ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

26/03/2021

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία: «Παρακράτηση τοκοχρεωλυτικών δόσεων από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων στις συντάξεις κληρονόμων, που αποποιήθηκαν την κληρονομιά του αρχικού δικαιούχου»

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία:  «Παρακράτηση τοκοχρεωλυτικών δόσεων από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων στις συντάξεις κληρονόμων, που αποποιήθηκαν την κληρονομιά του αρχικού δικαιούχου»ΕΡΩΤΗΣΗ
Αθήνα 26 Μαρτίου 2021

Προς τον Υπουργό Οικονομικών


Θέμα: «Παρακράτηση τοκοχρεωλυτικών δόσεων από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων στις συντάξεις κληρονόμων, που αποποιήθηκαν την κληρονομιά του αρχικού δικαιούχου»

Σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 1 και 2:

1.Προς τοκοχρεωλυτικήν εξόφλησιν των δανείων έκαστος συνεταίρος εν ενεργεία δημόσιος πολιτικός, δικαστικός ή στρατιωτικός υπάλληλος ή υπηρέτης εκχωρεί υπέρ του δανειστού.

α) Εκ των τακτικών μηνιαίων αποδοχών του ποσόν μέχρι των τριών δεκάτων αυτών, υπαλλήλων δια του διοικητικού συμβουλίου του συνεταιρισμού εις τον υπουργόν των Οικονομικών σχετικήν έγγραφον δήλωσιν. Βάσει της δηλώσεως ταύτης, ήτις δέον να περιέχη το ποσόν κρατήσεως ως και τον αριθμόν των τοκοχρεωλυτικών δόσεων, ο υπουργός των Οικονομικών ενεργεί την παρακράτησιν του εκχωρηθέντος ποσού υπέρ του δανειστού δια των οικείων ταμιών μέχρις εξοφλήσεως του χρέους του συνεταίρου, και

β) Εκ των 3/4 του εφ`άπαξ βοηθήματος του υπέρ αυτού υφισταμένου εκ των ταμείων προνοίας, άτινα δεν δύναται να είναι κατώτερα των τριάκοντα πέντε χιλιάδων δραχμών προς εξόφλησιν και μετριασμόν των περαιτέρω τοκοχρεωλυτικών δόσεων οι οποίοι θέλουσι παρακρατούνται εκ της συντάξεως του συνεταίρου. Ο εν λόγω μετριασμός ενεργείται κατά τους
ορισμούς ειδικού Δ/τος, προκαλουμένου παρά του υπουργού των Οικονομικών μετά γνωμοδότησιν του συμβουλίου και κατόπιν συμφώνου γνώμης του διοικητικού συμβουλίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

Η ανωτέρω εκχώρησις ενεργείται δια δηλώσεως του συνεταίρου υποβαλλομένης κατά τους ορισμούς της υπό στοιχείον α`περιπτώσεως εις το διοικητικόν συμβούλιον του οικείου ταμείου προνοίας και εις το Ταμείον Παρακαταθηκών και Δανείων. Εαν το κατά την εποχήν της λήψεως του βοηθήματος απομένον χρέος του συνεταίρου είναι κατώτερον των τριών τετάρτων του βοηθήματος καταβάλλεται τω δανειστή το οφειλόμενον ποσόν.

2. Του συνεταίρου δημοσίου πολιτικού ή δικαστικού υπαλλήλου ή υπηρέτου καθισταμένου συνταξιούχου, εφ`όσον η απονεμηθείσα αυτών σύνταξις μετά του μερίσματος είναι τουλάχιστον ίση προς το τριπλάσιον του βαρύνοντος τον συνεταίρον μηνιαίου τοκοχρεωλυσίου, παρακρατείται εξ αυτής και του μερίσματος δυνάμει της δηλώσεως της περιπτώσεως α`της προηγουμένης παραγράφου, το δι`αυτής εκχωρηθέν ποσόν.

Εν εναντία περιπτώσει η κατά την περίπτωσιν β`της προηγουμένης παραγράφου γενομένη εκχώρησις του εφ` άπαξ ποσού εκτείνεται, δυνάμει της παρούσης διατάξεως, μέχρι του όλου, και εκτελείται επί τη αιτήσει του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων προς εξόφλησιν του χρέους του συνεταίρου, μετριαζομενης αναλόγως της περαιτέρω μηνιαίως παρακρατήσεως
εκ της συντάξεως του συνεταίρου, συμφώνως προς τους ορισμούς του ανωτέρω ειδικού διατάγματος.

Οι ορισμοί των ανωτέρω εδαφίων εφαρμόζονται και δια τα μετά τον θάνατον του συνεταίρου δημοσίου πολιτικού ή δικαστικού υπαλλήλου δικαιούμενα συντάξεως πρόσωπο, άτινα υπεισέρχονται εις τα κατά τον παρόντα νόμον δικαιώματα και υποχρεώσεις του θανόντος συνεταίρου.

Όπως αντιλαμβάνεστε από τον συνδυασμό των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 7 του ν. 4202/1929 προκύπτει ότι μετά το θάνατο του δανειολήπτη υπαλλήλου η παρακράτηση των ποσών των τοκοχρεωλυσίων νομίμως χωρεί από τις συνταξιοδοτικές παροχές, που παρέχονται στα δικαιούχα πρόσωπα καθώς έλκουν το δικαίωμα των παροχών αυτών από την ασφαλιστική σχέση του δικαιούχου υπαλλήλου, χωρίς να απαιτείται όπως τα δικαιούμενα αυτά πρόσωπα έχουν αποκτήσει και την ιδιότητα του κληρονόμου.

Επομένως το δικαίωμα του Ταμείου για την παρακράτηση των τοκοχρεωλυτικών δόσεων του δανείου δεν αναιρείται σε περίπτωση αποποίησης της κληρονομιάς διότι το δικαίωμα των ως άνω προσώπων επί των παροχών υπόκειται σε άσκηση ή μη αναγόμενη στη βούληση του ενδιαφερομένου και όχι σε αποδοχή ή αποποίηση σύμφωνα και με τη σχετική Γνωμοδότηση 78/2017 του ΝΣΚ.

Εν προκειμένω η διάταξη του νόμου είναι μεν ρητή, ωστόσο είναι ουσιαστικά άδικη καθώς οι κληρονόμοι, που έχουν αποποιηθεί της κληρονομίας εξαιτίας της οικονομικής τους αδυναμίας να ανταπεξέλθουν ακριβώς στα χρέη της αυτής, καλούνται να καταβάλλουν δόσεις δανείου από μία κληρονομιά, που δεν θα λάβουν ουσιαστικά ποτέ. Επισημαίνεται, ότι στις πλείστες των περιπτώσεων η χορήγηση των δανείων αυτών αφορά την αγορά ακινήτων, τα οποία οι κληρονόμοι εγκαταλείπουν με την αποποίηση. Έτσι αν και χάνουν την περιουσία του κληρονομούμενου με την αποποίηση, ταυτόχρονα καλούνται να πληρώσουν τη δόση του δανείου.

Επειδή στους δύσκολους οικονομικά καιρούς που διανύουμε, η ρύθμιση είναι προδήλως άδικη και προσβάλλει την αρχή της ισότητας, αφού επιφυλάσσεται μόνο για τους κληρονόμους δανειοληπτών του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, καθώς στα ιδιωτικά πιστωτικά ιδρύματα δεν υφίσταται τέτοια εκχώρηση δανείου.

Επειδή το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων δεν λειτουργεί πλέον ως Χρηματοπιστωτικός Οργανισμός και επομένως πρόκειται περί ευάριθμων δανειοληπτών.

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός

Προτίθεται να προβεί σε ειδική ρύθμιση για τους κληρονόμους δανειοληπτών του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, που έχουν αποποιηθεί την κληρονομία του αρχικού δικαιούχου, ώστε να απαλλάσσονται από την καταβολή των δόσεων με την αποποίηση της κληρονομιάς;


Οι ερωτώντες Βουλευτές

Γιαννούλης Χρήστος

Αθανασίου Αθανάσιος (Νάσος)

Αμανατίδης Ιωάννης

Αυλωνίτης Αλέξανδρος – Χρήστος

Βαρδάκης Σωκράτης

Βέττα Καλλιόπη

Γκιόλας Ιωάννης

Ζουράρις Κωνσταντίνος

Καφαντάρη Χαρούλα (Χαρά)

Κασιμάτη Ειρήνη (Νίνα)

Μάλαμα Κυριακή

Μάρκου Κωνσταντίνος

Μαμουλάκης Χαράλαμπος (Χάρης)

Μπάρκας Κωνσταντίνος


Μωραϊτης Αθανάσιος (Θάνος)

Πέρκα Θεοπίστη (Πέτη)

Σκουρολιάκος Παναγιώτης (Πάνος)

Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος (Αλέκος)

Τσίπρας Γεώργιος

Χαρίτου Δημήτριος (Τάκης)

Χρηστίδου Ραλλία

Ψυχογιός Γεώργιος

 

 

 

 

 Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ