ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

30/06/2020

Ερώτηση 28 βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ με θέμα τις καθυστερήσεις στην αναγνώριση επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων Τμημάτων Μηχανικών ΤΕ των Τ.Ε.Ι.

Ερώτηση 28 βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ με θέμα τις καθυστερήσεις στην αναγνώριση επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων Τμημάτων Μηχανικών ΤΕ των Τ.Ε.Ι.Ερώτηση προς τους Υπουργούς Παιδείας, Υποδομών, Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κατέθεσαν 28 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ με πρωτοβουλία του βουλευτή Αχαϊας κ. Μάρκου και θέμα της τις καθυστερήσεις στην αναγνώριση επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων Τμημάτων Μηχανικών ΤΕ των Τ.Ε.Ι.

 

Η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ υπερβαίνοντας τα εμπόδια του παρελθόντος ρύθμισε την αναγνώριση επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων Τμημάτων Μηχανικών ΤΕ των Τ.Ε.Ι., κατόπιν εκτενούς διαλόγου με τα ενδιαφερόμενα μέρη. Ωστόσο, δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει την ανωτέρω διαδικασία για τη ρύθμιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων Τμημάτων Μηχανικών ΤΕ των Τ.Ε.Ι. με την έκδοση προεδρικού διατάγματος λόγω των εθνικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019.

Επειδή η χορήγηση επαγγελματικών δικαιωμάτων στους πτυχιούχους Τ.Ε.Ι αποτελεί συνταγματική υποχρέωση.

Και Επειδή έχουν παρέλθει ήδη επτά μήνες από τη στιγμή που η νυν Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων ανέλαβε καθήκοντα και οι διαμαρτυρίες των πτυχιούχων των Τμημάτων Μηχανικών ΤΕ των Τ.Ε.Ι. παραμένουν έντονες.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1) Σε ποιες ενέργειες έχουν προβεί μέχρι σήμερα προκειμένου να εκδοθεί το προεδρικό διάταγμα του άρθρου 257 του ν. 4610/2019;

2) Έχουν συσταθεί και συγκροτηθεί η εννεαμελής Επιτροπή και οι τριμελείς ομάδες έργου;

3) Αν ναι, οι τριμελείς ομάδες έργου έχουν υποβάλει προς την Επιτροπή το, ανά ειδικότητα, πόρισμα και, ακολούθως, η Επιτροπή έχει εκπονήσει το σχέδιο πρότασης για την έκδοση του προεδρικού διατάγματος και τους το έχει παραδώσει;

4) Σε ποιες ενέργειες προτίθενται να προβούν για την έκδοση του προεδρικού διατάγματος, σε περίπτωση που η εννεαμελής Επιτροπή και οι τριμελείς ομάδες έργου δεν εκπληρώσουν εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών τις υποχρεώσεις τους;

5) Αποτελεί άμεση προτεραιότητα για τα συναρμόδια υπουργεία η αναγνώριση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων Τμημάτων Μηχανικών ΤΕ των Τ.Ε.Ι.;

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης

ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τους κ.κ. Υπουργούς
Παιδείας και Θρησκευμάτων
Υποδομών και Μεταφορών
Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΘΕΜΑ: «Καθυστερήσεις στην αναγνώριση επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων Τμημάτων Μηχανικών ΤΕ των Τ.Ε.Ι»

Η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ υπερβαίνοντας τα εμπόδια του παρελθόντος στο πεδίο της χορήγησης επαγγελματικών δικαιωμάτων στους μηχανικούς ΤΕ και κατανοώντας τις δυσμενείς συνέπειες που συνεπάγεται η ανωτέρω μη χορήγηση επί τρεις και πλέον δεκαετίες, ρύθμισε με το άρθρο 257 του ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 70/7.5.2019) την αναγνώριση επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων Τμημάτων Μηχανικών ΤΕ των Τ.Ε.Ι., κατόπιν εκτενούς διαλόγου με τα ενδιαφερόμενα μέρη. Ωστόσο, η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει την ανωτέρω διαδικασία για τη ρύθμιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων Τμημάτων Μηχανικών ΤΕ των Τ.Ε.Ι. με την έκδοση προεδρικού διατάγματος λόγω των εθνικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019.
Στις διατάξεις του άρθρου 257 του ν. 4610/2019 ορίζεται, κατά κύριο λόγο, ότι με προεδρικό διάταγμα κατόπιν πρότασης των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών, Οικονομίας και Ανάπτυξης –ήδη Ανάπτυξης και Επενδύσεων-, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων –ήδη Παιδείας και Θρησκευμάτων- και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αναγνωρίζονται επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων Τμημάτων Μηχανικών ΤΕ των Τ.Ε.Ι., καθώς και με απόφαση των ανωτέρω Υπουργών συστήνεται και συγκροτείται εννεαμελής επιτροπή εκπόνησης σχεδίου πρότασης για την έκδοση του προεδρικού διατάγματος και συστήνονται και συγκροτούνται τριμελείς ομάδες έργου, μία ανά ειδικότητα Μηχανικών ΤΕ, που υποβοηθούν το έργο της ανωτέρω Επιτροπής. Εξάλλου, για την αποφυγή κωλυσιεργιών για την έκδοση του προεδρικού διατάγματος ορίζεται στις οικείες διατάξεις ότι: α) σε περίπτωση που οι αρμόδιοι φορείς δεν προτείνουν εκπρόσωπό τους μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από τη σχετική πρόσκληση, η Επιτροπή συμπληρώνεται από πρόσωπα που ορίζονται από τους αρμόδιους Υπουργούς, β) οι ανά ειδικότητα, τριμελείς ομάδες έργου, υποβοηθούν το έργο της Επιτροπής της προηγούμενης περίπτωσης και οφείλουν, εντός δύο (2) μηνών από τη συγκρότησή τους να υποβάλουν προς την Επιτροπή, ανά ειδικότητα, πόρισμα μη δεσμευτικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το οποίο η Επιτροπή θα συντάξει για όλες τις ειδικότητες το σχέδιο πρότασης για την έκδοση του προεδρικού διατάγματος της περίπτωσης, γ) η μη υποβολή πορίσματος από τις Ομάδες Έργου, εντός της δίμηνης προθεσμίας, δεν κωλύει την Επιτροπή να υποβάλει το σχέδιο πρότασής της άνευ αυτών, δ) η Επιτροπή υποχρεούται να παραδώσει το σχέδιο πρότασης στους συναρμόδιους Υπουργούς εντός πέντε (5) μηνών από τη συγκρότησή της και ε) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο η Επιτροπή δεν υποβάλλει το σχέδιο πρότασής της ή αυτό είναι ελλιπές ως προς μία ή περισσότερες ειδικότητες εντός της ταχθείσας προθεσμίας, το προεδρικό διάταγμα της εκδίδεται υποχρεωτικά με πρόταση των συναρμόδιων Υπουργών. Με τον τρόπο αυτό, άλλωστε, διασφαλίζεται η ανεμπόδιστη έκδοση του προεδρικού διατάγματος.

Επειδή η χορήγηση επαγγελματικών δικαιωμάτων στους πτυχιούχους Τ.Ε.Ι αποτελεί συνταγματική υποχρέωση.
Επειδή το Συμβούλιο της Επικρατείας με την 4917/2012 απόφασή του αποφάνθηκε ότι «η παράλειψη συνεπώς της διοικήσεως να εκδώσει τα εν λόγω προεδρικά διατάγματα, αφενός μεν συνιστά παράβαση του άρθρου 16 παρ. 7 του Συντάγματος, αφετέρου συνιστά παράβαση και του άρθρου 5 παρ. 1 του Συντάγματος διότι αποστερεί τους πτυχιούχους ΤΕΙ να συμμετάσχουν ελεύθερα στην οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας, βάσει των νομίμων προσόντων που απέκτησαν μετά από επιτυχή φοίτηση στα Ιδρύματα αυτά».
Επειδή έχουν παρέλθει ήδη επτά μήνες από τη στιγμή που η νυν Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων ανέλαβε καθήκοντα και οι διαμαρτυρίες των πτυχιούχων των Τμημάτων Μηχανικών ΤΕ των Τ.Ε.Ι. παραμένουν έντονες.
Επειδή η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων έσπευσε, προκειμένου να εξυπηρετήσει ιδιωτικά συμφέροντα, να αναγνωρίσει την ισοδυναμία των πτυχίων των κολλεγίων με τα πτυχία των Α.Ε.Ι., ενώ δε φαίνεται να επιδεικνύει κάποιο ενδιαφέρον για την αναγνώριση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων Τμημάτων Μηχανικών ΤΕ των Τ.Ε.Ι..

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:
1) Σε ποιες ενέργειες έχουν προβεί μέχρι σήμερα προκειμένου να εκδοθεί το προεδρικό διάταγμα του άρθρου 257 του ν. 4610/2019;
2) Έχουν συσταθεί και συγκροτηθεί η εννεαμελής Επιτροπή και οι τριμελείς ομάδες έργου;
3) Αν ναι, οι τριμελείς ομάδες έργου έχουν υποβάλει προς την Επιτροπή το, ανά ειδικότητα, πόρισμα και, ακολούθως, η Επιτροπή έχει εκπονήσει το σχέδιο πρότασης για την έκδοση του προεδρικού διατάγματος και τους το έχει παραδώσει;
4) Σε ποιες ενέργειες προτίθενται να προβούν για την έκδοση του προεδρικού διατάγματος, σε περίπτωση που η εννεαμελής Επιτροπή και οι τριμελείς ομάδες έργου δεν εκπληρώσουν εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών τις υποχρεώσεις τους;
5) Αποτελεί άμεση προτεραιότητα για τα συναρμόδια υπουργεία η αναγνώριση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων Τμημάτων Μηχανικών ΤΕ των Τ.Ε.Ι.;

Οι ερωτώντες Βουλευτές
Μάρκου Κώστας

Φίλης Νικόλαος

Τζούφη Μερόπη

Αθανασίου Αθανάσιος (Νάσος)

Αναγνωστοπούλου Αθανασία (Σία)

Βαρδάκης Σωκράτης

Βέττα Καλλιόπη

Γκιόλας Γιάννης

Δρίτσας Θεόδωρος

Ζεϊμπέκ Χουσεΐν

Ζουράρης Κωνσταντίνος

Ηγουμενίδης Νικόλαος

Καλαματιανός Διονύσιος

Καρασαρλίδου Φρόσω

Μάλαμα Κυριακή

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

Μπάρκας Κωνσταντίνος

Ξενογιαννακοπούλου Μαριλίζα

Πούλου Παναγιώτα

Σαντορινιός Νεκτάριος
Σαρακιώτης Ιωάννης

Σκουρλέτης Παναγιώτης

Σκουρολιάκος Παναγιώτης

Σκούφα Μπέττυ

Τζάκρη Θεοδώρα

Φάμελλος Σωκράτης

Χατζηγιαννάκης Μίλτος

Ψυχογιός Γεώργιος

 Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ