ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube Instagram

17/01/2023

Τροπολογία βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ: Επαναφορά διάταξης περί μη υποχρεωτικότητας των δήμων για άσκηση ενδίκων μέσων σε υποθέσεις μετατροπής εργασιακών σχέσεων δημοτικών υπαλλήλων

Τροπολογία βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ: Επαναφορά διάταξης περί μη υποχρεωτικότητας των δήμων για άσκηση ενδίκων μέσων σε υποθέσεις μετατροπής εργασιακών σχέσεων δημοτικών υπαλλήλωνΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ


Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα»

Θέμα: «Επαναφορά διάταξης περί μη υποχρεωτικότητας των δήμων για άσκηση ενδίκων μέσων σε υποθέσεις μετατροπής εργασιακών σχέσεων δημοτικών υπαλλήλων»

Α. Αιτιολογική Έκθεση

Με το άρθρο 37 του Ν. 4915/2022 τροποποιήθηκε η περ. ι) της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως είχε διαμορφωθεί και με το άρθρο 54 του Ν. 4447/2016, και κατέστη υποχρεωτική για τους δήμους η άσκηση όλων των ένδικων βοηθημάτων και των ένδικων μέσων, όταν οι υποθέσεις αφορούν στον προσδιορισμό ή τη μετατροπή της εργασιακής σχέσης μεταξύ εργαζομένων και του δήμου.
Ως γνωστόν οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης α’ βαθμού απολαμβάνουν σύμφωνα με το άρθρο 102 του Συντάγματος οικονομικής και διοικητικής αυτοτέλειας, στο πλαίσιο ενάσκησης των αρμοδιοτήτων τους.
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν την ανωτέρω συνταγματική επιταγή δια της προτεινόμενης τροπολογίας αίρεται ο υποχρεωτικός χαρακτήρας και τίθεται στη διακριτική ευχέρεια εκάστου δήμου η δυνατότητα άσκησης ή μη ενδίκων βοηθημάτων και μέσων σε υποθέσεις δικών που αφορούν στον προσδιορισμό ή τη μετατροπή της εργασιακής σχέσης μεταξύ εργαζομένων και δήμων.
Η απόφαση περί μη άσκησης ενδίκων μέσων και βοηθημάτων θα πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας περί του ύψους και της ύπαρξης των αναγκαίων πιστώσεων με αναφορά στους ΚΑΕ που θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του δήμου (τρέχοντα και τους επόμενους).    


Β. Τροπολογία-Προσθήκη
Άρθρο…

Στην περ. ι) της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) Επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) Στο πρώτο εδάφιο διαγράφονται οι λέξεις “πλην των περιπτώσεων δικών που αφορούν στον προσδιορισμό ή τη μετατροπή της εργασιακής σχέσης μεταξύ εργαζομένων και του δήμου, στις οποίες η άσκηση ενδίκων μέσων είναι υποχρεωτική”, β) στο πέμπτο εδάφιο διαγράφονται οι λέξεις “πλην αυτών που αφορούν στον προσδιορισμό ή τη μετατροπή της εργασιακής σχέσης κατά τα προβλεπόμενα στο πρώτο εδάφιο”, γ) προστίθεται νέο έκτο εδάφιο και η περ. ι) της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 διαμορφώνεται ως εξής:

ι) Αποφασίζει για την υποβολή προσφυγών στις διοικητικές αρχές και αποφασίζει για την άσκηση ή μη όλων των ένδικων βοηθημάτων και των ένδικων μέσων, καθώς και για την παραίτηση από αυτά. Επίσης, αποφασίζει τον συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που έχει αντικείμενο ποσό έως εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Όταν το αντικείμενο της δίκης είναι άνω του ποσού αυτού, τότε εισηγείται τη λήψη απόφασης από το δημοτικό συμβούλιο. Δεν επιτρέπεται συμβιβασμός ή κατάργηση δίκης για απαιτήσεις μισθών, επιδομάτων, αποζημιώσεων, εξόδων παράστασης, εξόδων κίνησης και γενικά μισθολογικών παροχών οποιασδήποτε μορφής, εξαιρουμένων εκείνων για τις οποίες το νομικό ζήτημα έχει επιλυθεί με απόφαση ανωτάτου δικαστηρίου. Η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τις περιπτώσεις των προηγούμενων εδαφίων, λαμβάνεται ύστερα από γνωμοδότηση δικηγόρου, η έλλειψη της οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής απόφασης. Ειδικά για τις περιπτώσεις προσδιορισμού ή μετατροπής της εργασιακής σχέσης μεταξύ εργαζομένων και δήμου, η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί μη άσκησης ένδικων μέσων συνοδεύεται -πέραν της γνωμοδότησης δικηγόρου- υποχρεωτικά και από βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας σχετικά με το ύψος και τη διαθεσιμότητα των αναγκαίων πιστώσεων που θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του δήμου. Η παρούσα ρύθμιση ισχύει και όταν η αρμοδιότητα ασκείται από το δημοτικό συμβούλιο.
                        
Αθήνα, 17/01/2023


Οι προτείνοντες βουλευτές

Ραγκούσης Ιωάννης

Ζαχαριάδης Κωνσταντίνος

Χατζηγιαννάκης Μίλτος

Τόλκας ΆγγελοςΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ