ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube Instagram

28/07/2020

Ερώτηση Χ. Μαμουλάκη για την καταβολή αποζημίωσης απαλλοτριούμενων ακινήτων για την κατασκευή της οδού Αγ. Βαρβάρα – Απομαρμά στην περιοχή του Δήμου Γόρτυνας

Ερώτηση Χ. Μαμουλάκη για την καταβολή αποζημίωσης απαλλοτριούμενων ακινήτων για την κατασκευή της οδού Αγ. Βαρβάρα – Απομαρμά στην περιοχή του Δήμου ΓόρτυναςΚαταβολή αποζημίωσης απαλλοτριούμενων ακινήτων για την κατασκευή της οδού Αγ. Βαρβάρα – Απομαρμά στην περιοχή του Δήμου Γόρτυνας της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, πορεία ενεργειών της 3ης κηρυχθείσας αναγκαστικής απαλλοτρίωσης και κήρυξη της 4ης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, είναι το θέμα της ερώτησης που κατέθεσε προς τους Υπουργούς Υποδομών & Μεταφορών και Οικονομικών ο βουλευτής Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ, Χάρης Μαμουλάκης

Ακολουθεί η ερώτηση:

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς
Υποδομών και Μεταφορών
Οικονομικών

Θέμα: «Καταβολή αποζημίωσης απαλλοτριούμενων ακινήτων για την κατασκευή της οδού Αγ. Βαρβάρα – Απομαρμά στην περιοχή του Δήμου Γόρτυνας της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, πορεία ενεργειών της 3ης κηρυχθείσας αναγκαστικής απαλλοτρίωσης και κήρυξη της 4ης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης»

Το έργο κατασκευής του κάθετου οδικού άξονα Ηρακλείου – Μεσαράς είναι αναμφίβολα ένα έργο πνοής που αλλάζει τον συγκοινωνιακό χάρτη της περιοχής. Πρόκειται για το σημαντικότερο κάθετο άξονα της Κρήτης διότι είναι ο μοναδικός που συνδέει το λιμάνι, το αεροδρόμιο αλλά και τα νοσοκομεία Ηρακλείου. Επιπλέον, είναι από τις μεγαλύτερες, σε αγροτική παραγωγή, περιοχές στην Ελλάδα και αποτελεί έναν από τους πιο δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς.

Προκειμένου να ολοκληρωθεί η κατασκευή του έργου αυτού, το οποίο χωρίζεται σε επιμέρους υποέργα, το Δημόσιο προχώρησε σε κήρυξη μίας σειράς αναγκαστικών απαλλοτριώσεων για λόγους δημόσιου συμφέροντος. Επιγραμματικά, για την κατασκευή της νέας Ε.Ο. Ηράκλειο -Άγιοι Δέκα, τμήμα Αγ. Βαρβάρα – Απομαρμά στο Νομό Ηρακλείου το 2006 με την Αριθμ.743 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης, (ΦΕΚ Δ’ 385), κηρύχθηκε για λόγους δημόσιου συμφέροντος η αναγκαστική απαλλοτρίωση, υπέρ του δημοσίου, ακινήτων εκτάσεως 407.242,34τ.μ.. Κατόπιν, με την Αριθμ.Δ12 / Φ92Η / 6346 /10.09.2012 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, (ΦΕΚ Α.Α.Π 381), κηρύχθηκε αναγκαστική συμπληρωματική απαλλοτρίωση ακινήτων έκτασης 139.694,41 τ.μ. για την κατασκευή της οδού Αγ. Βαρβάρα−Απομαρμά. Ακολούθησε και 2η συμπληρωματική αναγκαστική απαλλοτρίωση, για λόγους δημόσιας ωφέλειας, με την υπ’ αριθ. Φ96Η/οικ./2659/13-5-2015 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού οικονομίας Υποδομών Ναυτιλίας και Τουρισμού, (ΦΕΚ Α.Α.Π. 95), ακινήτων συνολικού εμβαδού 136.193,22 τ.μ. για την κατασκευή της οδού Αγ. Βαρβάρα −Απομαρμά στην περιοχή του Δήμου Γόρτυνας στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου.

Για την ως άνω 2η συμπληρωματική αναγκαστική απαλλοτρίωση με την Ειδική ΠΥΣ 5/22-2-2016 (ΦΕΚ Α’ 23) επετράπη να ακολουθηθεί η ειδική διαδικασία του άρθρου 7Α του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων, ο οποίος κυρώθηκε με το ν.2882/2001 (Α’17). Έτσι, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, το ελληνικό δημόσιο κατέθεσε νόμιμη αίτηση στο Μονομελές Εφετείο Ανατολικής Κρήτης και ζήτησε να γίνει δεκτή η από 7-8-2018 (αριθμ.καταθ.503/2018) αίτησή του, με αντικείμενο τη χορήγηση άδειας προσωρινής κατάληψης και εργασιών σε απαλλοτριούμενες εκτάσεις με τους όρους του 7Α του Κώδικα. Η αίτηση εκδικάστηκε και συζητήθηκε σύμφωνα με την οριζόμενη διαδικασία της παρ.2 του άρθρου 21 και τις διατάξεις του άρθρου 20 του Κώδικα αντίστοιχα.

Τα απαλλοτριούμενα ακίνητα είναι οικόπεδα εντός οικισμού, εντός ζώνης οικισμού, και αγροτεμάχια εκτός σχεδίου. Για τον προσδιορισμό της αξίας τους το ελληνικό δημόσιο προσκόμισε έκθεση εκτιμήσεως την οποία συνέταξε η νόμιμα ορισμένη ορκωτή εκτιμήτρια τον Αύγουστο του 2017. Ωστόσο, οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες ζήτησαν τον υπολογισμό της καταβλητέας αποζημίωσης με βάση την πραγματική αναφερόμενη αξία τους και με την πραγματική αναφερόμενη αξία των αναφερομένων στον κτηματολογικό πίνακα επικειμένων τους.

Το Μονομελές Εφετείο με την Αριθμ.260/2018 Απόφασή του, η οποία δημοσιεύτηκε στις 16-10-2018, εκτίμησε την αξία των επίδικων ακινήτων και των επικείμενών τους στο ύψος εκείνης της αξίας με την οποία θα μπορούσαν να αντικατασταθούν με άλλα ισάξια. Επιπλέον, με την παραπάνω δικαστική απόφαση δόθηκε η άδεια στο ελληνικό δημόσιο να πραγματοποιήσει εργασίες πριν από τον προσδιορισμό και την καταβολή αποζημίωσης και το υποχρέωσε να καταθέσει στο ΤΠ&Δ το 90% της αποζημίωσης των απαλλοτριούμενων ακινήτων και επικειμένων τους, καθώς και μέρος της δικαστικής δαπάνης
Σύμφωνα με την παρ.6. του άρθρου 7Α του Κώδικα Απαλλοτριώσεων, «Ο βαρυνόμενος με τη δαπάνη της απαλλοτρίωσης, πριν από την κατάληψη του ακινήτου με τις παραπάνω προϋποθέσεις, προβαίνει υποχρεωτικά στην έκδοση υπέρ του δικαιούχου, ειδικού ομολόγου διαρκείας όχι μεγαλύτερης των δεκαοκτώ (18) μηνών, για το υπόλοιπο της αποζημίωσης…….»
Το Δημόσιο δηλαδή όφειλε μέχρι 17.04.2020 να προβεί στην παρακατάθεση της αποζημίωσης στο ΤΠ&Δ.

Επιπροσθέτως, με την Αριθμ.Φ102Η/οικ/3870/03.07.2018 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ Α.Α.Π 160) κηρύχθηκε και 3η συμπληρωματική αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων εκτάσεως 133.316,39 τ.μ. για την ολοκλήρωση της κατασκευής της οδού Αγ. Βαρβάρα – Απομαρμά, η οποία ομοίως υπήχθη στις προβλεπόμενες διατάξεις του άρθρου 7Α του Κώδικα προκειμένου να επιτραπεί η άμεση παράδοση των ακινήτων και η έναρξη των εργασιών πριν τον προσδιορισμό και την καταβολή της αποζημίωσης.

Ωστόσο, το ελληνικό δημόσιο, με ευθύνη της παρούσας κυβέρνησης, δεν έχει καταθέσει, όπως όφειλε, το 90% της αποζημίωσης στους ιδιοκτήτες, παρότι αυτοί παρέδωσαν καλόπιστα τα ακίνητά τους και ότι δεν έχει προχωρήσει τις ενέργειες που θα έπρεπε να ακολουθήσουν της κήρυξης της 3ης συμπληρωματικής απαλλοτρίωσης. Επί πλέον δε, το Ελληνικό Δημόσιο δεν έχει προχωρήσει τις αναγκαίες ενέργειες και διαδικασίες για την κήρυξη της επόμενης 4ης συμπληρωματικής απαλλοτρίωσης, του υπόψη έργου, για ακίνητα επίσης καλόπιστα παραδοθέντα από τους ιδιοκτήτες για τις  επιτακτικές ανάγκες του έργου και την έγκαιρη αποπεράτωση και παράδοσή του στην κυκλοφορία.

Επειδή, ο κάθετος οδικός άξονας της Κρήτης είναι νευραλγικής σημασίας για το αναπτυξιακό μέλλον της Κρήτης και του νομού Ηρακλείου.

Επειδή, η πορεία ολοκλήρωσης του έργου επιταχύνθηκε επί της θητείας της απελθούσας κυβέρνησης αλλά, λιμνάζει επί της παρούσας κυβέρνησης.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1. Σε ποιες ενέργειες έχουν προβεί για την εκτέλεση της υπ’ αριθ. 260/2018 Απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Ανατολικής Κρήτης;
2. Για ποιο λόγο δεν έχουν κατατεθεί, μέχρι και σήμερα, οι αποζημιώσεις και πότε θα καταβληθούν;
3. Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί για την ολοκλήρωση των απαιτούμενων ενεργειών που έπονται της κήρυξης της 3ης συμπληρωματικής απαλλοτρίωσης;
4. Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί για την κήρυξη της 4ης συμπληρωματικής απαλλοτρίωσης καθώς και των απαιτούμενων ενεργειών που έπονται αυτής ;

 

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μαμουλάκης ΧάρηςΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ