ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

27/10/2020

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία: «Διευκόλυνση ερευνητικού έργου ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ»

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία:  «Διευκόλυνση ερευνητικού έργου ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ»ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών
Θέμα: «Διευκόλυνση ερευνητικού έργου ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ»
Το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Μεταφορών (Ι.ΜΕΤ.) που ιδρύθηκε με το ΠΔ 77/2000 υπό την αιγίδα του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ, www.certh.gr), είναι ΝΠΙΔ υπαγόμενο στη ΓΓΕΤ του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων και αποτελεί τον κύριο Φορέα Έρευνας, αλλά και προτάσεων πολιτικής στο χώρο των Μεταφορών στη χώρα μας. Το ανωτέρω Ερευνητικό Ινστιτούτο έχει αποστείλει προς το Υπουργείο σας μεταξύ άλλων και δύο αιτήματα για την έκδοση ερμηνευτικών εγκυκλίων προκειμένου να διευκολυνθεί το ερευνητικό του έργο.
Συγκεκριμένα το ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ ως ερευνητικός φορέας διαθέτει έναν μοναδικό στα Βαλκάνια στόλο ερευνητικών οχημάτων, τα οποία χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες των ερευνητικών προγραμμάτων και αποτελούν πλατφόρμες μόνιμης βάσης, μεταφοράς, ανάπτυξης ή/και βελτίωσης ερευνητικού εξοπλισμού.
Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος του ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ «Η ανάγκη για συγκεκριμένο χώρο εγκατάστασης του εξοπλισμού, αλλά και για σημαντικό βαθμό ωρίμανσης (ετοιμότητα) των υπαρχόντων ηλεκτρονικών συστημάτων στο υποψήφιο μοντέλο που θα χρησιμοποιηθεί ως βάση για την εγκατάσταση και ανάπτυξη περαιτέρω συστημάτων και υποσυστημάτων έρευνας, απαιτεί την αγορά ή χρήση μοντέλων και τύπων οχημάτων/μοτοσυκλετών τα οποία εντάσσονται σε υψηλότερη κλάση κυλινδρισμού από την επιτρεπόμενη για τα κρατικά οχήματα, η οποία ανέρχεται στα 1400 κ. εκατοστά για το επιβατικά οχήματα και στα 250 κ εκατοστά για τις μοτοσυκλέτες. Επιπλέον, συνηθίζεται στις κοινοπραξίες ερευνητικών έργων, οχήματα να αγοράζονται και να εξοπλίζονται από έναν φορέα/εταίρο του έργου και εν συνεχεία να παραχωρούνται για ορισμένο χρονικό διάστημα για τα πειράματα ή την περαιτέρω εξέλιξη σε άλλους εταίρους όπως για παράδειγμα το ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ, οχήματα τα οποία φέρουν πινακίδες της ΕΕ».
Σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία (ΥΑ Δ.2//1988 (ΥΑ Δ.247/13 ΦΕΚ Β 195 1988, όπως συμπληρώθηκε με Ν.4254/2014, ΦΕΚ Α 85/7.4.2014) τα οχήματα και δίκυκλα με ξένες πινακίδες απαγορεύεται να οδηγηθούν από Έλληνες οδηγούς, συνεπώς καθίστανται απαγορευτικές κάθε είδους δοκιμές επί Ελληνικού εδάφους από Έλληνες οδηγούς Ωστόσο το ινστιτούτο συνεργάζεται με τους ευρωπαίους εταίρους του σε διάφορα ερευνητικά προγράμματα στα οποία χρειάζεται να γίνει χρήση οχημάτων και εξοπλισμού. Τα οχήματα αυτά ενδέχεται να είναι ελαφρώς μεταχειρισμένα με συνέπεια να είναι αδύνατο να ταξινομηθούν ως κρατικά, σύμφωνα με την Υ.Α. ΑΠ. 6400 (ΦΕΚ (Β` 387/84) περί διαδικασίας αγοράς, διάθεσης, θέσης, άρσης της κυκλοφορίας κ.λπ. αυτοκινήτων των Υπηρεσιών του άρθρου 1 του Ν.Δ. 2396/53 και δικύκλων, καθώς και της 129/2010 ΚΥΑ περί καθορισμού δικαιούχων χρήσης και ανώτατου ορίου κυβισμού Κρατικών Αυτοκινήτων και άλλες ρυθμίσεις σχετικές με τα Κρατικά Αυτοκίνητα.
Από την άλλη πλευρά όμως, δίνεται η δυνατότητα χορήγησης δοκιμαστικών πινακίδων σε ιδιώτες με τις διατάξεις της υπ` αριθ. 18200/23.5.1979 (ΦΕΚ 548 / Β), αλλά και προσωρινού τύπου πινακίδων σύμφωνα με την Αριθ. Δ.567/21 απόφαση (ΦΕΚ Β` 524/3-7-1996) του Υπ. Συγκοινωνιών, στις οποίες καθορίστηκε το νομικό πλαίσιο αναφορικά με τους δικαιούχους, τους όρους και τις προϋποθέσεις περί χορήγησης και χρήσης αδειών κυκλοφορίας και πινακίδων δοκιμαστικής κυκλοφορίας (ΔΟ.Κ) ή πινακίδων προσωρινού τύπου αντίστοιχα.
Σύμφωνα με τα άρθρα 88 παρ. 3 και 90 παρ. 2 του ν. 2696/1999 ΦΕΚ Α` 57/23-03-1999 με θέμα «Κύρωση Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» δόθηκε νομοθετική εξουσιοδότηση προς έκδοση απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών για τη ρύθμιση των όρων και των προϋποθέσεων χορήγησης άδειας και πινακίδων για προσωρινή κυκλοφορία ή δοκιμή ως και για οποιοδήποτε άλλο σχετικό θέμα. Επίσης παρέχεται η δυνατότητα υπό ορισμένες προϋποθέσεις της οδήγησης οχημάτων με πινακίδες ΕΕ από πρόσωπα με κατοικία στην Ελλάδα, με την αντίστοιχη προσθήκη στην ΥΑ Δ.247/13 ΦΕΚ Β 195 1988 όπως συμπληρώθηκε με το Ν.4254/2014, ΦΕΚ Α 85/7.4.2014. Ως εκ τούτου θα ήταν δυνατή με ερμηνευτική εγκύκλιο να επιτραπεί και η χρήση οχημάτων και δικύκλων με ξένες πινακίδες για τους ερευνητικούς σκοπούς του Ινστιτούτου.
Εκτός όμως από τα παραπάνω, το Ινστιτούτο αντιμετωπίζει και ένα επιπλέον πρόβλημα.
Το Ινστιτούτο χρησιμοποιεί οχήματα για τον έλεγχο της αποδοχής νέων συστημάτων (π.χ. συστήματα ανίχνευσης υπνηλίας) και ως εκ τούτου για τις ανάγκες της έρευνας καλεί εθελοντικά οδηγούς, οι οποίοι πρέπει να τα οδηγήσουν. Είναι προφανές, ότι για την αξιοπιστία των ερευνών απαιτείται αφενός να οδηγούν περισσότεροι των 2-3 οδηγών που προβλέπει η πρόσφατη νομοθεσία, αφετέρου να είναι οδηγοί που έχουν επιλεγεί πέραν των οδηγών και ερευνητών του ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ. Έτσι η διασφάλιση της απρόσκοπτης ερευνητικής και λοιπής λειτουργίας του φορέα όσον αφορά τις κινητές ερευνητικές του υποδομές, απαιτεί την παροχή έγκρισης και στους – πέραν των υπαλλήλων του ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ – οδηγούς.
Σε εφαρμογή των παραπάνω, χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η υπ΄ αριθμ. 1617/12325/15-05-2014 εγκύκλιος (ΑΔΑ: ΒΙΦ5Χ-ΖΟΝ) με θέμα την «Έγκριση κατ’ εξαίρεση οδήγησης Κρατικών Αυτοκινήτων από ιδιώτες κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου», σύμφωνα με την οποία παρέχεται η έγκριση για κατ’ εξαίρεση οδήγηση οχημάτων που ανήκουν στους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού από ιδιώτες, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, για την αντιμετώπιση φυσικών ή άλλων καταστροφών και μόνο εφόσον έχουν την απαιτούμενη κατά περίπτωση άδεια οδήγησης και προσφέρουν τις υπηρεσίες τους χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής, αποζημίωσης ή επιδόματος.
Επειδή η έρευνα προστατεύεται συνταγματικά με το άρθρο 16 παρ. 1 Σ και η ανάπτυξη και προαγωγή της αποτελεί υποχρέωση του κράτους.
Ερωτάται ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών
Προτίθεται να εκδώσει διευκρινιστικές εγκυκλίους ώστε α) Να είναι δυνατή από το παραπάνω Ινστιτούτο η πραγματοποίηση πιλοτικών δοκιμών με ερευνητικά οχήματα που φέρουν ΔΟΚ, χωρίς άλλη οικονομική επιβάρυνση, πέραν της κατάθεσης του σχετικού παραβόλου και β) να επιτρέπεται η κατ΄ εξαίρεση οδήγηση των οχημάτων ερευνητικών φορέων από ιδιώτες για τη διεξαγωγή ερευνητικών πειραμάτων και μελετών.
Οι ερωτώντες Βουλευτές
Γιαννούλης Χρήστος

Αλεξιάδης Τρύφων
Βαρδάκης Σωκράτης
Βέττα Καλλιόπη
Δρίτσας Θεόδωρος
Ζουράρις Κωνσταντίνος
Καρασαρλίδου Ευφροσύνη (Φρόσω)
Μάλαμα Κυριακή
Μαμουλάκης Χαράλαμπος (Χάρης)
Μπάρκας Κωνσταντίνος
Μωραϊτης Αθανάσιος (Θάνος)
Νοτοπούλου Αικατερίνη (Κατερίνα)
Παπαδόπουλος Αθανάσιος (Σάκης)
Παππάς Νικόλαος
Ραγκούσης Ιωάννης
Σαρακιώτης Ιωάννης
Σκουρολιάκος Παναγιώτης (Πάνος)
Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος (Αλέκος)
Φάμελλος Σωκράτης
Φωτίου Θεανώ
Χατζηγιαννάκης Μιλτιάδης
Χρηστίδου ΡαλλίαΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ