ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

23/09/2020

Τροπολογία βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ με θέμα «Παρατάσεις προθεσμιών τακτοποίησης αυθαιρέτων και υποβολής δικαιολογητικών»

 Τροπολογία βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ με θέμα «Παρατάσεις προθεσμιών τακτοποίησης αυθαιρέτων και υποβολής δικαιολογητικών»ΠΡΟΣΘΗΚΗ-ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ
Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
Με τίτλο : Α. «Κύρωση του Πρωτοκόλλου για την τροποποίηση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας για την Εμπορική Ναυτιλία της 6ης Δεκεμβρίου 2001».
Θέμα: «Παρατάσεις προθεσμιών τακτοποίησης αυθαιρέτων και υποβολής δικαιολογητικών»
Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Ενώ το δεύτερο κύμα της πανδημίας, που είναι ήδη σε εξέλιξη, δημιουργεί σοβαρές δυσλειτουργίες στο δημόσιο και στους δήμους και συμπιέζει σημαντικά το εισόδημα των νοικοκυριών,   η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ αντιμετωπίζει με κυνισμό την αγωνία του τεχνικού κόσμου, των πολιτών αλλά και του ΤΕΕ, που ζητούν να παραμείνει ανοιχτή η πλατφόρμα των αυθαιρέτων ώστε να συνεχίσει η υποβολή αιτήσεων τακτοποίησης.
Η καταληκτική προθεσμία της 30ής Σεπτεμβρίου που τέθηκε με το νόμο 4710/2020 δεν παρέχει επαρκές χρονικό διάστημα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας καθώς πλέον  οι έκτακτες συνθήκες της πανδημίας Covid 19 υποχρεώνουν τις υπηρεσίες πρακτικά να υπολειτουργούν, ενώ σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζει η σχετική πλατφόρμα του ΤΕΕ, λόγω φόρτου. Την ίδια στιγμή οι ιδιοκτήτες αντιμετωπίζουν, αυτήν την περίοδο αυξημένες οικονομικές υποχρεώσεις (κτηματολόγιο,ΕΝΦΙΑ κλ.π.).
Ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία δε συμφωνεί με τις απεριόριστες παρατάσεις και θεωρεί προφανές ότι είναι θέμα θεσμικής τάξης να κλείσει ο κύκλος των αναβολών. Αυτή είναι και η υποχρέωση της πολιτείας, αυτό έκανε και ο ΣΥΡΙΖΑ, την προηγούμενη περίοδο, δίνοντας παρατάσεις όταν χρειαζόταν για την υλοποίηση και ολοκλήρωση κάθε μεταρρύθμισης (πχ. ανάρτηση δασικών χαρτών).
Σήμερα, η πολιτεία οφείλει να αναγνωρίσει ότι υπάρχουν συμβούλια που δεν έχουν ακόμα συσταθεί και οφείλουν να δίνουν εγκρίσεις και ότι οι Περιφερειακές υπηρεσίες είναι  υποστελεχωμένες και δεν μπορούν να ανταποκριθούν στα αιτήματα των μηχανικών και των πολιτών για την παροχή στοιχείων και γνωμοδοτήσεων. Για τους αρχαιολογικούς χώρους και τους ιστορικούς τόπους δε, απαιτούνται γνωμοδοτήσεις από το τοπικό Αρχαιολογικό Συμβουλίου και το ΚΕ.Σ.Α., που όμως παρουσιάζουν τεράστιες καθυστερήσεις άλλοτε λόγω όγκου και άλλοτε λόγω μη συνεδριάσεων.
Το μεγαλύτερο όμως κενό διαπιστώνεται στη μη διευκρίνηση του καθεστώτος των αυθαιρέτων της κατηγορίας 5 και στην ισοπεδωτική και άδικη αντιμετώπισή τους, άσχετα με το αν έχουν άδεια δόμησης ή όχι.
Το σημαντικότερο όμως είναι ότι δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί το εργαλείο της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου, με αποτέλεσμα το πάγωμα όλων των δικαιοπραξιών σε περίπτωση λήξης άμεσα της προθεσμίας για τα αυθαίρετα κατηγορίας 5.
Για τους λόγους αυτούς κρίνεται επιβεβλημένη η παράταση της προθεσμίας υπαγωγής των αυθαίρετων κατασκευών τουλάχιστον μέχρι την προετοιμασία και λειτουργία της ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου. Με την προτεινόμενη ρύθμιση παρατείνεται έως τις 15 Ιανουαρίου 2021 η προθεσμία υπαγωγής για τις αυθαίρετες κατασκευές και χρήσεις, λαμβάνοντας υπόψη τη δέσμευση του ΤΕΕ για προετοιμασία μέχρι τέλους του χρόνου της ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου. Αντίστοιχα ορίζεται ως χρονικό σημείο έναρξης των προθεσμιών επιβολής του προσαυξημένου ειδικού προστίμου η 16η Ιανουαρίου 2021.
Με την παρ.3 της προτεινόμενης ρύθμισης παρατείνεται και η προθεσμία ολοκλήρωσης της ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών από τους μηχανικούς για τις περιπτώσεις υπαγωγής στον ν. 4178/2013, οι οποίες δεν μεταφέρονται στον ν. 4495/2017 και τις περιπτώσεις υπαγωγής στον ν. 4014/2011 που έχουν μεταφερθεί στον ν. 4178/2013 έως τις 15.2.2021 για τις περιπτώσεις που η καταληκτική ημερομηνία ήταν η 8η.11.2020 και η 8η.11.2021 για τους ως άνω αναφερόμενους λόγους.
Β. ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ
΄Αρθρο…
1.Η παρ. 1 του άρθρου 102 του ν. 4495/2017 (Α` 167) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Για τις αυθαίρετες κατασκευές και χρήσεις του άρθρου 96 που υπάγονται στις διατάξεις για την αναστολή επιβολής κυρώσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 97, η αίτηση υπαγωγής μπορεί να υποβληθεί στο πληροφοριακό σύστημα μέχρι τις 15 Ιανουαρίου 2021. Εντός της προθεσμίας αυτής ισχύουν οι εκπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 101. Μετά από την παρέλευση της προθεσμίας αυτής και μέχρι τις 31 Μαρτίου 2026 επιτρέπεται η υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος μόνο για αυθαίρετες κατασκευές και αλλαγές χρήσης των κατηγοριών 1 έως και 4 του άρθρου 9 του ν. 4178/2013 (Α` 174) και των κατηγοριών 1 έως και 4 του άρθρου 96 του παρόντος που είναι προγενέστερες της 28ης Ιουλίου 2011. Για τις υπαγωγές που θα γίνουν από την 16 Ιανουαρίου 2021 και μέχρι τις 31 Μαρτίου 2026 το ενιαίο ειδικό πρόσημο θα καταβάλλεται προσαυξημένο κατά τα οριζόμενα στις περ. β` έως στ` της παρ. 3. Στις περιπτώσεις αυτές, η καταχώριση της ταυτότητας του κτιρίου ή της διηρημένης ιδιοκτησίας στο ηλεκτρονικό μητρώο του άρθρου 62 του παρόντος αποτελεί όρο για την επέλευση των συνεπειών της υπαγωγής.»
2.Η παρ. 3 του άρθρου 102 του ν. 4495/2017 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Το ενιαίο ειδικό πρόστιμο αυξάνεται:
α) κατά δέκα τοις εκατό (10%), αν η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση ευρίσκεται σε περιοχές προστασίας για τις οποίες έχουν εκδοθεί και ισχύουν προεδρικά διατάγματα καθορισμού όρων δόμησης, β) κατά είκοσι τοις εκατό (20%), αν η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση υπαχθεί σας διατάξεις του παρόντος από την 16η Ιανουαρίου 2021 μέχρι τις 15 Ιανουαρίου 2022,
γ) κατά είκοσι πέντε τοις εκατό (25%), αν η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος από την 16η Ιανουαρίου 2022 μέχρι τις 15 Ιανουαρίου 2023,
δ) κατά τριάντα τοις εκατό (30%), αν η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος από την 16η Ιανουαρίου 2023 μέχρι τις 15 Ιανουαρίου 2024,
ε) κατά τριάντα πέντε τοις εκατό (35%), αν η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος από την 16η Ιανουαρίου 2024 μέχρι τις 15 Ιανουαρίου 2025,
στ) κατά σαράντα τοις εκατό (40%), αν η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος από την 16η Ιανουαρίου 2025 μέχρι τις 31 Μαρτίου 2026  ».
3.Η παρ. 11 του άρθρου 51 του ν. 4643/2019 (Α` 193) αντικαθίσταται ως εξής:
«11. Για τις περιπτώσεις υπαγωγής στον ν. 4178/2013, οι οποίες δεν μεταφέρονται στον ν. 4495/2017 και τις περιπτώσεις υπαγωγής στον ν. 4014/2011 που έχουν μεταφερθεί στον ν. 4178/2013, ο μηχανικός υποχρεούται να ολοκληρώσει την ηλεκτρονική υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών μέχρι:
«α) 15.2.2021 για δηλώσεις με ημερομηνία μεταφοράς από τον ν. 4014/2011 (Α` 209) στον ν. 4178/2013 (Α` 174) ή εξόφλησης του παράβολου έως την 31η Δεκεμβρίου 2013».
β) 15.2.2021 για δηλώσεις με ημερομηνία μεταφοράς από τον ν. 4014/2011 στον ν. 4178/2013 ή εξόφλησης του παράβολου από 1.1.2014 έως 31.12.2014,
γ) 15.2.2021 για δηλώσεις με ημερομηνία μεταφοράς από τον ν. 4014/2011 στον ν. 4178/2013 ή εξόφλησης του παράβολου από 1.1.2015 έως 31.12.201
δ) 8.5.2021 για δηλώσεις με ημερομηνία μεταφοράς από τον ν. 4014/2011 στον ν. 4178/2013 ή εξόφλησης του παράβολου από 1.1.2016 έως 31.12.2016,
ε) 8.8.2021 για δηλώσεις με ημερομηνία μεταφοράς από τον ν. 4014/2011 στον ν. 4178/2013 ή εξόφλησης του παράβολου από 1.1.2017 έως 3.11.2017.
Σε κάθε περίπτωση, δεν επιτρέπεται η ολοκλήρωση της διαδικασίας υπαγωγής για ακίνητα της κατηγορίας 5 του άρθρου 9 του ν. 4178/2013 μετά τις 15 Ιανουαρίου 2021 .»
4.Για τις περιπτώσεις υπαγωγής του ν. 3843/2010 (Α` 62), για τις οποίες δεν έχει ολοκληρωθεί η πληρωμή του συνολικού ποσού προστίμου, το υπολειπόμενο ποσό καταβάλλεται εφάπαξ, με χρήση του κωδικού πληρωμής σε τράπεζα που αντιστοιχούσε στην υπαγωγή, μέχρι τις 15.1.2021.
Αθήνα, 23 Σεπτεμβρίου 2020
Οι Προτείνοντες Βουλευτές
Φάμελλος ΣωκράτηςΠέρκα Θεοπίστη ( Πίστη )
 Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ