ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube Instagram

28/06/2018

Ερώτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Σ. Βαρδάκη σχετικά με την επανακατάταξη δημοσίων/δημοτικών υπαλλήλων, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν.4354/2015 και μετάταξη τους σε ανώτερη εκπαιδευτική βαθμίδαΕΡΩΤΗΣΗ
Προς την κ. Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης

ΘΕΜΑ: «Επανακατάταξη δημοσίων/δημοτικών υπαλλήλων, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν.4354/2015 και μετάταξη τους σε ανώτερη εκπαιδευτική βαθμίδα»

Σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν.4354/2015, σε περίπτωση μετάταξης σε ανώτερη κατηγορία, διενεργείται νέα βαθμολογική και μισθολογική κατάταξη του υπαλλήλου στους βαθμούς και στα μισθολογικά κλιμάκια της κατηγορίας στην οποία μετατάσσεται.
Για τους υπαλλήλους Ο.Τ.Α., ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η βαθμολογική κατάταξη, ορίζεται με ρητές διατάξεις (άρθρο 76 του Ν.3584/2007), σύμφωνα με τις οποίες «η μετάταξη γίνεται με το βαθμό που φέρει ο υπάλληλος, αν όμως ο εισαγωγικός βαθμός του κλάδου στον οποίο μετατάσσεται είναι ανώτερος του βαθμού που κατέχει, μετατάσσεται με τον εισαγωγικό αυτό βαθμό. Ο χρόνος υπηρεσίας που έχει διανυθεί στο βαθμό με τον οποίο ο υπάλληλος μετατάσσεται, θεωρείται ότι έχει διανυθεί στο βαθμό της θέσης στην οποία μετατάσσεται, εφόσον έχει διανυθεί με τον τίτλο σπουδών που απαιτείται για τον κλάδο αυτόν. Συνεπώς, εάν ο μεταταγείς κατείχε το τυπικό προσόν από το διορισμό του, όλος ο χρόνος υπηρεσίας που διανύθηκε στην προηγούμενη θέση, υπολογίζεται για τη βαθμολογική του εξέλιξη στη νέα θέση.»
Ωστόσο, ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η μισθολογική κατάταξη και ειδικότερα ο χρόνος υπηρεσίας που λαμβάνεται υπ’ όψη, σε σχέση με την κατοχή ή μη του τυπικού προσόντος που χρησιμοποιήθηκε για τη μετάταξη στην ανώτερη κατηγορία, δεν ορίζεται στο Νόμο. Η σιωπή αυτή του Νόμου και συγκεκριμένα η έλλειψη περιορισμών ως προς το χρόνο υπηρεσίας που λαμβάνεται υπ’ όψη για τη μισθολογική κατάταξη του μετατασσομένου, ανάλογων με αυτούς που προβλέπονται για τη βαθμολογική του κατάταξη, οδηγεί στο εξής συμπέρασμα: Για τη μισθολογική κατάταξη του μετατασσόμενου σε ανώτερη κατηγορία, λαμβάνεται υπ’ όψη όλος ο χρόνος υπηρεσίας του, ανεξαρτήτως εάν διανύθηκε ή όχι με το τυπικό προσόν της κατηγορίας στην οποία έγινε η μετάταξη.
Επισημαίνεται ότι, μέχρι την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4354/2015, τα μισθολογικά κλιμάκια όπως αναφέρεται παραπάνω ήταν συνδεδεμένα με το βαθμό με αποτέλεσμα οι μετατασσόμενοι υπάλληλοι να κατατάσσονται στο βαθμό που είχαν πριν την μετάταξή τους και να λαμβάνουν το αντίστοιχο μισθολογικό κλιμάκιο, χωρίς να απολέσουν χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας.
Το Υπουργείο Οικονομικών (σχετ. το 2/56618/ΔΕΠ/20.12.2016 έγγραφό του), καθώς και το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (σχετ. το 973οικ./18.2.2016 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα του), παρείχαν οδηγίες ως προς την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4354/2015, επισημαίνοντας ότι «ως προϋπηρεσία αναγνωριζόμενη από το νέο μισθολόγιο, λογίζεται η παρασχεθείσα στους φορείς, όπως αυτοί αναφέρονται στο άρθρο 7 του ως άνω νόμου, ανεξαρτήτως του τυπικού προσόντος με το οποίο διανύθηκε».
Οι ως άνω οδηγίες συνάδουν με την παραδοχή ότι, «[…]β) Από τις διατάξεις του Ν. 4354/2015 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα και του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων συνάγεται ότι για τη μισθολογική κατάταξη ή επανακατάταξη κατόπιν μετάταξης σε ανώτερη κατηγορία και τη μετέπειτα εξέλιξη των υπαλλήλων λαμβάνονται υπόψη τα τυπικά τους προσόντα καθώς και ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας και τυχόν αναγνωρισθείσας προϋπηρεσίας χωρίς να τίθεται ποσοτικό όριο των αναγνωρισθέντων ετών προϋπηρεσίας και χωρίς να αποκλείεται η αναγνώριση, κατ’ εξομοίωση, προϋπηρεσίας που έχει διανυθεί σε κατώτερη εκπαιδευτική βαθμίδα ανεξαρτήτως του τυπικού προσόντος (τίτλου σπουδών) με το οποίο αυτή διανύθηκε.[…]».
Επειδή οι οδηγίες των ανωτέρω Υπουργείων δεν έγιναν δεκτές από το Ελεγκτικό Συνέδριο και το τελευταίο αρνείται να προβεί στην θεώρηση χρηματικών ενταλμάτων Δήμων, αλλά και του ΕΦΚΑ, λόγω της επανακατάταξης των δημοσίων/δημοτικών υπαλλήλων.
Επειδή ήδη με την υπ’ αρ. 40/2017 πράξη του, το Ελεγκτικό Συνέδριο επικαλείται ότι υπάρχει κενό νόμου στην παρ. 4 του άρθρου 11 του Ν. 4354/2015 ως προς τον υπολογισμό της διανυθείσας ήδη προϋπηρεσίας στην κατώτερη κατηγορία, υποστηρίζει ότι: «Ο χρόνος υπηρεσίας που λαμβάνεται υπ’ όψη για τη μισθολογική κατάταξη του μετατασσόμενου σε ανώτερη κατηγορία, είναι μόνο αυτός που διανύθηκε με το τυπικό προσόν (τίτλο σπουδών) της κατηγορίας στην οποία έγινε η μετάταξη, αποκλειομένου του χρόνου που διανύθηκε με τίτλο σπουδών κατώτερης εκπαιδευτικής κατηγορίας, έτσι ώστε να μην εξομοιώνεται μισθολογικά η υπηρεσία που παρέχεται από υπαλλήλους διαφορετικών εκπαιδευτικών κατηγοριών.»
Σύμφωνα δε με την ίδια Πράξη, εάν η κατάταξη με τον τρόπο αυτό οδηγεί σε μισθολογική υποβάθμιση του υπαλλήλου, πρέπει να του χορηγηθεί το μισθολογικό κλιμάκιο που αντιστοιχεί στον προηγούμενο (προ της μετάταξης) βασικό μισθό ή στο αμέσως πλησιέστερο πάνω από αυτόν.
Επειδή σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, τόσο οι υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ όσο και οι υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ μπορούν να επιλεγούν ως προϊστάμενοι οργανικών μονάδων επιπέδου τμήματος ή αυτοτελούς γραφείου, το οποίο αποδεικνύει την άσκηση καθηκόντων ανάλογης φύσης από τους υπαλλήλους και των δύο κατηγοριών και άρα ο ισχυρισμός του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ότι ένας υπάλληλος κατηγορίας ΔΕ δεν «[…] εκτελεί καθήκοντα ανάλογης φύσης […]», δεν ευσταθεί.
Επειδή μέχρι σήμερα πλείστα παρέδρων ανά την Ελλάδα δέχονται την κατάταξη υπαλλήλων σε κλιμάκια που αντιστοιχούν στην πραγματοποιηθείσα δημόσια υπηρεσία ανεξαρτήτως του τυπικού προσόντος που κατείχαν, λόγω μετάταξής τους από κατώτερη σε ανώτερη κατηγορία.
Επειδή δεν λαμβάνονται από όλα τα Ελεγκτικά Συνέδρια υπόψιν οι συνταγματικές αρχές της ισότητας και της αξιοκρατίας, καθώς οι υπάλληλοι που θα μεταταχθούν ύστερα από την με αρ. 40/2017 πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου οδηγούνται στη μισθολογική υποβάθμιση τους έναντι των λοιπών υπαλλήλων της ελληνικής επικράτειας, οι οποίοι έχουν μεταταχθεί σε ανώτερες κατηγορίες μετά την έναρξη ισχύος του ως άνω νόμου και μισθοδοτούνται στη νέα κατηγορία βάσει του συνολικού χρόνου της υπηρεσίας ή της προϋπηρεσίας τους, ανεξαρτήτως του τυπικού προσόντος με το οποίο αυτή διανύθηκε.
Επειδή η εφαρμογή αυτής της θέσης που προκύπτει από την υπ’ αρ. 40/2017 πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, θα αποτελέσει τροχοπέδη στη Δια Βίου Μάθηση των δημοσίων υπαλλήλων, που κατά χιλιάδες συνεχίζουν τις σπουδές τους στην ανώτερη εκπαίδευση, καθώς πλέον δεν θα παρέχετε κανένα κίνητρο γι’ αυτήν.

Ερωτάται η κ. Υπουργός:
- Προτίθεται να καθορίσει με νομοθετική ρύθμιση τον τρόπο με τον οποίο θα γίνεται η μισθολογική κατάταξη και ειδικότερα ο χρόνος υπηρεσίας που θα λαμβάνεται υπ’ όψη, σε σχέση με την κατοχή ή μη του τυπικού προσόντος που χρησιμοποιήθηκε για τη μετάταξη στην ανώτερη κατηγορία;
- Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί για την επίλυση της παρούσας κατάστασης με γνώμονα την ίση μεταχείριση των δημοσίων υπαλλήλων;

Ο ερωτών Βουλευτής
Βαρδάκης Σωκράτης

 

 

 

 

 

 

 

 

 Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ