ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube Instagram

27/04/2020

Ερώτηση και ΑΚΕ 34 βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ με θέμα: «Συμβάσεις ανάπτυξης και παραχώρησης περιφερειακών αεροδρομίων και απορρέουσες υποχρεώσεις υπό τις παρούσες συνθήκες της επιδημίας του κορονωϊού»

Ερώτηση και ΑΚΕ 34 βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ με θέμα: «Συμβάσεις ανάπτυξης και παραχώρησης περιφερειακών αεροδρομίων και απορρέουσες υποχρεώσεις υπό τις παρούσες συνθήκες της επιδημίας του κορονωϊού»Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων κατέθεσαν 34 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ με θέμα «Συμβάσεις ανάπτυξης και παραχώρησης περιφερειακών αεροδρομίων και απορρέουσες υποχρεώσεις υπό τις παρούσες συνθήκες της επιδημίας του κορονωϊού»

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ τονίζουν πως σύμφωνα με δημοσιεύματα οι εταιρείες που διαχειρίζονται τα περιφερειακά αεροδρόμια επικαλούνται αδυναμία εκπλήρωσης των υποχρεώσεών τους προς το Δημόσιο και τους πιστωτές, και ασκούν έντονες πιέσεις προκειμένου να τεθούν σε ισχύ έκτακτα μέτρα βάσει των διατάξεων των συμβάσεων παραχώρησης.

Στη χώρα μας υφίστανται συμβατικές υποχρεώσεις αλλά και δικαιώματα παραχωρησιούχων για τα αεροδρόμια, οι οποίες θα πρέπει να τηρηθούν προκειμένου να εξασφαλισθούν, από τη μία ότι θα συνεχίσει η λειτουργία τους και από την άλλη ότι το κράτος θα μπορεί να ανταπεξέλθει στις λοιπές υποχρεώσεις του για την επιβίωση όλων όσων πλήττονται από την επιδημία.

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ τονίζουν πως για να θεωρήσουμε ότι υπάρχει έναρξη ενός Δυσμενούς Συμβάντος ο Παραχωσηριούχος θα πρέπει να επιδώσει στο Δημόσιο και τον Παραχωρητή μία ειδοποίηση Δυσμενούς Συμβάντος ενώ επιπλέον στο άρθρο 45 της Σύμβασης Παραχώρησης για την αναβάθμιση, συντήρηση, διαχείριση και λειτουργία Περιφερειακών Αεροδρομίων Κρήτης, Ηπειρωτικής Ελλάδας και Ιονίου εξειδικεύονται τα ζητήματα που άπτονται ενός Δυσμενούς Συμβάντος.

Την ίδια στιγμή, στη σύμβαση προβλέπεται ότι, "εάν εντός 4 μηνών από τη λήξη του έτους παραχώρησης ο Παραχωσηριούχος δεν έχει καταβάλει την αμοιβή παραχώρησης και η διαφορά σχετικά με τη μη καταβολή δεν έχει παραπεμφθεί ούτε εξετάζεται από το Διαιτητικό Δικαστήριο, ο Παραχωρητής δύναται να εισπράξει το εν λόγω ποσό από την Εγγυητική Επιστολή καλής λειτουργίας και/ή η εν λόγω μη καταβολή θα αποτελεί γεγονός αθέτησης υποχρεώσεων παραχωσηριούχου. Εφόσον δε προβλέπεται ρητώς διαφορετικά στην παρούσα σύμβαση κάθε μέρος δικαιούται, με επιφύλαξη κάθε άλλου δικαιώματος ή μέτρου αποκατάστασης, να λάβει τόκο για οποιαδήποτε πληρωμή δεν έχει καταβληθεί εμπρόθεσμα."

Ως προς τη Δανειακή Σύμβαση στο άρθρο 9 ορίζεται ότι "καμία τροποποίηση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς την έγγραφη συναίνεση του Δημοσίου."

Επειδή οι οικονομικές επιπτώσεις της επιδημίας του κορονωϊού είναι σημαντικές για πολλούς κλάδους της ελληνικής οικονομίες και ως εκ τούτου οι στρατηγικές αποφάσεις διευκόλυνσης των πληττόμενων επιχειρήσεων θα πρέπει να είναι μελετημένες και σχεδιασμένες, με προβολή των επιπτώσεών τους σε ορίζοντα τουλάχιστον εξαμήνου και λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς ρευστότητας από πλευράς του δημοσίου

Ερωτώνται μεταξύ άλλων οι αρμόδιοι Υπουργοί Οικονομικών και Υποδομών & Μεταφορών:
-Έχουν παραλάβει Ειδοποίηση Δυσμενούς Συμβάντος από τον Παραχωσηριούχο των 14 Περιφερειακών Αεροδρομίων;
-Στη περίπτωση αυτή ποιό είναι το περιεχόμενο και τα αιτήματα του Παραχωσηριούχου; Επιπλέον, η εν λόγω ειδοποίηση περιλαμβάνει όλες τις οριζόμενες από τη Σύμβαση Παραχώρησης εύλογες λεπτομέρειες;

Ζητούνται επίσης αντίγραφα από τη σχετική επικοινωνία των Υπουργείων Οικονομικών και Υποδομών & Μεταφορών με την εταιρία με την οποία έχει συναφθεί η Σύμβαση Παραχώρησης για την αναβάθμιση, συντήρηση, διαχείριση και λειτουργία Περιφερειακών Αεροδρομίων.

ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ (ΑΚΕ)

Προς τους κ.κ. Υπουργούς
Οικονομικών
Υποδομών & Μεταφορών

Θέμα: «Συμβάσεις ανάπτυξης και παραχώρησης περιφερειακών αερο-δρομίων και απορρέουσες υποχρεώσεις υπό τις παρούσες συνθήκες της επιδημίας του κορονωϊού.»

Από τις πρώτες μέρες εκδήλωσης της πανδημίας του κορωνοϊού, κεντρικό θέμα συζήτησης αποτέλεσαν οι οικονομικές του επιπτώσεις και το πακέτο μέτρων που θα υιοθετούσε κάθε κυβέρνηση προκειμένου να περιορίσει την έκταση και το βάθος της επερχόμενης ύφεσης. Από τους πρώτους πληττόμενους κλάδους ήταν αυτός των αερομεταφορών με σημαντικές επιπτώσεις στα έσοδα των εται-ρειών εκμετάλλευσης αεροδρομίων.

Από δημοσιεύματα πληροφορούμαστε ότι οι εταιρείες που διαχειρίζονται τα πε-ριφερειακά αεροδρόμια επικαλούνται αδυναμία εκπλήρωσης των υποχρεώσεών τους προς το Δημόσιο και τους πιστωτές, και ασκούν έντονες πιέσεις προκειμέ-νου να τεθούν σε ισχύ έκτακτα μέτρα βάσει των διατάξεων των συμβάσεων πα-ραχώρησης.

Στη χώρα μας υφίστανται συμβατικές υποχρεώσεις αλλά και δικαιώματα παρα-χωρησιούχων για τα αεροδρόμια, οι οποίες θα πρέπει να τηρηθούν προκειμένου να εξασφαλισθούν, από τη μία ότι θα συνεχίσει η λειτουργία τους και από την άλλη ότι το κράτος θα μπορεί να ανταπεξέλθει στις λοιπές υποχρεώσεις του για την επιβίωση όλων όσων πλήττονται από την επιδημία.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Παραρτήματος Α’ της από 14.12.2015 Σύμβασης Παραχώρησης για την αναβάθμιση, συντήρηση, διαχείριση και λειτουργία Περι-φερειακών Αεροδρομίων Κρήτης, Ηπειρωτικής Ελλάδας και Ιονίου όπως κυρώ-θηκε με το ν.4389/2016 (Α’94), μεταξύ άλλων, ορίζονται τα κάτωθι:
“Ως Δυσμενές Συμβάν νοείται ένα συμβάν ή περίσταση ή συνδυασμός συμβά-ντων ή περιστάσεων, σε κάθε περίπτωση, εκτός ελέγχου του Παραχωσηριού-χου που έχει ή έχουν ουσιώδη δυσμενή επίπτωση σε ένα ή περισσότερα Περι-φερειακά Αεροδρόμια (συμπεριλαμβανομένης της εναέριας κυκλοφορίας στα Περιφερειακά Αερδρόμια) ή/και εν γένει στην εναέρια κυκλοφορία, μετά το οποίο επέρχεται Πτώση Κινησης εντός των επόμενων 18 μηνών.”
Επιπλέον ότι, “ένα συμβάν που είναι Γεγονός Ανωτέρας βίας, Γεγονός Ευθύνης του Δημοσίου, ή Γεγονός Καθυστέρησης δεν αποτελεί Δυσμενές Συμβάν. “
Για να θεωρήσουμε ότι υπάρχει έναρξη ενός Δυσμενούς Συμβάντος ο Παραχω-σηριούχος θα πρέπει να επιδώσει στο Δημόσιο και τον Παραχωρητή μία ειδο-ποίηση Δυσμενούς Συμβάντος.
Στο άρθρο 45 εξειδικεύονται τα ζητήματα που άπτονται ενός Δυσμενούς Συμβά-ντος.
Επιπλέον, στη σύμβαση προβλέπεται ότι, “εάν εντός 4 μηνών από τη λήξη του έτους παραχώρησης ο Παραχωσηριούχος δεν έχει καταβάλει την αμοιβή παρα-χώρησης και η διαφορά σχετικά με τη μη καταβολή δεν έχει παραπεμφθεί ούτε εξετάζεται από το Διαιτητικό Δικαστήριο, ο Παραχωρητής δύναται να εισπράξει το εν λόγω ποσό από την Εγγυητική Επιστολή καλής λειτουργίας και/ή η εν λό-γω μη καταβολή θα αποτελεί γεγονός αθέτησης υποχρεώσεων παραχωσηριού-χου. Εφόσον δε προβλέπεται ρητώς διαφορετικά στην παρούσα σύμβαση κάθε μέρος δικαιούται, με επιφύλαξη κάθε άλλου δικαιώματος ή μέτρου αποκατάστα-σης, να λάβει τόκο για οποιαδήποτε πληρωμή δεν έχει καταβληθεί εμπρόθεσμα.”
Ως προς τη Δανειακή Σύμβαση στο άρθρο 9 ορίζεται ότι “καμία τροποποίηση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς την έγγραφη συναίνεση του Δημοσίου.”
Επειδή οι οικονομικές επιπτώσεις της επιδημίας του κορονωϊού είναι ση-μαντικές για πολλούς κλάδους της ελληνικής οικονομίες και ως εκ τούτου οι στρατηγικές αποφάσεις διευκόλυνσης των πληττόμενων επιχειρήσεων θα πρέπει να είναι μελετημένες και σχεδιασμένες, με προβολή των επι-πτώσεών τους σε ορίζοντα τουλάχιστον εξαμήνου και λαμβάνοντας υπό-ψη τους περιορισμούς ρευστότητας από πλευράς του δημοσίου

Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:
1) Έχουν παραλάβει Ειδοποίηση Δυσμενούς Συμβάντος από τον Παρα-χωσηριούχο των 14 Περιφερειακών Αεροδρομίων;
2) Στη περίπτωση αυτή ποιό είναι το περιεχόμενο και τα αιτήματα του Πα-ραχωσηριούχου; Επιπλέον, η εν λόγω ειδοποίηση περιλαμβάνει όλες τις οριζόμενες από τη Σύμβαση Παραχώρησης εύλογες λεπτομέρειες;
3) Σε ποιές ενέργειες έχουν προβεί ή θα προβούν για την αξιολόγηση του ύψους της δυσμένειας και, ως εκ τούτου, της εκπλήρωσης των συμβατι-κών υποχρεώσεων του παραχωρησιούχου
4) Σε ποιές ενέργειες προτίθενται να προβούν στη περίπτωση μή καταβο-λής των οφειλόμενων ποσών από τον Παραχωρησιούχο;
5) Με δεδομένο ότι στη παρ.3 του άρθρου 45 του Παραρτήματος Α’ της Σύμβασης αναφέρεται ότι σε περίπτωση Δυσμενούς Συμβάντος η Α-μοιβή Παραχώρησης και οι εισφορές δεν θα είναι πλέον πληρωτέες έως τη σχετική ημερομηνία λήξης του δυσμενούς συμβάντος, ποιό ή ποια κριτήρια θα λάβουν υπόψη για να χαρακτηρίσουν το Δυσμενές Συμβάν ως λήξαν;
6) Αναφορικά με τις φορολογικές υποχρεώσεις του Παραχωρησιούχου πρόκειται να προβούν σε ειδική νομοθετική ρύθμιση;
7) Έχουν λάβει αίτημα του Παραχωρησιούχου για τροποποίηση δανεια-κής σύμβασης που υπογράφηκε στο πλαίσιο χρηματοδότησης του έρ-γου; Ποιές οι ενέργειες στις οποίες έχουν προβεί;

Ζητούνται επίσης αντίγραφα από τη σχετική επικοινωνία των Υπουργεί-ων Οικονομικών και Υποδομών & Μεταφορών με την εταιρία με την ο-ποία έχει συναφθεί η Σύμβαση Παραχώρησης για την αναβάθμιση, συ-ντήρηση, διαχείριση και λειτουργία Περιφερειακών Αεροδρομίων.


Ο Ερωτώντες Βουλευτές

Μαμουλάκης Χάρης
Παππάς Νίκος
Βαρεμένος Γιώργος
Αυλωνίτης Αλέξανδρος
Βερναρδάκης Χριστόφορος
Αλεξιάδης Τρύφωνας
Βέττα Καλλιόπη
Γιαννούλης Χρήστος
Γκαρά Νατάσα
Γκιόλας Γιάννης
Δραγασάκης Γιάννης
Ελευθεριάδου Τάνια
Ζαχαριάδης Κώστας
Ηγουμενίδης Νίκος
Θραψανιώτης Μανόλης
Κασιμάτη Νίνα Καφαντάρη Χαρά
Μάλαμα Κυριακή
Μάρκου Κώστας
Μεΐκόπουλος Αλέξανδρος Μουζάλας Γιάννης Μπάρκας Κώστας
Μπουρνούς Γιάννης
Μωραΐτης Θάνος
Πέρκα (Πέτη) Θεοπίστη
Πούλου Γιώτα
Ραγκούσης Γιάννης
Σαντορινιός Νεκτάριος
Σκουρολιάκος Πάνος
Συρμαλένιος Νίκος
Φάμελλος Σωκράτης
Χαρίτου Δημήτρης
Χατζηγιαννάκης Μίλτος
Χρηστίδου Ραλλία

 Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ