ΣΥΡΙΖΑ Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς


Επικοινωνία / Contact RSS Twitter Facebook YouTube flickr

10/03/2020

Για τη δίκαιη μετάβαση και την ενίσχυση της διαφάνειας: Υπερψηφίστηκαν σημαντικές τροπολογίες του Δημ. Παπαδημούλη

Για τη δίκαιη μετάβαση και την ενίσχυση της διαφάνειας: Υπερψηφίστηκαν σημαντικές τροπολογίες του Δημ. ΠαπαδημούληΣημαντικές τροπολογίες για τη Δίκαιη Μετάβαση, την ενίσχυση της διαφάνειας και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων υπερψήφισε η Επιτροπή των Προϋπολογισμών (BUDG) του Ευρωκοινοβουλίου

Το Ευρωκοινοβούλιο καλεί την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να παρουσιάσει ένα συνεκτικό και χωρίς αποκλεισμούς σχέδιο για την Δίκαιη Μετάβαση - Ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία των πολιτών και των εργαζομένων, που θα επηρεαστούν περισσότερο στην πορεία προς μια κλιματικά ουδέτερη Ευρώπη

Αναφορά και στο πρόγραμμα απολιγνιτοποίησης σε Δυτική Μακεδονία και Μεγαλόπολη

 

Υπερψηφίστηκαν από την Επιτροπή των Προϋπολογισμών (BUDG) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 9 τροπολογίες (αρ. 48, 132, 135, 136, 200, 212, 214, 215, 221) του Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Δημήτρη Παπαδημούλη, που αφορούν τα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων -ΕΤΕπ- έργα για τη δίκαιη μετάβαση, καθώς και την ενίσχυση της διαφάνειας και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Στην ψηφοφορία της Επιτροπής των Προϋπολογισμών (BUDG), με θέμα τις «οικονομικές δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και την ετήσια έκθεση 2019»,υπερψηφίστηκαν οι σχετικές τροπολογίες (αρ. 48, 132) αναφορικά με τα έργα που χρηματοδοτεί. Στην υπ’ αριθμό 48 το Ευρωκοινοβούλιο καλεί «την ΕΤΕπ να δώσει έμφαση στις διαβουλεύσεις με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη που επηρεάζονται από τα έργα της, ιδίως τις τοπικές κοινότητες, την κοινωνία των πολιτών και τους πληθυσμούς».

Για το ιδιαίτερα καυτό θέμα της δίκαιης μετάβασης, που αφορά και το σχέδιο απολιγνιτοποίησης στην Δυτική Μακεδονία και την Μεγαλόπολη, η τροπολογία Παπαδημούλη (αρ. 132) καλεί την ΕΤΕπ «να δεσμευτεί ότι θα παρουσιάσει ένα δίκαιο, συνεκτικό και χωρίς αποκλεισμούς σχέδιο, σε διαβούλευση με τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες και σύμφωνα με την κοινωνική και γεωγραφική τους κατάσταση, προκειμένου να αξιοποιηθούν αποτελεσματικά οι απαραίτητοι ιδιωτικοί και δημόσιοι πόροι και να προωθηθεί η μετάβαση προς μια περισσότερο πράσινη οικονομία». Στην ίδια τροπολογία επισημαίνεται, επίσης, ότι «πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία των πολιτών και των εργαζομένων που θα επηρεαστούν περισσότερο από τη μετάβαση, μεταξύ άλλων παρέχοντας πρόσβαση σε προγράμματα επανειδίκευσης και προωθώντας επενδύσεις σε νέους οικονομικούς τομείς που θα δημιουργήσουν νέες και υψηλής ποιότητας θέσεις».

Στην ίδια ψηφοφορία, υπερψηφίστηκαν ακόμα 7 τροπολογίες του Δημήτρη Παπαδημούλη, στις οποίες, τονίζεται, μεταξύ άλλων, η ανάγκη:Να στηριχθούν οι μικρο-μεσαίες επιχειρήσεις (αρ. 135, 136), να ενισχυθεί η διαφάνεια και ο έλεγχος των διεθνών φορολογικών παραδείσων (αρ. 200, 212),η συνεργασία μεταξύ ΕΤΕπ και Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή (αρ. 214), η εκπροσώπηση των δύο φύλων -ιδίως στις ανώτερες θέσεις της ΕΤΕπ- (αρ. 215), καθώς και οι αρμοδιότητες του Κοινοβουλίου ως προς τον στρατηγικό προσανατολισμό και τις πολιτικές της ΕΤΕπ (αρ. 221).

 

Ο Δημήτρης Παπαδημούλης είναι συντονιστής εκ μέρους της ευρωομάδας της Αριστεράς στην Επιτροπή των Προϋπολογισμών (BUDG) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και σκιώδης εισηγητής στην έκθεση με θέμα «Οικονομικές δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων - ετήσια έκθεση 2019».

 

Επισυνάπτονται οι τροπολογίες που υπερψηφίστηκαν:

Τροπολογία  48

Δημήτριος Παπαδημούλης, Younous Omarjee

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση ψηφίσματος

Παράγραφος 3 α (νέα)

 

Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία

 

3α.      καλεί την ΕΤΕπ να δώσει έμφαση στις διαβουλεύσεις με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη που επηρεάζονται από τα έργα της, ιδίως τις τοπικές κοινότητες, την κοινωνία των πολιτών και τους πληθυσμούς·

Τροπολογία  132

Δημήτριος Παπαδημούλης, Younous Omarjee

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση ψηφίσματος

Παράγραφος 19 δ (νέα)

 

Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία

 

19δ.    καλεί την ΕΤΕπ να δεσμευτεί και να παρουσιάσει ένα δίκαιο, συνεκτικό και χωρίς αποκλεισμούς σχέδιο, σε διαβούλευση με τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες και σύμφωνα με την κοινωνική και γεωγραφική τους κατάσταση, προκειμένου να αξιοποιηθούν αποτελεσματικά οι απαραίτητοι ιδιωτικοί και δημόσιοι πόροι και να προωθηθεί η μετάβαση προς μια περισσότερο πράσινη οικονομία· τονίζει εν προκειμένω ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία των πολιτών και των εργαζομένων που θα επηρεαστούν περισσότερο από τη μετάβαση, μεταξύ άλλων παρέχοντας πρόσβαση σε προγράμματα επανειδίκευσης και προωθώντας επενδύσεις σε νέους οικονομικούς τομείς που θα δημιουργήσουν νέες και υψηλής ποιότητας θέσεις εργασίας·

 

Τροπολογία  135

Δημήτριος Παπαδημούλης, Younous Omarjee

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση ψηφίσματος

Παράγραφος 20 α (νέα)

 

Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία

 

20α.    σημειώνει ότι οι ΜΜΕ έχουν διπλάσιες πιθανότητες σε σχέση με τις μεγάλες επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν οικονομικές δυσκολίες όσον αφορά την εξωτερική χρηματοδότηση και ότι το ποσοστό των επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες σε όλη την ΕΕ κυμαίνεται από 1 % έως 13 %·

Τροπολογία  136

Δημήτριος Παπαδημούλης, Younous Omarjee

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση ψηφίσματος

Παράγραφος 20 β (νέα)

 

Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία

 

20β.    σημειώνει ότι η εξωτερική χρηματοδότηση όλων των επιχειρήσεων στην ΕΕ μόλις που υπερβαίνει το ένα τρίτο της επενδυτικής τους χρηματοδότησης·

 

Τροπολογία 200

Δημήτριος Παπαδημούλης, Younous Omarjee

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση ψηφίσματος

Παράγραφος 31 α (νέα)

 

Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία

 

31α.    καλεί την ΕΤΕπ να ενισχύσει περαιτέρω τη διαφάνεια και την πρόσβαση στην πληροφόρηση, ιδίως δε σε ό,τι αφορά το σύστημα εργολαβιών και υπεργολαβιών, τα αποτελέσματα των εσωτερικών ερευνών και την επιλογή, παρακολούθηση και αξιολόγηση των δραστηριοτήτων και προγραμμάτων της·

Τροπολογία  212

Δημήτριος Παπαδημούλης, Younous Omarjee

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση ψηφίσματος

Παράγραφος 35 α (νέα)

 

Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία

 

35α.    καλεί την ΕΤΕπ να υποβάλει κατάλογο των εκκρεμών συναλλαγών της ΕΤΕπ, ιδίως εκείνων που περιλαμβάνονται στον κατάλογο των διεθνών φορολογικών παραδείσων·

 

Τροπολογία  214

Δημήτριος Παπαδημούλης, Younous Omarjee

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση ψηφίσματος

Παράγραφος 36 α (νέα)

 

Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία

 

36α.    καλεί την ΕΤΕπ να ενισχύσει τη συνεργασία της με τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή·

Τροπολογία  215

Δημήτριος Παπαδημούλης, Younous Omarjee

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση ψηφίσματος

Παράγραφος 36 β (νέα)

 

Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία

 

36β.    καλεί την ΕΤΕπ να ενισχύσει την εκπροσώπηση των δύο φύλων, ιδίως στις ανώτερες θέσεις της·

 

Τροπολογία  221

Δημήτριος Παπαδημούλης, Younous Omarjee

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση ψηφίσματος

Παράγραφος 39

 

Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία

39.       ζητεί επειγόντως την ενίσχυση των αρμοδιοτήτων του Κοινοβουλίου ως προς τον στρατηγικό προσανατολισμό και τις πολιτικές της ΕΤΕπ, ώστε να εξασφαλιστεί ο δημοκρατικός έλεγχος των επενδύσεων·

39.       ζητεί επειγόντως την ενίσχυση των αρμοδιοτήτων του Κοινοβουλίου ως προς τον στρατηγικό προσανατολισμό και τις πολιτικές της ΕΤΕπ, ώστε να εξασφαλιστεί ο δημοκρατικός έλεγχος των επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας υποβολής ερωτήσεων με αίτημα γραπτής απάντησης προς την ΕΤΕπ, όπως προβλέπεται ήδη για την ΕΚΤ·

 

 

 Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με την παραμονή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε τη χρήση cookies όπως αυτή περιγράφεται στην Πολιτική Cookies ΟΚ