ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube Instagram

18/10/2019

Ερώτηση 17 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με την αποπομπή της Διευθύντριας του Ταμείου Αλληλοβοήθειας

Ερώτηση 17 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με την αποπομπή της Διευθύντριας του Ταμείου ΑλληλοβοήθειαςΕρώτηση
Προς: Την κ. Υπουργό Πολιτισμού & Αθλητισμού
Θέμα: «Αποπομπή της Διευθύντριας του Ταμείου Αλληλοβοήθειας»

Το τελευταίο διάστημα υπάρχει σωρεία εξελίξεων σχετικά με το Ταμείο Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Ξεχωρίζουν η δήλωση της κ. Υπουργού για την «εκκαθάριση εν λειτουργία» του φορέα, η άσκηση διώξεων για κακουργηματικές πράξεις σε μέλη προηγούμενων Δ.Σ. του φορέα από την Δικαιοσύνη αλλά και η έκδοση κανονιστικών πράξεων που σχετίζονται με την λειτουργία του, όπως η αποπομπή της μέχρι πρότινος Διευθύντριας κ. Αναστασίας Κουτσή. Με βάση τα προαναφερθέντα δημιουργούνται εύλογα ερωτηματικά και ανησυχίες για το μέλλον του φορέα, των εργαζομένων σ’ αυτό αλλά και τις πιθανές μελλοντικές αποκαλύψεις.
Σχετικά με την αποπομπή της μέχρι πρόσφατα Διευθύντριας του Ταμείου Αλληλοβοηθείας Υπαλλήλων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, εύλογα προξενούν απορία οι κάτωθι αποφάσεις της κ. Υπουργού οι οποίες τροποποιούν το άρθρο 7 της ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΦΠΟΛ/360980/2482/4-7-2019 (ΦΕΚ 2868/τ.Β/5-7-2019) αποφάσεως του Υφυπουργού Πολιτισμού «Λειτουργία Ταμείου Αλληλοβοηθείας Υπαλλήλων Υπουργείου Πολιτισμού». Πιο συγκεκριμένα η κ. Υπουργός προέβη στις ακόλουθες ενέργειες:

1) Στην έκδοση Υπουργικής Απόφασης (ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΥΕΦ/462689/35449/34563/1096 (ΦΕΚ Β 3368/30.8.2019), με την οποία τροποποίησε την ανωτέρω απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού σχετικά με τη «Λειτουργία Ταμείου Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού», επικαλούμενη α) τις αυξημένες ανάγκες λειτουργίας του Ταμείου Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, που καθιστούν επιβεβλημένη την παρουσία του Διευθυντή σε αυτό και την απρόσκοπτη παροχή των υπηρεσιών του και β) τις υπηρεσιακές ανάγκες, που επιβάλλουν την απρόσκοπτη άσκηση των καθηκόντων των υπηρετούντων Προϊσταμένων σε όλα τα επίπεδα θέσεως ευθύνης στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, ορίζει ότι:
«Ο Διευθυντής του Ταμείου είναι μόνιμος ή με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου υπάλληλος του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού και διορίζεται σε αυτό με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού. Σε κάθε περίπτωση, απαγορεύεται ο διορισμός υπαλλήλου, που έχει επιλεγεί ή υπηρετεί ως προϊστάμενος οργανικής μονάδας οποιουδήποτε επιπέδου. Αν ο διορισμένος υπάλληλος επιλεγεί ή τοποθετηθεί ή ασκεί καθήκοντα Προϊσταμένου οργανικής μονάδας οποιουδήποτε επιπέδου, αντικαθίσταται υποχρεωτικά με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού. Το δεύτερο εδάφιο της δεύτερης παραγράφου του άρθρου 7 της ιδίας αποφάσεως, καθώς και το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 11 αυτής και οποιαδήποτε άλλη αντίθετη στην παρούσα διάταξη, καταργείται.»
2) στην έκδοση άλλης Υ.Α. αμέσως μετά στις 2/9/2019, στην οποία επικαλούμενη α) το γεγονός ότι με την ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΥΕΦ/462689/35449/34563/1096/30-8-2019 απόφαση «Τροποποίηση της ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΦΠΟΛ/360980/2482/4-7-2019 (ΦΕΚ Β΄ 2868) απόφασης του Υφυπουργού Πολιτισμού «Λειτουργία Ταμείου Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ Β΄ 3368) προβλέφθηκε, ότι δεν είναι δυνατή η άσκηση καθηκόντων οποιουδήποτε επιπέδου θέσεως ευθύνης στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού παράλληλα με την άσκηση των καθηκόντων του Διευθυντή του Ταμείου ενώ η υπηρετούσα Διευθύντρια υπηρετεί παράλληλα ως Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Λειτουργίας Παιδικού Σταθμού, με αποτέλεσμα να είναι επιβεβλημένη η λύση του διορισμού της και β) τις ανάγκες της υπηρεσίας, που επιβάλουν στους κατέχοντες θέσεις ευθύνης να ασκούν απρόσκοπτα τα καθήκοντα της θέσεως τους λύει το διορισμό της διευθύντριας στο Ταμείο Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
3) Επιπλέον στις 4.9.2019 σε συνέντευξή της σε δημοσιογράφους (που αναρτήθηκε στον ιστότοπο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού στην διεύθυνση https://bit.ly/35KSlge) ανέφερε ότι: «Η Διευθύντρια του Ταμείου Αλληλοβοηθείας ήταν συγχρόνως, μέχρι χθες που επαύθη, ελέγχουσα και ελεγχομένη. Αυτό φαίνεται ήταν μία συνήθεια. Διότι ήταν Διευθύντρια στο Ταμείο Αλληλοβοηθείας και συγχρόνως Προϊσταμένη του Τμήματος Παιδικού Σταθμού του Υπουργείου. Η Διευθύντρια παραμένει Τμηματάρχης του Παιδικού Σταθμού, απλώς παύει να είναι η Διευθύντρια στο Ταμείο Αλληλοβοηθείας.»
Ωστόσο, οι ανωτέρω, κανονιστικές πράξεις και δημόσιες δηλώσεις της Υπουργού δεν ανταποκρίνονται στα ανατεθειμένα και προβλεπόμενα υπηρεσιακά καθήκοντα της Διευθύντριας του Ταμείου, η οποία ασκούσε παράλληλα τα καθήκοντα της οργανικής της θέσης ως Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Παιδικού Σταθμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, όπως προκύπτει από τα κάτωθι:
Με το νόμο 4598/2019 «Ίδρυση παιδικού σταθμού στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, ρύθμιση θεμάτων του Ταμείου Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, κατάργηση του Οργανισμού Ανέγερσης Νέου Μουσείου Ακρόπολης και άλλες διατάξεις» ιδρύθηκε παιδικός σταθμός στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (αρθρ. 1). Περαιτέρω τροποποιήθηκε ο Οργανισμός του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (αρθρ. 65 Π.Δ. 4/2018) και τροποποιήθηκαν οι αρμοδιότητες του προβλεπόμενου Τμήματος Αυτοτελούς Τμήματος Παιδικού Σταθμού (αρθρ 2) ως εξής: «Το Αυτοτελές Τμήμα Παιδικού Σταθμού είναι αρμόδιο για: α) τη λειτουργία του παιδικού σταθμού, β) την ορθολογική διαχείριση του προσωπικού του παιδικού σταθμού, γ) τη διενέργεια διαγωνισμών προμηθειών και παροχής υπηρεσιών, που αφορούν τη λειτουργία του παιδικού σταθμού, δ) την εποπτεία για την παραλαβή, την αποθήκευση και τη διακίνηση των προμηθευόμενων υλικών και εφοδίων, την καταστροφή και την εκποίηση του άχρηστου υλικού, ε) τη διασφάλιση της ύπαρξης αποθεμάτων, τροφίμων και υλικών, στ) τη διεκπεραίωση των διαδικασιών που απαιτούνται για τη φιλοξενία και την κάλυψη εξόδων σε κατασκηνώσεις κατά τη θερινή περίοδο τέκνων των μονίμων υπαλλήλων και υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και των εποπτευόμενων φορέων του, οι οποίοι δεν επιδοτούνται για συναφή παροχή από οποιονδήποτε άλλο φορέα.». Περαιτέρω, οι έως τότε αρμοδιότητες του Ταμείου Αλληλοβοήθειας σχετικά με την κάλυψη εξόδων των υπαλλήλων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για τη φιλοξενία των τέκνων τους σε παιδικές κατασκηνώσεις κατά την περίοδο των θερινών διακοπών και της λειτουργίας βρεφονηπιακού σταθμού για τα παιδιά των υπαλλήλων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού παύονται και ασκούνται εφεξής από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (αρθρ.1,4, 6). Το δε προσωπικό του Ταμείου εντάσσεται σε προσωποπαγείς θέσεις Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου κατά τη διαδικασία του αρθρ. 7.
Κατά την παρούσα μεταβατική περίοδο, έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας για την ένταξη του προσωπικού του Ταμείου στο Υπουργείο (αρθρ. 7 παρ. 8) και την έκδοση των κατ’ εξουσιοδότηση αποφάσεων για την κάλυψη των εξόδων φιλοξενίας των παιδιών σε κατασκηνώσεις από το Υπουργείο (αρθρ. 4 παρ. 3-4) το Ταμείο Αλληλοβοήθειας καλύπτει τις δαπάνες που απαιτούνται για τη λειτουργία του βρεφονηπιακού σταθμού και την κάλυψη των εξόδων για τις κατασκηνώσεις.
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι οι αρμοδιότητες της Διευθύντριας του Ταμείου και της Προϊσταμένης του Αυτοτελούς Τμήματος παιδικού σταθμού του Υπουργείου όχι μόνο δεν έρχονται σε σύγκρουση, αντιθέτως η άσκηση αυτών από το ίδιο πρόσωπο διασφαλίζει την ταχύτερη, πλήρη και ομαλή εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4598/2019. Εξάλλου, στην πραγματικότητα, μέχρι και σήμερα, οι σχετικές αρμοδιότητες για τον παιδικό σταθμό, τη διαχείριση του προσωπικού αυτού και την κάλυψη της φιλοξενίας σε κατασκηνώσεις ασκούνται από το Ταμείο και όχι από το Αυτοτελές Τμήμα παιδικού σταθμού. Περαιτέρω, το Αυτοτελές Τμήμα παιδικού σταθμού του Υπουργείου Πολιτισμού δεν έχει καμία αρμοδιότητα εποπτείας ή/και ελέγχου του Ταμείου αλληλοβοήθειας.
Με βάση τα προηγούμενα ερωτάται η κ. Υπουργός:
1. Για ποιους λόγους θεσμοθετήθηκε με φωτογραφικές Υπουργικές Αποφάσεις ασυμβίβαστο για τις συγκεκριμένες θέσεις, όταν όπως προκύπτει από τα προαναφερόμενα δεν θεμελιώνεται ακόμα και μετά την έκδοση των συγκεκριμένων κανονιστικών πράξεων τέτοιου τύπου κώλυμα;
2. Είναι γνωστό, ότι λόγω της υποστελέχωσης στον Δημόσιο Τομέα, σε πολλές περιπτώσεις συναντάται το φαινόμενο της παράλληλης άσκησης καθηκόντων. Πόσες και ποιες παρόμοιες περιπτώσεις (παράλληλης άσκησης καθηκόντων) υπάρχουν σήμερα στο ΥΠΠΟΑ και γιατί σ’ αυτές τις περιπτώσεις δεν υπήρξε η αντίστοιχη ζέση για την έκδοση κανονιστικών πράξεων, όπως συνέβη στο Ταμείο Αλληλοβοήθειας;
3. Με τις δημόσιες δηλώσεις της περί ελεγκτή και ελεγχόμενου για άλλη μια φορά απαξιώνει τους εργαζόμενους στο ΥΠΠΟΑ, ειδικά όσους βρέθηκαν σε κρίσιμες θέσεις και φαίνεται ότι δεν είναι αρεστοί στην ίδια και την κυβέρνηση. Θα συνεχίσει η αποπομπή υπαλλήλων που εκτέλεσαν ευσυνείδητα τα καθήκοντά τους, συμβάλλοντας όπως έγινε στην συγκεκριμένη περίπτωση στο έργο της Δικαιοσύνης για την διερεύνηση της υπόθεσης του Ταμείου Αλληλοβοήθειας που πολλές φορές έχει αναφερθεί στον τύπο ως «Μικρό ΚΕΕΛΠΝΟ» ή θα αφεθούν ανεμπόδιστοι η Διευθύντρια και το ΔΣ του φορέα να ολοκληρώσουν το δύσκολο έργο της κάθαρσης και του εντοπισμού όλων των πιθανών παρατυπιών που σχετίζονται με την λειτουργία του φορέα και τη διαχείριση δημόσιου χρήματος κατά τα προηγούμενα έτη λειτουργίας του με διοικήσεις που αποτελούνταν αποκλειστικά από εκλεκτούς των Υπουργών των προηγούμενων κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ και ΝΔ;
4. Θα προβεί στην αποκατάσταση της νομιμότητας με την επαναφορά της αδίκως αποπεμφθείσας Διευθύντριας του Ταμείου Αλληλοβοήθειας στη θέση της, δίνοντας ισχυρό μήνυμα, ότι η διαδικασία της κάθαρσης στον συγκεκριμένο φορέα θα συνεχιστεί και θα ολοκληρωθεί;
5. Σε ποιες άλλες ενέργειες προτίθεται να προβεί σε σχέση με το μέλλον του φορέα και των εργαζομένων σε αυτόν;

Οι ερωτώντες Βουλευτές
Σκουρολιάκος Παναγιώτης (Πάνος)
Αβραμάκης Ελευθέριος
Αλεξιάδης Τρύφων
Βαγενά Άννα
Βαρδάκης Σωκράτης
Βασιλικός Βασίλης
Βερναρδάκης Χριστόφορος
Γκιόλας Γιάννης
Δρίτσας Θεόδωρος
Ζαχαριάδης Κώστας
Καφαντάρη Χαρούλα (Χαρά)
Μάρκου Κώστας
Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος
Ξανθόπουλος Θεόφιλος
Πούλου Γιώτα
Φίλης Νίκος
Χρηστίδου Ραλλία

 Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ