ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

31/07/2018

Απάντηση της Κ. Κρέτσου σε ερώτηση του Δ. Παπαδημούλη για τη νησιωτικότητα

Απάντηση της Κ. Κρέτσου σε ερώτηση του Δ. Παπαδημούλη για τη νησιωτικότηταΚ. Κρέτσου σε Δ. Παπαδημούλη: Η πολιτική συνοχής θα εξακολουθήσει να προσφέρει μια ευρεία σειρά λύσεων για να ενισχύσει την τοποκεντρική χάραξη πολιτικής

Δημ. Παπαδημούλης: Λαμβάνει υπόψη η Κομισιόν ότι νησιωτικές περιοχές, όπως της Ελλάδας, αποτελούν συνοριακές περιοχές της ΕΕ, με ιδιαιτερότητες που σχετίζονται με την ασφάλεια και τις μεταναστευτικές-προσφυγικές ροές;

 

Απάντηση έδωσε η Κομισιόν, δια της Επιτρόπου Περιφερειακής Πολιτικής, Κορίνας Κρέτσου, στην ερώτηση του Αντιπροέδρου και επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρη Παπαδημούλη, αναφορικά με τη μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων στην ΕΕ και την αποτύπωση των προτεραιοτήτων για τη νησιωτικότητα, που περιλαμβάνουν οι ευρωπαϊκές συνθήκες, στο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2021-2017.

Στην απάντησή της η Επίτροπος Κρέτσου επισημαίνει ότι "η πολιτική συνοχής θα εξακολουθήσει να προσφέρει μια ευρεία σειρά λύσεων για να ενισχύσει την τοποκεντρική χάραξη πολιτικής". Ακόμη, κάνει λόγο για "ενίσχυση της ολοκληρωμένης προσέγγισης μέσω ενός νέου στόχου πολιτικής -με τίτλο «μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της»- και για πιο ευέλικτη χρήση εδαφικών προσεγγίσεων".

Στην ερώτησή του ο Δημ. Παπαδημούλης είχε υπογραμμίσει ότι "στις προτάσεις της Επιτροπής για το ΠΔΠ 2021-2027 δεν λαμβάνονται υπόψη οι προτεραιότητες που θέτει η Συνθήκη (άρθρα 170 και 174 της ΣΛΕΕ) για τη δημιουργία και την ανάπτυξη διευρωπαϊκών δικτύων, τη διασύνδεση και τη διαλειτουργικότητα εθνικών δικτύων, την ανάγκη να συνδεθούν οι νησιωτικές, μεσόγειες και περιφερειακές περιοχές με τις κεντρικές περιοχές της Ένωσης, με σκοπό την ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής της συνοχής".

Ακόμη, ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ υπενθύμιζε ότι στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης "τονίζεται επιπλέον ότι η Ένωση αποσκοπεί στη μείωση των αναπτυξιακών διαφορών μεταξύ των διαφορετικών περιοχών και στη μείωση της καθυστέρησης των πλέον μειονεκτικών περιοχών, με έμφαση στις αγροτικές περιοχές, τις περιοχές που συντελείται βιομηχανική μετάβαση και τις περιοχές που πλήττονται από σοβαρά και μόνιμα φυσικά ή δημογραφικά προβλήματα, μεταξύ αυτών και οι ιδιαίτερα αραιοκατοικημένες και νησιωτικές, διασυνοριακές και ορεινές περιοχές".

Ο Δημ. Παπαδημούλης ζητούσε να μάθει για τις πρόνοιες της Κομισιόν στο πλαίσιο του ΠΔΠ, αλλά και τα επιπρόσθετα μέτρα που λαμβάνονται στο ΠΔΠ 2021-2027 σε σχέση με προηγούμενους προϋπολογισμούς, αλλά και επίσης "κατά πόσο λαμβάνει υπόψη η Κομισιόν το ότι νησιωτικές περιοχές, όπως της Ελλάδας, αποτελούν συνοριακές περιοχές της ΕΕ, με ιδιαιτερότητες που σχετίζονται με την ασφάλεια, και τις μεταναστευτικές-προσφυγικές ροές".

Η Κ. Κρέτσου τονίζει πως "αρκετές πολιτικές της ΕΕ θα στηρίξουν τα νησιά κατά τη διάρκεια του επόμενου ΠΔΠ", και αναφέρεται σε "δράσεις στο πλαίσιο της Ενεργειακής Ένωσης, του προγράμματος για τα μικρά νησιά του Αιγαίου, των κατευθυντήριων γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα των αερομεταφορών και του προγράμματος LIFE, οι οποίες θα στηρίξουν έργα σχετικά με τους στόχους για το κλίμα σε ευάλωτες περιοχές όπως τα νησιά".

Η Επίτροπος συνεχίζει λέγοντας ότι "για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι περιοχές με γεωγραφικές ιδιαιτερότητες, όπως τα νησιά", τα κράτη-μέλη και οι περιφέρειες έχουν "μεγαλύτερη ευελιξία σε ό,τι αφορά στα χορηγούμενα κονδύλια και την προσαρμογή των παρεμβάσεών τους στις ιδιαιτερότητες των τοπικών συνθηκών".

"Η Επιτροπή θα υποστηρίξει πλήρως αυτή την πρακτική στην εκπόνηση των προγραμμάτων. Αυτή η υποστήριξη περιλαμβάνει την προσαρμογή σε ιδιαίτερες προκλήσεις, όπως η ασφάλεια και η μετανάστευση, όπου είναι αναγκαίο", συνεχίζει, προσθέτοντας πως η Επιτροπή έχει προτείνει επιπλέον "μέσα για τη χρηματοδότηση της μετανάστευσης και της διαχείρισης των συνόρων καθώς και της ασφάλειας, συγκεκριμένα το Ταμείο ασύλου και μετανάστευσης, το Ταμείο για την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων και το Ταμείο εσωτερικής ασφάλειας".

Ακολουθούν η πλήρης ερώτηση και η απάντηση:

 

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης

προς την Επιτροπή

DimitriosPapadimoulis (GUE/NGL)

Θέμα: Νησιωτικότητα και Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2021-2027

Στις προτάσεις της Επιτροπής για το ΠΔΠ 2021-2027 δεν λαμβάνονται υπόψη οι προτεραιότητες που θέτει η Συνθήκη (άρθρα 170 και 174 της ΣΛΕΕ) για τη δημιουργία και την ανάπτυξη διευρωπαϊκών δικτύων, τη διασύνδεση και τη διαλειτουργικότητα εθνικών δικτύων, την ανάγκη να συνδεθούν οι νησιωτικές, μεσόγειες και περιφερειακές περιοχές με τις κεντρικές περιοχές της Ένωσης, με σκοπό την ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής της συνοχής.

Στη Συνθήκη τονίζεται επιπλέον ότι η Ένωση αποσκοπεί στη μείωση των αναπτυξιακών διαφορών μεταξύ των διαφορετικών περιοχών και στη μείωση της καθυστέρησης των πλέον μειονεκτικών περιοχών, με έμφαση στις αγροτικές περιοχές, τις περιοχές που συντελείται βιομηχανική μετάβαση και τις περιοχές που πλήττονται από σοβαρά και μόνιμα φυσικά ή δημογραφικά προβλήματα, μεταξύ αυτών και οι ιδιαίτερα αραιοκατοικημένες και νησιωτικές, διασυνοριακές και ορεινές περιοχές.

Ερωτάται η Επιτροπή:

- Με ποιον πρακτικό τρόπο και σε ποια κεφάλαια του προτεινόμενου ΠΔΠ 2021-2027 αποτυπώνονται οι πρόνοιες για τα νησιά, βάσει των άρθρων 170 και 174 της ΣΛΕΕ;

- Τι επιπρόσθετα μέτρα, σε σχέση με προηγούμενους προϋπολογισμούς, σκοπεύει να λάβει, δεδομένης της έντασης των περιφερειακών ανισοτήτων;

- Κατά πόσο λαμβάνει υπόψη το ότι νησιωτικές περιοχές, όπως της Ελλάδας, αποτελούν συνοριακές περιοχές της ΕΕ, με ιδιαιτερότητες που σχετίζονται με την ασφάλεια και τις μεταναστευτικές-προσφυγικές ροές;

 

Απάντηση της καςCreţu

εξ ονόματος της Επιτροπής

(20.7.2018)

Οι προτάσεις της Επιτροπής για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2021-2027 (ΠΔΠ) λαμβάνουν πλήρως υπόψη τις προτεραιότητες που καθορίζονται στο άρθρο 170 και το άρθρο 174 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αρκετές πολιτικές της ΕΕ θα στηρίξουν τα νησιά κατά τη διάρκεια του επόμενου ΠΔΠ. Σε αυτές περιλαμβάνονται δράσεις στο πλαίσιο της Ενεργειακής Ένωσης, του προγράμματος για τα μικρά νησιά του Αιγαίου, των κατευθυντήριων γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα των αερομεταφορών και του προγράμματος LIFE1, οι οποίες θα στηρίξουν έργα σχετικά με τους στόχους για το κλίμα σε ευάλωτες περιοχές όπως τα νησιά.

Η πολιτική συνοχής θα εξακολουθήσει να προσφέρει μια ευρεία σειρά λύσεων για να ενισχύσει την τοποκεντρική χάραξη πολιτικής. Σε αυτές περιλαμβάνεται η ενίσχυση της ολοκληρωμένης προσέγγισης μέσω ενός νέου στόχου πολιτικής με τίτλο «μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της» και η πιο ευέλικτη χρήση εδαφικών προσεγγίσεων. Έχουν δε σχεδιαστεί για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι περιοχές με γεωγραφικές ιδιαιτερότητες, όπως τα νησιά. Σε αυτό το πλαίσιο, τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες έχουν μεγαλύτερη ευελιξία σε ό,τι αφορά τα χορηγούμενα κονδύλια και τον προγραμματισμό να προσαρμόσουν τις παρεμβάσεις τους στις ιδιαιτερότητες των τοπικών συνθηκών. Η Επιτροπή θα υποστηρίξει πλήρως αυτή την πρακτική στην εκπόνηση των προγραμμάτων. Αυτή η υποστήριξη περιλαμβάνει την προσαρμογή σε ιδιαίτερες προκλήσεις, όπως η ασφάλεια και η μετανάστευση, όπου είναι αναγκαίο.

Επιπλέον, η Επιτροπή έχει προτείνει μέσα για τη χρηματοδότηση της μετανάστευσης και της διαχείρισης των συνόρων καθώς και της ασφάλειας, συγκεκριμένα το Ταμείο ασύλου και μετανάστευσης, το Ταμείο για την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων και το Ταμείο εσωτερικής ασφάλειας. Οι εν λόγω προτάσεις θα επιτρέψουν την παροχή στοχευμένης και ταχείας χρηματοδότησης σε περιοχές που επηρεάζονται από ιδιαίτερες προκλήσεις εξαιτίας των αυξημένων μεταναστευτικών πιέσεων και των απειλών κατά της ασφάλειας.

 Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ