ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

21/12/2016

Απάντηση Κ. Κρέτσου σε Δ. Παπαδημούλη για την ενίσχυση της χρηματοδότησης στην Ελλάδα για προσφυγικό και ανεργία

Απάντηση Κ. Κρέτσου σε Δ. Παπαδημούλη για την ενίσχυση της χρηματοδότησης στην Ελλάδα για προσφυγικό και ανεργίαAπάντηση έδωσε η Κομισιόν δια της Αρμόδιας Επιτρόπου Περιφερειακής Πολιτικής κας Κορίνας Κρέτσου, στην ερώτηση του Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρη Παπαδημούλη, σχετικά με τις Ευρωπαϊκές πολιτικές συνοχής και τις προϋποθέσεις που χρειάζονται από ένα κράτος μέλος για να συμμετέχει σε αντίστοιχα προγράμματα.
Η Κομισιόν υπογραμμίζει ότι οι 1 εκατομμύριο θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν στην περίοδο 2007-2013 από το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, είναι καλής ποιότητας αν και νωρίς για να υπολογιστεί η μακροπρόθεσμή διάρκειά τους.
Αναφορικά με την Ελλάδα, η κ. Κρέτσου αναφέρει πως με βάση την τεχνική προσαρμογή των κονδυλίων των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ) για την περίοδο 2017-2020, θα σημειωθεί αύξηση περίπου 970 εκατομμύρια ευρώ σε τρέχουσες τιμές, γεγονός που θα ενισχύσει τις προσπάθειες αντιμετώπισης «της προσφυγικής κρίσης και της ανεργίας των νέων καθώς και τη στήριξη των επενδύσεων με χρηματοδοτικά μέσα και σε συνδυασμό με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων».
Τέλος η Κομισιόν στην απάντησή της στον Δημ. Παπαδημούλη υπενθυμίζει ότι τον Σεπτέμβρη του 2016 «ενέκρινε πρόταση για την αναθεώρηση του δημοσιονομικού κανονισμού, που συνοδευόταν από προτάσεις τροποποιήσεων σε ένα φάσμα τομεακής νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένης της ανάδειξης της προσφυγικής κρίσης ως προτεραιότητας για όλα τα ΕΔΕΤ», ενώ ταυτόχρονα καθιερώνεται η δυνατότητα άμεσης χρήσης κονδυλίων από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης.
Με αφορμή τις δηλώσεις την Επιτρόπου κας Κρέτσου, τον περασμένο Σεπτέμβρη, σύμφωνα με τις οποίες ζητούσε ελαστικότητα και ταχύτητα στην προώθηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Συνοχής, ο Δημήτρης Παπαδημούλης, είχε καταθέσει ερώτηση ζητώντας «ποιοτικά στοιχεία για τις θέσεις εργασίας που αναφέρει η Επιτροπή ότι δημιουργήθηκαν κατά την περίοδο 2007-2013» ενώ ζήτησε και «ενίσχυση της χρηματοδότησης σε χώρες της περιφέρειας, όπως η Ελλάδα, ειδικά σε μία περίοδο που αντιμετωπίζει μεταξύ άλλων και το προσφυγικό ζήτημα».

Ακολουθούν οι πλήρεις ερώτηση και απάντηση:

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης προς την Επιτροπή
Θέμα: Πολιτική Συνοχής και Οικονομική Διακυβέρνηση

Η Αρμόδια Επίτροπος για θέματα Περιφερειακής Πολιτικής, Κ. Κρέτσου, κατά την ομιλία της στη Συνδιάσκεψη για την Περιφερειακή Πολιτική της ΕΕ στη Μπρατισλάβα τον Σεπτέμβρη, ζήτησε ελαστικότητα και ταχύτητα στην προώθηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Συνοχής.
Συγκεκριμένα, η αρμόδια Επίτροπος συνέδεσε την πρόοδο των Ευρωπαϊκών Πολιτικών Συνοχής με την Οικονομική Διακυβέρνηση και τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στην ΕΕ. Δεδομένου ότι μεγαλύτερη ανάγκη για χρηματοδότηση έχουν κράτη μέλη και περιφέρειες που υστερούν στη διαδικασία σύγκλισης, είτε αντιμετωπίζουν μία οικονομική κρίση, αποτελεί σημαντική πρόκληση η μεταφορά πόρων από τον πλεονασματικό βορρά στην ελλειμματική περιφέρεια, και ιδιαίτερα σε χώρες όπως η Ελλάδα που, μετά από 7 χρόνια κρίσης, χρειάζεται ώθηση για μία βιώσιμη ανάπτυξη μέσω των πολιτικών συνοχής.

Με βάση τα παραπάνω, ερωτάται η Επιτροπή:
1.    Ποιες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις εννοεί ως προϋποθέσεις για τη χρηματοδότηση των επόμενων ετών, τι τομείς αφορούν και τι κατεύθυνση θα έχουν;
2.    Υπάρχουν στοιχεία για τις θέσεις εργασίας που αναφέρει η Επιτροπή ότι δημιουργήθηκαν κατά την περίοδο 2007-2013 αναφορικά με τη διάρκειά τους, την ποιότητα και τη βιωσιμότητά τους;
3.    Ποια νέα εργαλεία εξετάζει η Επιτροπή για να ενισχύσει τη χρηματοδότηση σε χώρες της περιφέρειας, όπως η Ελλάδα, ειδικά σε μία περίοδο που αντιμετωπίζει μεταξύ άλλων και το προσφυγικό ζήτημα;

EL E-007761/2016 Aπάντηση της κ. Creţu εξ ονόματος της Επιτροπής

1.    Στην ανακοίνωσή της για την ολοκλήρωση της οικονομικής και νομισματικής ένωσης, του Οκτωβρίου 2015, η Επιτροπή δήλωσε ότι θα επιδιώξει να ενισχύσει τη χρήση των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων (ΕΔΕΤ) για την υποστήριξη των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων σύμφωνα με τις κοινές οικονομικές προτεραιότητες της ΕΕ, όπως επισημαίνονται στις συστάσεις ανά χώρα (ΣΑΧ). Τα προγράμματα των ΕΔΕΤ πρέπει να καλύπτουν όλες τις σχετικές συστάσεις ανά χώρα.
2.    Όπως αναφέρεται στο έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής σχετικά με την εκ των υστέρων αξιολόγηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και του Ταμείου Συνοχής την περίοδο 2007-2013, τα δύο αυτά ταμεία δημιούργησαν άμεσα ένα εκατομμύριο θέσεις εργασίας κατά την περίοδο 2007-2013. Η αξιολόγηση διαπίστωσε ότι οι θέσεις εργασίας ήταν καλής ποιότητας. Είναι πολύ νωρίς για να υπολογιστεί η μακροπρόθεσμη διάρκεια, αλλά σε προηγούμενες μελέτες διαπιστώθηκε ότι αυτές οι θέσεις εργασίας είναι βιώσιμες.
3.    Η Επιτροπή διεξήγαγε την τεχνική προσαρμογή των κονδυλίων των ΕΔΕΤ για την περίοδο 2017-2020, που είχε ως αποτέλεσμα μια αύξηση κατά 970 εκατ. EUR, σε τρέχουσες τιμές, για την Ελλάδα. Αναμένεται ότι τα εν λόγω πρόσθετα ποσά θα βοηθήσουν στην αντιμετώπιση της μεταναστευτικής κρίσης και της ανεργίας των νέων, καθώς και στη στήριξη των επενδύσεων με χρηματοδοτικά μέσα και σε συνδυασμό με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων.

Στις 14 Σεπτεμβρίου 2016 η Επιτροπή ενέκρινε πρόταση για την αναθεώρηση του δημοσιονομικού κανονισμού, που συνοδευόταν από προτάσεις τροποποιήσεων σε ένα φάσμα τομεακής νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένης της ανάδειξης της προσφυγικής κρίσης ως προτεραιότητας για όλα τα ΕΔΕΤ. Η πρόταση προβλέπει τη δυνατότητα των κρατών μελών να συγκεντρώσουν στήριξη για την υποδοχή και την ενσωμάτωση των μεταναστών και των προσφύγων. Επιπλέον, καθιερώνεται η δυνατότητα αντιμετώπισης της προσφυγικής κρίσης και άμεσης χρήσης των κονδυλίων από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης.Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ