορίζεται ότι «Τα οχήματα που εγκαταλείπονται για οποιονδήποτε λόγο στον τόπο του ατυχήματος, καθώς και τα απομακρυνθέντα και μη παραληφθέντα οχήματα λόγω παράνομης στάθμευσης, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 34 του ίδιου Κώδικα, εφόσον εμποδίζουν την κυκλοφορία, απομακρύνονται με μέριμνα των ιδιοκτητών ή κατόχων τους και σε περίπτωση αδυναμίας ή αδιαφορίας αυτών, απομακρύνονται από την αρμόδια Αστυνομική Αρχή, η οποία, μετά παρέλευση διμήνου, τα παραδίδει στον Ο.Δ.Δ.Υ. για εκποίηση. Οι λεπτομέρειες καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης.» Σχετικά εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 2515/5/18α/28.01.1993 απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης (ΦΕΚ Β 65/1993, «Καθορισμός λεπτομερειών για την απομάκρυνση των οχημάτων που εγκαταλείπονται στον τόπο του ατυχήματος»), ενώ ήδη, από το έτος 2011, ο ΟΔΔΥ έχει καταργηθεί και οι αρμοδιότητές του έχουν μεταβιβαστεί στο Υπουργείο Οικονομικών. Η εν λόγω διαδικασία είναι ιδιαίτερα χρονοβόρος και με σημαντικό κόστος για το Δημόσιο, καθώς απαιτεί αφενός την χρήση δημοσίων και ιδιωτικών μέσων για την απομάκρυνση και μεταφορά των οχημάτων και αφετέρου την μακρόχρονη αποθήκευσή τους σε κατάλληλους ιδιωτικούς και δημόσιους χώρους φύλαξης, μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών εκποίησης, εκ των οποίων προκύπτει όφελος μόνον όταν από το τίμημα περισσεύει ποσό επαρκές για την κάλυψη οφειλών του ιδιοκτήτη προς το Δημόσιο.
    
Β) Για τα οχήματα που περισυλλέγονται από υπηρεσίες των ΟΤΑ μετά την περισυλλογή των οποίων και την τήρηση των απαραίτητων προθεσμιών, με ευθύνη των Ο.Τ.Α., τα μη αναζητηθέντα από τους ιδιοκτήτες τους οχήματα παραδίδονται σε πιστοποιημένες εταιρείες ανακύκλωσης (επιλεγμένες με πλειοδοτικό διαγωνισμό), που είναι υποχρεωμένες να τα παραλάβουν δωρεάν και να ολοκληρώσουν την διαδικασία καταστροφής και ανακύκλωσης.

Επ’ αυτής με την θέση σε ισχύ του Π.Δ. 116/2004 (ΦΕΚ Α΄ 81/5.3.2004, «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους, … σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/53/ΕΚ…»), εισήχθη απλοποιημένη διαδικασία συλλογής και διάθεσης των εγκαταλειμμένων οχημάτων, σύμφωνα με την οποία, μετά την περισυλλογή τους και την τήρηση των απαραίτητων προθεσμιών, με ευθύνη των Ο.Τ.Α., τα μη αναζητηθέντα από τους ιδιοκτήτες τους οχήματα παραδίδονται σε πιστοποιημένες εταιρείες ανακύκλωσης (επιλεγμένες με πλειοδοτικό διαγωνισμό), που είναι υποχρεωμένες να τα παραλάβουν δωρεάν και να ολοκληρώσουν την διαδικασία καταστροφής και ανακύκλωσης.

Δυστυχώς, η παραπάνω (Β) απλοποιημένη διαδικασία δεν εφαρμόζεται για τα οχήματα που εγκαταλείπονται κατόπιν ατυχήματος (λόγω πιθανής ολοκληρωτικής καταστροφής τους κλπ), όπου υπεύθυνη εξακολουθεί να είναι η Τροχαία και πρέπει να ακολουθείται η παλαιότερη διαδικασία του ΚΟΚ, η οποία, μετά και την κατάργηση του ΟΔΔΥ, έχει γίνει ακόμη πιο περίπλοκη και απαιτεί τα οχήματα να περισυλλέγονται και να αποθηκεύονται σε χώρους του δημοσίου ή των ιδιωτικών εταιριών οδικής βοήθειας πριν καταλήξουν μετά από χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες να εκποιηθούν με πλειστηριασμό. Η διαδικασία αυτή, ιδίως για τα ανωτέρω κατεστραμμένα οχήματα που εγκαταλείπονται κατόπιν ατυχήματος, έχει ως αποτέλεσμα την συσσώρευση συνήθως ρυπογόνων και, προφανώς, επικινδύνων για το περιβάλλον οχημάτων, στους χώρους φύλαξης, που σήμερα ασφυκτιούν και αυξημένο κόστος το οποίο τις περισσότερες φορές δεν καλύπτεται από το προϊόν των πλειστηριασμών. Κρίνεται λοιπόν σκόπιμο να υπαχθούν και αυτά στην παραπάνω (Β) απλοποιημένη διαδικασία. Σε ό,τι δε αφορά στην (κατά το άρθρο 43 παρ. 7 του Κ.Ο.Κ.) διαχείριση των απομακρυνθέντων και μη παραληφθέντων οχημάτων λόγω παράνομης στάθμευσης, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 34 του Κ.Ο.Κ., κρίνεται σκόπιμη η διατήρηση της υφιστάμενης (Α) διαδικασίας.

    Επειδή ο τομέας της ανακύκλωσης είναι κομβικός και έχει σημαντική επίπτωση στη διεθνή εικόνα της χώρας μας αλλά και στην συμμόρφωση με διεθνείς υποχρεώσεις και στόχους.

    Επειδή ο εξορθολογισμός της διαδικασίας διάθεσης και επεξεργασίας των οχημάτων τέλους κύκλου ζωής (ΟΤΚΖ) θα έχει ως αποτέλεσμα την εξοικονόμηση πόρων και θα βελτιώσει την εικόνα των δημοσίων οικονομικών.

    Επειδή επί τούτου ενδείκνυται η ενοποίηση των διαδικασιών διάθεσης και επεξεργασίας ΟΤΚΖ είτε αυτά είναι οχήματα που εγκαταλείπονται για οποιονδήποτε λόγο στον τόπο του ατυχήματος είτε είναι οχήματα που περισυλλέγονται από υπηρεσίες των ΟΤΑ με την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:
Προτίθενται να ενεργήσουν προσηκόντως και να προβούν στην κατάλληλη τροποποίηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και την εισαγωγή κάθε άλλης σχετικής απαραίτητης ρύθμισης, ώστε να ενοποιηθούν οι διαδικασίες για τη διάθεση των οχημάτων τέλους κύκλου ζωής;

Οι υπογράφοντες Βουλευτές

Σκούφα Ελισσάβετ (Μπέττυ)

Αυλωνίτου Ελένη

Γεννιά Γεωργία

Γεωργοπούλου - Σαλτάρη Ευσταθία (Έφη)

Γκιόλας Ιωάννης

Δέδες Ιωάννης

Ηγουμενίδης Νικόλαος

Θελερίτη Μαρία

Ιγγλέζη Αικατερίνη

Καββαδία Ιωαννέτα (Αννέτα)

Καρά Γιουσούφ Αϊχάν

Καρακώστα Ευαγγελία (Εύη)

Κατσαβριά - Σιωροπούλου Χρυσούλα

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

Μηταφίδης Τριαντάφυλλος

Μουμουλίδης Θεμιστοκλής

Ντζιμάνης Γεώργιος

Παπαδόπουλος Αθανάσιος (Σάκης)

Παπαφιλίππου Γεώργιος

Ρίζος Δημήτριος

Σταμπουλή Αφροδίτη

Στέφος Ιωάννης

Συρίγος Αντώνιος

Τσόγκας ΓεώργιοςΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ