ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube Instagram

20/02/2020

Σ. Φάμμελος: Νέο επενδυτικό σχέδιο της εταιρείας Ελληνικός Χρυσός και διαδικασία αξιολόγησης του

Σ. Φάμμελος: Νέο επενδυτικό σχέδιο της εταιρείας Ελληνικός Χρυσός και διαδικασία αξιολόγησης τουΕΠΕΡΩΤΗΣΗ κατ΄άρθρο 134 παρ.2 ΚτΒ

Προς τον κ. Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

20 Φεβρουαρίου 2020

Στις 8 Ιανουαρίου καταθέσαμε μαζί με βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ την υπ’ αριθμ 115/2849 ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας που έχει ως εξής:
ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΚΕ

Προς τονκ. Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Αθήνα, 8 Ιανουαρίου 2020


ΘΕΜΑ: «Νέο επενδυτικό σχέδιο της εταιρείας Ελληνικός Χρυσός και διαδικασία αξιολόγησης του»

Η εταιρεία «Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.Μ.Β.Χ.» υπέβαλλε το έτος 2006 «Επενδυτικό Σχέδιο Ανάπτυξης Μεταλλείων Κασσάνδρας», το οποίο εγκρίθηκε από το Ελληνικό Δημόσιο, σύμφωνα με τις διαδικασίες του ν.3220/2004.
Παρά τις δηλώσεις και τις προεκλογικές δεσμεύσεις της κυβέρνησης της ΝΔ ότι η επένδυση της εταιρείας Ελληνικός Χρυσός, θα προχωρήσει και θα ολοκληρωθεί, αποκαλύπτεται ότι η εταιρεία υπέβαλλε νέο επενδυτικό σχέδιο στις 22.11.2019 στο ΥΠΕΝ με το οποίο αιτείται την τροποποίηση του υφιστάμενου σχεδίου. Από την διαδικασία αυτή επιβεβαιώνεται ότι η εταιρεία δεν υλοποιεί το σχέδιο, με το οποίο έχει δεσμευτεί απέναντι στην ελληνική Πολιτεία, και επιδιώκει τροποποίηση των υποχρεώσεών της προς ικανοποίηση των συμφερόντων της ή λόγω οικονομο-τεχνικών αδυναμιών στην υλοποίηση του Επενδυτικού Σχεδίου Ανάπτυξης. Τα ανωτέρω διαψεύδουν τις προεκλογικές δεσμεύσεις της κυβέρνησης και αποκαλύπτουν ένα άλλο κρυφό σχέδιο, εφόσον η κυβέρνηση δεν δημοσιοποίησε καθ’ οιονδήποτε τρόπο την κατάθεση νέου επενδυτικού σχεδίου της Ελληνικός Χρυσός, εντείνοντας την αναξιοπιστία της γύρω από το θέμα.
Ειδικότερα, στις 30.12.2019 δημοσιεύτηκε η απόφαση ανάθεσης στην εταιρείαGrantThornton Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβούλων Επιχειρήσεων της αξιολόγησης του νέου επενδυτικού σχεδίου που κατέθεσε στις 22.11.2019 η εταιρεία «Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.Μ.Β.Χ.».Η πρόσκληση ενδιαφέροντος δημοσιεύτηκε, από το ΥΠΕΝ, στις 24.12.2019 και στις 27.12.2019 έγινε η αξιολόγηση της μοναδικής προσφοράς που κατατέθηκε και η οποία έγινε δεκτή. Σύμφωνα με την απόφαση ανάθεσης οι υπό ανάθεση υπηρεσίες και τα τελικά παραδοτέα θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί και παραδοθεί έως τις 31.12.2019, χωρίς δυνατότητα παράτασης της χρονικής διάρκειας, στη Δ/νση Μεταλλευτικών Ενεργειακών και Βιομηχανικών Ορυκτών Δηλαδή, η εταιρεία οφείλει να παραδώσει το έργο της μια μέρα μετά την δημοσίευση της απόφασης ανάθεσης, επιλογή που γεννά πολλά ερωτηματικά.
Το παραδοτέα του αναδόχου σύμφωνα με την ως άνω απόφαση ανάθεσης θα πρέπει να περιλαμβάνουν:
1. «Αξιολόγηση των οικονομικών παραμέτρων που περιλαμβάνονται στις προτεινόμενες τροποποιήσεις επί του επενδυτικού σχεδίου της Ελληνικός Χρυσός ΑΕMBX στα Μεταλλεία Κασσάνδρας» κατόπιν υποβολής του «Νέου Επενδυτικού Σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας»
2. Αξιολόγηση της έκθεσης του οίκου HATCH που κατέθεσε στο ΥΠΕΝ η εταιρεία «Ελληνικός Χρυσός» ως συνημμένη στο ανωτέρω επενδυτικό σχέδιο.
3. Συγκριτική αξιολόγηση του «Νέου Επενδυτικού Σχεδίου των Μεταλλείων Κασσάνδρας» σε σύγκριση με το «Επενδυτικό Σχέδιο Ανάπτυξης Μεταλλείων Κασσάνδρας» που υπεβλήθη το 2006. Ειδικότερα, ησυγκριτική αξιολόγηση θα πρέπει να περιλαμβάνει αποτελέσματα ποσοτικής και ποιοτικής σύγκρισης εκφρασμένα σε παραμέτρους και δείκτες συμβολής στην εθνική και τοπική οικονομία, οικονομικής απόδοσης σε επίπεδο εθνικής οικονομίας, άμεσης, έμμεσης και παρακινούμενης επίδρασης στην περιφερειακή οικονομία, στην απασχόληση και επίπτωσης στους λοιπούς παραγωγικούς τομείς στην περιοχή αξιολόγησης.
Η μεθόδευση που επέλεξε το ΥΠΕΝ για την αξιολόγηση του νέου επενδυτικού σχεδίου δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα. Ένα Επενδυτικό Σχέδιο, για το οποίο η αρμόδια Υπηρεσία έκρινε ότι προκύπτει επείγουσα και επιτακτική ανάγκη για την ανάθεση σε εξειδικευμένο Γραφείο Χρηματοοικονομικών Συμβούλων της αξιολόγησης του, την οποία δεν μπορεί να αναλάβει η υπηρεσία λόγω έλλειψης έμπειρων και εξειδικευμένων προς τούτο στελεχών και προς τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος, ανατίθεται και παραδίδεται μόνο σε μία ημέρα. Ενώ δηλαδή, τίθεται ζήτημα διασφάλισης του δημοσίου συμφέροντος –εφόσον ουσιαστικά η Ελληνικός Χρυσός διεκδικεί τη μη τήρηση των υποχρεώσεών της έναντι του Ελληνικού Δημοσίου - προκρίνεται μια διαδικασία ανάθεσης που προσβάλλει κάθε έννοια λογικής.
Επειδή,πρωταρχικό μέλημα της πολιτείας πρέπει να είναι η διασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος και η προστασία του περιβάλλοντος.
Επειδή, οποιαδήποτε τροποποίηση του ήδη εγκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου πρέπει να ελεγχθεί διεξοδικά και με ενδελεχή τρόπο.
Επειδή, η απόκρυψη της κατάθεσης νέου σχεδίου και η τροποποίηση των εγκεκριμένων υποχρεώσεων της εταιρείας δημιουργεί ερωτήματα στους πολίτες και εντείνει την ανησυχία στην περιοχή που υλοποιείται το έργο.

Κατόπιν των παραπάνω ερωτάται ο κ. Υπουργός:

• Ποια είναι η σκοπιμότητα της τροποποίησης του επενδυτικού σχεδίου της Ελληνικός Χρυσός;
• Πώς εξυπηρετούνται τα συμφέροντα του ελληνικού δημόσιου με την τροποποίηση του ήδη εγκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου;
• Πώς διασφαλίζεται η εμπεριστατωμένη και τεκμηριωμένη αξιολόγηση του επενδυτικού σχεδίου με δεδομένο ότι το τελικό παραδοτέο πρέπει να παραδοθεί μια μέρα μετά την απόφαση ανάθεσης της σύμβασης;
• Για ποιο λόγο επιλέχθηκε η συγκεκριμένη διαδικασία πρόσκλησης και ανάθεσης αξιολόγησης της σύμβασης μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα;

Για όλα τα παραπάνω ζητάμε να κατατεθούν όλα τα έγγραφα που σχετίζονται με την διαδικασία αξιολόγησης του νέου επενδυτικού σχεδίου της εταιρείας Ελληνικός Χρυσός και ειδικότερα
1. Το «Νέο Επενδυτικό Σχέδιο των Μεταλλείων
Κασσάνδρας» με Α.Π ΥΠΕΝ/ΔΜΕΒΟ/108439/1464/22.11.2019 καθώς και τα
συνημμένα και παραρτήματα του.
2. Το υπ΄ αριθ. πρωτ. 113709/1526/05-12-2019 αίτημα της Δ/νσης Μεταλλευτικών Ενεργειακών και Βιομηχανικών Ορυκτών.
3. Το υπ΄ αριθ. πρωτ. 119203/4843/17-12-2019 έγγραφο παροχής διευκρινίσεων του Τμήματος Κατάρτισης και Εκτέλεσης Προγράμματος Προμηθειών.
4. Το από 20-12-2019 ηλεκτρονικό μήνυμα (αρ. πρωτ. 121994/5035/23-12-2019) παροχής διευκρινίσεων του Προϊσταμένου της Δ/νσης Μεταλλευτικών Ενεργειακών και Βιομηχανικών Ορυκτών.
5. Το υπ΄αριθ. πρωτ. 119/323/4865/17-12-2019 (ΑΔΑΜ: 19REQ006060815) αίτημα δέσμευσης πίστωσης του Τμήματος Κατάρτισης και Εκτέλεσης Προγράμματος Προμηθειών.
6. Η υπ΄ αριθ. πρωτ. 121047/9579/19-12-2019 (AΔΑΜ: 19REQ006078932, AΔΑ: ΩΗ774653Π83ΧΛ) του Τμήματος Εκτέλεσης Προϋπολογισμού, με α/α 104939, με την από 20-12-2019 ορθή επανάληψή της.
7. Η υπ΄αριθ. πρωτ. 122641/5058/24-12-2019 Πρόσκληση υποβολής προσφορών του Τμήματος Κατάρτισης και Εκτέλεσης Προγράμματος Προμηθειών.
8. Η υπ΄αριθ. πρωτ. 123313/5090/27-12-2019 προσφορά της εταιρείας «GrantThornton Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβούλων Επιχειρήσεων».
9. Το από 27-12-2019 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφοράς.
10. Η υπ. αριθ. πρωτ. 123374/5093/27-12-2019 πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών ανάθεσης.
11. Ο υπ.αριθ. πρωτ. 123669/5103/30-12-2019 φάκελος των δικαιολογητικών ανάθεσης.
12. Ησύμβαση ανάθεσης που υπογράφηκε με την εταιρεία
13. Τα τελικά παραδοτέα της αναδόχου σύμφωνα με την ως άνω απόφαση ανάθεσης.
Για τα έγγραφα των υπηρεσιών του Υπουργείου και συγκεκριμένα για τα έγγραφα με α.α 2,3,5,6,7,10 παρακαλούμε να χορηγηθούν και τα αντίστοιχα σχέδια εγγράφων


Οι Ερωτώντες Βουλευτές

Φάμελλος Σωκράτης

Αβραμάκης Ελευθέριος

Αγαθοπούλου Ειρήνη

Αλεξιάδης Τρύφων

Αραχωβίτης Σταύρος

Αυγέρη Θεοδώρα

Βαρδάκης Σωκράτης

Βέττα Καλλιόπη

Γιαννούλης Χρήστος

Γκαρά Αναστασία

Γκιόλας Γιάννης

Ελευθεριάδου Σουλτάνα

Ζαχαριάδης Κωνσταντίνος

Ζεϊμπέκ Χουσεΐν

Ζουράρις Κωνσταντίνος
Ηγουμενίδης Νικόλαος

Καλαματιανός Διονύσιος- Χαράλαμπος

Καρασαρλίδου Ευφροσύνη (Φρόσω)

Κασιμάτη Νίνα

Μάλαμα Κυριακή

Μαμουλάκης Χαράλαμπος

Μάρκου Κωνσταντίνος

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

Μουζάλας Γιάννης

Μπάρκας Κωνσταντίνος

Μωραΐτης Αθανάσιος (Θάνος)

Νοτοπούλου Κατερίνα

Παππάς Νίκος

Πέρκα Θεοπίστη (Πέττη)

Πούλου Παναγιού (Γιώτα)

Σαρακιώτης Ιωάννης

Σκουρολιάκος Πάνος

Σκούφα Ελισσάβετ (Μπέτυ)

Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος

Τσίπρας Γιώργος

Φίλης Νίκος

Χαρίτου Δημήτρης (Τάκης)

Χατζηγιαννάκης Μιλτιάδης

Χρηστίδου Ραλλία

Ψυχογιός Γιώργος

Ήδη, έχουν παρέλθει άπρακτες οι οριζόμενες από τα άρθρα 126 παρ.4 και 133 παρ.3 προθεσμίες χωρίς να δοθεί έγγραφη απάντηση του αρμόδιου Υπουργού και χωρίς να κατατεθούν τα ζητούμενα έγγραφα.
Κατόπιν τούτου το περιεχόμενο της ως άνω ερώτησης και αίτησης κατάθεσης εγγράφων μετατρέπεται σε περιεχόμενο επερώτησης κατά το άρθρο 134 παρ.2 του Κανονισμού της Βουλής.
Επερωτάται ο κ. Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Επί όλων των σημείων που περιλαμβάνονται στην αρχική ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων και καλείται να προσκομίσει όλα τα σχετικά αιτούμενα έγγραφα.

Ο επερωτών βουλευτής

Φάμελλος ΣωκράτηςΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ