ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube Instagram

21/12/2016

Τροπολογία βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ για τα ένδικα μέσα Ο.Τ.Α.ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ
Στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο: «Χωρικός Σχεδιασμός – Βιώσιμη Ανάπτυξη».


ΘΕΜΑ: Ένδικα μέσα Ο.Τ.Α.


Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Με την προτεινόμενη ρύθμιση θεσπίζεται, σε αρμονία με την αρχή της αυτοτέλειας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ά. 102 Σ) και της αρχής της ελευθερίας διάθεσης του αντικειμένου της δίκης από τους διαδίκους, ως ειδικότερης έκφανσης του δικαιώματος δικαστικής προστασίας (ά. 20 Σ), η δυνατότητα των αρμοδίων οργάνων των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού να αποφασίζουν, κατά τη διακριτική τους ευχέρεια, την άσκηση ή μη ενδίκων βοηθημάτων και μέσων, καθώς και την παραίτηση από ήδη ασκηθέντα.
Η ρύθμιση αυτή κρίνεται ως απολύτως αναγκαία, καθώς η αναγκαστική, σε κάθε περίπτωση (και ανεξαρτήτως εκτίμησης των πραγματικών, νομικών και οικονομικών δεδομένων της κάθε συγκεκριμένης υπόθεσης), άσκηση ενδίκων μέσων και η συνακόλουθη μακρόχρονη παράταση των δικαστικών εκκρεμοτήτων, επιβαρύνει τους Ο.Τ.Α. με σοβαρές δαπάνες τόκων υπερημερίας και δικαστικών εξόδων, ενώ παρατείνει μία κατάσταση ανασφάλειας δικαίου, τόσο για τους Ο.Τ.Α. όσο και για τους πολίτες διαδίκους, οι οποίοι συχνά εξαρτούν ζωτικής σημασίας συμφέροντα από την έκβαση της αντιδικίας, όπως ιδίως το δικαίωμα της εργασίας.
Παράλληλα, οι εγγυήσεις που, ούτως ή άλλως, προβλέπονται στα υπό τροποποίηση άρθρα, όπως ιδίως η αρμοδιότητα της Οικονομικής Επιτροπής ή του Δημοτικού ή Περιφερειακού Συμβουλίου του οικείου Ο.Τ.Α. για τη λήψη των σχετικών αποφάσεων και η προηγούμενη γνωμοδότηση δικηγόρου, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι ήδη έχει διατυπωθεί η πρωτόδικη δικαστική κρίση, εξασφαλίζουν ότι η προτεινόμενη ρύθμιση θα λειτουργήσει όντως διασφαλιστικά για το δημόσιο συμφέρον και δεν θα αποτελέσει αντικείμενο καταστρατηγικών εφαρμογών.  
Με την προτεινόμενη κατάργηση του δεύτερου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 72, καθώς και της περίπτωσης ιβ’ της παρ. 1 του άρθρου 176 του ν. 3852/2010, αίρεται μία αδικαιολόγητα διακριτική εξαίρεση των εργατικών δικών σε σχέση με τις γενικώς ισχύουσες, στις υπόλοιπες δίκες, δυνατότητες παραίτησης από την άσκηση ενδίκων μέσων, δικαστικού ή εξώδικου συμβιβασμού ή κατάργησης της δίκης. Ενώ, δηλαδή, μέχρι σήμερα οι Ο.Τ.Α. είχαν τη δυνατότητα λχ να παραιτούνται από ένδικα μέσα ή να συνάπτουν δικαστικούς ή εξωδικαστικούς συμβιβασμούς σε δίκες που αφορούν οικονομικές διαφορές έναντι προμηθευτών τους ή εργολάβων, στις εργατικές δίκες η δυνατότητα αυτή, μέχρι σήμερα, δεν υπάρχει. Είναι, λοιπόν, αναγκαίο να ομογενοποιηθεί το καθεστώς των δικονομικών δικαιωμάτων και ευχερειών των Ο.Τ.Α. ως διαδίκων, ανεξαρτήτως του είδους, της διαδικασίας και της φύσης της αντιδικίας και υπό τις ίδιες εγγυήσεις (εισήγηση ή απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ή του Δημοτικού / Περιφερειακού Συμβουλίου - γνώμη δικηγόρου ως προϋπόθεση του κύρους της σχετικής απόφασης). Για την ταυτότητα του νομικού λόγου (καθώς και για την αποφυγή κατάδηλα ανεπιεικών ποινικών συνεπειών) κρίνεται επιβεβλημένη και η προτεινόμενη, δια της παρ. 5 της προωθούμενης ρύθμισης, αναδρομική νομιμοποίηση αποφάσεων των αρμοδίων οργάνων Ο.Τ.Α (οικονομική επιτροπή, δημοτικό ή περιφερειακό συμβούλιο) περί μη άσκησης ή περί παραίτησης από ασκηθέντα ένδικα μέσα.
Οι προϋπολογισμοί των Ο.Τ.Α. δεν επιβαρύνονται με την προτεινόμενη ρύθμιση. Ειδικά σε ό, τι αφορά τις εργατικές δίκες σχετικές με το κύρος καταγγελιών συμβάσεων εργασίας, η ρύθμιση, όχι μόνο δεν οδηγεί σε επιβάρυνση των προϋπολογισμών (αφού, η μισθοδοσία εργαζομένων που έχουν δικαιωθεί με πρωτόδικες αποφάσεις και παρέχουν τις υπηρεσίες τους καλύπτεται ήδη από τους εκτελούμενους προϋπολογισμούς, ενώ, όταν δεν υπάρχει η αντίστοιχη πρόβλεψη ή η οικονομική δυνατότητα και πιθανολογείται η ευδοκίμηση του ένδικου μέσου, ο οικείος Ο.Τ.Α. θα μπορεί, σε κάθε περίπτωση, να αποφασίσει την άσκησή του), αλλά απεναντίας θα αποφέρει σημαντική ωφέλεια, τόσο σε περιπτώσεις εξωδικαστικού συμβιβασμού -(εάν λ.χ. οι δικαιωθέντες πρωτόδικα εργαζόμενοι επιλέξουν να παραιτηθούν από επιδικασθείσες απαιτήσεις μισθών υπερημερίας πολλών μηνών ή και ετών, προκειμένου να μην ασκηθεί ένδικο μέσο ως προς την υπόσταση της σύμβασης εργασίας τους), δυνατότητα η οποία δεν παρεχόταν μέχρι σήμερα-, όσο και μέσω της κάλυψης (με την επικύρωση πρωτόδικων αποφάσεων) σοβαρών οργανικών κενών, τα οποία, σε αντίθετη περίπτωση (ενόψει της υφιστάμενης αναστολής των προσλήψεων στους φορείς του δημοσίου τομέα) θα παρέμεναν απλήρωτα, ενώ και οι σχετικές υπηρεσίες προς τους πολίτες είτε θα παρέμεναν ακάλυπτες είτε θα έπρεπε να καλυφθούν (όπου αυτό είναι επιτρεπτό) με εξωτερικές αναθέσεις.
Β. ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ
1.    Η περίπτωση ιγ’ της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) αντικαθίσταται ως εξής:
«ιγ) αποφασίζει για την άσκηση ή μη όλων των ένδικων βοηθημάτων και των ένδικων μέσων, καθώς και για την παραίτηση από αυτά».
2.    Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 καταργείται.
3.    Η περίπτωση ι’ της παρ. 1 του άρθρου 176 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«ι) Την απόφαση για την άσκηση ή μη όλων των ενδίκων βοηθημάτων και των ενδίκων μέσων, καθώς και για την παραίτηση από αυτά».
4.    Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης ιβ’ της παρ. 1 του άρθρου 176 του ν. 3852/2010 καταργείται.
5.    Αποφάσεις αρμοδίων οργάνων Ο.Τ.Α. α’ ή β’ βαθμού περί μη άσκησης ή περί παραίτησης από ένδικο μέσο, οι οποίες εκδόθηκαν ως την έναρξη ισχύος του παρόντος, θεωρούνται, ως προς όλες τις συνέπειές τους, νόμιμες.

Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2016

Οι προτείνοντες Βουλευτές
Λάππας Σπύρος
Γιαννακίδης Ευστάθιος
Θελερίτη Μαρία
Κοζομπόλη – Αμανατίδη Παναγιώτα
Μπαλλής Συμεών
Παυλίδης Κωνσταντίνος
Πρατσόλης Αναστάσιος
Σταμπουλή Αφροδίτη
Συρίγος Αντώνης
Τζαμακλής Χαρίλαος
Ψυχογιός ΓιώργοςΧρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ