ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

16/06/2017

Aπάντηση της Επιτρόπου Κορ. Κρέτσου σε Δ. Παπαδημούλη για τις καθυστερήσεις στην εφαρμογή των πολιτικών Συνοχής

Aπάντηση της Επιτρόπου Κορ. Κρέτσου σε Δ. Παπαδημούλη για τις καθυστερήσεις στην εφαρμογή των πολιτικών ΣυνοχήςΚορ. Κρέτσου: Το 90% των μέτρων κρατικών ενισχύσεων μπορούν πλέον να υλοποιηθούν άμεσα από το κράτος-μέλος χωρίς έγκριση από την Επιτροπή

Δημ. Παπαδημούλης: Να δημιουργηθεί γόνιμο έδαφος Συνοχής, ιδιαίτερα σε αποκλεισμένες περιφέρειες

 

Απάντηση έδωσε η Κομισιόν, δια της Αρμόδιας Επιτρόπου Περιφερειακής Πολιτικής Κορίνας Κρέτσου, σε ερώτηση του Αντιπροέδρου του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και Επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρη Παπαδημούλη, αναφορικά με τις καθυστερήσεις που παρατηρούνται στην εφαρμογή των πολιτικών Συνοχής στην ΕΕ και πιο συγκεκριμένα «σε έργα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ και αποσκοπούν στη μείωση των οικονομικών, κοινωνικών και εδαφικών ανισοτήτων εντός και μεταξύ των ευρωπαϊκών περιφερειών».

Η Κομισιόν, δια της Επιτρόπου κας Κρέτσου, σημειώνει ότι το νέο νομικό πλαίσιο που καθιερώθηκε με σκοπό τη μεταρρύθμιση της πολιτικής συνοχής για την περίοδο 2014-2020, «σε συνδυασμό με την καθυστερημένη έγκριση τόσο των κανονισμών όσο και των προγραμμάτων, σε ορισμένες περιπτώσεις έχει ως αποτέλεσμα την καθυστερημένη έναρξη των επενδύσεων». Επίσης, αναφέρει ότι σε πολλές περιπτώσεις «τα εθνικά πλαίσια και η πολυμορφία όσον αφορά τις ικανότητες υλοποίησης είναι άλλος ένας λόγος για τις διαφορές ως προς τον ρυθμό υλοποίησης σε όλη την ΕΕ-28».

Στην ερώτησή του προς την Κομισιόν ο Δημ. Παπαδημούλης επικαλούνταν την υιοθέτηση από την Κομισιόν τον Ιανουάριο του 2017 και με απόλυτη πλειοψηφία, ενός ψηφίσματος που την καλούσε να επιταχύνει τη διαδικασία συνοχής στο πρώτο τετράμηνο του 2017, αλλά παρ’ όλα αυτά οι καθυστερήσεις εξακολουθήσαν, με αποτέλεσμα «ανησυχητικές επιπτώσεις στην υλοποίηση των διαρθρωτικών και επενδυτικών κεφαλαίων» και ρωτούσε με ποιον τρόπο σκοπεύει η Κομισιόν να απλουστεύσει τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις ώστε «να δημιουργηθεί γόνιμο έδαφος συνοχής, ιδιαίτερα σε αποκλεισμένες περιφέρειες».


Απαντώντας στην ερώτηση αυτή, η Αρμόδια Επίτροπος καταλήγει υπογραμμίζοντας ότι η Επιτροπή έχει καταβάλει σημαντικές προσπάθειες για την απλούστευση των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις και ότι στο πλαίσιο αυτού του εκσυγχρονισμού, «το πεδίο των μέτρων κρατικών ενισχύσεων, για τα οποία δεν απαιτείται προηγούμενη κοινοποίηση και έγκριση από την Επιτροπή έχει επεκταθεί ευρέως», με αποτέλεσμα «περίπου το 90 % των μέτρων κρατικών ενισχύσεων να μπορούν πλέον να υλοποιηθούν άμεσα από το κράτος μέλος χωρίς να χρειάζεται κοινοποίηση και έγκριση από την Επιτροπή».

 

 

Ακολουθούν οι πλήρεις ερώτηση και απάντηση:

 

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης προς την Επιτροπή

Θέμα: Kαθυστερήσεις στην εφαρμογή πολιτικών συνοχής

Στις 24 Ιανουαρίου, η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης υιοθέτησε με απόλυτη πλειοψηφία ένα ψήφισμα που καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιταχύνει τη διαδικασία συνοχής στο πρώτο τετράμηνο του 2017. Σκοπός είναι η μείωση των καθυστερήσεων σε έργα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ και αποσκοπούν στη μείωση των οικονομικών, κοινωνικών και εδαφικών ανισοτήτων εντός και μεταξύ των περιφερειών της ΕΕ, με την τόνωση της βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Από χρηματοδοτούμενα προγράμματα το 2016 προέκυψαν 1 εκατ. θέσεις εργασίας που αποτελούν το 1/3 των θέσεων που δημιουργήθηκαν στην ΕΕ. Συνεπώς, οι επιπτώσεις της καθυστέρησης στην υλοποίηση των διαθρωτικών και επενδυτικών κεφαλαίων είναι ανησυχητικές και αυτό αντανακλάται και στις διαπραγματεύσεις για το μέλλον της πολιτικής συνοχής μετά το 2020.

Με βάση τα παραπάνω ερωτάται η Επιτροπή:

1. Ποιοι είναι οι αντικειμενικοί παράγοντες που συμβάλλουν στις τρέχουσες καθυστερήσεις;

2. Πώς σκοπεύει η Επιτροπή να απλουστεύσει τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις, ώστε να δημιουργηθεί γόνιμο έδαφος συνοχής, ιδιαίτερα σε αποκλεισμένες περιφέρειες;

 
Aπάντηση της κ. Creţu εξ ονόματος της Επιτροπής

1. Η μεταρρύθμιση της πολιτικής συνοχής για την περίοδο 2014-2020 αποσκοπούσε στη μετατόπιση της εστίασης της πολιτικής από τις δαπάνες στην υλοποίηση και στα αποτελέσματα. Το νέο νομικό πλαίσιο και πλαίσιο πολιτικής καθιέρωσε ένα φάσμα θεματικών στόχων, απαιτήσεις θεματικής συγκέντρωσης, καθώς και ένα πλαίσιο επιδόσεων και προϋποθέσεις για την αποτελεσματική επένδυση (εκ των προτέρων αιρεσιμότητες). Τα στοιχεία αυτά θα εξασφαλίσουν την υλοποίηση έργων υψηλής ποιότητας. Η καθιέρωση των νέων στοιχείων, σε συνδυασμό με την καθυστερημένη έγκριση τόσο των κανονισμών όσο και των προγραμμάτων, σε ορισμένες περιπτώσεις έχει ως αποτέλεσμα την καθυστερημένη έναρξη των επενδύσεων. Τα εθνικά πλαίσια και η πολυμορφία όσον αφορά τις ικανότητες υλοποίησης είναι άλλος ένας λόγος για τις διαφορές ως προς τον ρυθμό υλοποίησης σε όλη την ΕΕ-28. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή στηρίζει τα κράτη μέλη στην ενίσχυση της διοικητικής τους ικανότητας για τη διαχείριση των κονδυλίων της ΕΕ.

2. Στο παρελθόν, η Επιτροπή έχει καταβάλει σημαντικές προσπάθειες για την απλούστευση των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις και, ως εκ τούτου, για τη διευκόλυνση της υλοποίησης των έργων των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων. Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού των κρατικών ενισχύσεων, η Επιτροπή επέκτεινε σημαντικά το πεδίο εφαρμογής του γενικού κανονισμού απαλλαγής κατά κατηγορία[1] (ΓΚΑΚ), που τώρα καλύπτει και τα μέτρα λειτουργικών ενισχύσεων για τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες, τις ενισχύσεις για τον πολιτισμό, για αθλητικές και πολυλειτουργικές υποδομές, για τοπικές υποδομές και ευρυζωνικές υπηρεσίες. Τα όρια κοινοποίησης μεμονωμένων ενισχύσεων αυξήθηκαν. Τέλος, το πεδίο των μέτρων κρατικών ενισχύσεων, για τα οποία δεν απαιτείται προηγούμενη κοινοποίηση και έγκριση από την Επιτροπή έχει επεκταθεί ευρέως. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, περίπου το 90 % των μέτρων κρατικών ενισχύσεων να υλοποιούνται πλέον βάσει του ΓΚΑΚ (δηλαδή να μπορούν να υλοποιηθούν άμεσα από το κράτος μέλος χωρίς να χρειάζεται κοινοποίηση και έγκριση από την Επιτροπή).

 

[1]     Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής, της 17ης Ιουνίου 2014, για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης.Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ