ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

11/03/2014

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ: Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αγνοώντας τη νόμιμη διαδικασία «Μεταθέσεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» με το Π.Δ 28/2014 εφευρίσκει νέα αυθαίρετη διαδικασία «υποχρεωτικών μεταθέσεων» 

Αγνοώντας την νόμιμη διαδικασία περί των Μεταθέσεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπως αυτή ορίζεται με την εν ισχύ νομοθεσία (άρθρο 16Ν.1566/1985, παρ. Β’ Μεταθέσεις και ΠΔ 50/1996 όπως ισχύει σήμερα μετά το ΠΔ100/1997 άρθρο 4) το Υπουργείο Παιδείας συνυπογράφει το ΠΔ 28/2014, σύμφωνα με το οποίο προβλέπεται διαδικασία υποχρεωτικών μεταθέσεων, όσων εκπαιδευτικών δεν έχουν συμπληρώσει δώδεκα (12) έτη υπηρεσίας και δεν συμπληρώνουν το 60% του υποχρεωτικού τους ωραρίου.

Παρακάμπτοντας την νομοθετημένη διαδικασία, το Υπουργείο Παιδείας, εφευρίσκει αυθαίρετα  ένα νέο είδος μεταθέσεων, το οποίο δεν συνάδει ούτε επικουρεί το πνεύμα με το οποίο διενεργούνται οι μεταθέσεις των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης , αντιθέτως, δημιουργεί κλίμα αβεβαιότητας, ανισότητας και  εργασιακής ανασφάλειας στον ευαίσθητο τομέα της Παιδείας.

Οι μέχρι τώρα ισχύουσες διατάξεις (άρθρο 16Ν.1566/1985, παρ. Β’ Μεταθέσεις και ΠΔ 50/1996 όπως ισχύει σήμερα μετά το ΠΔ100/1997 άρθρο 4)σχετικά με τις μεταθέσεις των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, διασφαλίζουν την ίση μεταχείριση μεταξύ των εκπαιδευτικών, εξαρτώντας το δικαίωμά μετάθεσης τους με βάση κοινά ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια για όλους, όπως απαιτεί η συνταγματική αρχή της ίσης μεταχείρισης με ασφάλεια δικαίου και ισονομίας των Ελλήνων Πολιτών καθώς και  η αρχή της νομιμότητας των πράξεων της διοίκησης.

Αντιθέτως, με το ΠΔ 28/ΦΕΚ Α48/28.2.2014, προβλέπονται μεταθέσεις όσων υπεραρίθμων εκπαιδευτικών, δεν έχουν συμπληρώσει 12 έτη υπηρεσίας και δεν συμπληρώνουν το 60% τουλάχιστον του υποχρεωτικού τους ωραρίου. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί,  χαρακτηρίζονται εξ ολοκλήρου υπεράριθμοι με απόφαση του οικείου περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης και εισήγηση του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου (αρ.2 παρ.1 ΠΔ 28/2014) και  στην συνέχεια κατατάσσονται σε πίνακες  υποχρεωτικής μετάθεσης, μετά δε την έκδοση της πράξης χαρακτηρισμού τους ως ολικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών, οι περιφερειακοί διευθυντές εκπαίδευσης επανακαθορίζουν  ανά κλάδο και ειδικότητα τα οργανικά κενά ανά περιοχή μετάθεσης, και πάλι ύστερα από εισήγηση των οικείων περιφερειακών υπηρεσιακών συμβουλίων. Οι εκπαιδευτικοί  που κρίνονται με αυτόν τον τρόπο ως ολικά υπεράριθμοι καλούνται στη συνέχεια, μέσα σε πνεύμα πλήρους χειραγώγησής τους, να αποδεχθούν όλη αυτή  την άνιση μεταχείριση που  υφίστανται και την προσβολή της προσωπικότητάς τους  από πλευράς Υπουργείου,  να υποβάλλουν δήλωση συναίνεσης!!! Όσοι εκπαιδευτικοί, με το φόβο απώλειας της εργασίας τους και τινάζοντας τις οικογένειές τους στο αέρα, δηλώσουν ότι συναινούν,  προβλέπεται αρχικά να μετατεθούν σε περιοχές μετάθεσης που εκείνοι προτιμούν, και επαρκούν τα εμφανιζόμενα κενά της ειδικότητάς τους,  διαφορετικά, αν δεν υπογράψουν δήλωση συναίνεσης και άρα δεν υποκύψουν στον αυταρχισμό του Υπουργείου, θα  υποστούν την τιμωρία της μετάθεσής τους σε  οποιαδήποτε σημείο της Επικράτειας, τιμωρία που θα υποστούν όμως εν τέλει και όσοι μεν συναινέσουν, αλλά δεν θα καταστεί δυνατόν να ικανοποιηθούν οι δηλώσεις προτίμησής τους.

Επειδή, οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι υπηρετούν την δημόσια Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, δεν είναι δυνατόν να κατηγοριοποιούνται με αυθαίρετα κριτήρια, κατά παραβίαση κάθε κείμενης και ισχύουσας νομοθεσίας,

Επειδή, με το ΠΔ/28/2014, καταστρατηγείται κάθε αίσθημα δικαίου ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς, κατηγοριοποιώντας τους με σκοπιμότητα και παραβιάζοντας εργασιακά δικαιώματα όλων και συγκεκριμένα καταλύοντας όλες τις διατάξεις περί των μεταθέσεων, το χρονοδιάγραμμα της υλοποίησής τους, τα κριτήρια και το μηχανισμό της δίκαιης  εφαρμογής τους, όπως οι νόμοι 1566/1985 και 3848/2010 και το ισχύον ΠΔ 50/1996  τροποποιημένο από το ΠΔ 100/1997 ορίζουν.

Επειδή, το ΠΔ 28/2014, δεν λαμβάνει υπόψη του κανένα κοινωνικό κριτήριο και διαλύει τον οικογενειακό προγραμματισμό των εκπαιδευτικών, αντιμετωπίζοντας τους σαν περιοδεύων θίασο, στην πιο δύσκολη οικονομική συγκυρία για τη χώρα,

Επειδή, δεν είναι επιλογή των εκπαιδευτικών να μην συμπληρώνουν το διδακτικό τους ωράριο, σε αρκετές μάλιστα περιπτώσεις, η συμπλήρωση του διδακτικού ωραρίου είναι πρακτικώς αδύνατη λόγω αντικειμενικών γεωγραφικών περιορισμών,

Επειδή, όπως διαφαίνεται και από την κατάθεση μηνυτήριας αναφοράς από την ΔΟΕ, το συγκεκριμένο προεδρικό διάταγμα έχει δημιουργήσει ήδη και ευλόγως, τεράστια αναστάτωση στους κόλπους της εκπαιδευτικής κοινότητας,

Επειδή, η εφαρμογή των όσων επιτάσσει το ΠΔ 28/2014, θα δημιουργήσει  σοβαρά προβλήματα στην λειτουργία των σχολικών μονάδων , την επερχόμενη σχολική χρονιά, δεδομένου ότι μέχρι σήμερα όσοι εκπαιδευτικοί βρίσκονται στη διάθεση των ΠΥΣΔΕ και ΠΥΣΠΕ,  κάθε Σεπτέμβριο  όχι μόνο τοποθετούνται στα σχολεία, αλλά προκύπτουν και νέες ανάγκες με αποτέλεσμα σήμερα 14.000 αναπληρωτές εκπαιδευτικοί να εργάζονται στις δομές του Υπουργείου Παιδείας,Ερωτάται ο Κύριος Υπουργός :

-    Με ποιο συγκεκριμένο σκεπτικό διαχωρίζει τους εκπαιδευτικούς σε έχοντες και μη έχοντες δωδεκαετή υπηρεσία για την διαδικασία των υποχρεωτικών μεταθέσεων; Ποιο ήταν το κριτήριο για την επιλογή του συγκεκριμένου χρονικού ορίου;

-    Με ποιο συγκεκριμένο σκεπτικό διαχωρίζει τους εκπαιδευτικούς σε έχοντες οργανική θέση και σε παραμένοντες «ως υπεράριθμοι στη διάθεση των περιφερειακών υπηρεσιακών συμβουλίων (Π.Υ.Σ.Π.Ε. − Π.Υ.Σ.Δ.Ε.)» και μάλιστα « ανεξαρτήτως αν έχουν τοποθετηθεί προσωρινά σε σχολική μονάδα», για την διαδικασία των υποχρεωτικών μεταθέσεων;

-    Με ποιο συγκεκριμένο σκεπτικό κατατάσσονται σε «πίνακες υποχρεωτικής μετάθεσης» ως «εξολοκλήρου υπεράριθμοι» οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι «δεν συμπληρώνουν το 60%, τουλάχιστον του υποχρεωτικού τους διδακτικού ωραρίου σε σχολική μονάδα ή σε ομάδα σχολικών μονάδων της ίδιας ή διαφορετικής βαθμίδας με μαθήματα της πρώτης και δεύτερης ανάθεσης, της πρώτης και δεύτερης ειδικότητας»; Γιατί επελέγη το συγκεκριμένο ποσοστό κάλυψης του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου; Πώς προτίθεται το Υπουργείο Παιδείας να αντιμετωπίσει τις περιπτώσεις, όπου λόγω αντικειμενικών γεωγραφικών περιορισμών (π.χ στη νησιωτική χώρα), οι εκπαιδευτικοί δεν δύνανται να καλύψουν το συγκεκριμένο ποσοστό αλλά και δεν μπορούν αν μετακινηθούν σε άλλη γεωγραφική περιοχή αυθημερόν ή εβδομαδιαίως για την κάλυψη του 60% του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου τους;

-    Προτίθεται ο κύριος Υπουργός να εισηγηθεί την απόσυρση του ΠΔ 28/ΦΕΚ Α 48/28.2.2014 , που εκδόθηκε κατά πρόβλεψη του μνημονιακού νόμου 4093/2012 “Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016.” και το οποίο βρίθει αντισυνταγματικών ρυθμίσεων και αυθαιρεσιών οι οποίες καταστρατηγούν την κείμενη νομοθεσία;

-    Θα διενεργηθούν και σε ποια χρονικά πλαίσια, με τις νόμιμες προϋποθέσεις, οι μεταθέσεις για όλες τις κατηγορίες των εκπαιδευτικών ισότιμα ; Θα ληφθούν υπόψη για το σχεδιασμό τους οι Πίνακες κενών και πλεονασμάτων όλων των ειδικοτήτων που έχουν συνταχθεί από τα οικεία περιφερειακά συμβούλια, όπως ο νόμος ορίζει;


Οι ερωτώντες Βουλευτές :


Κουράκης Αναστάσιος


Αμανατίδης Ιωάννης


Βαμβακά Ευγενία (Τζένη)


Γεωργοπούλου Σαλτάρη  Έφη


Δριτσέλη Παναγιώτα


Κανελλοπούλου Μαρία


Καρα Γιουσούφ Αϊχάν


Μαντάς Χρήστος


Πάντζας Γεώργιος


Φωτίου Θεανώ

 

 Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ