ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

07/05/2008

Απόδοση παραχωρητηρίων Δραπετσώνας στους νόμιμους δικαιούχους και διατήρηση υφιστάμενου καθεστώτος

Ερώτηση Θ.Δρίτσα και Π.Λαφαζάνη προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής ΑλληλεγγύηςΜε την Προγραμματική Σύμβαση της 2/9/1986 ανάμεσα 1) στο Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας, νόμιμα εκπροσωπούμενο από την Υφυπουργό Μαρία Κυπριωτάκη, 2) το ΝΠΔΔ με την επωνυμία  Αυτόνομος Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας (ΑΟΕΚ), που εκπροσωπείτο νόμιμα από τον Πρόεδρο του ΔΣ αυτού Γεώργιο Μπιρδιμίρη και 3) το Δήμο Δραπετσώνας που εκπροσωπείτο από το Δήμαρχο του Νίκο Χατζόπουλο,  ανατέθηκε στο Δήμο Δραπετσώνας από το Υπ. Υγείας, η κατασκευή οκτώ πολυκατοικιών σε πέντε Οικοδομικά Τετράγωνα (ΟΤ) ιδιοκτησίας του Υπ. Υγείας, που θα περιλάμβαναν 172 κατοικίες, καθώς και η καθαίρεση των υπαρχόντων κτισμάτων στους χώρους κατασκευής των πολυκατοικιών.

Ως χώροι κατασκευής παραχωρήθηκαν από το Υπ. Υγείας με την προαναφερθείσα σύμβαση, τα παραπάνω πέντε Οικοδομικά Τετράγωνα του συνεταιρισμού Τσιμεντάδικα Δραπετσώνας (ζώνη Ε-Ζ), επί των οποίων το ΥΠΕΧΩΔΕ συνέταξε και ενέκρινε, με την απόφαση 35179/705/85, Πολεοδομική Μελέτη Γενικής Διάταξης των Κτιρίων κατά το συνεχές σύστημα (ΓΟΚ ʼ73) που ίσχυε στην περιοχή και η Πολεοδομία έκδωσε τις σχετικές Οικοδομικές  Άδειες 437,435/86.

Επίσης, για την υλοποίηση των παραπάνω εκδόθηκαν οι υπʼ αρ. 308,309/1985 άδειες κατεδάφισης όλων των υπαρχόντων κτισμάτων στα πέντε Ο.Τ. της ιδιοκτησίας του Υπ. Υγείας, τα οποία παλαιά κτίσματα, κατασκευασμένα με χίλιες στερήσεις, στέγαζαν μέχρι τότε τους δικαιούχους των 172 νέων διαμερισμάτων του υπό εξέλιξη τότε στεγαστικού προγράμματος.

Με την ολοκλήρωση της κατασκευής και ενώπιον της νόμιμης επιτροπής στις 7/11/1990, έγινε η κλήρωση 161 διαμερισμάτων στους δικαιούχους των κατεδαφιστέων οικιών της περιοχής του στεγαστικού και συντάχθηκε σχετικό Πρακτικό.

Όμως έκτοτε οι δικαιούχοι παρά την εγκατάσταση τους στα διαμερίσματα και την παρέλευση σχεδόν εικοσαετίας (20) δεν έχουν λάβει τους τίτλους ιδιοκτησίας-παραχωρητήρια με ευθύνη του Υπ. Υγείας, το οποίο δεν προβαίνει στην απαιτούμενη σύσταση των οριζοντίων ιδιοκτησιών των νέων πολυκατοικιών και μάλιστα σύμφωνης με τις δεσμεύσεις της Προγραμματικής Σύμβασης της 2/9/1986 (άρθρο 4) και τους όρους των Οικ. Αδειών 437,435/86 (Τοπογρ. Διάγραμμα Κάλυψης 507/24/ΑΝ24.5.1985)

Σημειωτέων το Υπ. Υγείας δια του Υφυπουργού Κωνσταντόπουλου δεσμεύτηκε προ τριετίας, τόσο με το από 15/7/2005 Δελτίο Τύπου, όσο και με το έγγραφο Π2α/Γ.Π 78588/30.6.2006, πως οι δικαιούχοι στέγασης του Υπουργείου και του ΑΟΕΚ στις ζώνες Ε-Ζ, Α-Δ και ελάχιστοι εναπομείναντες των άλλων ζωνών της Δραπετσώνας, με νομοθετική ρύθμιση, θα πάρουν τα παραχωρητήρια που δικαιούνται από εικοσιπενταετίας (25), άνευ τιμήματος.

Η παρατεινόμενη μέχρι σήμερα άρνηση του Υπ. Υγείας να προβεί στις οφειλόμενες ενέργειες αποκατάστασης της εκκρεμότητας στηρίζεται σε λόγους που είναι αντισυμβατικοί και μη νόμιμοι, γιατί:

Ανάμεσα στα πέντε παραχωρηθέντα Ο.Τ ιδιοκτησίας του Υπ. Υγείας περιλαμβάνεται και το Ο.Τ. 10 μεταξύ των οδών Ηρακλέους, Αριστοτέλους, Παπαμάρκου και Πόντου εμβαδού 1680 μ² και επί του οποίου ανεγέρθηκε (σύμφωνα με τη Σύμβαση, την εγκεκριμένη Μελέτη και την Ο.Α. 437/86) μία πολυκατοικία και στο οποίο ΟΤ, παρά την ανοικοδόμηση της πολυκατοικίας, δύο παλαιά κτίσματα δεν έχουν ακόμη καθαιρεθεί λόγω κατάληψης.

Το 1999, η Τεχνική Υπηρεσία του Υπ. Υγείας αντισυμβατικά και πολεοδομικά αυθαίρετα συνέταξε το 6972/99 διάγραμμα (στο οποίο πάσχουν και οι ρυμοτομικές του γραμμές), όπου έκανε νέα και αυθαίρετη διανομή του ΟΤ 10. Συγκεκριμένα, αποτύπωσε εντός αυτού τρία νέα αυτοτελή οικόπεδα άνω των 200 μ² έκαστο, αποσπώντας τα από τα 1680 μ² του εμβαδού του ΟΤ 10, που είχαν παραχωρηθεί καθʼ ολοκληρία στο πρόγραμμα στέγασης και είχαν συνυπολογιστεί για τους όρους δόμησης της εντός αυτού νέας πολυκατοικίας.

Όμως αυτές οι ενέργειες της Τεχνικής Υπηρεσίας, δηλαδή η οικοπεδοποίηση των υποχρεωτικών ακάλυπτων χώρων του ΟΤ 10 και η έκδοση στη συνέχεια τριών αντίστοιχων Παραχωρητηρίων οικοπέδων (4998/2000, 13780/03 και 804/03) από την Περιφέρεια Αττικής και μάλιστα σε δικαιούχους που τους κληρώθηκαν τέσσερα διαμερίσματα του προγράμματος, είναι παραβατικές.

Καταστρατηγήθηκε το ΝΔ 690/1948 σύμφωνα με το οποίο «…απαγορεύεται η μετά την ανέγερση της οικοδομής καθʼ οιονδήποτε τρόπο μεταβίβαση της κυριότητος μέρους του οικοπέδου κατά τρόπον…μειούντα τας ακαλύπτους αποστάσεις ή το ακάλυπτον ποσοστό κάτω του επιβεβλημένου ελαχίστου ορίου…(παρ 2, αρθρ 2) και…Πάσα δικαιοπραξία εν ζωή ή αιτία θανάτου έχουσα αντικείμενο απαγορευμένη κατά τας προηγούμενας παραγράφους μεταβίβαση κυριότητος είναι αυτοδικαίως και εξ υπαρχής απολύτως άκυρος (παρ3, αρθρ 2)». Επίσης, σύμφωνα με το Ν651/77 «Άρθρο 4-1. Όστις μεταβιβάζει κυριότητα μέρους ή όλου του γηπέδου κατά παράβαση…της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν 690/48 τιμωρείται δια φυλακίσεως τριών μηνών έως ενός έτους και δια της χρηματικής ποινής ίσης προς την αξία του μεταβιβαζόμενου…Επίσης…και οι μηχανικοί που συντάσσουν τεχνικά σχέδια προσαρτώμενα στα ως άνω συμβόλαια.»

Μάλιστα, αποκλειστικά αρμόδια νʼ αποφαίνεται στις παραπάνω περιπτώσεις, της απαγορευμένης μεταβίβασης, είναι η Πολεοδομική υπηρεσία (ΝΔ 690/48 αρθρ 2 παρ 4) και έτσι, κατʼ αυθεντικό τρόπο, ήδη εκδόθηκε σχετική γνωμάτευση υπʼ αριθμό πρωτοκόλλου Π1591/Β222/11.3.08 της Πολεοδομίας Ν. Πειραιά, που βεβαιώνει και αποτυπώνει έμμεσα τις παραπάνω αξιόποινες πράξεις.

Ερωτάται ο κύριος Υπουργός

1.    Γιατί αντί της ανάκλησης των παράνομων παραχωρητηρίων, οι υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας προσανατολίζονται στη διατήρηση των αντισυμβατικών δεδομένων και στην τροποποίηση του ρυμοτομικού (Υπ Υγείας Π2α/ΓΠ 78588/30.6.06) μόνο και μόνο για να εναρμονίσουν ρυμοτομικά το διάγραμμα 6972/99, ενώ τούτο είναι παντελώς άκυρο και επιφέρει ποινικές και αστικές ευθύνες στους συντάκτες του;

2.    Γιατί το Υπουργείο Υγείας (Υπ Υγείας Π2α/ΓΠ 78588/30.6.06) υπαναχωρεί κατά το εμβαδόν  από τα συμφωνηθέντα της Προγραμματικής Σύμβασης 2/9/1986 και του τοπογραφικού της διαγράμματος (αρθρ 4) και αρνείται τη σύσταση οριζοντίων ιδιοκτησιών σύμφωνης με αυτά, ως προς την έκταση των προσαρτώμενων οικοπέδων; Μάλιστα αυτή η ενδεχόμενη μεταγενέστερη υπαναχώρηση, κατά το εμβαδόν, στα ΟΤ των οκτώ πολυκατοικιών του στεγαστικού προγράμματος αντίκειται στις ρυθμίσεις των Οικοδομικών τους Αδειών 437, 435/86 Πολεοδομία Ν. Πειραιά (καθώς και στην εγκεκριμένη απʼ το ΥΠΕΧΩΔΕ Πολεοδομική Μελέτη Γενικής Διάταξης) και συνεπώς είναι απολύτως άκυρες κατά τα προεκτεθέντα.

3.    Γιατί παρά τα ανωτέρω οι κατά καιρούς Υπουργικές υποσχέσεις δεν έχουν υλοποιηθεί, παρά το γεγονός ότι η εκκρεμότητα αυτή συνιστά δυσβάσταχτο βάρος και πρόσθετο άγχος για τους ώριμους δικαιούχους;

4. Μετά τα παραπάνω πότε και πως το Υπουργείο Υγείας θα ολοκληρώσει το πρόγραμμα στέγασης της 2/9/1986 εκδίδοντας τις τελικές του πράξεις, δηλαδή τα παραχωρητήρια στους δικαιούχους;

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Θοδωρής Δρίτσας

Παναγιώτης ΛαφαζάνηςΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ