ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube Instagram

21/02/2023

Ερώτηση Β. Κόκκαλη: Να ενταχθούν αυτοδικαίως στην λίστα εκκρεμών αιτημάτων χορήγησης όρων σύνδεσης ΔΕΔΔΗΕ οι παραγωγοί που εξαιτίας των μέτρων την περίοδο της πανδημίας δεν υπέβαλαν ετήσια δήλωση

Ερώτηση Β. Κόκκαλη: Να ενταχθούν αυτοδικαίως στην λίστα εκκρεμών αιτημάτων χορήγησης όρων σύνδεσης ΔΕΔΔΗΕ οι παραγωγοί που εξαιτίας των μέτρων την περίοδο της πανδημίας δεν υπέβαλαν ετήσια δήλωσηΕρώτηση

Προς τον κ. Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΘΕΜΑ: Να ενταχθούν αυτοδικαίως στην λίστα εκκρεμών αιτημάτων χορήγησης όρων σύνδεσης ΔΕΔΔΗΕ οι παραγωγοί που εξαιτίας των μέτρων την περίοδο της πανδημίας δεν υπέβαλαν ετήσια δήλωση

Στους αναρτημένους καταλόγους του ΔΕΔΔΗΕ, όπως αυτοί επικαιροποιούνται  τα ανά μήνα και ανά περιοχή, περιλαμβάνονται: αφενός τα εκκρεμή αιτήματα με πλήρη φάκελο για χορήγηση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης, αφετέρου και τα αιτήματα διατήρησης σε εκκρεμότητα των αιτήσεων για χορήγηση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης, για τις οποίες έχει χορηγηθεί από τον ΔΕΔΔΗΕ επιστολή αδυναμίας σύνδεσης στο Δίκτυο. Τα εν λόγω αιτήματα ομαδοποιούνται, ταξινομούνται και εξετάζονται με βάση το ειδικό πλαίσιο προτεραιότητας εξέτασης της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΕ/84014/7123 (ΦΕΚ Β’ 4333/12.10.2022).

Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο, μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου πληρότητας και ορθότητας των εν λόγω αιτημάτων, αυτά κατατάσσονται σε σειρά προτεραιότητας εξέτασης και συμπεριλαμβάνονται στους επόμενους σχετικούς καταλόγους. Η δε κατάταξη του συνόλου των εκκρεμών αιτημάτων για χορήγηση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης σταθμών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ γίνεται αυτοτελώς ανά Περιοχή ΔΕΔΔΗΕ και οι κατάλογοι Περιοχών ΔΕΔΔΗΕ, οι οποίοι καταρτίζονται στους δύο επιμέρους καταλόγους περιλαμβάνουν Εκκρεμή Νέα Αιτήματα (1ο φύλλο excel) και Αιτήματα Διατήρησης σε Εκκρεμότητα (2ο Φύλλο excel), σύνδεσης σταθμών που εγκαθίστανται στην ευρύτερη περιοχή αρμοδιότητας της εκάστοτε Περιοχής ΔΕΔΔΗΕ. Ειδικότερα δε, η λίστα των αιτημάτων διατήρησης σε εκκρεμότητα επικαιροποιούνταν κατόπιν υποβολής από τον παραγωγό του έργου, ετησίως, αιτήσεως στο ΔΕΔΔΗΕ περί διατήρησης του αιτήματος σε εκκρεμότητα, ώστε να εξεταστεί με τον προβλεπόμενο τρόπο και την σειρά προτεραιότητας, και να λάβει όρους σύνδεσης στο δίκτυο, όταν παύσει να είναι σε ισχύ η αδυναμία σύνδεσης.

Το ως άνω θεσμικό πλαίσιο ήταν σε ισχύ και για τα αιτήματα που υπεβλήθησαν κατά τα έτη πριν την έναρξη ισχύος των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας, δηλαδή πριν το έτος 2020. Κατά την διάρκεια της πανδημίας όμως, δεν υπήρξε νομοθετική πρόβλεψη περί αναστολής των προθεσμιών της ετήσιας εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διατήρηση των ήδη υποβληθέντων και αποδεκτών αιτημάτων, ώστε αυτά να εξακολουθούν να περιλαμβάνονται στην λίστα των εκκρεμών αιτήσεων και να υφίσταται το δικαίωμα χορήγησης όρων σύνδεσης με το Δίκτυο. Συνέπεια αυτού, ήταν για πλήθος αποδεκτών αιτημάτων, για τα οποία είχε ήδη καταβληθεί η εγγυητική επιστολή, να μην έχει καταστεί εφικτή η υποβολή της ετήσιας αίτησης επικαιροποίησης της εκδήλωσης ενδιαφέροντος για χορήγηση όρων σύνδεσης το έτος 2021, για λόγους αντικειμενικής αδυναμίας και μη αναγόμενης σε υπαιτιότητα των παραγωγών, αλλά για λόγους που αφορούσαν στην έλλειψη προσωπικού στον ΔΕΔΔΗΕ, στην εκ περιτροπής απασχόληση του, στην αδυναμία προσέλευσης και φυσικής παρουσίας και στην έλλειψη πρόβλεψης ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επικαιροποίηση της λίστας.
Κατόπιν τούτου, ο ΔΕΔΔΗΕ για πλήρη και αποδεκτά αιτήματα, για τα οποία παραγωγοί υπέβαλαν το 2022, μετά την λήξη των μέτρων της πανδημίας, αιτήσεις συνέχισης εκδήλωσης ενδιαφέροντος σύνδεσης με το Δίκτυο, απήντησε ότι δεν μπορούν  να γίνουν δεκτές, λόγω μη σχετικής νομοθετικής πρόβλεψης.

Όμως, με το νέο θεσμικό πλαίσιο προτεραιότητας στην χορήγηση οριστικών Προσφορών Σύνδεσης για σταθμούς ΑΠΕ, ΣΗΘΥΑ κ.λ.π για το Διαχειριστή του Δικτύου, προβλέφθηκε ότι στην ειδική περίπτωση κατά την οποία ο αρμόδιος Διαχειριστής διαπιστώνει προφανή αδυναμία σύνδεσης, χωρίς να απαιτείται η διενέργεια τεχνικής εξέτασης, εκδίδει αρνητική απάντηση επί της σχετικής υποβληθείσας αίτησης για χορήγηση οριστικής προσφοράς σύνδεσης, ανεξαρτήτως της σειράς προτεραιότητας εξέτασης αιτήσεων για χορήγηση οριστικής προσφοράς σύνδεσης και ότι σε περίπτωση που κατά την εξέταση αίτησης για χορήγηση οριστικής προσφοράς σύνδεσης, προκύψει αδυναμία σύνδεσης του σταθμού στο Δίκτυο, ο ενδιαφερόμενος δύναται εντός ενός (1) μήνα από τη γνωστοποίηση της αδυναμίας σύνδεσης να αιτηθεί τη διατήρηση της αίτησης σε εκκρεμότητα. Ο Διαχειριστής εφόσον λάβει ή έχει ήδη λάβει σχετικό αίτημα, με την προϋπόθεση ότι διατηρείται σε ισχύ η άδεια παραγωγής ή η Βεβαίωση Παραγωγής ή Βεβαίωση Παραγωγής Ειδικού Έργου, όπου απαιτείται κατά τις κείμενες διατάξεις, και με την προϋπόθεση ότι διατηρείται η προβλεπόμενη εγγυητική επιστολή, στις περιπτώσεις που απαιτείται, διατηρεί την αίτηση σε εκκρεμότητα για διάστημα πέντε (5) ετών και χορηγεί Οριστική Προσφορά Σύνδεσης, εάν και όταν αυτό είναι τεχνικά εφικτό.

Επειδή, σύμφωνα με την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/28857/1083 ΦΕΚ Β 940 2020, η οποία ίσχυσε πριν την  κατάργησή της  με την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΓΔΕ/84014/7123 (ΦΕΚ Β` 4333/12.08.2022), ο Διαχειριστής, διατηρεί την αίτηση σε εκκρεμότητα για πέντε (5) έτη (από την ημερομηνία υποβολής της), εφόσον λάβει σχετικό αίτημα από τον ενδιαφερόμενο εντός ενός (1) μηνός από τη γνωστοποίηση της αδυναμίας σύνδεσης ή έχει ήδη λάβει σχετικό αίτημα και εφόσον λαμβάνει ετησίως έγγραφη δήλωση από τον ενδιαφερόμενο περί της επιθυμίας του για τη διατήρηση σε ισχύ της υπόψη αιτήσεώς του, με την προϋπόθεση ότι διατηρείται σε ισχύ η άδεια παραγωγής ή η Βεβαίωση Παραγωγής ή Βεβαίωση Παραγωγής Ειδικού Έργου.

Επειδή, από τα ανωτέρω, προκύπτει, ότι σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο, η αίτηση που είναι πλήρης και έχει δοθεί εγγυητική επιστολή διατηρείται σε εκκρεμότητα για διάστημα πέντε (5) ετών και χορηγείται Οριστική Προσφορά Σύνδεσης, εάν και όταν αυτό είναι τεχνικά εφικτό, χωρίς να απαιτείται κάθε έτος ο παραγωγός να υποβάλλει νέα αίτηση για την διατήρηση του αιτήματος σε εκκρεμότητα, όπως ίσχυε υπό το προηγούμενο νομοθετικό καθεστώς.

Επειδή, η κατάργηση της ετήσιας υποχρέωσης του παραγωγού να ανανεώνει επί 5 έτη την εκδήλωση διατήρησης της αιτήσεως σε εκκρεμότητα, προφανώς δηλώνει την πρόθεση του νομοθέτη να καταργήσει μια γραφειοκρατική ετήσια διαδικασία.

Επειδή, είναι προφανής και άδικη η δυσμενής κατάσταση, την οποία έχουν υποστεί μικροί παραγωγοί, καθώς σε χρόνο πριν το νέο νομοθετικό πλαίσιο, αφενός καλούνταν να επικαιροποιήσουν κάθε έτος την αίτησή τους, ώστε αυτή να διατηρείται στην λίστα των εκκρεμών αιτημάτων, ενώ πλέον αυτή ανανεώνεται κάθε 5 έτη. Αφετέρου, η ακύρωση των αιτημάτων παραγωγών, λόγω μη υποβολής αιτήσεως ειδικά το έτος 2021, κατά την διάρκεια ισχύος πληθώρας μέτρων από την Πολιτεία για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του Κορωνοϊού Covid – 19, για λόγους αντικειμενικής αδυναμίας, που συνιστούν ανωτέρα βία, και δεν ανάγονται σε δική τους υπαιτιότητα, συνιστά δυσμενή διάκριση και προκαλεί οικονομική ζημία.
Επειδή, είναι δίκαιο, σύμφωνα και με την ratio του νέου νομοθετικού πλαισίου, να υπάρξει νομοθετική πρόβλεψη, σύμφωνα με την οποία θα ρυθμίζεται η αυτοδίκαιη και εκ του νόμου ανανέωση της εκδήλωσης ενδιαφέροντος χορήγησης όρων σύνδεσης από μικρούς παραγωγούς, για τις οποίες δεν υπεβλήθη ετήσιο αίτημα κατά την περίοδο που διήρκεσαν τα μέτρα παράτασης προθεσμιών προς την διοίκηση.

Επειδή, είναι άδικο και άνισο μέτρο, να χάσουν οι παραγωγοί αυτοί, το δικαίωμα ο αρμόδιος Διαχειριστής να τους χορηγήσει την οριστική προσφορά σύνδεσης, όταν καταστεί δυνατή η σύνδεση του σταθμού, με βάση την προτεραιότητα της αρχικής αίτησης τους, για την οποία εξαρχής υπέβαλαν αίτημα διατήρησης.

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός

Προτίθεται να λάβει νομοθετική πρωτοβουλία, ώστε τα αιτήματα διατήρησης σε εκκρεμότητα των αιτήσεων για χορήγηση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης σταθμών ΑΠΕ, που ακυρώθηκαν λόγω μη υποβολής αίτησης το έτος 2021 -2022, να μην ακυρωθούν, αλλά να διατηρηθούν αυτοδικαίως στην λίστα του ΔΕΔΔΗΕ «Αιτήματα Διατήρησης σε Εκκρεμότητα σύνδεσης σταθμών» και να ισχύουν 5 έτη από την ημερομηνία υποβολής της πρώτης αίτησης;Ο ερωτών βουλευτής
Κόκκαλης  ΒασίλειοςΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ