ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube Instagram

25/09/2019

Ερώτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Αλ. Μεϊκόπουλου για την ενίσχυση θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των Ψυχαγωγικών ΠάρκωνΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων

ΘΕΜΑ: «Ενίσχυση θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των Ψυχαγωγικών Πάρκων (Λούνα Παρκ)»

Το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει αυτή τη στιγμή τη λειτουργία των ψυχαγωγικών πάρκων (λούνα παρκ) στη χώρα μας είναι το εξής: Π.Δ. 12/2005 (ΦΕΚ 10/Α), παραγρ. 11 του άρθρου 74 του ν.3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α), ν. 3377/2005 (ΦΕΚ 202/Α), ν. 3769/2009 (ΦΕΚ 105/Α), ν. 3190/2003 (ΦΕΚ 249/Α), ν. 2323/1995 (ΦΕΚ 145/Α) και άρθρα 80 και 81 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α).
Σύμφωνα με τα παραπάνω η άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας ψυχαγωγικού πάρκου δίνεται από τον εκάστοτε Δήμο στα όρια του οποίου πρόκειται να λειτουργήσει. Ως πλανόδιο ορίζεται το ψυχαγωγικό πάρκο η λειτουργία του οποίου σε έναν συγκεκριμένο χώρο δεν υπερβαίνει τους δύο συνεχόμενους μήνες, σε διαφορετική περίπτωση το ψυχαγωγικό πάρκο θεωρείται μόνιμο.
Για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας ψυχαγωγικού πάρκου, εκτός από τις γενικές προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος για το υπαίθριο εμπόριο, προβλέπονται αυξημένες προϋποθέσεις και συγκεκριμένα δικαιολογητικά, όπως μεταξύ άλλων: βεβαίωση μηχανικού διπλωματούχου ανώτατης σχολής για την καλή εγκατάσταση και λειτουργία των παιχνιδιών, βεβαίωση ηλεκτρολόγου μηχανικού ανώτατης σχολής, περί της ασφάλειας των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, βεβαίωση διπλωματούχου χημικού ανώτατης σχολής για την επικινδυνότητα των τυχόν χρησιμοποιουμένων αερίων ή άλλων υλών, άδεια του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας) για μηχανολογικές εγκαταστάσεις άνω των 10 ή 15 ίππων κατά τις διατάξεις του Α.Ν. 207/1967 (Α` 216), βεβαίωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, όταν πρόκειται για πτήση ή ανύψωση αιωροπτέρων, αεροστάτων ή άλλων τεχνικών μέσων ότι η πτήση ή ανύψωση δεν αντίκειται στους οικείους κανονισμούς της, και στους εν γένει κανόνες ασφαλείας του εναερίου χώρου, βεβαίωση της ΔΕΗ και ΟΤΕ για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων στην περιοχή που πρόκειται να γίνει πτήση ή ανύψωση.
Ωστόσο, στο θεσμικό πλαίσιο που ισχύει αυτή τη στιγμή στη χώρα μας για την εγκατάσταση και λειτουργία των ψυχαγωγικών πάρκων, δεν περιγράφονται σαφώς οι κανόνες και οι προδιαγραφές κατασκευής και λειτουργίας των εγκαταστάσεων που λειτουργούν εντός των ψυχαγωγικών πάρκων (διάφορα ψυχαγωγικά παιχνίδια, παιχνιδομηχανές) και πολύ σημαντικότερα, δεν προβλέπεται θεσμικά κάποια διαδικασία αξιολόγησης και περιοδικού ελέγχου αυτών των εγκαταστάσεων που λειτουργούν εντός των ψυχαγωγικών πάρκων.
Για τα μηχανήματα και τις κατασκευές που αφορούν στα ψυχαγωγικά πάρκα ισχύει το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 13814:2004, που ορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις που είναι αναγκαίες για να εξασφαλίσουν τον ασφαλή σχεδιασμό, υπολογισμούς, κατασκευή, εγκατάσταση, συντήρηση, λειτουργία, επιθεώρηση των εγκαταστάσεων που λειτουργούν εντός των ψυχαγωγικών πάρκων (βάση ταχύτητας ή ιπποδύναμης και κατεύθυνσης κίνησης, για κινούμενα μηχανήματα κλπ). Πέραν των αρχικών ελέγχων, το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ορίζει και τη συχνότητα και το είδος της περιοδικότητας των ελέγχων, ώστε να βεβαιώνεται η καλή λειτουργία και η σωστή συντήρηση των εγκαταστάσεων. Ήδη πολλές ευρωπαϊκές χώρες (π.χ. Ολλανδία) εφαρμόζουν το Ευρωπαϊκό Πρότυπο και τα κριτήρια που αυτό θέτει για την περιοδικότητα των ελέγχων των εγκαταστάσεων που λειτουργούν στα ψυχαγωγικά πάρκα.
Η χώρα μας έχει υιοθετήσει το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 13814:2004, ωστόσο τα κριτήρια που αυτό θέτει για την καλή λειτουργία, ασφάλεια, συντήρηση και τον περιοδικό έλεγχο των εγκαταστάσεων των ψυχαγωγικών πάρκων δεν έχουν ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία, με αποτέλεσμα να υπάρχει τόσο θεσμικό όσο και ουσιαστικό έλλειμμα στους κανόνες ασφαλείας της λειτουργίας των ψυχαγωγικών πάρκων.
Ήδη, κάτοικοι του Αλμυρού Μαγνησίας, όπου συνέβη προ ολίγου καιρού το τραγικό συμβάν με το θάνατο του νεαρού κοριτσιού μετά από πτώση που είχε από ψυχαγωγικό παιχνίδι σε λούνα παρκ, διενεργούν ψήφισμα με βάση το οποίο ζητούν από την ελληνική πολιτεία να δημιουργήσει ένα ξεκάθαρο νομικό πλαίσιο που να διασφαλίζει μία σειρά από κανόνες ασφάλειας και ελέγχων κατά τη λειτουργία των ψυχαγωγικών πάρκων και να εφαρμόσει τη βέλτιστη ευρωπαϊκή νομοθεσία, ιδίως τα οριζόμενα στα Ευρωπαϊκά Πρότυπα.
Επειδή, το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των ψυχαγωγικών πάρκων στη χώρα θα πρέπει να είναι πλήρες και ολοκληρωμένο.
Επειδή, η χώρα μας έχει ήδη υιοθετήσει το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 13814:2004, που ορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις που είναι αναγκαίες για να εξασφαλίσουν τον ασφαλή σχεδιασμό, υπολογισμούς, κατασκευή, εγκατάσταση, συντήρηση, λειτουργία, επιθεώρηση και περιοδικό έλεγχο των εγκαταστάσεων που λειτουργούν εντός των ψυχαγωγικών πάρκων.
Επειδή, τα ψυχαγωγικά πάρκα επισκέπτονται πλήθος κόσμου, ως επί το πλείστον μικρά παιδιά και ως εκ τούτου οι κανόνες ασφάλειας και λειτουργίας των εγκαταστάσεων θα πρέπει να είναι σαφείς και αυστηροί.
Επειδή, βρισκόμαστε μόλις μερικές μέρες μετά το τραγικό συμβάν στον Αλμυρό Μαγνησίας και η ανάγκη να οριοθετηθούν με αυστηρότητα και σαφήνεια οι κανόνες ασφάλειας και λειτουργίας των εγκαταστάσεων εντός των ψυχαγωγικών πάρκων είναι πιο επιτακτική από ποτέ.
Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
1. Προτίθεται να ενσωματώσει στην ελληνική νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία των ψυχαγωγικών πάρκων το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 13814:2004, που ορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις που είναι αναγκαίες για να εξασφαλίσουν τον ασφαλή σχεδιασμό, υπολογισμούς, κατασκευή, εγκατάσταση, συντήρηση, λειτουργία, επιθεώρηση των εγκαταστάσεων που λειτουργούν εντός των ψυχαγωγικών πάρκων, αλλά και τον περιοδικό έλεγχο αυτών ανάλογα με τις ιδιότητες της εκάστοτε εγκατάστασης, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλή λειτουργία τους;
2. Με ποιον άλλον τρόπο προτίθεται να αυστηροποιήσει το θεσμικό πλαίσιο για τη λειτουργία των ψυχαγωγικών πάρκων, ώστε να γίνει όσο το δυνατόν ασφαλέστερη η λειτουργία τους;

Ο ερωτών βουλευτής

Μεϊκόπουλος ΑλέξανδροςΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ