ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube Instagram

19/06/2020

Τροπολογία από 10 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στο σ/ν του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα έλεγχος καταλληλόλητας μετόχων και διοικήσεων στα ιδρύματα μικροχρηματοδοτήσεων

Τροπολογία από 10 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στο σ/ν του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα έλεγχος καταλληλόλητας μετόχων και διοικήσεων στα ιδρύματα μικροχρηματοδοτήσεωνΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ
στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών: «Πλαίσιο χορήγησης μικροχρηματοδοτήσεων, ρυθμίσεις χρηματοπιστωτικού τομέα και άλλες διατάξεις».

Θέμα: Έλεγχος καταλληλόλητας μετόχων και διοικήσεων στα ιδρύματα μικροχρηματοδοτήσεων

Α. Αιτιολογική έκθεση

Με την παρούσα τροπολογία επιβάλλεται για όλα τα πρόσωπα που συμμετέχουν είτε στη μετοχική σύνθεση του ιδρύματος μικροχρηματοδοτήσεων είτε στο διοικητικό συμβούλιο του ο έλεγχος καταλληλόλητας που η Τράπεζα της Ελλάδας εφαρμόζει και στα λοιπά τραπεζικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα. Ο έλεγχος καταλληλόλητας αποτελεί αναγκαίο συμπλήρωμα των διατάξεων για την πρόληψη νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σύμφωνα και με τις σχετικές οδηγίες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Η εποπτεύουσα αρχή χωρίς αυτή την ελεγκτική λειτουργία δεν θα μπορεί να ασκήσει επί της ουσία το ρόλο της κατά την αδειοδότηση των ιδρυμάτων μικροχρηματοδοτήσεων.


Β. Τροπολογία-Προσθήκη

Άρθρο 1

1. α) Η περίπτ. (β΄) της παρ. 1 του άρθρου 8 διαγραφεται.
β) Στην παρ.1 του άρθρου 8 μετά την περίπτ. (ά ) προστίθενται οι εξής περιπτώσεις και οι υπόλοιπες περιπτώσεις της παρ. 1 αναριθμούνται αντιστοίχως.
β) ταυτότητα των φυσικών και νομικών προσώπων που κατέχουν, άμεσα ή έμμεσα, ειδική συμμετοχή στο ίδρυμα μικροχρηματοδοτήσεων, το μέγεθος της πραγματικής τους συμμετοχής, καθώς και στοιχεία για την καταλληλότητά τους, ενόψει της ανάγκης να εξασφαλισθεί η ορθή και συνετή διαχείριση του ιδρύματος μικροχρηματοδοτήσεων,
γ) ταυτότητα των φυσικών και νομικών προσώπων που, ακόμη κι αν δεν καταλαμβάνονται από την προηγούμενη περίπτωση, ασκούν έλεγχο επί του ιδρύματος μικροχρηματοδοτήσεων, μέσω έγγραφης ή άλλης συμφωνίας ή δια κοινών πράξεων, κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 23 του ν. 4261/2014,
δ) ταυτότητα των μελών του διοικητικού συμβουλίου για το οποίο δεν εφαρμόζεται το άρθρο 115 του ν. 4548/2018 (Α΄ 104), των διευθυντικών στελεχών και των υπευθύνων για τη διοίκηση του ιδρύματος μικροχρηματοδοτήσεων και των υπευθύνων χορήγησης των μικροχρηματοδοτήσεων καθώς και στοιχεία που αποδεικνύουν ότι διαθέτουν κατάλληλες γνώσεις και εμπειρία για την άσκηση των καθηκόντων τους και αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης.
ε) μεταξύ των προσώπων των περίπτ. β’, γ’ και δ’ δεν πρέπει να υφίστανται επαγγελματικές ή στενές συγγενικές σχέσεις με πρόσωπα, τα οποία κατέχουν υψηλές διοικητικές θέσεις στην αρμόδια αρχή του άρθρου 4, οι οποίες δύναται να παρεμποδίσουν την αποτελεσματική διεξαγωγή της εποπτείας της
Άρθρο 2
a. Η παρ. 2 του άρθρου 8 αντικαθίσταται ως εξής
α. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο («υποψήφιος αγοραστής») το οποίο, μεμονωμένα ή με από κοινού δράση με άλλα πρόσωπα, έχει αποφασίσει είτε να αποκτήσει, άμεσα ή έμμεσα, ειδική συμμετοχή σε ίδρυμα μικροχρηματοδοτήσεων, είτε να αυξήσει περαιτέρω, άμεσα ή έμμεσα, ειδική συμμετοχή σε ίδρυμα μικροχρηματοδοτήσεων, ούτως ώστε η αναλογία των δικαιωμάτων ψήφου ή των μεριδίων κεφαλαίου που κατέχει να φθάνει ή να υπερβαίνει τα όρια του 10%, του 20%, του 1/3 ή του 50%, ή ώστε το ίδρυμα μικροχρηματοδοτήσεων να καταστεί θυγατρική του επιχείρηση ("προτεινόμενη απόκτηση συμμετοχής"), οφείλει, πριν από την απόκτηση, να γνωστοποιεί στην Τράπεζα της Ελλάδας το ύψος της συμμετοχής που θα προκύψει από τη μεταβολή αυτή, καθώς και τις σχετικές πληροφορίες για την αξιολόγηση των κριτηρίων καταλληλότητας, όπως αυτά ορίζονται στην επόμενη παράγραφο. .
β. Για τα κριτήρια καταλληλότητας και αξιολόγησης των προσώπων των περίπτ. β’, γ΄ και δ’ της παρ. 1 του παρόντος άρθρου και τον έλεγχο των προϋποθέσεων των λοιπών περίπτ. της παρ. 2 του παρόντος άρθρου εφαρμόζεται αναλόγως η υπ’ αρ. 118/19.5.2017 Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος (Β΄1764). ). Για τους σκοπούς της περ. στ της παρ. 3, ως στενές συγγενικές σχέσεις νοούνται οι εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συγγένεια α΄και β΄ βαθμού σε ευθεία και πλάγια γραμμή.
γ Η Τράπεζα της Ελλάδας μέσα σε δύο (2) μήνες από την ημερομηνία υποβολής πλήρους φακέλου μπορεί να μην επιτρέψει την εν λόγω απόκτηση, αν υπό το πρίσμα της ανάγκης διασφάλισης της ορθής και συνετούς διοίκησης του ιδρύματος μικροχρηματοδοτήσεων εφόσον κρίνει αιτιολογημένα ως ακατάλληλα οποιαδήποτε από τα πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου ή κρίνει ότι η πρόταση απόκτησης ειδικής συμμετοχής υποκρύπτει ή αποσκοπεί στη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, ενώ αν επιτρέψει την απόκτηση της ειδικής συμμετοχής μπορεί να ορίσει προθεσμία ή να θέσει όρους για την εφαρμογή της.
δ. Με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος μπορεί να εξειδικεύεται το περιεχόμενο της αίτησης χορήγησης άδειας λειτουργίας και άλλα ειδικότερα ζητήματα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.


Οι προτείνοντες βουλευτές

Μαμουλάκης Χαράλαμπος
Αλεξιάδης Τρύφωνας
Γκιόλας Ιωάννης
Δραγασάκης Γιάννης
Ελευθεριάδου Σουλτάνα
Ξανθόπουλος Θεόφιλος
Παπανάτσιου Κατερίνα
Παπαχριστόπουλος Θανάσης
Συρμαλένιος Νικόλαος
Τσακαλώτος ΕυκλείδηςΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ