ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

10/05/2018

Απάντηση Κομισιόν στον Δ. Παπαδημούλη: Στα χέρια των κρατών μελών, των κοινωνικών εταίρων και της κοινωνίας των πολιτών τα εργαλεία για την εφαρμογή του ευρωπαϊκού κοινωνικού πυλώνα

Απάντηση Κομισιόν στον Δ. Παπαδημούλη: Στα χέρια των κρατών μελών, των κοινωνικών εταίρων και της κοινωνίας των πολιτών τα εργαλεία για την εφαρμογή του ευρωπαϊκού κοινωνικού πυλώναΑπάντηση Κομισιόν στον Δ. Παπαδημούλη: Η Επιτροπή έχει δεσμευθεί πλήρως για την ενσωμάτωση των προτεραιοτήτων του σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ

Δημ. Παπαδημούλης: Η βελτίωση της αγοράς εργασίας στην ΕΕ δεν αντανακλάται στο επίπεδο των μισθών σύμφωνα με την πρόσφατη κοινή έκθεση για την απασχόληση το 2018

Απάντηση έδωσε η Κομισιόν, δια της Αρμόδιας Επιτρόπου της για θέματα Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων, Δεξιοτήτων και Κινητικότητας Εργατικού Δυναμικού, ΜαριάνΤίσεν, στην ερώτηση του Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρη Παπαδημούλη, αναφορικά με την εφαρμογή του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, που τέθηκε ως προτεραιότητα στην κοινή διακήρυξη της συνόδου των ηγετών των χωρών του Ευρωπαϊκού Νότου (10/1/2018).

Στην ερώτησή του ο Δημ. Παπαδημούλης είχε τονίσει ότι στη συνόδο των ηγετών των χωρών του Ευρωπαϊκού Νότου (10/1/2018), «οι συμμετέχοντες απηύθυναν έκκληση στην ΕΕ προκειμένου να ληφθούν μέτρα για «πιο ισορροπημένη και βιώσιμη ανάπτυξη» σε εθνικό και σε ενωσιακό επίπεδο, ενώ υπενθύμισαν ότι η υιοθέτηση ενός νέου πακέτου πρωτοβουλιών στους τομείς της υγείας, των έμφυλων δικαιωμάτων, της εργασίας και της προστασίας των πολιτών συνιστά απόφαση και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (Δεκέμβριος 2017)».
Στην ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ για το «ποια συγκεκριμένα μέτρα σχεδιάζει η Κομισιόν αναφορικά με τις προτεραιότητες του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων μεταξύ άλλων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για το 2018», η Επίτροπος αποφεύγει να δώσει συγκεκριμένη απάντηση, αναφέροντας πως «η ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2018 επισήμανε ότι ο πυλώνας θα χρησιμεύσει ως σημείο αναφοράς για την περαιτέρω εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου».
Ειδικότερα, επισημαίνει ότι«τα περισσότερα εργαλεία για την εκπλήρωση του πυλώνα βρίσκονται στα χέρια των κρατών μελών, καθώς και των κοινωνικών εταίρων και της κοινωνίας των πολιτών», προσθέτοντας πως η Κομισιόν«στηρίζει επιπλέον τα κράτη μέλη μέσω της χρηματοδότησης στον τομέα της απασχόλησης και στον κοινωνικό τομέα».

Ακόμη, σημειώνει ότι «η Επιτροπή έχει δεσμευθεί πλήρως για την ενσωμάτωση των προτεραιοτήτων του πυλώνα σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ», και «έχει ήδη αρχίσει να χρησιμοποιεί για τον σκοπό αυτό τα υπάρχοντα εργαλεία και διαδικασίες, έχει επίσης υποβάλει αρκετές ειδικές πρωτοβουλίες στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της ΕΕ, όπως η πρόταση για ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, η πρόταση οδηγίας για διαφανείς και προβλέψιμες συνθήκες εργασίας και η πρόταση σύστασης του Συμβουλίου σχετικά με την πρόσβαση στην κοινωνική προστασία για τους εργαζομένους και τους αυτοαπασχολουμένους».

Ο Δημ. Παπαδημούλης υπογράμμιζε στην ερώτησή του ότι «η βελτίωση της αγοράς εργασίας στην ΕΕ δεν αντανακλάται στο επίπεδο των μισθών σύμφωνα με την πρόσφατη κοινή έκθεση για την απασχόληση το 2018», και ζητούσε να μάθει από την Κομισιόν «ποια μέτρα σκοπεύει να λάβει ώστε να εγγυηθεί ότι η ανάπτυξη είναι δίκαιη και ότι ενισχύει το επίπεδο των μισθών, ειδικότερα στις χώρες του Νότου όπου η ζήτηση κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα».

Η Επίτροπος απαντά ότι «οπυλώνας περιλαμβάνει μία αρχή σχετικά με το δικαίωμα των εργαζομένων σε δίκαιους μισθούς, η οποία εμπίπτει στην αρμοδιότητα των κρατών μελών και των κοινωνικών εταίρων». Και καταλήγει, λέγοντας ότι «η Επιτροπή μπορεί να προτείνει ειδικές ανά χώρα συστάσεις προς τα κράτη μέλη σχετικά με την εξέλιξη των μισθών, με σεβασμό στα προνόμια των κοινωνικών εταίρων».


Ακολουθούν πλήρεις η ερώτηση και η απάντηση:

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης προς την Επιτροπή
Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL)

Θέμα:Εφαρμογή του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων

Η εφαρμογή του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, όπως παρουσιάστηκε στη σύνοδο του Γκέτεμποργκ, τέθηκε ως προτεραιότητα στην κοινή διακήρυξη της συνόδου των ηγετών των χωρών του Ευρωπαϊκού Νότου (10/1/2018). Οι συμμετέχοντες απηύθυναν έκκληση στην ΕΕ προκειμένου να ληφθούν μέτρα για «πιο ισορροπημένη και βιώσιμη ανάπτυξη» σε εθνικό και σε ενωσιακό επίπεδο, ενώ υπενθύμισαν ότι η υιοθέτηση ενός νέου πακέτου πρωτοβουλιών στους τομείς της υγείας, των έμφυλων δικαιωμάτων, της εργασίας και της προστασίας των πολιτών συνιστά απόφαση και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (Δεκέμβριος 2017).
Βάσει των ανωτέρω ερωτάται η Επιτροπή:

– Ποια συγκεκριμένα μέτρα σχεδιάζει αναφορικά με τις τέσσερις προτεραιότητες του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων1, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για το 20182;

– Δεδομένου ότι η βελτίωση της αγοράς εργασίας στην ΕΕ δεν αντανακλάται στο επίπεδο των μισθών3, σύμφωνα με την πρόσφατη κοινή έκθεση για την απασχόληση το 2018, ποια μέτρα σκοπεύει να λάβει ώστε να εγγυηθεί ότι η ανάπτυξη είναι δίκαιη και ότι ενισχύει το επίπεδο των μισθών, ειδικότερα στις χώρες του Νότου όπου η ζήτηση κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα;

Απάντηση της κ. Thyssen
εξ ονόματος της Επιτροπής
(30.4.2018)


Ο ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων4 καθορίζει βασικές αρχές και δικαιώματα που στηρίζουν τη δίκαιη και εύρυθμη λειτουργία των αγορών εργασίας. Η εφαρμογή του αποτελεί κοινή ευθύνη και απαιτεί τον πλήρη σεβασμό της αρχής της επικουρικότητας και της κατανομής των αρμοδιοτήτων εντός της Ένωσης. Τα περισσότερα εργαλεία για την εκπλήρωση του πυλώνα βρίσκονται στα χέρια των κρατών μελών, καθώς και των κοινωνικών εταίρων και της κοινωνίας των πολιτών. Σε επίπεδο ΕΕ, η Επιτροπή έχει δεσμευθεί πλήρως για την ενσωμάτωση των προτεραιοτήτων του πυλώνα σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ. Έχει ήδη αρχίσει να χρησιμοποιεί για τον σκοπό αυτό τα υπάρχοντα εργαλεία και διαδικασίες, και έχει επίσης υποβάλει αρκετές ειδικές πρωτοβουλίες στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της ΕΕ, όπως η πρόταση για ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, η πρόταση οδηγίας για διαφανείς και προβλέψιμες συνθήκες εργασίας και η πρόταση σύστασης του Συμβουλίου σχετικά με την πρόσβαση στην κοινωνική προστασία για τους εργαζομένους και τους αυτοαπασχολουμένους. Η Επιτροπή στηρίζει επιπλέον τα κράτη μέλη μέσω της χρηματοδότησης στον τομέα της απασχόλησης και στον κοινωνικό τομέα.

Η ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2018 επισήμανε ότι ο πυλώνας θα χρησιμεύσει ως σημείο αναφοράς για την περαιτέρω εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Ο πυλώνας αντικατοπτρίζεται επίσης στην τελευταία κοινή έκθεση για την απασχόληση και στην πρόταση για νέες κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση. Η Επιτροπή προώθησε τις εργασίες αυτές στο πλαίσιο των εκθέσεων ανά χώρα και κατά την προετοιμασία των ειδικών ανά χώρα συστάσεων.

Ο πυλώνας περιλαμβάνει μία αρχή σχετικά με το δικαίωμα των εργαζομένων σε δίκαιους μισθούς, η οποία εμπίπτει στην αρμοδιότητα των κρατών μελών και των κοινωνικών εταίρων. Ωστόσο η Επιτροπή μπορεί να προτείνει ειδικές ανά χώρα συστάσεις προς τα κράτη μέλη σχετικά με την εξέλιξη των μισθών, με σεβασμό στα προνόμια των κοινωνικών εταίρων5.

 

--------------------------------------

1https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_en 

2http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4681_en.htm 

3Για την Ελλάδα εκφράζονται σοβαρές ανησυχίες όσον αφορά τις μισθολογικές ανισότητες, αλλά και τους κινδύνους κοινωνικού αποκλεισμού. Βλ. https://ec.europa.eu/info/publications/2018-european-semester-draft-joint-employment-report_en

4https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_el 

5Η ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2018 και η σύσταση για τη ζώνη του ευρώ βρίσκονται στον ιστότοπο: 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/european-semester-timeline/setting-priorities_el 

 

 Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ