ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

12/12/2017

Απάντηση Κομισιόν στον Δημ. Παπαδημούλη: Χρηματοδοτική στήριξη, μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, για μέτρα που ενισχύουν την ισότητα ευκαιριών

Απάντηση Κομισιόν στον Δημ. Παπαδημούλη: Χρηματοδοτική στήριξη, μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, για μέτρα που ενισχύουν την ισότητα ευκαιριώνΗ εφαρμογή των αρχών του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Πυλώνα θα εξεταστεί από κοινού με τα κράτη-μέλη

Δημ. Παπαδημούλης: Η εισοδηματική ανισότητα στα κράτη-μέλη της ΕΕ είτε αυξάνεται, είτε παραμένει στα ίδια απογοητευτικά επίπεδα

Απάντηση έδωσε η Κομισιόν, δια της Αρμόδιας Επιτρόπου της για θέματα Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων, Δεξιοτήτων και Κινητικότητας Εργατικού Δυναμικού, Μαριάν Τίσεν, στην ερώτηση του Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρη Παπαδημούλη, αναφορικά με την ένταση των εισοδηματικών ανισοτήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο Δημ. Παπαδημούλης επεσήμανε στην ερώτησή του πως «σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, διεθνών οργανισμών και κέντρων ερευνών, όπως το Eurofound, ο ΟΑΣΑ και το FES, η εισοδηματική ανισότητα στα κράτη μέλη της ΕΕ είτε αυξάνεται, είτε παραμένει στα ίδια απογοητευτικά επίπεδα, όπως διαμορφώθηκαν από το 2009 και την έναρξη της οικονομικής κρίσης».

Στην ερώτησή του για το «πώς αξιολογεί και πώς ερμηνεύει η Κομισιόν την αύξηση της εισοδηματικής ανισότητας στα κράτη μέλη της ΕΕ», η Επίτροπος Τίσεν παραδέχθηκε ότι «σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, οι ανισότητες του διαθέσιμου εισοδήματος στην ΕΕ παρέμειναν σχεδόν σταθερές το 2015, αλλά αυξήθηκαν ελαφρά σε σχέση με το 2012».
Πάντως, επεσήμανε ότι «σε ορισμένα κράτη μέλη οι εισοδηματικές ανισότητες έχουν μειωθεί από το 2003, και, στην περίπτωση της Πορτογαλίας, επίσης σε σύγκριση με το 2007». «Η 7η έκθεση για τη συνοχή υπογραμμίζει ότι οι περιφερειακές ανισότητες ως προς το ακαθάριστο κατά κεφαλή εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) και την απασχόληση μειώνονται εκ νέου, μετά τη χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση, παρότι σε πολλές περιφέρειες το ΑΕΠ παραμένει κάτω από τα προ κρίσης επίπεδα», είπε η Επίτροπος Τίσεν.

Ο Δημ. Παπαδημούλης ρώτησε επίσης την Κομισιόν «σε ποιες ενέργειες σκοπεύει να προβεί, προκειμένου να αντιμετωπίσει την εντεινόμενη εισοδηματική ανισότητα σε πολλά κράτη μέλη».

Η Επίτροπος Τίσεν απάντησε ότι η Κομισιόν «παρακολουθεί και παρέχει κατευθύνσεις για μεταρρυθμίσεις σε τομείς με αντίκτυπο στην ανισότητα», και ότι «η εφαρμογή των αρχών του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Πυλώνα θα εξεταστεί από κοινού με τα κράτη μέλη, μεταξύ άλλων και κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, και η πρόοδος θα παρακολουθείται με τη βοήθεια του νεοσύστατου κοινωνικού πίνακα αποτελεσμάτων».

Τέλος είπε πως η Κομισιόν παρέχει «χρηματοδοτική στήριξη, ιδίως μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, για μέτρα που ενισχύουν την ισότητα ευκαιριών μέσω της πρόσβασης στην απασχόληση και των επενδύσεων στις δεξιότητες και την εκπαίδευση, και συμβάλλουν στην καταπολέμηση των διακρίσεων», χωρίς ωστόσο να εξειδικεύσει τα μέτρα αυτά.


Ακολουθούν πλήρεις η ερώτηση και η απάντηση:

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή

Θέμα: Ένταση εισοδηματικών ανισοτήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat1, διεθνών οργανισμών και κέντρων ερευνών, όπως το Eurofound2, ο ΟΑΣΑ3 και το FES4, η εισοδηματική ανισότητα στα κράτη μέλη της ΕΕ είτε αυξάνεται, είτε παραμένει στα ίδια απογοητευτικά επίπεδα, όπως διαμορφώθηκαν από το 2009 και την έναρξη της οικονομικής κρίσης.

Η εισοδηματική ανισότητα προκύπτει ως αποτέλεσμα πολλών και διαφορετικών μεταβλητών, όπως για παράδειγμα το ετήσιο εισόδημα, ο δείκτης κατανάλωσης, η αύξηση ή μείωση της αγοραστικής δύναμης σε σχέση με την αύξηση ή μείωση του εισοδήματος.

Στα φτωχότερα κράτη-μέλη της ΕΕ και της Ευρωζώνης, όπως η Βουλγαρία και η Ρουμανία, ή σε κράτη-μέλη που βρέθηκαν ή βρίσκονται σε καθεστώς μνημονίων και αυξημένης δημοσιονομικής επιτήρησης, όπως η Πορτογαλία και η Ελλάδα, η εισοδηματική ανισότητα οδήγησε επίσης σε αύξηση του ποσοστού μετανάστευσης προς άλλα, πλουσιότερα κράτη-μέλη της ΕΕ, διευρύνοντας ακόμη περισσότερο την εισοδηματική ανισότητα και κατά συνέπεια, την κοινωνική και περιφερειακή ανισότητα.
Κατόπιν τούτων, ερωτάται η Επιτροπή:

- Πώς αξιολογεί και πώς ερμηνεύει την αύξηση της εισοδηματικής ανισότητας στα κράτη μέλη της ΕΕ;

- Σε ποιες ενέργειες σκοπεύει να προβεί, προκειμένου να αντιμετωπίσει την εντεινόμενη εισοδηματική ανισότητα σε πολλά κράτη μέλη;

Απάντηση της κ. Thyssen
εξ ονόματος της Επιτροπής
(4.12.2017)


Η Επιτροπή παραπέμπει τον κ. βουλευτή στην ετήσια επισκόπηση «Απασχόληση και κοινωνικές εξελίξεις στην Ευρώπη το 2017»5, η οποία περιλαμβάνει ανάλυση των τάσεων όσον αφορά την εισοδηματική ανισότητα στην ΕΕ. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, οι ανισότητες του διαθέσιμου εισοδήματος στην ΕΕ παρέμειναν σχεδόν σταθερές το 20156 αλλά αυξήθηκαν ελαφρά σε σχέση με το 2012. Σε ορισμένα κράτη μέλη οι εισοδηματικές ανισότητες έχουν μειωθεί από το 2003, και, στην περίπτωση της Πορτογαλίας, επίσης σε σύγκριση με το 2007. Μια πρόσφατη έκθεση του Eurofound παρέχει επίσης μια συνολική μελέτη σχετικά με τις εισοδηματικές ανισότητες7. Η 7η έκθεση για τη συνοχή υπογραμμίζει ότι οι περιφερειακές ανισότητες ως προς το ακαθάριστο κατά κεφαλή εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) και την απασχόληση μειώνονται εκ νέου, μετά τη χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση, παρότι σε πολλές περιφέρειες το ΑΕΠ παραμένει κάτω από τα προ κρίσης επίπεδα8.

Η Επιτροπή, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, παρακολουθεί και παρέχει κατευθύνσεις για μεταρρυθμίσεις σε τομείς με αντίκτυπο στην ανισότητα όπως οι αγορές εργασίας και προϊόντων, η εκπαίδευση και η κατάρτιση, τα συστήματα φόρων και παροχών και τα συστήματα κοινωνικής προστασίας.

Επιπλέον, ο Ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων9 ορίζει 20 αρχές και δικαιώματα για τη στήριξη της δίκαιης και εύρυθμης λειτουργίας των αγορών εργασίας και των συστημάτων κοινωνικής προστασίας. Ο πυλώνας θα χρησιμεύσει ως πυξίδα για την ανανεωμένη σύγκλιση προς καλύτερες συνθήκες ζωής και εργασίας για όλους10. Η εφαρμογή αυτών των αρχών θα εξεταστεί από κοινού με τα κράτη μέλη, μεταξύ άλλων και κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, και η πρόοδος θα παρακολουθείται με τη βοήθεια του νεοσύστατου κοινωνικού πίνακα αποτελεσμάτων11.

Η Επιτροπή παρέχει επίσης χρηματοδοτική στήριξη, ιδίως μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, για μέτρα που ενισχύουν την ισότητα ευκαιριών μέσω της πρόσβασης στην απασχόληση και των επενδύσεων στις δεξιότητες και την εκπαίδευση, και συμβάλλουν στην καταπολέμηση των διακρίσεων.

 

-----------------------------------------

1 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1050&intPageId=1870&langId=en

https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1663en.pdf

https://www.oecd.org/els/soc/cope-divide-europe-2017-background-report.pdf

http://library.fes.de/pdf-files/id/ipa/13354.pdf

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8030&furtherPubs=yes

6 Συντελεστής Gini 31,0 έναντι 30,9 το 2014

https://www.eurofound.europa.eu/news/news-articles/income-inequalities-in-europe-on-the-rise-since-great-recession

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/reports/2017/7th-report-on-economic-social-and-territorial-cohesion 

https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_en 

10 Δεδομένου ότι πολλοί από τους τομείς που καλύπτονται από τις αρχές αυτές υπάγονται στην αρμοδιότητα των κρατών μελών, το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό της οικονομικής πολιτικής θα είναι το κύριο μέσο για την εφαρμογή τους. Πέραν του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, η Επιτροπή θα κινητοποιήσει όλα τα διαθέσιμα μέσα για την εφαρμογή του πυλώνα, ιδίως τα κονδύλια της ΕΕ και την επικαιροποίηση της νομοθεσίας, εάν χρειάζεται.

11 https://composite-indicators.jrc.ec.europa.eu/social-scoreboard/#Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ