ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

20/11/2020

Ερώτηση και ΑΚΕ βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία: «Συρρίκνωση της ανεξαρτησίας της Επιτροπής Ανταγωνισμού»

Ερώτηση και ΑΚΕ βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία: «Συρρίκνωση της ανεξαρτησίας της Επιτροπής Ανταγωνισμού»η συρρίκνωση της ανεξαρτησίας της Επιτροπής Ανταγωνισμού, υπογραμμίζουν 23 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με ερώτηση τους που κατατέθηκε με πρωτοβουλία του Αν. Τομεάρχη Ανάπτυξης, Χάρη Μαμουλάκη και του Τομεάρχη Ανάπτυξης, Αλέξη Χαρίτση.

Με το άρθρο 16 του ν. 4753/2020 «Λήψη συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1150 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Ιουνίου 2019 για την προώθηση της δίκαιης μεταχείρισης και της διαφάνειας για τους επιχειρηματικούς χρήστες επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης (L 186), ρυθμίσεις για τη Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, την Επιτροπή Ανταγωνισμού, τη λειτουργία της αγοράς και λοιπές διατάξεις», με το οποίο τροποποιείται το άρθρο 17 του ν.3959 (Α΄ 93/20.04.2011), η κυβέρνηση εμπλούτισε τις πιθανές πηγές χρηματοδότησης της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού. Πιο συγκεκριμένα, με την παρ. 1 του άρθρ. 17 του ν.3959/2011 προβλέφθηκε η, υπό συνθήκες, χρηματοδότηση της Ε.Α. από τον κρατικό προϋπολογισμό, ενώ με την παρ. 1Α προβλέφθηκε η δυνατότητα να εισπράττει, από τρίτους φορείς, ως πόρο επιδοτήσεις, επιχορηγήσεις, χρηματοδοτήσεις για την υλοποίηση ερευνητικού έργου- με τους επιτρεπόμενους χρηματοδότες να συμπεριλαμβάνουν και Μη Κερδοσκοπικά Ιδρύματα.

Η παραπάνω νομοθετική πρωτοβουλία προδήλως πλήττει την ανεξαρτησία της Ε.Α. αφού την περιορίζει τόσο έναντι του κράτους, από το οποίο πλέον θα χρηματοδοτείται, όσο και έναντι της αγοράς, καθώς πλήθος μεγάλων εταιριών- τη συμμόρφωση των οποίων με το νομικό πλαίσιο περί ανταγωνισμού εποπτεύει η αρχή- αποτελούν χρηματοδότες Μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών στη χώρα μας.
Η παραπάνω τάση όχι μόνο απειλεί την αξιόπιστη υλοποίηση του έργου της αλλά έρχεται σε αντίθεση με τις συστάσεις της ίδιας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όταν π.χ. στις αιτιολογικές σκέψεις του προοίμιού της Οδηγίας 2019/1 «για την παροχή αρμοδιοτήτων στις αρχές ανταγωνισμού των κρατών μελών ώστε να επιβάλλουν αποτελεσματικότερα τους κανόνες και για την διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς», που μνημονεύεται στην αιτιολογική έκθεση του παραπάνω νόμου, αναφέρεται ρητά τόσο η υποχρέωση για την κατά το δυνατόν διασφάλιση της οικονομικής ανεξαρτησίας των αρχών, όσο και η μέριμνα που πρέπει να λαμβάνει ο εθνικός νομοθέτης για την αποσόβηση περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων.

Εξάλλου, τόσο με την παρ.2 του άρθρ.21 της Οδηγίας 2014/104 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Νοεμβρίου 2014 «σχετικά με ορισμένους κανόνες που διέπουν τις αγωγές αποζημίωσης βάσει του εθνικού δικαίου για παραβάσεις των διατάξεων του δικαίου ανταγωνισμού των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης» όσο και με το άρθρ.34 της Οδηγίας 2019/1 ορίζεται ότι τα κράτη μέλη οφείλουν να ανακοινώνουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων που τροποποιούν όψεις του δικαίου ανταγωνισμού ή που διέπουν την λειτουργία της εθνικής επιτροπής ανταγωνισμού στην εκάστοτε εθνική νομοθεσία.

Οι παραπάνω νομοθετικές αλλαγές υλοποιούνται μια χρονική περίοδο που οι στρεβλώσεις στην αγορά εξαιτίας των καταναγκαστικών μέτρων περιορισμού της λειτουργίας της οικονομίας αυξάνουν το πλήθος των παρεμβάσεων στις οποίες θα ήταν απαραίτητο να κινητοποιηθεί η Ε.Α. αλλά αυξάνουν και την σημασία της αναγκαίας ανεξαρτησίας της για να μπορέσει να επιτελέσει το έργο της.

Λαμβάνοντας υπόψιν όλα τα παραπάνω ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων:

1) Με ποιο τρόπο διασφαλίστηκε ή ποια μέτρα προτίθεται να λάβει ώστε να διασφαλιστεί το ανεξάρτητο των αξιολογήσεων της Ε.Α. στη περίπτωση που ο ελεγχόμενος ή συνδεδεμένος με αυτόν είναι και χρηματοδότης της;

2) Με ποιο τρόπο ενισχύθηκε ή ποια μέτρα προτίθεται να λάβει ώστε να ενισχυθεί η διοικητική αυτονομία της Επιτροπής Ανταγωνισμού;

Και αιτούμαστε από τον κ. Υπουργό:

1) Να μας καταθέσει το σύνολο της επικοινωνίας του Υπουργείου και της Επιτροπής Ανταγωνισμού προς την DG Comp, όπου κοινοποιήθηκαν οι αλλαγές στην λειτουργία και στους όρους χρηματοδότησης της.

2) Να μας καταθέσει την/τις απάντηση/εις της DG Comp στην παραπάνω επικοινωνία.

Περιοχή συνημμένων


ΕΡΩΤΗΣΗ & Α.Κ.Ε.

Προς τον Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων
Θέμα: «Συρρίκνωση της ανεξαρτησίας της Επιτροπής Ανταγωνισμού»

Με το άρθρο 16 του ν. 4753/2020 «Λήψη συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1150 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Ιουνίου 2019 για την προώθηση της δίκαιης μεταχείρισης και της διαφάνειας για τους επιχειρηματικούς χρήστες επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης (L 186), ρυθμίσεις για τη Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, την Επιτροπή Ανταγωνισμού, τη λειτουργία της αγοράς και λοιπές διατάξεις», με το οποίο τροποποιείται το άρθρο 17 του ν.3959 (Α΄ 93/20.04.2011), η κυβέρνηση εμπλούτισε τις πιθανές πηγές χρηματοδότησης της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού. Πιο συγκεκριμένα, με την παρ. 1 του άρθρ. 17 του ν.3959/2011 προβλέφθηκε η, υπό συνθήκες, χρηματοδότηση της Ε.Α. από τον κρατικό προϋπολογισμό, ενώ με την παρ. 1Α προβλέφθηκε η δυνατότητα να εισπράττει, από τρίτους φορείς, ως πόρο επιδοτήσεις, επιχορηγήσεις, χρηματοδοτήσεις για την υλοποίηση ερευνητικού έργου- με τους επιτρεπόμενους χρηματοδότες να συμπεριλαμβάνουν και Μη Κερδοσκοπικά Ιδρύματα.
Η παραπάνω νομοθετική πρωτοβουλία προδήλως πλήττει την ανεξαρτησία της Ε.Α. αφού την περιορίζει τόσο έναντι του κράτους, από το οποίο πλέον θα χρηματοδοτείται, όσο και έναντι της αγοράς, καθώς πλήθος μεγάλων εταιριών- τη συμμόρφωση των οποίων με το νομικό πλαίσιο περί ανταγωνισμού εποπτεύει η αρχή- αποτελούν χρηματοδότες Μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών στη χώρα μας. Η παραπάνω τάση όχι μόνο απειλεί την αξιόπιστη υλοποίηση του έργου της αλλά έρχεται σε αντίθεση με τις συστάσεις της ίδιας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όταν π.χ. στις αιτιολογικές σκέψεις του προοίμιού της Οδηγίας 2019/1 «για την παροχή αρμοδιοτήτων στις αρχές ανταγωνισμού των κρατών μελών ώστε να επιβάλλουν αποτελεσματικότερα τους κανόνες και για την διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς», που μνημονεύεται στην αιτιολογική έκθεση του παραπάνω νόμου, αναφέρεται ρητά τόσο η υποχρέωση για την κατά το δυνατόν διασφάλιση της οικονομικής ανεξαρτησίας των αρχών, όσο και η μέριμνα που πρέπει να λαμβάνει ο εθνικός νομοθέτης για την αποσόβηση περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων.
Εξάλλου, τόσο με την παρ.2 του άρθρ.21 της Οδηγίας 2014/104 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Νοεμβρίου 2014 «σχετικά με ορισμένους κανόνες που διέπουν τις αγωγές αποζημίωσης βάσει του εθνικού δικαίου για παραβάσεις των διατάξεων του δικαίου ανταγωνισμού των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης» όσο και με το άρθρ.34 της Οδηγίας 2019/1 ορίζεται ότι τα κράτη μέλη οφείλουν να ανακοινώνουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων που τροποποιούν όψεις του δικαίου ανταγωνισμού ή που διέπουν την λειτουργία της εθνικής επιτροπής ανταγωνισμού στην εκάστοτε εθνική νομοθεσία.
Οι παραπάνω νομοθετικές αλλαγές υλοποιούνται μια χρονική περίοδο που οι στρεβλώσεις στην αγορά εξαιτίας των καταναγκαστικών μέτρων περιορισμού της λειτουργίας της οικονομίας αυξάνουν το πλήθος των παρεμβάσεων στις οποίες θα ήταν απαραίτητο να κινητοποιηθεί η Ε.Α. αλλά αυξάνουν και την σημασία της αναγκαίας ανεξαρτησίας της για να μπορέσει να επιτελέσει το έργο της.

Λαμβάνοντας υπόψιν όλα τα παραπάνω ερωτάται ο κύριος Υπουργός:
1) Με ποιο τρόπο διασφαλίστηκε ή ποια μέτρα προτίθεται να λάβει ώστε να διασφαλιστεί το ανεξάρτητο των αξιολογήσεων της Ε.Α. στη περίπτωση που ο ελεγχόμενος ή συνδεδεμένος με αυτόν είναι και χρηματοδότης της;
2) Με ποιο τρόπο ενισχύθηκε ή ποια μέτρα προτίθεται να λάβει ώστε να ενισχυθεί η διοικητική αυτονομία της Επιτροπής Ανταγωνισμού;

Και αιτούμαστε από τον κ. Υπουργό:
1) Να μας καταθέσει το σύνολο της επικοινωνίας του Υπουργείου και της Επιτροπής Ανταγωνισμού προς την DG Comp, όπου κοινοποιήθηκαν οι αλλαγές στην λειτουργία και στους όρους χρηματοδότησης της.
2) Να μας καταθέσει την/τις απάντηση/εις της DG Comp στην παραπάνω επικοινωνία.


Οι ερωτώντες βουλευτές

Χάρης Μαμουλάκης
Χαρίτσης Αλέξης
Αγαθοπούλου Ειρήνη
Αλεξιάδης Τρύφωνας
Αναγνωστοπούλου Σία
Αραχωβίτης Σταύρος
Βαρδάκης Σωκράτης
Γκαρά Νατάσα
Ηγουμενίδης Νίκος
Θραψανιώτης Μανόλης
Μάρκου Κώστας
Μεΐκόπουλος Αλέξανδρος
Μωραΐτης Θάνος
Πούλου Γιώτα
Ραγκούσης Γιάννης
Σαρακιώτης Γιάννης
Σκουρολιάκος Πάνος
Σκούφα Μπέττυ
Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος
Φάμελλος Σωκράτης
Χατζηγιαννάκης Μίλτος
Χρηστίδου Ραλλία
Ψυχογιός Γιώργος

 Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ