ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube Instagram

21/11/2022

Τροπολογία ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Καθορισμός κανόνων διαφάνειας στις ανεξάρτητες οντότητες διαχείρισης του άρθρου 32 του νόμου 4481/17 - Επαναφορά της καταργηθείσας παρ. 4 του άρθρου 32 του νόμου 4481/17

Τροπολογία ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Καθορισμός κανόνων διαφάνειας στις ανεξάρτητες οντότητες διαχείρισης του άρθρου 32 του νόμου 4481/17 - Επαναφορά της καταργηθείσας παρ. 4 του άρθρου 32 του νόμου 4481/17Τροπολογία-προσθήκη με θέμα: «Καθορισμός κανόνων διαφάνειας στις ανεξάρτητες οντότητες διαχείρισης του άρθρου 32 του νόμου 4481/17. Επαναφορά της καταργηθείσας παρ. 4 του άρθρου 32 του νόμου 4481/17» κατέθεσαν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία στο σ/ν του Υπ. Πολιτισμού για τον καθορισμό κανόνων σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων.

Ακολουθεί το κείμενο της αιτιολογικής έκθεσης:

Με την προσθήκη στο άρθρο 2 παρ. 6 του ν. 4481/2017 προβλέπεται υποχρέωση των ΑΟΔ ανάρτησης στον ιστότοπό τους καταλόγου των συμβάσεων εκπροσώπησης που έχει συνάψει (περ. θ΄) και του επικαιροποιημένου ανά εξάμηνο ρεπερτορίου που εκπροσωπεί (περ. Ιθ΄).

Με την επαναφορά του καταργηθέντος (με το άρθρο 76 του Ν. 4761/2020) άρθρου 32 § 4 του Ν. 4481/2017 (προσαρμοσμένου στην τροποποίηση υπό Α-1) προβλέπεται υποχρέωση των ΑΟΔ υποβολής στον ΟΠΙ των στοιχείων που υποχρεούνται να αναρτούν στον ιστότοπό τους, προκειμένου να καθίσταται εφικτός ο έλεγχος συμμόρφωσης και να εξυπηρετείται η αρχή της διαφάνειας λειτουργίας των ΑΟΔ.

Συγχρόνως, με την τροποποίηση αυτή, περιφρουρείται η ασφάλεια των συναλλαγών, προστατεύονται οι χρήστες από τυχόν αυθαίρετες και υπερβολικές χρεώσεις εκ μέρους της ΑΟΔ και αποτρέπεται η νόθευση, ο αθέμιτος ανταγωνισμός και η δημιουργία σύγχυσης στους χρήστες.

Με την προσθήκη του τελευταίου εδαφίου στο άρθρο 32 § 5 του Ν. 4481/2017 διασφαλίζεται η μη καταστρατήγηση του άρθρου 32 § 1 εδ. α΄ του Ν. 4481/2017 και της ρητής απαγόρευσης σε ΑΟΔ να προβαίνουν σε υποχρεωτική συλλογική διαχείριση και διασαφηνίζεται ότι οι ΑΟΔ δεν μπορούν να καθίστανται μέλη ΟΣΔ ή να συμβάλλονται με ΟΣΔ με οποιονδήποτε τρόπο με αντικείμενο την υποχρεωτική συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων και την διανομή αυτών σε δικαιούχους συμπεριλαμβανομένης της εύλογης αμοιβής του άρθρου 18 του Ν. 2121/1993 (αναπαραγωγή για ιδιωτική χρήση).

Με τη μεταβατική διάταξη εισάγεται διαχρονικό δίκαιο προκειμένου να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση των ήδη λειτουργούντων ΑΟΔ με τις νέες τροποποιήσεις του νομοθετικού πλαισίου.

Πρόκειται περί ερμηνευτικής διάταξης των άρθρων 32 § 1 εδ. α΄ και του άρθρου 50 του Ν. 4481/2017, η οποία διασαφηνίζει το συγκεκριμένο ζήτημα.

Με την προσθήκη στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 18 παρ. 9 του 2121/1993 αίρεται η αδιέξοδη κατάσταση, στην οποία έχει περιέλθει σήμερα η κοινωνία δικαιούχων ΟΣΔ του άρθρου 18 του Ν. 4481/2017 (εύλογη αμοιβή από την ιδιωτική αναπαραγωγή), με την αδυναμία του ΟΠΙ να προσδιορίσει οριστικά τα ποσοστά κατανομής της εύλογης αμοιβής ιδιωτικής αντιγραφής, με συνέπεια την αποστέρηση από τους δικαιούχους της κοινωνίας την παροχή της δικαστικής προστασίας, παραβιάζοντας το σχετικό συνταγματικό δικαίωμα για προσφυγή στη δικαιοσύνη.

Με τη μεταβατική διάταξη εισάγεται διαχρονικό δίκαιο προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στον ΟΠΙ, έστω με τόσο μεγάλη καθυστέρηση να εκδώσει την απόφαση κατανομής της εύλογης αμοιβής ανά δικαιούχο ΟΣΔ το τρέχον έτος.

 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ
Στο σ/ν του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού «Καθορισμός κανόνων σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων που ισχύουν για ορισμένες επιγραμμικές μεταδόσεις ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών και αναμεταδόσεις τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών προγραμμάτων, με τη διατήρηση υψηλού επιπέδου προστασίας των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων στην ψηφιακή ενιαία αγορά και με το δικαίωμα του δημοσίου δανεισμού και την αναπαραγωγή πρόσθετου αντιτύπου από μη κερδοσκοπικές βιβλιοθήκες ή αρχεία- Τροποποίηση ν. 2121/1993 και ν. 4481/2017 - Ενσωμάτωση των Οδηγιών (ΕΕ) 2019/789, (ΕΕ) 2019/790 και 2006/115/ΕΚ
ΘΕΜΑ: Καθορισμός κανόνων διαφάνειας στις ανεξάρτητες οντότητες διαχείρισης του άρθρου 32 του νόμου 4481/17. Επαναφορά της καταργηθείσας παρ 4 του άρθρου 32 του νόμου 4481/17.
Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Με την προσθήκη στο άρθρο 2 παρ. 6 του ν. 4481/2017 προβλέπεται υποχρέωση των ΑΟΔ ανάρτησης στον ιστότοπό τους καταλόγου των συμβάσεων εκπροσώπησης που έχει συνάψει (περ. θ΄) και του επικαιροποιημένου ανά εξάμηνο ρεπερτορίου που εκπροσωπεί (περ. Ιθ΄).
Με την επαναφορά του καταργηθέντος (με το άρθρο 76 του Ν. 4761/2020) άρθρου 32 § 4 του Ν. 4481/2017 (προσαρμοσμένου στην τροποποίηση υπό Α-1) προβλέπεται υποχρέωση των ΑΟΔ υποβολής στον ΟΠΙ των στοιχείων που υποχρεούνται να αναρτούν στον ιστότοπό τους, προκειμένου να καθίσταται εφικτός ο έλεγχος συμμόρφωσης και να εξυπηρετείται η αρχή της διαφάνειας λειτουργίας των ΑΟΔ.
Συγχρόνως, με την τροποποίηση αυτή, περιφρουρείται η ασφάλεια των συναλλαγών, προστατεύονται οι χρήστες από τυχόν αυθαίρετες και υπερβολικές χρεώσεις εκ μέρους της ΑΟΔ και αποτρέπεται η νόθευση, ο αθέμιτος ανταγωνισμός και η δημιουργία σύγχυσης στους χρήστες.
Με την προσθήκη του τελευταίου εδαφίου στο άρθρο 32 § 5 του Ν. 4481/2017 διασφαλίζεται η μη καταστρατήγηση του άρθρου 32 § 1 εδ. α΄ του Ν. 4481/2017 και της ρητής απαγόρευσης σε ΑΟΔ να προβαίνουν σε υποχρεωτική συλλογική διαχείριση και διασαφηνίζεται ότι οι ΑΟΔ δεν μπορούν να καθίστανται μέλη ΟΣΔ ή να συμβάλλονται με ΟΣΔ με οποιονδήποτε τρόπο με αντικείμενο την υποχρεωτική συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων και την διανομή αυτών σε δικαιούχους συμπεριλαμβανομένης της εύλογης αμοιβής του άρθρου 18 του Ν. 2121/1993 (αναπαραγωγή για ιδιωτική χρήση).
Με τη μεταβατική διάταξη εισάγεται διαχρονικό δίκαιο προκειμένου να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση των ήδη λειτουργούντων ΑΟΔ με τις νέες τροποποιήσεις του νομοθετικού πλαισίου.
Πρόκειται περί ερμηνευτικής διάταξης των άρθρων 32 § 1 εδ. α΄ και του άρθρου 50 του Ν. 4481/2017, η οποία διασαφηνίζει το συγκεκριμένο ζήτημα.
Με την προσθήκη στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 18 παρ. 9 του 2121/1993 αίρεται η αδιέξοδη κατάσταση, στην οποία έχει περιέλθει σήμερα η κοινωνία δικαιούχων ΟΣΔ του άρθρου 18 του Ν. 4481/2017 (εύλογη αμοιβή από την ιδιωτική αναπαραγωγή), με την αδυναμία του ΟΠΙ να προσδιορίσει οριστικά τα ποσοστά κατανομής της εύλογης αμοιβής ιδιωτικής αντιγραφής, με συνέπεια την αποστέρηση από τους δικαιούχους της κοινωνίας την παροχή της δικαστικής προστασίας, παραβιάζοντας το σχετικό συνταγματικό δικαίωμα για προσφυγή στη δικαιοσύνη.
Με τη μεταβατική διάταξη εισάγεται διαχρονικό δίκαιο προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στον ΟΠΙ, έστω με τόσο μεγάλη καθυστέρηση να εκδώσει την απόφαση κατανομής της εύλογης αμοιβής ανά δικαιούχο ΟΣΔ το τρέχον έτος.


Β. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1) Άρθρο 2 § 6 Ν. 4481/2017
«Η παρ. 1 του άρθρου 22, τα άρθρα 25 και 27, οι περ. α`, β`, γ`, στ`, ζ`, η`, θ΄ και ιθ΄ της παρ. 1 και η παρ. 3 του άρθρου 28, το άρθρο 32, το άρθρο 43, τα άρθρα 46 και 47 και το άρθρο 49, εφαρμόζονται σε όλες τις ανεξάρτητες οντότητες διαχείρισης που είναι εγκατεστημένες στην Ελληνική Επικράτεια».
2) Επαναφορά του καταργηθέντος (με το άρθρο 76 του Ν. 4761/2020) άρθρου 32 § 4 του Ν. 4481/2017 (προσαρμοσμένου στην τροποποίηση υπό Α-1)
«Οι ανεξάρτητες οντότητες διαχείρισης, εντός τριμήνου από τη δραστηριοποίησή τους, υποχρεούνται να υποβάλουν στον ΟΠΙ τις πληροφορίες, που προβλέπονται στις περιπτώσεις α΄, β΄, γ΄, στ΄, ζ΄, η΄, θ΄ και ιθ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 28, καθώς επίσης πληροφορίες αναφορικά με τις συμβάσεις εκπροσώπησης αν δραστηριοποιούνται ως αποκλειστικοί αντιπρόσωποι. Αυτές οι πληροφορίες πρέπει να επικαιροποιούνται αμέσως μετά από κάθε μεταβολή τους και σε κάθε περίπτωση μία φορά κάθε έτος, έως την 31η Ιανουαρίου, σύμφωνα και με την παράγραφο 7 του άρθρου 4. Επί των στοιχείων αυτών μπορεί να ζητηθεί συμπλήρωση ή επεξήγηση».
3) Προσθήκη τελευταίου εδαφίου στο άρθρο 32 § 5 του Ν. 4481/2017
«Δεν επιτρέπεται σε ΑΟΔ του παρόντος να καθίσταται μέλoς σε Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης, είτε να συμβάλλεται με αυτόν στο πλαίσιο οποιασδήποτε άλλης συμβατικής σχέσεως με αντικείμενο την υποχρεωτική συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων και διανομή αυτών στους δικαιούχους».
Μεταβατική διάταξη: «Τα άρθρα 2 § 6 και 32 §§ 4 και 5 του Ν. 4481/2017 ισχύουν όπως τροποποιούνται αναδρομικώς από 1-1-2021, χορηγείται δε προθεσμία τριάντα ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου προς τους υπόχρεους ΑΟΔ προς συμμόρφωση».
4) Άρθρο 18 § 9 Ν. 2121/1993
Προτεινόμενη προσθήκη στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 18 & 9 του 2121/1993.
«Όταν στην ίδια κατηγορία ή υποκατηγορία δικαιούχων υπάρχουν περισσότεροι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης και η συμφωνία για τη μεταξύ τους κατανομή του ποσοστού της εύλογης αμοιβής δεν έχει επιτευχθεί μέχρι την 1η Απριλίου εκάστου έτους, η κατανομή των ποσοστών της εύλογης αυτής αμοιβής στους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης της κάθε κατηγορίας ή υποκατηγορίας δικαιούχων, ο τρόπος είσπραξης και καταβολής, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια καθορίζεται με απόφαση του ΟΠΙ, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί το αργότερο εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών μηνών από τη διαπίστωση της αδυναμίας συμφωνίας ως ανωτέρω και σε κάθε περίπτωση έως την 30η Ιουνίου εκάστου έτους, άλλως οι Οργανισμοί Συλλογικής Διαχείρισης δικαιούνται να ζητήσουν τον καθορισμό της εν λόγω αμοιβής δικαστικώς ως κατωτέρω. Η απόφαση του ΟΠΙ διαμορφώνεται σύμφωνα με τις απόψεις των ενδιαφερόμενων οργανισμών συλλογικής διαχείρισης, την καλή πίστη, τα συναλλακτικά ήθη και τις ακολουθούμενες πρακτικές σε διεθνές και κοινοτικό επίπεδο. Οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης που δεν συμφωνούν με την απόφαση του ΟΠΙ, μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο δικάζον, κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, να καθορίσει άλλη κατανομή, οι οφειλέτες όμως υποχρεούνται να καταβάλουν στους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης την εύλογη αμοιβή με βάση την απόφαση του ΟΠΙ. Η καταβολή αυτή συνεπάγεται την εξόφληση και ελευθέρωσή τους».
Μεταβατική διάταξη: «Το άρθρο 18 § 9 Ν. 2121/1993 ισχύει όπως τροποποιείται αναδρομικώς από 1-1-2022, χορηγείται δε για την πρώτη εφαρμογή της τροποποιημένης διάταξης προθεσμία εκδόσεως της απόφασης του ΟΠΙ έως 31-12-2022».
Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 2022

Οι προτείνοντες Βουλευτές
Σκουρολιάκος Παναγιώτης (Πάνος)

Αμανατίδης Γιάννης

Αναγνωστοπούλου Σία

Βαγενά Άννα

Βερναρδάκης Χριστόφορος

Βέττα Καλλιόπη

Μάρκου Κώστας

Μωραΐτης Θάνος

Σκουρλέτης Πάνος

Σκούφα Μπέττυ

Χρηστίδου ΡαλλίαΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ