ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube Instagram

15/06/2020

Ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με την προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων στις Περιφέρειες

Ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με την προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων στις ΠεριφέρειεςΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. Υπουργό Εσωτερικών
Θέμα: «Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων στις Περιφέρειες»

Σύμφωνα με τις παραγράφους 7α και β του άρθρου 86 του Υπαλληλικού Κώδικα: «7. α) Η προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων διενεργείται, σύμφωνα με την περίπτωση (β) της παραγράφου 1 του άρθρου 37 του ν. 4622/2019 ή, σε περίπτωση μη εφαρμογής της ανωτέρω διάταξης, με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του οικείου Υπουργού ή, προκειμένου για Ν.Π.Δ.Δ., με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού. Για τις Ανεξάρτητες Αρχές η προκήρυξη εκδίδεται από τον Πρόεδρο ή τον επικεφαλής της Αρχής και τον Υπουργό Εσωτερικών. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία της επιλογής τηρουμένων των όρων των άρθρων 84 και 85 του παρόντος. β) Η προκήρυξη εκδίδεται πέντε (5) μήνες πριν από τη λήξη της θητείας των υπηρετούντων προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων και δημοσιεύεται στις ιστοσελίδες των οικείων φορέων και του Α.Σ.Ε.Π.».

Εξ ετέρου, οι παράγραφοι 8α και β του αυτού παραπάνω άρθρου ορίζουν τα εξής: «8. α) Για την πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων Διευθύνσεων ή αντίστοιχου ή ενδιάμεσου (μεταξύ Διεύθυνσης και Τμήματος) επιπέδου οργανικής μονάδας και Τμημάτων εκδίδεται προκήρυξη από τον οικείο φορέα, με την οποία καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία της επιλογής τηρουμένων των όρων των άρθρων 84 και 85. Οι θέσεις προκηρύσσονται ανά Γενική Διεύθυνση, όπου προβλέπεται, άλλως ανά φορέα. Εάν η προκηρυσσόμενη θέση αφορά οργανική μονάδα που δεν υπάγεται σε Γενική Διεύθυνση, η θέση προκηρύσσεται από τον οικείο φορέα αυτοτελώς. β) Η προκήρυξη εκδίδεται τρεις (3) μήνες πριν από τη λήξη της θητείας των υπηρετούντων προϊσταμένων και δημοσιεύεται στις ιστοσελίδες των οικείων φορέων και του Α.Σ.Ε.Π. Ο οικείος φορέας κοινοποιεί την προκήρυξη στους υπαλλήλους που ανήκουν οργανικά σε αυτόν με κάθε πρόσφορο τρόπο».

Περαιτέρω, κατά την παράγραφο 11 του ίδιου ως άνω άρθρου: «11. Αν κενωθεί ή συσταθεί θέση προϊσταμένου, η θέση προκηρύσσεται το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών και η διαδικασία τοποθέτησης προϊσταμένου ολοκληρώνεται το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από την προκήρυξη της θέσης. Ο προϊστάμενος επιλέγεται για πλήρη θητεία. Έως την τοποθέτηση νέου προϊσταμένου εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 87 περί αναπλήρωσης προϊσταμένων. Ειδικά, στην περίπτωση που κενωθεί θέση προϊσταμένου κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους της θητείας, στην κενωθείσα θέση τοποθετείται για το υπόλοιπο της θητείας ο επόμενος στον οικείο πίνακα κατάταξης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου, εφόσον δεν έχει τοποθετηθεί σε άλλη θέση ευθύνης του ίδιου επιπέδου».

Από την διατύπωση των προδιαληφθεισών διατάξεων, που κάνουν χρήση οριστικής του ενεστώτος χρόνου («Η προκήρυξη ε κ δ ί δ ε τ α ι πέντε (5) μήνες πριν από τη λήξη της θητείας των υπηρετούντων προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων», «Η προκήρυξη ε κ δ ί δ ε τ α ι τρεις (3) μήνες πριν από τη λήξη της θητείας των υπηρετούντων προϊσταμένων» και «Αν κενωθεί ή συσταθεί θέση προϊσταμένου, η θέση π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε τ α ι το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών») και που χορηγούν έννομη αξίωση προς ορισμένη συμπεριφορά της Διοίκησης, που συνίσταται στην έκδοση προκηρύξεων για την πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων, εντός των ως άνω ρητά κατά περίπτωση οριζομένων προθεσμιών, προκύπτει ευθέως δέσμια αρμοδιότητα και όχι διακριτική ευχέρεια της Διοίκησης, δηλαδή υποχρέωσή της για την άμεση εφαρμογή των προβλεπομένων από τις ανωτέρω διατάξεις για την προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων, δοθέντος ότι οι ως άνω νομοθετικές διατάξεις επιβάλλουν την άμεση εφαρμογή των πιο πάνω προβλεπομένων απ’ αυτές, χωρίς να τη συνδέουν με καμιά άλλη προϋπόθεση, παρά μόνο με το γεγονός, είτε της λήξης της θητείας των υπηρετούντων Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων, είτε της λήξης της θητείας των υπηρετούντων Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων, είτε τέλος της κένωσης ή σύστασης θέσεως προϊσταμένου.

Η κατάσταση, όμως, που επικρατεί σήμερα στις Περιφέρειες της χώρας, σύμφωνα με στοιχεία που περιήλθαν σε γνώση μας, είναι η εξής:

α) Στην Περιφέρεια Αττικής παραμένουν κενές δύο θέσεις Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων, μετά τη λήξη της θητείας των υπηρετούντων προϊσταμένων, δοθέντος ότι προκηρύχθηκε η πλήρωση μόνο πέντε από τις υφιστάμενες επτά θέσεις Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων, η οποία και ολοκληρώθηκε με την επιλογή και τοποθέτησή τους. β) Στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, μετά την επιλογή και τοποθέτηση Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων, ήδη κενώθηκε μια από τις πέντε προβλεπόμενες θέσεις προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων. γ) Στις Περιφέρειες Βόρειου Αιγαίου, Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, εκδόθηκαν οι σχετικές Προκηρύξεις για την πλήρωση θέσεων προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων, πλην, όμως, δεν έχουν προχωρήσει οι διαδικασίες επιλογής. δ) Τέλος, στις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Νότιου Αιγαίου, Κρήτης, Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου και Ηπείρου δεν έχουν εκδοθεί Προκηρύξεις για την πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων, παρά το γεγονός ότι είχε δοθεί δύο φορές προθεσμία για την έκδοση των σχετικών Προκηρύξεων. Αυτονόητο είναι ότι, λόγω των αμέσως παραπάνω, αδρανεί και η προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων.

Επειδή η καθ’ ύλη αρμοδιότητα για την άμεση εφαρμογή των προβλεπομένων από τις παραπάνω νομοθετικές διατάξεις, που ως προελέχθη έχει χαρακτήρα δέσμιας αρμοδιότητας, έπρεπε να ασκηθεί μέσα στις ανωτέρω ρητά οριζόμενες προθεσμίες και η μη άσκησή της, εντός των πιο πάνω προθεσμιών, συνιστά παράλειψη οφειλόμενης νομίμου ενέργειας της Διοίκησης, με τις περαιτέρω εν γένει δυσμενείς συνέπειες στη λειτουργία των Περιφερειών.

Επειδή, παράλληλα, με την μακρόχρονη παράλειψη οφειλόμενης νομίμου ενέργειας της Διοίκησης γεννώνται και ζητήματα παραβίασης των συνταγματικών αρχών της ισότητας και της αξιοκρατίας και, ειδικότερα, της ελεύθερης σταδιοδρομίας στις δημόσιες θέσεις, κατά το λόγο της προσωπικής αξίας και ικανότητας του κάθε υπαλλήλου (άρθρο 4 παρ. 1 και 4 και άρθρο 5 παρ. 1 του Συντάγματος), της διαφάνειας (άρθρο 103 παρ. 7 του Συντάγματος) που, κατά την έννοιά της, καταλαμβάνει όχι μόνο τη διαδικασία εισόδου στο υπαλληλικό σώμα αλλά και, περαιτέρω, τις εν γένει διαδικασίες εξέλιξης (προαγωγής ή ανάθεσης καθηκόντων κ.λπ.) των δημοσίων υπαλλήλων, καθώς και του κράτους δικαίου (άρθρο 25 παρ. 1 του Συντάγματος).

Επειδή η ως άνω παράλειψη δημιουργεί και επιπρόσθετες αστικές, ποινικές και λοιπές ευθύνες των αρμοδίων.

Ερωτάται o κ. Υπουργός:

Προτίθεσθε να προβείτε στην άμεση εφαρμογή των προβλεπομένων από τις ανωτέρω νομοθετικές διατάξεις για την προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων, με βάση το γεγονός είτε της λήξης της θητείας των υπηρετούντων Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων, είτε της λήξης της θητείας των υπηρετούντων Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων, είτε, τέλος, της κένωσης ή σύστασης θέσεων Προϊσταμένου;

Οι ερωτώντες βουλευτές
Τζάκρη Θεοδώρα
Αβραμάκης Ελευθέριος
Αγαθοπούλου Ειρήνη
Αλεξιάδης Τρύφων
Βέττα Καλλιόπη
Γεροβασίλη Όλγα
Γιαννούλης Χρήστος
Ηγουμενίδης Νικόλαος
Θραψανιώτης Εμμανουήλ
Καρασαρλίδου Φρόσω
Κασιμάτη Νίνα
Μάλαμα Κυριακή
Μαμουλάκης Χαράλαμπος
Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος
Μουζάλας Γιάννης
Μπάρκας Κωνσταντίνος
Ξανθόπουλος Θεόφιλος
Παππάς Νίκος
Πούλου Γιώτα
Σκουρολιάκος Πάνος
Σκούφα Μπέττυ
Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος
Τσίπρας Γιώργος
Φάμελλος Σωκράτης
Χαρίτου Δημήτρης
Χατζηγιαννάκης Μίλτος
Χρηστίδου ΡαλλίαΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ