ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube Instagram

03/12/2013

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων: Μετατάξεις εκπαιδευτικών



1. Όπως γνωρίζετε κατά τη συνεδρίαση του ΚΥΣΔΕ στις 11-7-2013 και με την πράξη 18/11-7-2013 έγιναν δεκτές οι εμπρόθεσμες αιτήσεις που υπέβαλαν για μετάταξη, μεταξύ άλλων, έντεκα εκπαιδευτικοί του κλάδου ΔΕ για τον κλάδο ΤΕ. Με αποκλειστική ευθύνη του Υπουργείου όμως δεν προωθήθηκαν έγκαιρα για δημοσίευση οι μετατάξεις αυτές, με αποτέλεσμα ένδεκα ημέρες μετά, ξαφνικά χωρίς καμία αξιολόγηση και χωρίς να ληφθεί υπόψη το ανώτερο πτυχίο τους σε μη καταργούμενο κλάδο, να τεθούν σε διαθεσιμότητα με το ν. 4172/2013 με τις γνωστές συνέπειες για τη διαβίωση των οικογενειών τους

Οι ένδεκα  εκπαιδευτικοί του κλάδου ΔΕ με πάνω από 20 χρόνια υπηρεσίας σήμερα και μετά το διορισμό τους απέκτησαν όλα τα τυπικά προσόντα διορισμού στον κλάδου ΤΕ, με σκοπό την αναβάθμιση του επιπέδου γνώσεων τους αλλά και της εργασιακής τους σχέσης στην εκπαίδευση, 

Η μετάταξη τους στον κλάδο ΤΕ όμως δεν ικανοποιήθηκε ποτέ, ενώ ένας από αυτούς κατέχει ήδη προσωποπαγή θέση του κλάδου ΤΕ στην οποία είχε μεταταχθεί από το 1997.

Στην περίπτωση των προαναφερόμενων εκπαιδευτικών εμπίπτουν και άλλες δύο μετατάξεις εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ, μία που εγκρίθηκε με την 19/12-7-2013 πράξη του ΚΥΣΔΕ και μία με την πράξη 8/11-07-2013 του ΚΥΣΠΕ.

 Η άτυπη ενημέρωση που έχουν μέχρι σήμερα από το Υπουργείο οι προαναφερόμενοι είναι πως δεν είναι δυνατή η δημοσίευση των μετατάξεων τους λόγω του ότι έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα. Στο άρθρο 82 του ν. 4172/2013 όμως  καθίσταται σαφής η βούληση του νομοθέτη ότι δεν απαγορεύεται η μετάταξη των εκπαιδευτικών, ουδεμία αναφορά γίνεται επʼ αυτού, σε αντίθεση με τα άρθρα 80 και 81 του ίδιου νόμου όπου ρητά αναφέρεται ότι «οποιαδήποτε μετάταξη των ανωτέρω υπαλλήλων που τίθενται σε διαθεσιμότητα έλαβε χώρα μετά την 9η Ιουλίου 2013 είναι αυτοδικαίως άκυρη», όπως είστε ενήμερος με αίτηση θεραπείας και υπόμνημα που σας κατέθεσαν οι εκπαιδευτικοί.

  Ίδια ακριβώς διασαφηνίζεται και με την ΑΔΑ: ΒΛ45Χ-ΙΙΟ, Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις»

  Επισημαίνεται πως για τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς που δεν εξωθήθηκαν σε διαθεσιμότητα οι μετατάξεις που εγκρίθηκαν με την ίδια  πράξη του ΚΥΣΔΕ (18/11-07-2013) δημοσιεύθηκαν ήδη σε ΦΕΚ από 30/8/2013 (ΦΕΚ 987Γ/3-9-2013)

2. Ταυτόχρονα έξι από τους εκπαιδευτικούς αυτούς με αίτηση τους από τον Φεβρουάριο 2012 επικαλέστηκαν το άρθρο 35 παραγρ 5 του ν. 4024/2011 όπως ισχύει και με το οποίο επιτρέπεται η μετάταξη με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχει ο υπάλληλος.

  Το Υπουργείο απέρριψε τις αιτήσεις τους με την αυθαίρετη άποψη ότι δεν ισχύει η συγκεκριμένη διάταξη για τους εκπαιδευτικούς. Η διάταξη αυτή του νόμου όμως ενισχύεται με την ΑΔΑ: 45ΨΟΧ-ΚΕΘ «Εφαρμογή διατάξεων του άρθρου 68 παρ. 1 και 2 του Ν. 4002/2011 και του Ν. 4024 /2011 για τη μετάταξη/μεταφορά προσωπικού με γενικές ή ειδικές διατάξεις», ειδικές ως γνωστό ισχύουν για τους εκπαιδευτικούς, με το με αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.42/5259/3817/1-3-2012 έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής μεταρρύθμισης σε ερώτημα του Υπουργείου Παιδείας, με το ΔΙΔΑΔ/Υ.42/5456/7814/29-3-2013 έγγραφο-απάντηση του ΥΔΜΗΔ σε ερώτημα των παραπάνω εκπαιδευτικών αν είναι επιτρεπτή η μετάταξη τους με μεταφορά της θέσης, με θετική απάντηση του ΥΔΜΗΔ, έγγραφο το οποίο τέθηκε μαζί με υπόμνημα υπόψη του Υπουργείου  από 3/4/2013, με τη θετική γνωμοδότηση στην απόφαση 74/2013 του ΝΣΚ σχετικά με την εφαρμογή της παραγρ 18 του άρθρου ένατου του ν. 4057/2012 για τους εκπαιδευτικούς, επειδή και πάλι η    Διεύθυνση Προσωπικού του Υπουργείου είχε αντίθετη άποψη αλλά αναγκάστηκε να συμμορφωθεί και με το 72840/Η/29-5-13 κάλεσε τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς να υποβάλλουν αίτηση και ήδη έχετε εγκρίνει, προσωπικά εσείς, μετατάξεις εκπαιδευτικών με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχουν. (βλέπε πχ ΑΔΑ: ΒΛΛΑ9-ΧΧΩ)

  Παρά ταύτα όμως αν και οι εκπαιδευτικοί επανήλθαν με ένσταση τους από Οκτώβριο του έτους 2012, αν και στην από Φεβρουάριο 2013 αίτηση τους επικαλέστηκαν εκ νέου το αρθρ. 35 παραγρ 5 του ν. 4024/2011 προσκομίζοντας μερικοί και βεβαιώσεις ότι δεν διαταράσσεται η εύρυθμη λειτουργία του σχολείου τους με τη μετάταξη αυτή, η Διεύθυνση Προσωπικού του Υπουργείου, συνεχίζοντας να ερμηνεύει αυθαίρετα και κατά το δοκούν νόμους του κράτους και σχετικές εγκυκλίους, παραβιάζοντας παράλληλα κάθε προβλεπόμενη προθεσμία, δεν εισήγαγε ποτέ στο ΚΥΣΔΕ την από Οκτώβριο 2012 ένσταση των εκπαιδευτικών αλλά ούτε και το αίτημα για μετάταξη με μεταφορά της θέσης στην από Φεβρουάριο 2013 αίτηση τους.

3. Όπως ο καθένας αντιλαμβάνεται οι προαναφερόμενοι εκπαιδευτικοί με αποκλειστική ευθύνη του Υπουργείου  βρέθηκαν άδικα σε απελπιστικά δυσχερή θέση και έχουν υποστεί τις συνέπειες της καθυστέρησης της ολοκλήρωσης της μετάταξης, όπως η απώλεια της οργανικής τους θέσης και της εργασίας τους, επειδή το διοικητικό όργανο που πρωτίστως έχει υποχρέωση να τηρεί, επιβλέπει και εφαρμόζει τους νόμους που η πολιτεία θεσπίζει δεν το έπραξε.

  Σύμφωνα με το διοικητικό δίκαιο, η αρχή της νομιμότητας, συνεπώς εφαρμοζόμενη, απαιτεί από την διοίκηση όχι μόνο να τηρεί το δίκαιο, κατά την έκδοση των πράξεών της, αλλά και να ανακαλεί ή τροποποιεί τυχόν εκδοθείσα παράνομη ή άδικη πράξη, αποκαθιστώντας έτσι την έννομη τάξη. Η βασική αυτή υποχρέωση της διοίκησης προς αποκατάσταση της νομιμότητας υπάρχει ανεξαρτήτως προσφυγής του θιγόμενου υπαλλήλου.

  Αντίθετη παραδοχή βέβαια θα οδηγούσε κατʼ αποτέλεσμα σε αυθαίρετη αναίρεση νομοθετικών διατάξεων που είναι σε ισχύ ή ακόμα και διευκρινιστικών εγκυκλίων ή και εγγράφων. Οι διατάξεις αυτές αποσκοπούν στον περιορισμό της καταχρήσεως της διοίκησης και στην τήρηση, κατά τη διενέργεια των διαφόρων πράξεων, των κανόνων των χρηστών ηθών και της καλής πίστεως.

Μετά από αυτά ερωτάται ο κ.Υπουργός:

1.    Πότε θα δημοσιευθούν στην εφημερίδα της κυβέρνησης οι μετατάξεις της περίπτωσης των προαναφερόμενων εκπαιδευτικών που εγκρίθηκαν από το υπηρεσιακό συμβούλιο,

2.    Αν προτίθεται να εισηγηθεί τροποποίηση της πράξης 18/11-7-2013 του ΚΥΣΔΕ για την μετάταξη των έξι εκπαιδευτικών με μεταφορά της θέσης που κατέχουν στον ανώτερο κλάδο, όπως επανειλημμένα αιτήθηκαν και όπως είναι νομικά παραδεκτό.

Οι ερωτώντες βουλευτές

Τάσος Κουράκης

Ευγενία(Τζένη) Βαμβακά

Παναγιώτα Δριτσέλη

Μαρία Κανελλοπούλου

Γεώργιος Πάντζας



Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ