ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

31/10/2013

Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων προς τους Υπουργούς Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας - Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: Λειτουργικά και διοικητικά προβλήματα στο "Παράρτημα Χρόνιων Παθήσεων Δράμας"Δυνάμει της  παραγράφου 3 του άρθρου 9 του Ν.4149/2013, οι πρώην Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας (Μ.Κ.Φ.), οι οποίες είχαν συσταθεί με το ν. 3106/2003 (Α΄ 30), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, εντάχθηκαν  ως αποκεντρωμένες υπηρεσίες (παραρτήματα) σε δώδεκα (12) νέα Ν.Π.Δ.Δ., με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ», τα οποία τελούν υπό την εποπτεία του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλειας και Πρόνοιας. Στην προαναφερόμενη συγχώνευση εντάχθηκε και το «Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων (ΘΧΠ) Δράμας».                 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του Ν.4109/2013 το Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Δράμας συγχωνεύτηκε στο συνιστώμενο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας  Ανατολικής Μακεδονίας –Θράκης» και αποτελεί Παράρτημά του με την επωνυμία « Παράρτημα Χρόνιων  Παθήσεων Δράμας». Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 9 του ιδίου Νόμου, τα νέα Νομικά Πρόσωπα διοικούνται από επταμελή Διοικητικά Συμβούλια. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 9 του ιδίου Νόμου η ακίνητη και η κινητή περιουσία των Μονάδων που συγχωνεύονται περιέρχεται στην αποκλειστική χρήση και διαχείριση του νέου Φορέα, λαμβάνοντας υπόψη την κείμενη νομοθεσία για τις δωρεές, κληροδοτήματα και κληροδοσίες. Ωστόσο, στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νέου Νομικού Προσώπου, παρότι συμμετέχουν μέλη από τα Διοικητικά Συμβούλια όλων των Μονάδων που συγχωνεύτηκαν, εξαιρέθηκε το Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Δράμας. Η εξαίρεση αυτή μοιάζει να είναι εσκεμμένη, καθώς το Διοικητικό Συμβούλιο του ΘΧΠ Δράμας ήταν το μοναδικό που δημόσια είχε ταχθεί κατά των επικείμενων τότε συγχωνεύσεων, διότι υποστήριζε ότι η συγχώνευση των επιμέρους Μονάδων θα είχε ως αποτέλεσμα την σοβαρή παρακώλυση της λειτουργίας του θεραπευτηρίου, καθώς και την κατάργηση εύρυθμα λειτουργουσών δομών προκαλώντας ανυπέρβλητα κοινωνικά προβλήματα.

Το Υπουργείο σας δεν έλαβε υπόψη τις δημόσιες και τεκμηριωμένες διαφωνίες των εργαζόμενων και της Διοίκησης του ίδιου του ΘΠΧ Δράμας και των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και προχώρησε στη συγχώνευση των επιμέρους τοπικών Μονάδων.

Η συγχώνευση των υπηρεσιών του Θεραπευτηρίου Χρόνιων Παθήσεων Δράμας, το οποίο εξυπηρετούσε το τμήμα Χρόνιων Πασχόντων διαθέτοντας επίσης, μία προσομοιωμένη κατοικία για Άτομα με Αναπηρία, στο κτίριο «Εκπαίδευση, Κατάρτιση, Φυσική Αποκατάσταση Α.μεΑ.» (Εργατικές Κατοικίες Μαυροβάτου), το τμήμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Α.μεΑ., δύο Κατοικίες Ημιαυτόνομης Διαβίωσης για Άτομα με Αναπηρία, άφησε δυσαναπλήρωτο κενό στην κοινωνική φροντίδα στη Δράμα, ωθώντας τους εργαζόμενους στις δομές κοινωνικής πρόνοιας προς την ανειδίκευτη εργασία. Επιπλέον, με την πράξη της συγχώνευσης υποβαθμίστηκε δραματικά η ποιότητα των όποιων υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας, αφενός γιατί είναι αδύνατο από μία «κεντρικοποιημένη» δομή να εξυπηρετηθεί το σύνολο των αναγκών για υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και ψυχικής υγείας της Δράμας και της Καβάλας, αφετέρου, γιατί δεν είναι δυνατό να συντονιστεί η λειτουργία μονάδων με «ανομοιογενή» αντικείμενα και ενασχόληση.

Επίσης, σύμφωνα με καταγγελίες, λόγω των διοικητικών κενών, οι διοικητικές πράξεις τελούνται σε ένα καθεστώς αμφιβόλου νομιμότητας.

Επειδή ο εν λόγω φορέας εξακολουθεί να παρέχει σημαντικές κοινωνικές υπηρεσίες, παρότι αντιμετωπίζει σοβαρά διοικητικά και στελεχιακά προβλήματα.

Επειδή οι προτάσεις που έχουν κατατεθεί από την παρελθούσα διοίκηση του ΘΠΧ Δράμας για τον εξορθολογισμό της διαχείρισης των οικονομικών πόρων για τη λειτουργία του, καθώς και για την διατήρηση του ειδικού προσανατολισμού του φορέα, μπορούν να αποτελέσουν βάση για συζήτηση για το μέλλον του Θεραπευτηρίου.

Επειδή  το Δημοτικό Συμβούλιο Δράμας, με την υπʼ αριθμ. 492 /2013 ομόφωνη απόφασή του αιτείται από το Υπουργείο Εργασίας , Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας τη μεταβίβαση του Θεραπευτηρίου Χρόνιων Παθήσεων Δράμας (ΝΠΔΔ εποπτευόμενο από το Υπουργείο), στο Δήμο Δράμας και ειδικότερα στο Νομικό Πρόσωπο του Δ. Δράμας (Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Πολιτικής)  με ταυτόχρονη μεταφορά του υπηρετούντος προσωπικού και των πόρων που αποδίδει ετησίως (μισθοδοσία προσωπικού, λειτουργικές δαπάνες κλπ.) ο κρατικός προϋπολογισμός στο Θ. Χ. Π. Δράμας, καθώς επίσης και με όλα τα περιουσιακά του στοιχεία.

Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

1. Γιατί στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νέου Νομικού Προσώπου συμμετέχουν μέλη από τα προηγούμενα Διοικητικά Συμβούλια όλων των Μονάδων που συγχωνεύονται εκτός από το Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Δράμας;

2. Ποιο ακριβώς ήταν το χρηματικό υπόλοιπο στο ταμείο κάθε μιας Μονάδος που συγχωνεύτηκε στις 30-9-2013 και ποιές οι υποχρεώσεις προς τρίτους;

3. Νομιμοποιείται το νέο Διοικητικό Συμβούλιο να μεταφέρει το χρηματικό υπόλοιπο του Θεραπευτηρίου Χρόνιων Παθήσεων Δράμας που προέρχεται κατά βάση από δωρεές, συντάξεις, αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας που κληροδοτήθηκε σε αυτό καθώς και από νοσήλια που καταβάλλει ο ΕΟΠΥΥ για την περίθαλψη των χρονίως πασχόντων και των ατόμων με αναπηρία, στο ταμείο του ενιαίου Φορέα για να καλύψει ανάγκες άλλων Παραρτημάτων και οφειλές τους προς τρίτους;

4. Ποιες από τις συγχωνευμένες Μονάδες διαθέτουν μηχανογραφημένη διοικητική και οικονομική υπηρεσία;  Η επιλεγείσα έδρα (Καβάλα) διαθέτει τέτοια υπηρεσία ;

5. Πόσοι υπάλληλοι υπηρετούν και σε ποιό χώρο στεγάζονται; Πρόκειται να μετακινηθούν υπάλληλοι από τα Παραρτήματα και να ενοικιαστούν νέοι χώροι αυξάνοντας έτσι το λειτουργικό κόστος;

6. Προτίθεστε να υιοθετήσετε την Ομόφωνη Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δράμας με την οποία ζητά τη μεταφορά του Θεραπευτηρίου Χρόνιων Παθήσεων Δράμας από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας στο Δήμο Δράμας;

Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων

Επίσης, παρακαλείσθε να καταθέσετε προς ενημέρωση της Βουλής, τα απαιτούμενα έγγραφα.

Ο ερωτών και αιτών βουλευτής

Χρήστος ΚαραγιαννίδηςΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ