ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

13/02/2017

Τροπολογία – Προσθήκη βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ για την τεχνική συνδρομή του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στο πλαίσιο της προσφυγικής κρίσηςΤροπολογία – Προσθήκη

στο Σχέδιο Νόμου «Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών, Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις», του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

ΘΕΜΑ: «Τεχνική συνδρομή του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στο πλαίσιο της προσφυγικής κρίσης»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την προτεινόμενη ρύθμιση επιδιώκεται η νομοθετική κατοχύρωση της τεχνικής συνδρομής του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στο πλαίσιο διευθέτησης επειγόντων ζητημάτων προστασίας της ανηλικότητας και εξυπηρέτησης απρόβλεπτων αναγκών ευάλωτων ομάδων ανηλίκων. Η συνδρομή του υπουργείου Εθνικής Άμυνας έγκειται στη δυνατότητα, με ίδια μέσα και προσωπικό ή μέσω συμβάσεων με τρίτους, ανακατασκευής, διαρρύθμισης, βελτίωσης και αναβάθμισης παραχωρούμενων κατά χρήση ακινήτων της Γενικής Γραμματείας Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς και εποπτευόμενων δημόσιων φορέων, που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας, με αποκλειστικό σκοπό τη δημιουργία κατάλληλων χώρων και δομών προσωρινής φιλοξενίας παιδιών, που χρήζουν προστασίας, όπως τα απροστάτευτα τέκνα και τα ασυνόδευτα ανήλικα. Η κοινωνική προστασία απευθύνεται σε όλους τους ανήλικους, που διαμένουν στη χώρα. Οι υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας παρέχονται στα απροστάτευτα τέκνα χωρίς διακρίσεις και με γνώμονα την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Για λόγους κατεπείγοντος χαρακτήρα των προμηθειών και των έργων, που απαιτούνται για την προσαρμογή των δομών στις στεγαστικές ανάγκες των παιδιών, ενόψει και των προσφυγικών ροών, παρέχεται η δυνατότητα στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, κατόπιν ειδικής αιτιολόγησης, να αναθέτει μέρος αυτών με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, με την επιφύλαξη της εφαρμογής κανόνων του ενωσιακού δικαίου.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ-ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

Άρθρο …

Τεχνική συνδρομή του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στο πλαίσιο της προσφυγικής κρίσης.

1. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας δύναται, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, να προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες και να συνάπτει με τρίτους συμβάσεις εκτέλεσης έργων και προμήθειας αγαθών σχετικά με την αναδιαμόρφωση, επισκευή και εγκατάσταση εξοπλισμού ακινήτων της Γενικής Γραμματείας Πρόνοιας και των εποπτευόμενων φορέων της, αποκλειστικά σε ό,τι αφορά στη στέγαση και φιλοξενία ανηλίκων, που χρήζουν ιδιαίτερης και επείγουσας κοινωνικής προστασίας, ιδίως απροστάτευτων τέκνων και ασυνόδευτων ανηλίκων.

2. Η διαδικασία σύναψης συμβάσεων της προηγούμενης παραγράφου δύναται, για λόγους κατεπείγουσας και απρόβλεπτης στεγαστικής ανάγκης, λαμβανομένων υπόψη και λόγων προστασίας της ανηλικότητας σε περίοδο προσφυγικής κρίσης, οι οποίοι ειδικώς αιτιολογούνται, να διενεργείται κατόπιν διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης της εθνικής νομοθεσίας, με την επιφύλαξη εφαρμογής της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις δημόσιες συμβάσεις.

3. Η διαδικασία της άνευ ανταλλάγματος παραχώρησης κατά χρήση των ανωτέρω ακινήτων από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και τους εποπτευόμενους φορείς του προς το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας διενεργείται σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

4. Οι δαπάνες για τις δράσεις, που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο του παρόντος άρθρου, καλύπτονται από πιστώσεις του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης του άρθρου 75 του ν. 4375/2016 (Α’ 51).

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Μεταναστευτικής Πολιτικής προσδιορίζονται η ταυτότητα των ακινήτων της παρ. 1 και κάθε άλλο θέμα συναφές με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

Αθήνα, 13 Φεβρουαρίου 2017   

Οι προτείνοντες βουλευτές

Τζούφη Μερόπη

Ηγουμενίδης Νικόλαος

Μαντάς Χρήστος

Στογιαννίδης ΓρηγόρηςΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ