ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

09/09/2020

Ερώτηση 42 βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ: Υλοποίηση των Μέτρων «M19 - Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER» και του προγράμματος Αλιείας και θάλασσας 2014-2020

Ερώτηση 42 βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ: Υλοποίηση των Μέτρων «M19 - Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER» και του προγράμματος Αλιείας και θάλασσας 2014-2020Υλοποίηση των Μέτρων «M19 - Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER» και του προγράμματος Αλιείας και θάλασσας 2014-2020, ζητούν 42 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία με ερώτηση τους που κατατέθηκε με πρωτοβουλία του Χρήστου Σπίρτζη, Τομέαρχη Εσωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ και συνυπογράφει η γραμματέας της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, Όλγα Γεροβασίλη.

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ρωτούν τον αρμόδιο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης:

-Πόσες και ποιες από τις Αναπτυξιακές Ανώνυμες Εταιρείες ΟΤΑ, που έχουν επιλεγεί ως Ομάδες Τοπικής Δράσης για την υλοποίηση των προγραμμάτων LEADER/CLLD βάσει της υπ. αρ.. πρωτ. 3206/12.12.2016 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ. αρ. πρωτ. 1927/27.06.2017 Υπουργική Απόφαση, έχουν μετατραπεί σε Αναπτυξιακούς Οργανισμούς ΟΤΑ;

-Σε πόσες και ποιες από τις Αναπτυξιακές Ανώνυμες Εταιρείες ΟΤΑ που έχουν επιλεγεί ως Ομάδες Τοπικής Δράσης για την υλοποίηση των προγραμμάτων LEADER/CLLD βάσει της υπ. αρ.. πρωτ. 3206/12.12.2016 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ. αρ. πρωτ. 1927/27.06.2017 Υπουργική Απόφαση, οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων πραγματοποιήσαν ή πραγματοποιούν ως οφείλουν εκ νέου Αξιολόγηση και ποια τα αποτελέσματα αυτών των αξιολογήσεων;

Ακολουθεί η ερώτηση.

ΕΡΩΤΗΣΗ
 
Προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Μ. Βορίδη
 
Θέμα: «Υλοποίηση του Μέτρου  «M19 - Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER και του προγράμματος Αλιείας και θάλασσας 2014-2020 από τις Αναπτυξιακές Ανώνυμες Εταιρείες, που μετατράπηκαν σε Αναπτυξιακούς οργανισμούς»
 
Στην τρέχουσα Προγραμματική Περίοδο υλοποιείται το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020. Στο εν λόγω πρόγραμμα προβλέπεται η υλοποίηση του Μέτρου  «M19 - Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ - τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων) (άρθρο 35 κανονισμού (ΕΕ) αριθ.1303/2013)».

Επίσης στην τρέχουσα Προγραμματική Περίοδο υλοποιείται το Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020. Στο εν λόγω πρόγραμμα περιλαμβάνεται η υλοποίηση της Προτεραιότητας 4 «Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής».

Η υλοποίηση των ανωτέρω μέτρων του ΠΑΑ 2014-2020 και του ΕΠΑλΘ 2014-2020 πραγματοποιείται βάσει των οριζόμενων στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ II «Τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων» του κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013 και συγκεκριμένα των άρθρων 32,33,34, 35 αυτού.

Στην παράγραφο 2 του άρθρου 32 του Κανονισμού 1303/2013 "Τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων" της ΕΕ γράφεται:

"2. Η τοπική ανάπτυξη με  πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων:

α) εστιάζεται σε ειδικές υποπεριφερειακές ζώνες

β) πραγματοποιείται με πρωτοβουλία των ομάδων τοπικής δράσης που αποτελούνται από αντιπροσώπους δημόσιων και ιδιωτικών τοπικών κοινωνικοοικονομικών συμφερόντων, στις οποίες, σε ό,τι αφορά το επίπεδο της λήψης αποφάσεων ούτε ο δημόσιος τομέας ούτε καμία ενιαία ομάδα συμφερόντων δεν αντιπροσωπεύει ποσοστό άνω του 49 % των δικαιωμάτων ψήφου

γ) εκτελείται μέσω ολοκληρωμένων και πολυτομεακών στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης βάσει περιοχών

δ) σχεδιάζεται με βάση τις τοπικές ανάγκες και το τοπικό δυναμικό και περιλαμβάνει καινοτόμα στοιχεία στο τοπικό πλαίσιο καθώς και την οργάνωση δικτύων και, κατά περίπτωση, τη συνεργασία."

Βάσει των οριζόμενων στην περίπτωση β της ανωτέρω παραγράφου:

1.Το πρόγραμμα «Τοπική Ανάπτυξη  με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων»  πραγματοποιείται από τις Ομάδες  Τοπικές Δράσης (ΟΤΔ). 
 2. Οι Ομάδες Τοπικής Δράσης αποτελούνται από αντιπροσώπους δημόσιων και ιδιωτικών τοπικών κοινωνικοοικονομικών συμφερόντων, δηλαδή οι ΟΤΔ απαιτείται να έχουν στη μετοχική τους σύνθεση τόσο δημόσιους όσο και ιδιωτικούς φορείς για να υλοποιήσουν το πρόγραμμα «Τοπική Ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων»  LEADER/CLLD. Αποτελούν δηλαδή τοπικές εταιρικές σχέσεις δημοσίου – ιδιωτικού τομέα όπως άλλωστε αναφέρεται ρητώς στην υπ. αρ. πρωτ. 1435/14.06.2016 (ΦΕΚ 1839/Β/2016) Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για την επιλογή Στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (άρθρο 2.1).

3. Το επίπεδο λήψης των αποφάσεων των Ομάδων Τοπικής Δράσης είναι αυτό, που αποφασίζει την ένταξη ή μη ενός δικαιούχου στο πρόγραμμα χρηματοδότησης LEADER, και απαιτείται τα μέλη που το συγκροτούν να μην αντιπροσωπεύουν σε ποσοστό άνω του 49 % των δικαιωμάτων ψήφου ούτε τον δημόσιο τομέα ούτε καμία άλλη ενιαία ομάδα συμφερόντων. Δηλαδή, ο περιορισμός αυτός ισχύει για τα μέλη του  Διοικητικού Συμβουλίου των Ομάδων Τοπικής Δράσης και αν η σύνθεση αυτού δεν πληροί την απαίτηση του περιορισμού του 49% τότε επιβάλλεται η συγκρότηση Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος LEADER  (ΕΔΠ)  που να πληροί τον συγκεκριμένο περιορισμό. Ο εν λόγω περιορισμός δεν αφορά τη Γενική  Συνέλευση των Μέτοχων της εταιρικής σχέσης της Ομάδας Τοπικής Δράσης επειδή αυτή δεν αποτελεί το επίπεδο λήψης αποφάσεων για το πρόγραμμα. 

Προς υλοποίηση των ανωτέρω Μέτρων του ΠΑΑ 2014-2020 και ΕΠΑλΘ 2014-2020 το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προχώρησε σε ανοιχτή διαγωνιστική διαδικασία εκδίδοντας την υπ. αρ. πρωτ. 1435/14.06.2016 (ΦΕΚ 1839/Β/2016)  Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για την επιλογή Στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων στο πλαίσιο : του Μέτρου 19 «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ-Τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων )» του ΠΑΑ 2014-2020 δημόσιας δαπάνης ΕΓΤΑΑ  322.222.222 €  και της προτεραιότητας 4 «Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής του ΕΠΑλΘ 2014-2020 δημόσιας δαπάνης ΕΤΘΑ 54.117.648 €, και την υπ. αρ. πρωτ. 1927/27.06.2017 (ΦΕΚ 2297/Β/2017) πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την επιλογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων στο πλαίσιο του Μέτρου 19 «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ – Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων)» του ΠΑΑ 2014-2020. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΕΓΤΑΑ: 20.000.000 €)

Με την υπ. αρ. πρωτ. 3206/12.12.2016 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  πραγματοποιήθηκε η  «Έγκριση προγραμμάτων τοπικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για την επιλογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης του ΠΑΑ 2014-2020 & του ΕΠΑΛΘ 2014-2020 και κατανομή πιστώσεων Δημόσιας Δαπάνης.» που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 1435/14.06.2016 (ΦΕΚ 1839/Β/2016)  Πρόσκλησης και με την υπ. αρ. πρωτ. 3893/20.12.2017 (ΦΕΚ 4557/Β/2017) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων πραγματοποιήθηκε η « Τροποποίηση της υπ΄ αριθ. 3206/12-12-2016 (ΦΕΚ 4111/Β/2016) απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Έγκριση προγραμμάτων τοπικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για την επιλογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης του ΠΑΑ 2014-2020 & του ΕΠΑΛΘ 2014-2020 και κατανομή πιστώσεων Δημόσιας Δαπάνης» που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της υπ. αρ. πρωτ. 1927/27.06.2017 (ΦΕΚ 2297/Β/2017) πρόσκλησης.

Βάσει των ανωτέρω Υπουργικών Αποφάσεων εγκρίθηκαν πενήντα (50) εταιρικά σχήματα δημοσίου – ιδιωτικού τομέα, που προφανώς πληρούσαν τα κριτήρια Επιλεξιμότητας (Αποκλεισμού)  και τα Κριτήρια Αξιολόγησης (Βαθμολογίας). Μεταξύ των εγκεκριμένων εταιρικών σχημάτων η συντριπτική πλειοψηφία έχει τη Νομική Μορφή των Αναπτυξιακών Ανωνύμων Εταιρειών ΟΤΑ του άρθρου 252 παρ. 3β του ν.3463/2006. Με το άρθρο 16 του ν. 4612/2016 αποσαφηνίστηκαν περαιτέρω τα νομικά χαρακτηριστικά των εν λόγω εταιρειών, προκειμένου να πληρούν τις απαιτήσεις του Κανονισμού 1303/2014 ώστε να δύνανται να χαρακτηριστούν Ομάδες Τοπικής Δράσης, ήτοι συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα βάσει της μετοχικής τους σύνθεσης ώστε να έχουν το δικαίωμα υλοποίησης των προγραμμάτων LEADER.

Μεταξύ των κριτηρίων επιλεξιμότητας (αποκλεισμού), που εξετάστηκαν προς εφαρμογή των προϋποθέσεων του Κανονισμού 1305/2014 ήταν και τα υπ. αρ. 3,4 τα οποία έχουν ως εξής:

«3. Το προτεινόμενο εταιρικό σχήμα / ΟΤΔ πρέπει να συνιστά νόμιμη κοινή δομή του δημόσιου – ιδιωτικού τομέα σύμφωνα με το καταστατικό ή το σχέδιο καταστατικού του.»

«4. Η εταιρική σχέση είναι σύμφωνη με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 32-35 του Κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013.»

Επίσης στα κριτήρια αξιολόγησης (βαθμολογίας) περιλαμβάνεται και το κριτήριο «Συμμετοχή εκπροσώπων οικονομικών και κοινωνικών ομάδων της περιοχής στο εταιρικό σχήμα του φορέα»  το οποίο αναλύεται σε περαιτέρω υπο-κριτήρια, που εξετάζουν τη συμμετοχή στη μετοχική σύνθεση συγκεκριμένων ιδιωτικών φορέων.

Με το Ν.4674/2020 (παρ. 6, άρθρου 2) δύναται το δικαίωμα στις Αναπτυξιακές Ανώνυμες Εταιρείες ΟΤΑ να μετατραπούν σε Αναπτυξιακούς Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η νομική μορφή των Αναπτυξιακών Οργανισμών, προϋποθέτει ότι στη μετοχική τους σύνθεση συμμετέχουν αποκλειστικά φορείς του Δημοσίου αποκλείοντας τη συμμετοχή ιδιωτών ή ιδιωτικών ενώσεων ή άλλων φορέων ιδιωτικών συμφερόντων.

Η μετατροπή της νομικής μορφής των επιλεγέντων Αναπτυξιακών Εταιρειών, που υλοποιούν τα προγράμματα LEADER/CLLD του ΠΑΑ 2014-2020 και του ΕΠΑλΘ 2014-2020 στη νομική μορφή των Αναπτυξιακών  Οργανισμών στερεί απ’ αυτές τις προϋποθέσεις, που προβλέπονται τόσο στο Κανονισμό όσο και στα κριτήρια επιλεξιμότητας και ως εκ τούτου θα πρέπει να επαναξιολογηθούν, να απενταχθούν και να επιβληθούν οι σχετικές κυρώσεις.
 
Κατόπιν αυτών ερωτάται ο κύριος Υπουργός:
1.     Πόσες και ποιες από τις Αναπτυξιακές Ανώνυμες Εταιρείες ΟΤΑ, που έχουν επιλεγεί ως Ομάδες Τοπικής Δράσης για την υλοποίηση των προγραμμάτων LEADER/CLLD βάσει της υπ. αρ.. πρωτ. 3206/12.12.2016 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ. αρ. πρωτ. 1927/27.06.2017 Υπουργική Απόφαση, έχουν μετατραπεί σε Αναπτυξιακούς Οργανισμούς ΟΤΑ;

2.     Σε πόσες και ποιες από τις Αναπτυξιακές Ανώνυμες Εταιρείες ΟΤΑ που έχουν επιλεγεί ως Ομάδες Τοπικής Δράσης για την υλοποίηση των προγραμμάτων LEADER/CLLD βάσει της υπ. αρ.. πρωτ. 3206/12.12.2016 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ. αρ. πρωτ. 1927/27.06.2017 Υπουργική Απόφαση, οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων πραγματοποιήσαν ή πραγματοποιούν ως οφείλουν εκ νέου Αξιολόγηση και ποια τα αποτελέσματα αυτών των αξιολογήσεων;

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Σπίρτζης Χρήστος
Αραχωβίτης Σταύρος
Αυγέρη Θεοδώρα (Δώρα)
Βαρδάκης Σωκράτης
Βαρεμένος Γεώργιος
Γκαρά Αναστασία
Γεροβασίλη Όλγα
Γκιόλας Ιωάννης
Δραγασάκης Ιωάννης
Δρίτσας Θεόδωρος
Ελευθεριάδου Σουλτάνα
Ζεϊμπέκ Χουσεϊν
Ηγουμενίδης Νικόλαος
Θραψανιώτης Εμμανουήλ
Καλαματιανός Διονύσιος - Χαράλαμπος
Κασιμάτη Ειρήνη (Νίνα)
Κάτσης Μάριος
Καφαντάρη Χαρούλα (Χαρά)
Μάλαμα Κυριακή
Μαμουλάκης Χαράλαμπος (Χάρης)
Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος
Μιχαηλίδης Ανδρέας
Μπάρκας Κωνσταντίνος
Μωραϊτης Αθανάσιος (Θάνος)
Νοτοπούλου Αικατερίνη (Κατερίνα)
Ξενογιαννακοπούλου Μαρία – Ελίζα
Παπαηλιού Γεώργιος
Παπανάτσιου Αικατερίνη
Πολάκης Παύλος
Πούλου Παναγιού (Γιώτα)
Ραγκούσης Ιωάννης
Σαντορινιός Νεκτάριος
Σκουρλέτης Παναγιώτης (Πάνος)
Σκούφα Ελισσάβετ (Μπέττυ)
Τελιγιορίδου Ολυμπία
Τζούφη Μερόπη
Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος (Αλέκος)
Φάμελλος Σωκράτης
Χαρίτου Δημήτριος (Τάκης)
Χαρίτσης Αλέξανδρος (Αλέξης)
Χατζηγιαννάκης Μιλτιάδης
Χρηστίδου ΡαλλίαΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ