ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

22/12/2014

Δεσμεύσεις - κατασχέσεις κοινοτικών ενισχύσεων αγροτών από την Τράπεζα Πειραιώς για οφειλές στο Δημόσιο για φόρο εισοδήματοςΕρώτηση

Προς τους Υπουργούς:

  • Οικονομικών
  • Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

 

Θέμα: Δεσμεύσεις - κατασχέσεις κοινοτικών ενισχύσεων αγροτών από την Τράπεζα Πειραιώς για οφειλές στο Δημόσιο για φόρο εισοδήματος.

Η Συγκυβέρνηση τον Ιούλιο του 2012 φρόντισε να μεταβιβαστούν – «χαριστούν» τα υγιή στοιχεία ενεργητικού της Αγροτικής Τράπεζας στην Τράπεζα Πειραιώς. Συγκεκριμένα, για τα περιουσιακά στοιχεία της Αγροτικής, η Πειραιώς κατέβαλε ένα ευτελές τίμημα 95 εκ. €, δηλαδή πάνω από 1 δις € μικρότερο από την τρέχουσα αξία τους και τελικά ύστερα από την οριστική αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων της Αγροτικής, εισέπραξε αυξημένη προικοδότηση από το ΤΧΣ 7,47 δις € περίπου.

Οι κοινοτικές επιδοτήσεις – ενιαίες ενισχύσεις των αγροτών πιστώνονται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στους δικαιούχους σε λογαριασμούς τους στην Τράπεζα Πειραιώς. Ωστόσο, πρόσφατα, αγρότες που θέλησαν να εκταμιεύσουν τα ποσά των ενισχύσεων από τους λογαριασμούς τους, διαπίστωσαν ότι τα ποσά αυτά είχαν δεσμευθεί από την Τράπεζα. Η προφορική εξήγηση που έχουν δώσει οι διευθύνσεις των Τραπεζών στους δικαιούχους αγρότες είναι ότι η δέσμευση προκύπτει λόγω οφειλών τους στο Δημόσιο για φόρο εισοδήματος.

Ωστόσο, σύμφωνα με το υπ. αρ. πρωτ. ΔΠΕΙΣ Β 1074125 ΕΞ 2014/08-05-2014 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών προς τις ΔΟΥ Πύργου και Έδεσσας, η κατάσχεση των ποσών από κοινοτικές επιδοτήσεις αποτελεί ενέργεια που δεν συνάδει με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία. Συγκεκριμένα, στο έγγραφο αναφέρεται ότι: «με τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 242 του ν. 4072/2012, ρητά ορίζεται ότι δεν κατάσχονται οι προκαταβολές και οι ενδιάμεσες πληρωμές των δικαιούχων για την υλοποίηση των πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης.» Επίσης, η παραπάνω παράγραφος αναφέρει ότι δεν υπόκεινται σε κανενός είδους παρακράτηση και δεν συμψηφίζονται με τυχόν οφειλές του δικαιούχου προς το Ελληνικό Δημόσιο ή τα ασφαλιστικά ταμεία.

Ακόμα, όπως αναφέρει το ανωτέρω έγγραφο: «στις ανωτέρω διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 242 του ν. 4072/2012 ορίζεται επιπλέον ότι απαλλάσσονται από την υποχρέωση προσκόμισης, κατά την πληρωμή, αποδεικτικού φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας οι δικαιούχοι:

α) άμεσων ενισχύσεων στους οποίους οι ενισχύσεις καταβάλλονται βάσει έκτασης, ζώων ή παραγωγής, και ειδικών μέτρων στήριξης του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) που χορηγούνται εν όλω από την Ευρωπαϊκή Ένωση,

β) ενισχύσεων στο πλαίσιο των μέτρων του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), στους οποίους οι ενισχύσεις καταβάλλονται βάσει έκτασης, ζώων ή παραγωγής και

γ) ενισχύσεων στο πλαίσιο των μέτρων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας (ΕΤΑ), οι οποίοι δεν είναι επιτηδευματίες.»

Ορίζεται εξάλλου, στην παρ. 4 του άρθρου 242 του ν. 4072/2012, ότι: «οι παραπάνω διατάξεις εφαρμόζονται και στις προσκλήσεις ενισχύσεων που έχουν εκδοθεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και απαιτούν την προσκόμιση αποδεικτικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, προκειμένου να καταβληθεί η ενίσχυση στον δικαιούχο, καθώς και στις σχετικές προσκλήσεις που εκδίδονται εφεξής. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, κάθε γενική ή ειδική διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα που ρυθμίζονται με την παρούσα παράγραφο, καταργείται.»

Επιπλέον, το ανωτέρω έγγραφο, επικαλείται τα εξής: «με την αρ. 465/1999 γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που έγινε αποδεκτή από τον υφυπουργό Οικονομικών, κρίθηκε ότι δεν υπόκεινται υπό προϋποθέσεις σε κατάσχεση επιδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή χρηματικές ενισχύσεις που αποσκοπούν στην υπό του δικαιούχου εις το μέλλον ενέργεια συγκεκριμένης επένδυσης ή στην επίτευξη συγκεκριμένου έργου ή αποτελέσματος. Το ίδιο ισχύει και για τις ενδιάμεσες καταβολές που αποσκοπούν στην διατήρηση ή συνέχιση κάποιου κοινοτικού προγράμματος, η στέρηση των οποίων με κατάσχεση ή συμψηφισμό θα οδηγούσε σε αδυναμία εκτέλεσης του οικείου κοινοτικού προγράμματος και σε άρνηση περαιτέρω χρηματοδότησης ή σε ενδεχόμενη αναζήτηση των ενδιάμεσων καταβολών. Οι πιο πάνω εξαιρέσεις από την κατάσχεση ισχύουν και όταν η καταβολή των ποσών αυτών γίνεται με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του οφειλέτη σε πιστωτικό ίδρυμα. Κατά συνέπεια, στις περιπτώσεις που επιβάλλονται κατασχέσεις στα χέρια πιστωτικών ιδρυμάτων ως τρίτων, τραπεζικών καταθέσεων στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και ποσά αγροτικών επιδοτήσεων, τα πιστωτικά ιδρύματα, τα οποία γνωρίζουν την προέλευση της κατάθεσης και το είδος των ενισχύσεων, οφείλουν να εξετάζουν κάθε φορά, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας για το ακατάσχετο αυτών.»

Επίσης, στο έγγραφο αναφέρεται ότι: «με την Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ 1274/2013 (ΦΕΚ 3398 τ.Β’) άρθρο 2 περ. ζ ορίστηκε ότι δεν απαιτείται η προσκόμιση αποδεικτικού ενημερότητας για τη διενέργεια των πράξεων του άρθρου 1 της ίδιας απόφασης από τους δικαιούχους ακατάσχετων χρηματικών απαιτήσεων, όπως αυτές προσδιορίζονται από την υπηρεσία που διενεργεί την εκκαθάριση.»

Το έγγραφο στάλθηκε στις ΔΟΥ Πύργου και Έδεσσας ως απάντηση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, ύστερα από ψηφίσματα της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ηλείας και της Συντονιστικής Επιτροπής Αγροτικών Συλλόγων Ν. Πέλλας τα οποία διαβίβασαν στο Υπουργείο Οικονομικών.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1290/2005, τα ποσά ενισχύσεων καταβάλλονται στο ακέραιο στους δικαιούχους. Παρόλο που η Τράπεζα Πειραιώς γνωρίζει ότι τα συγκεκριμένα ποσά που πιστώνονται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ αφορούν κοινοτικές επιδοτήσεις, υποστηρίζει μέσω των υπαλλήλων της ότι από τη στιγμή που πιστώνονται παύουν να αφορούν επιδοτήσεις και λαμβάνονται υπόψη ως καταθέσεις των δικαιούχων, οπότε και δεσμεύονται σε περίπτωση οφειλών.

 

Επειδή σύμφωνα με την ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία οι κοινοτικές ενισχύσεις οφείλουν να καταβάλλονται στο ακέραιο στους παραγωγούς.

Επειδή οι κοινοτικές επιδοτήσεις και ενισχύσεις καταβάλλονται στους αγρότες για να αναπαράγουν το απαιτούμενο κεφάλαιο ώστε να μπορούν να συνεχίζουν να βιοπορίζονται από το επάγγελμά τους, κάτι που γίνεται απαγορευτικό όταν αυτές τους στερούνται.

 

Επειδή ήδη υπάρχουν αγρότες που κινούνται νομικά κατά της Τράπεζας Πειραιώς για παράνομη δέσμευση των πιστώσεων στους λογαριασμούς τους που προέρχονται από κοινοτικές ενισχύσεις.

 

Επειδή τα συναρμόδια Υπουργεία εδώ και δυόμιση μήνες δεν έχουν απαντήσει σε σχετική ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ (αρ. πρωτ. 3281/3-10-2014), σχετικά με τις παράνομες και προκλητικές παρακρατήσεις ενισχύσεων για οφειλές ασφαλιστικών εισφορών στον ΟΓΑ.

 

 

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

 

  1. Ισχύουν τα αναφερόμενα στο έγγραφο με αρ. πρωτ. ΔΠΕΙΣ Β 1074125 ΕΞ 2014/08-05-2014 του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών προς τις ΔΟΥ Πύργου και Έδεσσας;

 

  1. Έχει το δικαίωμα η Τράπεζα Πειραιώς να δεσμεύει ή να κατάσχει τα ποσά που πιστώνονται στους λογαριασμούς των αγροτών που έχουν οφειλές προς το Δημόσιο, όταν αυτά προέρχονται από τις κατηγορίες αα), ββ) και γγ) στην παρ.4α του άρ.242 του ν.4072/2012;
  1. Σε ποιες ενέργειες οφείλουν να προβούν οι ΔΟΥ Πύργου και Έδεσσας στις οποίες απευθύνεται το ανωτέρω έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, και συνεπακόλουθα όλες οι ΔΟΥ, ώστε να μην δεσμεύονται ή κατάσχονται τα ποσά των κοινοτικών ενισχύσεων από τους τραπεζικούς λογαριασμούς των αγροτών λόγω οφειλών στο Δημόσιο;

 

  1. Σε ποιες ενέργειες προτίθεστε να προβείτε ώστε να αποδεσμευθούν οι πιστώσεις που προέρχονται από κοινοτικές ενισχύσεις στους λογαριασμούς των αγροτών στην Τράπεζα Πειραιώς, ώστε να μπορούν να κάνουν ανάληψη των ποσών;

 

 

 

Οι ερωτώντες βουλευτές

 

Έφη Γεωργοπούλου – Σαλτάρη

 

Βαγγέλης Αποστόλου

 

Δέσποινα Χαραλαμπίδου

 

Θανάσης Πετράκος

 

Δημήτρης Κοδέλας

 

Αγνή Καλογερή

 

Κωστής Δερμιτζάκης

 

Φωτεινή Κούβελα

 Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ