ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

27/08/2018

Απάντηση της Κομισιόν σε ερώτηση του Δημ. Παπαδημούλη σχετικά με την κατοχύρωση των επαγγελμάτων δημοσίου συμφέροντος

Απάντηση της Κομισιόν σε ερώτηση του Δημ. Παπαδημούλη σχετικά με την κατοχύρωση των επαγγελμάτων δημοσίου συμφέροντοςΑπάντηση της Κομισιόν στον Δημήτρη Παπαδημούλη: Στη διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών το αν και με ποιον τρόπο μπορούν κατοχυρώσουν τα επαγγέλματα δημοσίου συμφέροντος

Η Επίτροπος Bienkowska απαντά σε ερώτηση του Δημ. Παπαδημούλη, αναφορικά με την πρόταση οδηγίας για Έλεγχο της αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων

Απάντηση έδωσε η Αρμόδια Επίτροπος για θέματα Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ, Elżbieta Bienkowska, σε ερώτηση που κατέθεσε ο Αντιπρόεδρος του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και Επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρης Παπαδημούλης, με θέμα την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον έλεγχο αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων.

Συγκεκριμένα, στα ερωτήματα που θέτει ο Δημ. Παπαδημούλης αναφορικά με τον κίνδυνο «το σχέδιο οδηγίας να περιπλέξει τις διαδικασίες νομοθέτησης με τον εκ των προτέρων έλεγχο αναλογικότητας», καθώς και «τυχόν νομικών κωλυμάτων που μπορεί να προκύψουν κατά τη θέσπιση νομοθεσίας σε εθνικό επίπεδο», με παράλληλο ενδεχόμενο παραβίασης της αρχής της επικουρικότητας, εξαιτίας της μεταφοράς πολλών αρμοδιοτήτων από τα κράτη μέλη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Επίτροπος αρκείται να υπογραμμίσει τη θέση της Κομισιόν, αναφέροντας ότι ήδη «η οδηγία σχετικά με τον έλεγχο αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων)  επιβεβαιώνει το περιθώριο διακριτικής ευχέρειας των κρατών μελών σχετικά με το αν και με ποιον τρόπο μπορούν να κατοχυρώσουν τα επαγγέλματα  και ποιο είναι το επίπεδο προστασίας που επιθυμούν να παρέχουν για τους στόχους δημόσιου συμφέροντος».

Όσον αφορά δε, στο ότι «η συγκεκριμένη οδηγία δεν προβλέπει ξεχωριστή ρύθμιση για τα επαγγέλματα υγείας» όπως καταθέτει στο ερώτημά του ο Δημήτρης Παπαδημούλης, καθώς και ότι «η υγεία αποτελεί κοινωνικό αγαθό και η ρύθμιση των επαγγελμάτων υγείας θα πρέπει να εναπόκειται αποκλειστικά στα κράτη μέλη, ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε χώρας», η Επίτροπος σημειώνει ότι «η εν λόγω νομοθετική ρύθμιση δεν μπορεί να εισάγει διακρίσεις», αλλά ότι ωστόσο «θα πρέπει να λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι ιδιαιτερότητες του κάθε επαγγέλματος και τομέα καθώς και η δέουσα προστασία των δημόσιων συμφερόντων», υπογραμμίζοντας ότι, όπως αναφέρεται στην πρόταση οδηγίας (αιτιολογική σκέψη 13), «δεν υπάρχει συγκεκριμένο είδος αποδεικτικών στοιχείων, π.χ. ειδικές επιστημονικές μελέτες, οι οποίες θα απαιτούνταν για να δικαιολογηθεί η νομοθετική ρύθμιση» και ότι «σε κάθε περίπτωση, τα αποδεικτικά στοιχεία πρέπει να είναι αρκούντως λεπτομερή ώστε να καθίσταται δυνατή η εκτίμηση της συμμόρφωσης προς την αρχή της αναλογικότητας».

 

Ακολουθούν οι πλήρεις ερώτηση και απάντηση:


Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης προς την Επιτροπή

Θέμα: Έλεγχος αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων

Στις 14/06/2018 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε την έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον έλεγχο αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων. Το σχέδιο οδηγίας φαίνεται να περιπλέκει τις διαδικασίες νομοθέτησης με τον εκ των προτέρων έλεγχο αναλογικότητας. Υφίσταται σημαντικός κίνδυνος υπέρμετρου γραφειοκρατικού φόρτου καθώς και τυχόν νομικών κωλυμάτων κατά τη θέσπιση νομοθεσίας σε εθνικό επίπεδο, παράλληλα η ρύθμιση αυτή ενδέχεται να παραβιάζει την αρχή της επικουρικότητας, με τη μεταφορά πολλών αρμοδιοτήτων από τα κράτη μέλη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Επιπλέον η συγκεκριμένη οδηγία δεν προβλέπει ξεχωριστή ρύθμιση για τα επαγγέλματα υγείας. Η υγεία αποτελεί κοινωνικό αγαθό και η ρύθμιση των επαγγελμάτων υγείας θα πρέπει να εναπόκειται αποκλειστικά στα κράτη μέλη, ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε χώρας. Ενδέχεται επίσης, μέσω της συγκεκριμένης ρύθμισης, να εξαφανιστεί η σημερινή Γενική Διεύθυνση Υγείας και ο τομέας της υγείας να κατακερματιστεί σε διάφορες Γενικές Διευθύνσεις της Επιτροπής.

Με βάση τα παραπάνω ερωτάται η Επιτροπή:

1) Τι μέτρα πρόκειται να θα λάβει, ώστε να διασφαλίσει την προστασία της δημόσιας υγείας και των επαγγελμάτων υγείας;

2) Με βάση ποια στοιχεία θα τροποποιείται για το εκάστοτε κράτος-μέλος και τις ιδιαίτερες ανάγκες του ο έλεγχος αναλογικότητας;

 

E-003323/2018

Απάντηση της κας Bieńkowska εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

(10.8.2018)

1. Η οδηγία σχετικά με τον έλεγχο αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων[1] επιβεβαιώνει το περιθώριο διακριτικής ευχέρειας των κρατών μελών σχετικά με το αν και με ποιον τρόπο μπορούν να κατοχυρώσουν τα επαγγέλματα[2] και ποιο είναι το επίπεδο προστασίας που επιθυμούν να παρέχουν για τους στόχους δημόσιου συμφέροντος που επιδιώκει η εν λόγω οδηγία (π.χ. αιτιολογική σκέψη 18). 

Η οδηγία περιέχει συγκεκριμένες αναφορές στα επαγγέλματα υγείας και στην κατοχύρωσή τους στις αιτιολογικές σκέψεις 19 και 30 και στο άρθρο 7 παράγραφος 5. Οι εν λόγω διατάξεις επιβεβαιώνουν, πέραν πάσης αμφιβολίας, ότι τα κράτη μέλη μπορούν να επιδιώξουν την επίτευξη υψηλού επιπέδου προστασίας της δημόσιας υγείας και της ασφάλειας των ασθενών μέσω της νομοθετικής ρύθμισής τους. Ωστόσο, η εν λόγω νομοθετική ρύθμιση δεν μπορεί να εισάγει διακρίσεις ή να είναι δυσανάλογη σε βάρος των ασθενών, των επαγγελματιών του τομέα της υγείας και, τελικά, των συστημάτων υγείας των κρατών μελών, πράγμα που αποτελεί θεμελιώδη αρχή του δικαίου της ΕΕ, βάσει της πάγιας νομολογίας. Η οδηγία για την αναλογικότητα επιδιώκει να διευκολύνει την ορθή εφαρμογή της αρχής αυτής από τα κράτη μέλη. Προς τούτο, πρέπει να λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι ιδιαιτερότητες του κάθε επαγγέλματος και τομέα καθώς και η δέουσα προστασία των δημόσιων συμφερόντων.

2. Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 13, δεν υπάρχει συγκεκριμένο είδος αποδεικτικών στοιχείων, π.χ. ειδικές επιστημονικές μελέτες, οι οποίες θα απαιτούνταν για να δικαιολογηθεί η νομοθετική ρύθμιση. Το είδος των αποδεικτικών στοιχείων θα εξαρτάται από την έκταση και το αποτέλεσμα της νέας νομοθετικής ρύθμισης. Σε κάθε περίπτωση, τα αποδεικτικά στοιχεία πρέπει να είναι αρκούντως λεπτομερή ώστε να καθίσταται δυνατή η εκτίμηση της συμμόρφωσης προς την αρχή της αναλογικότητας (άρθρο 4 παράγραφος 3).

 

 

 

[1]     Οδηγία (ΕΕ) 2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2018, σχετικά με τον έλεγχο αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων (ΕΕ L 173 της 9.7.2018, σ. 25.

[2]     Άρθρο 1.Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ